Wraking van de staatsraden Kosto en Cleton wegens belangenverstrengeling en historie


EKC homepage . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

St-raad Cleton . St-raad Kosto . St-raad Hennekens . Vice-pr. Tjeenk Willink

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 28 januari 2002.

Ons kenmerk: Bes/28012/wra

Uw nummer: 199900791/1

Betreft:

  A.M.L. van Rooij /
  Verzoek om wraking van mr. A. Kosto vanwege zijn belangenverstrengeling en niet onpartijdigheid in opgemelde zaak, inzake houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. dat op 28 en 29 januari ter zitting wordt behandeld.


Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon), wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, verzoekt ondergetekende u om Staatsraad mr. A. Kosto op grond van ondergenoemde motivering te wraken.

  MOTIVERING VERZOEK OM WRAKING.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient de onpartijdigheid van rechters te verzekeren. Ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een rechter die een zaak behandeld worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechtelijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

Dit verzoek om wraking van Staatsraad mr. A. Kosto is gebaseerd op de volgende feiten en omstandigheden:

Feit 1 van niet onpartijdigheid van Staatsraad mr. A. Kosto in opgemelde zaak.

  Bijgevoegd vindt u:
  1. De brief van 2 september 1996, kenmerk: GZB/C&O/963400, van Erica Terpstra, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2 pagina's).
  2. De brief van 10 april 1996, nummer 96/1807 HPK/HPK, van prof. dr. J.S.M. Boleij, secretaris van het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (5 pagina's).

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Zowel de Staatssecretaris van het Ministerie van VWS, als wel de secretaris van de CTB komen tot de volgende conclusie:

  De reikwijdte van de bestrijdingsmiddelenwet heeft geen betrekking op de fase waarin het verduurzaamde hout als afval moet worden beschouwd. Het college voor de toelating van houtverduurzamingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen) kan derhalve geen rekening houden met de afvalfase van het verduurzaamde hout. Voor de milieu-aspecten van verduurzaamd hout in de afvalfase ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de minister van VROM.

  Bijgevoegd vindt u verder:


 1. Blz. 1 uit de milieuvergunningaanvraag d.d. 11 december 1990 van de Gebr. van Aarle B.V., waarvoor burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode bij besluit van 19 november 1991 milieuvergunning hebben verleend. (1 pagina).

 2. De brief van 3 mei 1990, kenmerk 0250005/Bl, van dr. H.A.M.A. de Vries, regionaal inspecteur van VROM voor Noord Brabant aan B en W van Sint Oedenrode (2 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud moet worden geconcludeerd dat de Gebr. van Aarle B.V. milieuvergunning heeft aangevraagd, en burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode dat hebben verleend, voor het impregneren van hout met het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co (toel.nr. 8228N) van Hickson Garantor B.V.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 3. Het verslag chemisch onderzoek van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V., d.d. 19 maart 1991 van de Keuringsdienst van Waren te Groningen (2 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud is het volgende vast komen te staan:
   superwolmanzout-Co bevat zo'n
  • 374 g/l arseenzuur
  • 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI)
  • 188 g/l koper(II)oxide

  Bijgevoegd vindt u verder:

 4. Blz. 28 uit de door burgemeester en wethouders bij besluit van 19 november 1991 verleende milieuvergunning aan de gebr. van Aarle B.V. (1 pagina).

 5. Voorblad en bijlage 3 uit het rapport "CCA-hout duurzaam verwijderd?" d.d. 24 december 1999 van Tauw B.V. en stichting Hout Research, projectnummer 3721132. (2 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud is komen vast te staan dat de gebr. van Aarle B.V. op grond van zijn verleende milieuvergunning jaarlijks 5000 m3 hout mag impregneren met superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V.; dat 1 m3 hout zo'n 400 kg. weegt en per kg. zo'n 2600 mg/kg arseen (van arseenzuur) en zo'n 4800 mg/kg chroom (van chroomtrioxide/Chroom VI) bevat.

  Voor 5000 m3 gewolmaniseerd hout komt dat neer op:

   5000 x 400 x 0,0026 = 5200 kg. arseen/jaar
   en
   5000 x 400 x 0,0048 = 9600 kg chroom VI/jaar

  Deze 5200 kg. arseen en 9600 kg. chroomVI worden jaarlijks door het bedrijf gebr. van Aarle B.V., via het door hem geproduceerde verduurzaamde hout, voor de volle 100% op een ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht. Niets van dat arseen en chroom VI komt nog ooit bij het bedrijf van de gebr. van Aarle B.V. terug.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 6. Blz. 1, 52, 53 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1986 - 1990, 19204, nrs. 1-2 (4 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffend vastgesteld Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer staat letterlijk het volgende:

  Arseen is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht en chroom VI is een zwarte lijststof voor de lucht. De lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid heeft een richtinggevende betekenis voor overheden belast met de vergunningverlening en de betrokken bedrijven. Het in het milieu brengen van deze stoffen dient gezien hun milieugevaarlijke eigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit afbreekbaarheid en bioaccumulatie, - die een ernstig risico inhoud en bijzondere bedreiging vormen voor de kwaliteit van bodem, water en lucht, vermeden te worden. Daarbij wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.

