Wraking van de staatsraden Kosto en Cleton wegens belangenverstrengeling en historie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

St-raad Cleton . St-raad Kosto . St-raad Hennekens . Vice-pr. Tjeenk Willink


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

  PERSBERICHT

  Sint Oedenrode, 28 januari 2002.

  Wraking staatsraad mr. A. Kosto in de behandeling van het beroep Sint Oedenrode, bestemmingsplan "Buitengebied 1997" op 28 en 29 januari 2002 onder nummer 199900791/1.

  Ondergetekende wraakt staatsraad mr. A. Kosto in de behandeling van opgemelde zaak omdat hij inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. niet onafhankelijk en belangenverstrengeld is op grond van de volgende feiten:

  1. Mr. A. Kosto heeft als nevenfunctie commissaris bij Uniqema Gouda; is ICI. Hickson waarvan de Gebr. van Aarle B.V. zijn houtimpregneermiddel superwolmanzout-Co betrekt, is op verschillende manieren verweven met ICI, waarvan mr. A. Kosto commissaris is.

  2. Mr. A. Kosto heeft als verantwoordelijk staatssecretaris en minister in het kabinet Lubbers III (CDA/PvdA) beslist dat tegen het ongecontroleerd in water, bodem en lucht brengen van jaarlijks honderdduizenden kilogrammen kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) via de houtimpregneerbedrijven als dekmantel, waaronder de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode, niet strafrechtelijk zal worden opgetreden. Dit ondanks de wetenschap dat op grond van artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht hiervoor een gevangenisstraf van 12-15 jaar staat.

  Voor meer onderbouw, zie bijbehorende toelichting (3 pagina's).

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.  Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs83.htm

  Wraking Staatsraad mr. R. Cleton bij beroep bestemmingsplan "Buitengebied 1997" in Sint-Oedenrode
  Motivering wraking van staatsraad mr. R. Cleton wegens bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' Sint-Oedenrode

  Eerste klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton
  Tweede klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton
  Motivering verzoek om opschorting van de wraking mr. R. Cleton en van staatsraad mr. A. Kosto.    TOELICHTING
    PERSBERICHT

  Sint Oedenrode, 28 januari 2002.

  Betreft:
   Toelichting persbericht inzake wraking Staatsraad mr. A. Kosto in de behandeling van het beroep, Sint Oedenrode bestemmingsplan "Buitengebied 1997" op 28 en 29 januari 2002 onder nummer: 199900791/1.

  Als toelichting op bijgevoegd persbericht laat ik u hierbij de volgende onderbouwing toekomen:

  1. Staatsraad mr. A. Kosto heeft als nevenfunctie commissaris Unichema B.V. Gouda. In 1997 is het toenmalige Unichema van Unilever overgegaan in handen van ICI hetgeen in 1999, na integratie met een aantal bestaande ICI bedrijven, resulteerde in de naamswijzigingen tot Uniqema Gouda. Houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode impregneert het hout met het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor. Zowel ICI als wel Hickson produceren en verkopen producten voor "wood preservation". Zowel ICI als wel Hickson zijn lid van de vereniging "Foundation for the Built Environment" en als zodanig met elkaar verenigd.

   Chairman dr. David J. Wilbraham van Hickson, Group Chief Executive John H Markham OBE van Hickson en Executive Director David H.D. Toolin van Hickson, hebben voorheen een lange carrière met vele topfuncties binnen ICI achter de rug. In opgemelde zaak moet Staatsraad mr. A. Kosto een beslissing nemen of houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. al dan niet past binnen het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied 1997" van de gemeente Sint Oedenrode. Deze nevenfunctie commissaris bij Uniqema (ICI) en de verwevenheid van ICI met Hickson maken het onmogelijk dat Staatsraad mr. A. Kosto in opgemelde zaak, inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., een onafhankelijke beslissing neemt.

  2. Het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson waarmee de gebr. van Aarle B.V. het hout impregneert bevat o.a. zo'n 374 g/l arseenzuur en 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI) en is volgens Remi Poppe (huidig 2e kamerlid SP) en Th.J.M. Hendriks (voormalig 2e kamerlid, fractie Hendriks) samengesteld uit hoog problematisch gevaarlijk afval van o.a. de Koninklijke SHELL en BILLITON.
  Zowel arseenzuur als wel chroomtrioxide zijn uiterst giftige, kankerverwekkende stoffen, die ook gemakkelijk via de huid het lichaam binnendringen. Deze stoffen breken in de natuur nooit af en hopen op in de voedselketen en in het menselijk lichaam. Deze stoffen zijn juist daarom internationaal op de "zwarte lijst" geplaatst. Om die reden heeft de Tweede Kamer der Staten Generaal middels het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 al in 1986 beslist dat in het milieu brengen van arseen en chroom VI, gezien hun milieugevaarlijke eigenschappen zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit afbreekbaarheid en bioaccumulatie,- die een ernstig risico inhouden, een bijzondere bedreiging vormen voor de kwaliteit van bodem, water en lucht, vermeden moet worden. Daarbij wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.

