Eerste klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton


EKC homepage . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

St-raad Cleton . St-raad Kosto . St-raad Hennekens . Vice-pr. Tjeenk Willink


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 29 januari 2002.
Afgegeven met ontvangstbevestiging

Aan: de Vice-President van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 29 januari 2002.


Ons kenmerk: Bes/VP/29011/kl1

Uw nummer: 199900791/1

Betreft:

  A.M.L. van Rooij/
  Eerste klacht over de handelwijze, gedragingen en machtmisbruik doordoor mr. R. Cleton, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, inzake mijn verzoek om wraking van 13 januari 2002, kenmerk Bes/13012/wra, van Staatsraad mr. R. Cleton.


Geachte Vice-President,

Namens de heer A.M.L. van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon), wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, verzoekt ondergetekende u een onderzoek in te stellen naar de handelwijze, gedragingen en machtmisbruik doordoor mr. R. Cleton, in de hoedanigheid als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, juist voor de behandeling ter zitting van van opgemeld beroepschrift op 28 januari 2002 omstreeks 10.00 uur.

  Motivering klacht.

Bijgevoegd vindt u:

 1. Blz. 1 van ons verzoek om wraking namens appellant d.d. 13 januari 2002, kenmerk: Bes/13012/wra, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in opgemelde zaak (1 pagina).

 2. De ontvangstbevestiging, dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2002 op 14 januari 2002 per fax heeft ontvangen (1 pagina).

 3. Het ontvangstbewijs, met stempel van de Raad van State, dat ons wrakingsverzoek nogmaals op 15 januari 2002 is ontvangen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1 pagina). Met deze stukken hebben wij feitelijk bewezen dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 16 januari 2002 zelfs tweemaal ons verzoek om wraking van mr. R. Cleton in zaaknummer 199900791/1 heeft ontvangen.

Van de Afdeling bestuursrechtspraak, die zaaknummer 199900791/1 behandelt, is Mr. R. Cleton de voorzitter.

Ingevolge artikel 8:18 Awb dient het verzoek om wraking zo spoedig mogelijk te worden behandeld door een meervoudige kamer, waarin de rechter wiens wraking is verzocht, geen zitting heeft.

Ingevolge vaste jurisprudentie dient het verzoek om wraking in ieder geval vóór de behandeling ter zitting te worden behandeld door een meervoudige kamer waarin de rechter, wiens wraking is verzocht, geen zitting heeft. De gewraakte staatsraad mr. R. Cleton heeft als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in opgemelde zaak geweigerd betreffend wrakingsverzoek in behandeling te nemen vóór de behandeling ter zitting op 28 januari 2002 om 10.00 uur, ondanks het feit dat hij betreffend wrakingsverzoek al op 14 januari 2002 had ontvangen.

Bijgevoegd vindt u verder:

 1. Het document van de Raad van State zelf waarop staat geschreven dat de behandeling ter zitting in opgemelde zaak op maandag 28 januari 2002 om 10.00 uur is begonnen (2 pagina's).

Juist voor het begin van deze zitting berichtte ondergetekende de Afdeling bestuursrechtspraak, met mr. R. Cleton als voorzitter, mr. A. Kosto en mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens als staatsraden, dat eerst ons verzoek om wraking van 13 januari 2002 van voorzitter mr. R. Cleton behandeld moet worden, alvorens met de behandeling van de zaak kan worden gestart.

De gewraakte voorzitter mr. R. Cleton zei daarop namens de Afdeling: "dat doe ik niet". Ondergetekende zei toen: "dat bent u wettelijk verplicht". Hij zei toen: "dat doe ik niet en nu uw mond houden". Vervolgens zei hij: "ik heb morgen de behandeling van dat wrakingsverzoek voor u geregeld". Toen ik daarop wilde reageren werd mij de mond gesnoerd en moest ik vertrekken. Daarna is de gewraakte staatsraad mr. R. Cleton als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak begonnen met de behandeling van de zaak nr. 199900791/1.

Deze handelwijze, gedragingen en machtmisbruik doordoor de al op 14 januari 2002 gewraakte voorzitter mr. R. Cleton zijn ontoelaatbaar. Temeer daar de gewraakte voorzitter mr. R. Cleton hiermee zelf heeft weten te bewerkstelligen, dat de behandeling van ons wrakingsverzoek tegen hem, niet vóór de zitting heeft kunnen plaatsvinden door een meervoudige kamer, waarin hij zelf geen zitting heeft.

Deze handelwijze, gedragingen en machtmisbruik doordoor staatsraad mr. R. Cleton zijn voor appellant ontoelaatbaar. Wij verzoeken u dan ook hiernaar een onderzoek in te stellen op basis van hoor- en wederhoor.

Tevens verzoeken wij u ons van de voortgang van dat onderzoek op de hoogte te houden.


  Hoogachtend

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs86.htm


Bijlage: Dit schrijven bevat een 4-tal bijlagen bestaande uit 5 pagina's.

Wraking van de staatsraden Mr. A. Kosto en Mr. R. Cleton wegens belangenverstrengeling en historie
Wraking Staatsraad mr. R. Cleton bij beroep bestemmingsplan "Buitengebied 1997" in Sint-Oedenrode
Motivering wraking staatsraad Cleton wegens bestemmingsplan Buitengebied '97, St-Oedenrode

Tweede klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton
Motivering verzoek om opschorting van de wraking mr. R. Cleton en van staatsraad mr. A. Kosto.