  Een ieder zou dan denken: het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. mag betreffend arseen (arseenzuur) en chroom VI (chroomtrioxide) van de overheid dan toch niet in het hout persen om vervolgens jaarlijks via het door hen geproduceerde verduurzaamde hout, 5200 kg. arseen en 9600 kg. chroom VI op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht te brengen. Wie dat denkt heeft het fout. Onze overheid (PvdA/CDA) gebruikt houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., en nog zo'n 30 houtimpregneerbedrijven meer, als dekmantel om met grote winsten voor enkelen extreem hoog problematisch gevaarlijk afval van de Billiton/SHELL te dumpen.

  Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 7. Blz. 3 uit het rapport : "Duurzaam hout goed fout" van Remi Poppe, huidig Tweede kamerlid van de Socialistische Partij (1 pagina).
 1. De brief van 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks, fractie Hendriks, aan huidig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer drs. J. Pronk (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffende brief/rapport schrijft zowel huidig Tweede Kamerlid Remi Poppe, als wel voormalig Tweede Kamerlid TH.J.M. Hendriks dat de koper, chroom en arseenzouten in het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. waarmee de Gebr. van Aarle B.V. het hout verduurzaamd gevaarlijk afval is afkomstig van de Koninklijke SHELL en BILLITON.

  Dat de Nederlandse overheid (PvdA/CDA) houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V., en nog zo'n 30 houtimpregneerbedrijven meer, gebruikt als dekmantelbedrijf om via het bedrijf Hickson Garantor B.V. de Koninklijke SHELL/BILLITON met grote winsten van miljoenen kilogrammen extreem gevaarlijk afval, met daarin de zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide, af te helpen heeft de vorige minister van VROM Margaretha de Boer, zelf geschreven aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export BV (1 pagina).. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 2. De brief van 21 februari 1995, kenmerk: 170295007/GM/MdB, van dr. H.A.M.A. de Vries; regionaal inspecteur van VROM voor Noord Brabant aan Carl Tissen (1 pagina). Deze brief heeft dr. H.A.M.A. de Vries geschreven in opdracht van de Minister van VROM Margaretha de Boer.

 3. De brief van 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van Minister Margaretha de Boer van VROM aan Carl Tissen Import Export B.V. (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die brieven schrijft de minister van VROM aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. letterlijk het volgende:

  Van de door u gestelde aansprakelijkheid van het Ministerie van VROM kan geen sprake zijn, daar de gevolgen die optreden in het kader van het door u geproduceerde geïmpregneerde hout; voor rekening van de producent (en derhalve voor uw rekening) komen. Op grond van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat er immers een civielrechtelijke (risico)-aansprakelijkheid van de producent ten gevolge van een gebrek in een door hem geproduceerd product (artikelen 185 t/m 193). Bovendien geldt op grond van de artikel 175 en 176 een risico-aansprakelijkheid voor producenten met betrekking tot gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water en bodem.

  Hiermee heb ik toch echt bewezen dat de Nederlandse overheid (PvdA/CDA) houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. gebruikt als dekmantelbedrijf om via het door hen verduurzaamde hout, met het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V., de multinationals als Koninklijke Shell en Billiton met winst jaarlijks van zo'n 5200 kg. arseen (arseenzuur) en zo'n 9600 kg. chroom VI (chroomtrioxide), zijnde zwarte lijststoffen, af te helpen. Dit door deze zwarte lijststoffen via het door de Gebr. van Aarle B.V. geproduceerde product verduurzaamd hout op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht te laten brengen.

  Dat onze Nederlandse overheid het op deze manier dumpen van jaarlijks honderdduizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) via een 30-tal houtimpregneerbedrijven als dekmantel waaronder de Gebr. van Aarle B.V. stimuleert, om daarmee de Koninklijke Shell en Billiton met grote winsten van haar hoogproblematisch afval af te helpen, blijkt uit het feit dat zij daarvoor onder de dekmantel van "KOMO-keur" miljoenen guldens aan milieusubsidie (gemeenschapsgeld) hebben uitgegeven. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 4. De brochure "Milieuvriendelijk verbouwen? Subsidie duurzaam bouwen" van het Ministerie van VROM (3 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffende brochure van het Ministerie van VROM staat letterlijk het volgende:

  Voor het gebruik van verduurzaamd hout in de bouw, dat is verduurzaamd volgens het KOMO-productcertificaat hout- verduurzaming onder vacuüm en druk, BRL 0601/03, wordt door de gemeente 25% tot 75% milieusubsidie verleend (gemeenschapsgeld uitgegeven). Het houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. produceert "KOMO-gekeurd" verduurzaamd hout. Hiermee heb ik het bewijs geleverd dat op initiatief van het ministerie van VROM, onder de dekmantel van "Duurzaam Bouwen", de gemeente Sint Oedenrode grote bedragen milieusubsidie (gemeenschapsgeld) heeft uitgegeven voor de dumping van jaarlijks zo'n 5200 kg. arseenzuur en 9800 kg. chroomtrioxide, zijnde zwarte lijsstoffen, via houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. als dekmantel.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 5. Het Curriculum Vitae van Staatsraad mr. A. Kosto (1 pagina).