  Ondanks het feit dat het al vanaf 1986 wettelijk verboden is om, via verduurzaamd hout als tijdelijke drager, de zwarte lijststoffen arseen en chroom VI in water, bodem en lucht te brengen, heeft de landelijke politiek (PvdA/CDA) in het kabinet-Lubbers III (van 7 nov 1989 tot 22 aug 1994) besloten dat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V., en nog zo'n 30 houtimpregneerbedrijven meer, dat toch mogen doen. Om dat geregeld te krijgen laat Hickson zich gebruiken als tussenbedrijf, die gevaarlijk afval van SHELL/BILLITON omzet tot product superwolmanzout-Co, om het via o.a. houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. als dekmantel in water, bodem en lucht te laten brengen.

  Op deze wijze brengt enkel en alleen houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. jaarlijks via het door hen geproduceerde verduurzaamde hout al zo'n 5200 kg arseenzuur en 9600 kg chroomtrioxide (chroom VI) op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht. Multinational SHELL, BILLITON e.a. en hun aandeelhouders verdienen hiermee veel geld. Houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. evenals de andere houtimpregneerbedrijven moeten, als producent van het verduurzaamde hout, later de gigantische vervolgschade van miljarden euro's betalen. Deze enorme schade kan door deze houtimpregneerbedrijven nooit meer worden opgebracht en gaan dan ook failliet. De consument (alle Nederlanders) zijn uiteindelijk het slachtoffer en krijgen te maken met een gezondheids- en economische schade die vele malen groter is als die van asbest.

  De PvdA en CDA ministers in het kabinet Lubbers III, die dit hebben besloten en derhalve hebben veroorzaakt, gaan vrijuit. In dat kabinet Lubbers III waren dr. E.H.MN. Hirsch Ballin (CDA) als wel mr. A. Kosto (PvdA) beiden minister van justitie, en hebben toen als verantwoordelijke minister en staatssecretaris van justitie besloten dat de houtimpregneerbedrijven, waaronder de gebr. van Aarle B.V., op deze wijze jaarlijks vele honderden duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (Chroom VI) in water, bodem en lucht brengen en daarvoor niet strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Dit ondanks het feit artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht voor een dergelijk misdrijf een gevangenisstraf van 12 tot 15 jaar voorschrijft.

  Dit besluit van de verantwoordelijke ministers en staatssecretaris van justitie dr. E.H.M. Hirsch Ballin (CDA) en mr. A. Kosto (PvdA) in het kabinet-Lubbers III is er de oorzaak van dat intussen geheel Nederland is vergiftigd met vele miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide. Enkelen zijn er goed mee, zoals SHELL/BILLITON en hun aandeelhouders. De overige 16 miljoen Nederlanders krijgen binnen nu en 30 jaar te maken met een economische niet meer op te brengen (gezondheids)schade. Om deze zaak ook bestuursrechtelijk te kunnen afdekken heeft het paarse kabinet (PvdA, VVD, D66) goedgekeurd dat deze voormalige ministers van justitie Hirsch Ballin en Kosto uit het vorige kabinet Lubbers III staatsraad bij de Raad van State hebben kunnen worden.

  Staatsraad mr. A. Kosto kan ook om deze politieke reden, inzake houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. nooit een onafhankelijke beslissing nemen. Het is hierbij tevens goed te weten dat uit onderzoek van Friends of the Earth is gebleken dat het bedrijf ICI, waarvan mr. A. Kosto commissaris is enkel en alleen al op de locatie MERSEY in Engeland jaarlijks zo'n 3.325.000 kg. kankerverwekkende stoffen (zwarte lijststoffen) uitstoot naar water, bodem en lucht in strijd met de Europese richtlijnen en verordeningen. Tot in de verre omgeving van MERSEY hebben de Engelse bewoners daar dan ook te maken met een sterk verhoogd aantal gevallen van kanker. Dit zegt toch meer dan genoeg over de werkelijke bedoelingen van staatsraad mr. A. Kosto.


   Hoogachtend

   ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.  Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs83.htm