 6. Het bedrijfsprofiel van "Uniqema" op internet www.waterqualityeurope.com/nl/sprekers/lowik.htm (3 pagina's) Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is vast komen te staan dat Staatsraad mr. A. Kosto een huidige nevenfunctie als commissaris bij Unichema B.V. Gouda heeft en dat in 1997 het toenmalige Unichema van Unilever over is gegaan in handen van ICI hetgeen in 1999, na integratie met een aantal bestaande ICI bedrijven, resulteerde in de naamswijziging tot Uniqema met als hoofdzetel Gouda.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 7. 16. Het artikel "Wood Science and Technology" op internet: www.forest-resources.unmaine.edu/wsmain-htm (5 pagina's)

 8. Blz. 16 over "Board of Directors" uit het jaarverslag 1999 van Hickson Garantor International PLC (1 pagina)

 9. De ledenlijst "Members of the Foundation for the Built Environment" van december 2000 op internet www.fbe.co.uk/members/ (3 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is vast komen te staan
  • dat zowel het bedrijf ICI als wel het bedrijf Hickson wood preservation middelen maken en verkopen.
  • dat Chairman dr. David J. Wilbraham van Hickson International voorheen Vice President van ICI speciality chemicals is geweest en daarvoor director van ICI chemical products.
  • dat Group Chief Executive John H. Markham OBE van Hickson International zo'n 20 jaar lang verschillende senior positions heeft gehad bij ICI.
  • dat Executive Director David H.D. Toolin van Hickson International voorheen 19 jaar werkzaam is geweest bij ICI, including periods managing business overseas.
  • dat zowel Hickson als wel ICI allebei leden zijn van de vereniging "Foundation for the Built Environment", en als zodanig zijn verenigd.

   Deze feitelijke bewijzen met de feiten:

  • dat het bedrijf Gebr., van Aarle B.V,. zijn hout verduurzaamt met het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson.
  • dat behandelend Staatsraad mr A. Kosto een commissarisfunctie heeft bij ICI (Uniqema Gouda) maken duidelijk dat staatsraad mr. A. Kosto niet onafhankelijk kan zijn in zijn beslissing in opgemelde zaak waarin beslist moet worden of houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. al dan niet past binnen het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied 1997" van de gemeente Sint Oedenrode.

  Dit wordt nog eens versterkt met het feit dat zowel het bedrijf ICI als wel het bedrijf Hickson, al dan niet via dekmantelbedrijven enorme hoeveelheden kankerverwekkende stoffen in water, bodem en lucht lozen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 10. Blz. 1 t//m 5 uit het rapport "Pollution and Poverty-Breaking the link" van Friends of the Earth (5 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Op blz. 5 van betreffend rapport kunt u lezen dat ICI enkel en alleen al op de locatie MERSEY in England jaarlijks zo'n 3325 ton (3.325.000 kg) kankerverwekkende stoffen (zwarte lijststoffen) emitteert naar water, bodem en lucht. Tot in de verre omgeving van betreffende locatie is sprake van veel meer kanker als elders in Engeland.

  De functie als onafhankelijk staatsraad en commissaris van een dergelijk smerig bedrijf, die met hun jaarlijkse lozing van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen alle Europese richtlijnen en verordeningen overtreedt, valt absoluut niet te combineren. Dit zal voor iedereen duidelijk zijn. Zeker als die moet beslissen over het bedrijf gebr. van Aarle B.V., die door het met ICI verenigde bedrijf Hickson wordt gebruikt als dekmantel om jaarlijks zo'n 5200 kg. arseenzuur en 9600 kg. chroomtrioxide, eveneens kankerverwekkende stoffen, via verduurzaamd hout in water, bodem en lucht te brengen.


   Feit 2 van niet onpartijdigheid van Staatsraad mr. A. Kosto in opgemelde zaak.

  Bijgevoegd vindt u:

 11. Het overzicht "Ministers Kabinet-Lubbers III" van 7 november 1989- 2 augustus 1994 op internet: http://jasmine.dds.nl/~pdc/9223000/e/kablub3m.htm (2 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  In kabinet Lubbers III werden o.a. door de volgende personen de volgende posten bekleedt.

  • Drs. R.F.M. Lubbers (CDA) Minister-President en Algemene Zaken.
  • Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) Minister van Justitie van 7 november 1989 tot 27 mei 1994 (is sedert 2000 Staatsraad bij de Raad van State)
  • Mr. A. Kosto (PvdA) Minister van justitie van 27 mei 1994 tot 22 augustus 1994. (was vanaf 7 november 1989 tot 27 mei 1994 Staatssecretaris van justitie onder Minister E.M.H. Hirsch Ballin)(is sedert 1994 Staatsraad bij de Raad van State).
  • W. Kok (PvdA) Minister van financiŽn en Vice-premier (is nu Minister-President)
  • J.G.M. Alders (PvdA) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
  • drs. J.P. Pronk (PvdA) Minister van Ontwikkelingssamenwerking (is nu huidig minister van VROM).

  Bijgevoegd vindt u verder:

 12. Het verslag van bespreking, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket te 's-Hertogenbosch (2 pagina's) Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is vast komen te staan dat op initiatief van de milieuofficier van Justitie mr. G. Bos op 18 augustus 1992 op het Paleis van justitie de situatie rondom houtbewerkend bedrijf Gebr. van Aarle B.V. en de opstelling van appellant dhr. A.M.L. van Rooij is besproken met de volgende genodigden:
  • dhr. G. Bos, officier van justitie (voorzitter)
  • dhr. G. Broeren (parketsecretaris)
  • dhr. H. de vries (milieu-inspecteur Noord Brabant)
  • Dhr. H. Artz (juridisch medewerker provincie Noord Brabant)
  • dhr. V. Ditters (hoofd algemene zaken waterschap De Dommel)
  • Mevr. I. Valk (wachtmeester rijkspolitie Sint Oedenrode)
  • Dhr. M. Saris (wachtmeester rijkspolitie Sint Oedenrode)
  • dhr. P. Schriek (CDA)(burgemeester van Sint Oedenrode)
  • Mevr. H. van Dijk-Eerhart (CDA)(wethouder milieu van Sint Oedenrode)
  • Dhr. C. Kerstholt (hoofd afdeling bouwen en milieu bij de gemeente Sint Oedenrode )
  • Dhr. G. van Aarle (milieu technisch medewerker bij de gemeente Sint Oedenrode).
  • dhr. M. Kerstholt (projectleider bodemsanering voor het verontreinigde bedrijventerrein van Gebr. van Aarle B.V. was afwezig).

  Deze M. Kerstholt is een broer van C. Kerstholt hoofd af. bouwen en milieu bij de gemeente Sint Oedenrode. Betreffend overleg heeft de officier van justitie mr. G. Bos in het geheim georganiseerd zonder mij (A.M.L. van Rooij) hierover te hebben geïnformeerd en zonder mij in de gelegenheid te hebben gesteld mijn weerwoord daarop te geven. In die bespreking zijn diverse afspraken gemaakt waaronder de volgende:

  Op voorstel van dhr. de Vries (milieu-inspecteur van VROM voor Noord Brabant) zal door de burgemeester (P. Schriek) een medisch milieukundige dhr. Jans om bijstand worden verzocht. Dhr. Jans zal de persoonlijke gevolgen voor zowel de familie van Rooij als voor de familie van Aarle gaan onderzoeken om hier zo mogelijk aanbevelingen over te doen. Deze actie heeft de officier van justitie mr. G. Bos toentertijd ondernomen onder verantwoordelijkheid van minister dr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) en Staatssecretaris mr. A. Kosto (PvdA) van justitie.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 13. Het artikel "Burgemeester schakelt vertrouwensarts in" uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992 (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is vast komen te staan dat burgemeester P. Schriek (CDA) vertrouwensarts Henk Jans persoonlijk goed kende van zijn voorzitterschap van de GGD in Breda.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 14. De brief van 3 september 1992, nummer: Dir/MvB/SW/u92-4662, van M.A.J.M. van Bakel, arts directeur GGD Stadsgewest Breda, de baas van Henk Jans (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief schrijft de heer van Bakel letterlijk het volgende:

   De heer Jans heeft geheel op eigen verantwoording, dus niet als functionaris van de GGD Stadsgewest Breda deze actie ondernomen.

  Hiermee is feitelijk vast komen te staan dat op initiatief van justitie (mr. G. Bos) op verzoek van het ministerie van VROM (dr. H.A.M.A. de vries) burgemeester P. Schriek (CDA) van Sint Oedenrode met misbruik van de naam "GGD" zijn vriend Henk Jans als vertrouwensarts op mij heeft afgestuurd. Dit alles onder verantwoordelijkheid van de toentertijd aanwezige minister van justitie Hirsch Ballin (nu staatsraad bij de Raad van State) en de toentertijd aanwezige staatssecretaris van justitie mr. A. Kosto (nu behandelend staatsraad bij de Raad van State).

  Bovengenoemde samenspannende actie in het geheim georganiseerd en gecoördineerd door de officier van justitie mr. G. Bos, zonder mij daarover te hebben geïnformeerd of te hebben betrokken, kwam bij mij zeer bedreigend over. Toen ik via via in november 1993 voor het eerst aan betreffend geheim verslag van 18 augustus 1992 ben gekomen, heb ik daarover op 28 november 1993 een brief gestuurd aan deze officier van justitie mr. G. Bos met daarin een 8-tal vragen.

  Bijgevoegd vindt u:

 15. Mijn brief van 28 november 1993 aan mr. G. Bos, officier van justitie bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch met daarin een 8-tal vragen (3 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Een vaststaand feit is dat mr. G. Bos tot op heden, na 81/2 jaar, nog steeds niet heeft gereageerd op deze brief ondanks mijn vele verzoeken daarom.

  Toen ik op vrijdagavond 21 augustus 1992 omstreeks 20.30 uur hierover, zonder enige vooraankondiging, telefonisch voor het eerst werd benaderd door Henk Jans en de heer Jans mij vertelde dat hij vertrouwensarts was, en in opdracht van burgemeester P. Schriek mij onder vier ogen wilde spreken, schrok ik enorm. Toen hij vervolgens zei dat hij bevoegd is tot het inzien van mijn medisch dossier bij mijn huisarts schrok ik nog meer. Naar aanleiding van dat telefoongesprek heb ik dan ook prompt hierover op 25 augustus 1992 een brief gestuurd aan Henk Jans, medisch milieukundig arts, bij de GGD Noord Brabant/Zeeland. Bijgevoegd vindt u dan ook:

 16. Mijn brief van 25 augustus 1992 aan H.W.A. Jans, arts medisch milieukundige Noord Brabant/Zeeland, GGD Stadsgewest Breda (3 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Een vaststaand feit is dat ook H.W.A. Jans tot op heden, na 9 Ĺ jaar, nog steeds niet heeft gereageerd op deze brief ondanks mijn vele verzoeken daarom.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 17. Blz. 1 en 2 uit het rapport "Monitoring of water vapour mist emissions from HIFIX treated timber" rapport nummer 92/HIFIX 2, van dr. D.A. Lewis van Hickson Garantor (2 pagina's).

  Ik verzoek u kennis te nemen van die inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat Hickson Garantor, de leverancier van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, tezamen met dezelfde GGD-arts Henk Jans achter hun bureau een rapport hebben geschreven dat vanuit het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. via de lucht geen arseen en chroom VI wordt geŽmitteerd naar buiten de inrichting. Dit rapport heeft ertoe geleid dat tot op heden ter plaatse bij het houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. nog nooit emissiemetingen van arseen en chroom VI (zwarte lijststoffen) lozingen naar de lucht zijn verricht.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 18. Het voorblad en bijlage 8 uit het eindrapport "Verkenning van preventietechnieken voor specifieke luchtemissies inzake Weurt" van BECO Milieumanagement & Advies B.V. d.d. juni 1997" (3 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat onderzoek bij houtimpregneerbedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, waarvan de gebr. van Aarle B.V. het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co betrekt, en die met hetzelfde HIFIX proces werkt er wel degelijk flinke emissies van de zwarte lijststoffen arseen en chroom VI naar de lucht plaatsvinden. In betreffend rapport staan bij het houtimpregneerbedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen de bronnen en oorzaken van "arseen" en "chroom" emissies naar de lucht aangegeven. Dit zijn:

  1. Vacuümpomp. Indien navacuümeren plaatsvindt, worden dampen met Cr/As geŽmitteerd.
  2. HIFIX-ketel en opslag product. Tijdens de stoombehandeling wordt geŽmitteerd. Na de behandeling wordt stoom (tevens chroom en arseen) geŽmitteerd bij de opening van de ketel, tijdens het uitrijden van het hout naar de buitenopslag en op de opslagplaats, totdat het hout voldoende is afgekoeld.

  Bij een impregneercapaciteit van maximaal 14.000 m3 hout per jaar bedraagt de hoeveelheid emissie chroom VI (chroomtrioxide) 350 mg/uur (500 uur per jaar). Voor arseen is de emissie onbekend omdat die niet is gemeten. De vergunde impregneercapaciteit bij de gebr. van Aarle B.V. is maximaal 5.000 m3 hout per jaar. De hoeveelheid emissie chroom VI (chroomtrioxide) bedraagt dus zo'n 125 mg/uur (500 uur per jaar). De hoeveelheid emissie arseen (arseenzuur) is onbekend omdat daarop niet is gemeten.

  Chroomtrioxide is een genotoxische carcinogene stof, hetgeen betekent dat als je eenmaal in je leven daarvan één molecuul via de ademhaling in je lichaam krijgt dat op termijn (na 5 tot 30 jaar) al kanker kan veroorzaken. Deze stof is echt een sluipmoordenaar.

  Juist om die reden heeft de gebr. van Aarle B.V. op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat elke blootstelling hieraan, hoe gering ook, aan henzelf aan hun werknemers en aan alle bezoekers, vanwege hun verkopen aan derden op het bedrijventerrein, wordt voorkomen.

  Juist om die reden staan "chroomtrioxide" maar ook "arseenzuur" boven op de lijst van beroepskankers.

  Aan de op 19 november 1991 verleende milieuvergunning zijn voorschriften verbonden. Met deze door B en W opgelegde voorschriften verplichten B en W van Sint Oedenrode de Gebr. van Aarle B.V. hun bedrijf zodanig te voeren dat hun werknemers en derden, die op grond van de verleende milieuvergunning op betreffend bedrijventerrein producten mogen kopen, de genotoxische carcinogene stof "chroomtrioxide" en "arseenzuur" moeten inademen. Daarmee verplichten burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode de gebr. van Aarle B.V. tot handelen in strijd met de Arbeidsomstandigheden-wet. Daarmee creŽren burgemeester en wethouders van sint Oedenrode zo goed als zeker op termijn (tussen 10 en 30 jaar na de eerste blootstelling) bij de Gebr. van Aarle B.V. zelf, hun werknemers en degenen die daar regelmatig producten hebben gekocht en gaan kopen meerdere beroepskankers.

  Op de grenzen van het bedrijventerrein van het bedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. staan geen muren die reiken tot aan de hemel. Dit betekent dat deze emissies van zwarte lijststoffen al 10 jaar lang over de terreingrenzen van het bedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. zijn heengegaan. Dit betekent dat appellant en haar kinderen, maar ook de andere buurtbewoners en de in de wei lopende dieren, deze genotoxische carcinogene stoffen chroom VI (chroomtrioxide) en arseen (arseenzuur) al zo'n 10 jaar lang hebben ingeademd.

  Dit betekent ook dat de rondom het bedrijf van de gebr. van Aarle B.V. geteelde groente en fruit gedurende hun groeiperiode hierdoor 10 jaar lang cumulatief zijn besmet met de kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide. Dit is en wordt door mensen opgegeten. Dit betekent ook dat de omliggende roerende en onroerende goederen, waaronder die van cliŽnt, hierdoor 10 jaar lang cumulatief zijn besmet met deze kankerverwekkende stoffen chroomtrioxide en arseenzuur. Omdat deze stoffen gemakkelijk door de huid het lichaam kunnen binnendringen is er ook sprake van aanrakingsgevaar.

  U zult zich afvragen hoe heeft het zover kunnen komen?
  Met hetgeen ik hierover heb geschreven zal voor iedereen helder zijn waar de oorzaak zit.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 19. De uitnodiging uitreiking van de Provincie Milieuprijs 1993 aan drs. H.W.A. Jans, milieu-arts te Breda door de commissaris der Koningin van Noord Brabant mr. F.J.M. Houben (CDA) op dinsdag 7 december 1993 (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Met vorenstaande feitelijke informatie aan onderbouw kan hieruit maar een conclusie worden getrokken en die luidt:

  Je moet toch wel een hele grote milieucrimineel zijn om uit handen van de commissaris van de Koningin mr. F.J.M. Houben (CDA) de milieuprijs van de provincie Noord Brabant uitgereikt te krijgen.

  Dit alles heeft plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van voormalig Staatssecretaris van justitie mr. A. Kosto. Ook op deze feiten kan Staatsraad mr. A. Kosto niet onafhankelijk beslissen in opgemelde zaak, of het houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. al dan niet past in het in geding zijnde bestemmingsplan "Buitengebied 1997" van de gemeente Sint Oedenrode.

  Het is goed te weten dat heden 28 januari 2002, burgemeester P. Schriek voorzitter is van de GGD het Hart voor Brabant en dat H. Jans daarbij nog steeds hoofd is van het Bureau medische milieukunde van Brabant en Zeeland. Wat deze twee personen binnen die GGD tien jaar lang hebben aangericht, ten dienste van degenen die veel geld verdienen aan het vergiftigen van Brabant en Zeeland met o.a. de kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide, is met geen pen te beschrijven. Ik vraag mij dan ook eerlijkheidshalve af: Hoelang kunnen burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode in samenspanning met medisch milieukundig arts H. Jans van de GGD van Brabant en Zeeland hiermee doorgaan?

  Het antwoord is aan de media en aan de politiek.


   Feit 3
   van niet onpartijdigheid van Staatsraad mr. A. Kosto in opgemelde zaak.

  Bijgevoegd vindt u:

 20. Mijn brief van 16 februari 1992 aan minister J.G.M. Alders (PvdA) van VROM (3 pagina's).

 21. De brief van 12 maart 1992, kenmerk SBM/26292002, van de minister van VROM als antwoord daarop (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  Bij brief van 16 februari 1992 laat ik voormalig PvdA minister van VROM J.G.M. Alders letterlijk het volgende weten:documentatie

Excellentie,

Bijgevoegd vindt u mijn verzoek om toepassing van politiedwang d.d. 16 februari 1992 aan Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Sint Oedenrode. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud. Dit alles is het gevolg van het milieuvernietigende beleid wat door het Ministerie van VROM wordt gevoerd onder uw verantwoordelijkheid.

Ik verzoek u dan ook zo spoedig mogelijk een einde te maken aan betreffende grootschalige milieucriminaliteit welke zich rondom het bedrijf van de Firma Van Aarle afspeelt en waarin de VROM een hoofdrol speelt. Ingeval U daartoe niet bereid bent dan verzoek ik u binnen 30 dagen antwoord te geven op mijn volgende vragen:

Vraag 1
Waarom is het van groot politiek belang dat op het sterk verontreinigde bedrijventerrein van de Firma Van Aarle B.V. een groot impregneerbedrijf wordt opgericht?

Vraag 2
De Firma Van Aarle B.V. mag van de VROM een milieucategorie-5 bedrijf en zelfs SEVESO-bedrijf oprichten

 • op sterk verontreinigde grond
 • temidden van burgerwoningen (14 burgerwoningen op een afstand van 0 tot 100 meter).
 • in het ecologisch kerngebied van het Dommeldal.
 • Hoe komt dit?

Vraag 3
De Firma Van Aarle B.V. mag van de VROM continue door handelen in strijd met nagenoeg al zijn hinderwetvoorschriften. Hoe komt dit?

Vraag 4
De Firma Van Aarle B.V. is een klein familiebedrijfje waar 2 broers en 2 zoons van die ene broer werkzaam zijn. Hiermee lever ik het bewijs dat het grote politieke belang welke achter deze zaak zit het gevolg is van zijn adviseurs de heer Mouwen en de Heer Leegwater. De Heer Mouwen die al vele jaren zeer goede kontakten heeft met de VROM en de Heer Leegwater, die als oud directeur van Van Swaaij Garantor B.V. weet dat de Minister van VROM verantwoordelijk is voor het storten van grote hoeveelheden sterk arseenhoudend chemisch afval van de BILITON via het gewolmaniseerde hout bij de niet geïnformeerde burger in de tuin, kunnen het Ministerie van VROM chanteren met schadeclaims ingeval de VROM optreedt tegen de Firma Van Aarle B.V. Klopt dit Ja/Nee? Zo ja, ga verder met vraag 9. Zo nee, ga verder met vraag 5.

Vraag 5
Hoe is het mogelijk dat de Heer Mouwen rechtstreekse gesprekken kan voeren met de Directeur Generaal van de VROM voor de inhoud van de hinderwetvoorschriften welke bedoeld zijn voor de Firma Van Aarle B.V.?

Vraag 6
Hoe is het mogelijk dat het Ministerie van VROM miljoenen milieugeld (gemeenschapsgeld) verspilt aan het familiebedrijfje van de Firma Van Aarle B.V.?

Vraag 7
Waarom heeft het Ministerie van VROM miljoenen milieugeld over voor een bedrijfje welke ons kritische Dommeldal vernietigt.

Vraag 8
Waarom heeft het Ministerie van VROM miljoenen milieugeld over voor het op grote schaal persen van chemisch afval van de BILITON (superwolmanzout-Co) in hout om het vervolgens her en der diffuus te kunnen storten, want terugwinnen is niet meer mogelijk.

Vraag 9
1 m3 gewolmaniseerd hout wat niet wordt verbrand geeft gemiddeld een milieubelasting van 40 ton zand tot chemisch afval. 1 m3gewolmaniseerd hout wat wel wordt verbrand geeft gemiddeld een milieubelasting van 80 ton zand tot chemisch afval. Dit betekent dat door het persen van chemisch afval van de BILITON in hout ons milieu in Nederland op korte termijn zal worden vernietigd. Waarom besteedt u aan deze grootschalige milieuvernietiging ons milieugeld (gemeenschapsgeld)?

Vraag 10
Onder uw verantwoordelijkheid houdt u de burgers, die voor u het milieugeld moeten opbrengen, van de domme. U licht hen niet eerlijk in over de gevaarsaspecten en schadegevolgen van gewolmaniseerd hout. Waarom doet u dit?

Vraag 11
Betreffend gewolmaniseerd hout kan zoveel arseenzuur en chroomtrioxide bevatten dat het 100 x de WCA-grens te boven gaat. Betreffend arseen en chroom regent er in grote hoeveelheden uit. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn sterk kankerverwekkend.

  U weet dat betreffend hout wordt gebruikt voor
 • tuinschuttingen, waartegen bramen, druiven, frambozen e.d. worden geplant.
 • kinderzandbakken
 • kinderzwembadjes
 • champignonbakken
 • tuintafels
 • etc., etc.
 • U weet dat betreffend hout overal wordt gezaagd, geschaafd, geschuurd etc. zonder beschermende maatregelen.
 • U weet dat betreffend houtmot vermengd met ander houtmot wordt gebruikt voor
 • palingrokerijen
 • worstrokerijen
 • onder de varkens, koeien e.d. en vervolgens als mest op het land komt.
 • U weet dat betreffend gewolmaniseerd hout, wat vaak niet meer te herkennen is, wordt opgestookt
 • op brandstapels
 • in open haarden
 • in houtkachels en dat betreffend extreem giftig as gewoon met het blik wordt opgeschept zonder beschermende maatregelen om het vervolgens als humus voor de groentetuin te gebruiken.

U weet dat al het arseenzuur en alle chroomtrioxide welke in het gewolmaniseerde hout wordt geperst op den duur in het grondwater terecht komt. Dit omdat het zware metaalzouten betreffen. Om die reden zijn betreffend arseenzouten en chroomzouten erg mobiel en zal ons toekomstig drinkwater daarmee worden vergiftigd.

Aan dit alles kunt u een einde maken. Doet u dit Ja/Nee?
Zo ja, Dan zal Nederland u dankbaar zijn?
Zo nee, Ga verder met vraag 12.

Vraag 12
Bent u bereid het gehele Nederlandse Volk via T.V. Radio en landelijke kranten eerlijk voor te lichten over de gevaars- en schadeaspecten van gewolmaniseerd hout Ja/Nee?
Zo ja, Dan zal Nederland u dankbaar zijn?
Zo nee, Dan ben ik blij dat u dit alles op uw geweten heeft en niet ik.

Gezien de ernst van dit alles verzoek ik u onmiddellijk in te grijpen of voor 20 maart 1992 mijn bovengenoemd 12-tal vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,


Bij brief van 12 maart 1992 kenmerk SBM/26292002 geeft minister Alders daarop letterlijk het volgende antwoord:  Geachte heer Van Rooij,

  U toont al vele jaren een hoge mate van betrokkenheid bij het milieu. Ik waardeer het zeer, wanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een beter milieu. Vooral wanneer op deze bezorgdheid ook een daadwerkelijk handelen in de persoonlijke sfeer volgt. Het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen door de firma Van Aarle brengt u door middel van talrijke vragen veelvuldig onder mijn aandacht. Ook in uw brief van 16 februari stelt u mij wederom een groot aantal vragen, voortvloeiend uit uw visie hierop. U legt inmiddels een zeer groot tijdsbeslag op mijn medewerkers van het Directoraat-generaal Milieubeheer, de Hoofdinspectie MilieuhygiŽne en de Regionale Inspectie MilieuhygiŽne.
  Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag een thans niet meer te verantwoorden omvang is gaan aannemen. Dit te meer gezien de genoegzaam bekende wederzijdse standpunten en het feit dat uw brieven ons na serieuzere bestudering geen nieuwe gezichtspunten opleveren. U noopt mij daarom thans een beslissing te nemen omtrent de behandeling van uw brief d.d. 16 februari j.l. en eventuele volgende brieven. Deze beslissing houdt in dat uw brieven voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Een inhoudelijke beantwoording zal niet meer plaatsvinden.


  Hoogachtend,

  De Minister van Volkshuisvesting,
  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


  J.G.M. Alders.Dit antwoord heeft voormalig minister Alders van VROM tot stand laten komen na goedkeuring door de volledig ministerraad, bestaande uit o.a.


 • Drs. R.F.M. Lubbers (CDA) Minister-President en Algemene Zaken.
 • Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) Minister van Justitie van 7 november 1989 tot 27 mei 1994 (is sedert 2000 Staatsraad bij de Raad van State)
 • Mr. A. Kosto (PvdA) Minister van justitie van 27 mei 1994 tot augustus 1994. (was vanaf 7 november 1989 tot 27 mei 1994 staatssecretaris van justitie onder Minister E.M.H. Hirsch Ballin)(is sedert 1994 Staatsraad bij de Raad van State).
 • W. Kok (PvdA) Minister van financiŽn en Vice-premier (is nu Minister-President)
 • J.G.M. Alders (PvdA) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
 • drs. J.P. Pronk (PvdA) Minister van Ontwikkelingssamenwerking (is nu huidig minister van VROM).

De toenmalige minister J. Pronk van Ontwikkelingssamenwerking is nu minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en kan dus niet meer terugkomen op het besluit van 12 maart 1992 van zijn voorganger J.G.M. Alders dat een inhoudelijke beantwoording van mijn brieven over dit onderwerp niet meer zal plaatsvinden. Als bewijs daarvoor vindt u:

 • De recente brief van 16 januari 2002, kenmerk: MJZ2002004880, van de minister van VROM (J.P. Pronk) namens hem ondertekend door Mr.M. Hübner aan ondergetekende (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

In die brief schrijft PvdA minister J.P. Pronk letterlijk het volgende:

  Zoals ik u in mijn eerdere brieven van 16 juli 2001, kenmerk MJZ2001079151, en van 21 augustus 2001, kenmerk MJZ2001093107, reeds meedeelde, zal ik niet meer reageren op uw brieven die betrekking hebben op de door u reeds aangevoerde onderwerpen. Over deze onderwerpen is reeds uitgebreid met u gecorrespondeerd. Bovendien leveren uw brieven geen nieuwe gezichtspunten op. Ik beschouw de met u gevoerde briefwisseling over deze onderwerpen dan ook als te zijn gesloten.

Omdat mijn brieven aan PvdA minister Pronk van VROM, verzoeken om informatie zijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn, en minister Pronk op grond van artikel 6 van de Wob wettelijk verplicht is daarop binnen 4 weken een voor bezwaar vatbaar besluit te nemen, en hij had desondanks weigert betekent dat hij daarmee weigert uitvoering te geven aan hetgeen de Wet openbaarheid van bestuur hem wettelijk oplegt.

U zult zich afvragen hoe is dat mogelijk?

Uit de in dit wrakingsverzoek aangeleverde feiten kunt u opmaken dat als je meewerkt aan de vergiftiging van het gehele Nederlandse Volk met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide, alles mogelijk is. Je krijgt er miljoenen guldens aan subsidie voor en wint er de grootste milieuprijzen mee.

Voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin (nu Staatsraad bij de Raad van State) en voormalig Staatsraad van justitie mr. A. Kosto hebben toen mede besloten dat de minister van VROM (toen J.G.M. Alders; nu J.P. Pronk) over het onderwerp geïmpregneerd hout, en alle verontreinigingen die daarvan direct of indirect het gevolg zijn, nooit meer inhoudelijk behoeft te reageren. Ook op deze feiten kan Staatsraad mr. A. Kosto niet onafhankelijk beslissen in opgemelde zaak of het houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. al dan niet past in het in geding zijnde bestemmingsplan "Buitengebied 1997" van de gemeente Sint Oedenrode.


  Feit 4
  van niet onpartijdigheid van staatsraad mr. A. Kosto in opgemelde zaak.

Bijgevoegd vindt u:

 • De brief van 15 december 1993 van huidig Tweede Kamerlid Remi Poppe van de Socialistische Partij aan de minister van VROM J.G.M. Alders (2 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat huidig Tweede Kamerlid Remi Poppe voormalig minister Alders van VROM al heeft geïnformeerd over het feit dat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. meer dan 500 kg. arseenzuur verwerkt, en in samenhang daarmee opslaat, en op grond van het Besluit Risico's Zware Ongevallen moet beschikken over een Extern Veiligheidsrapport die de verre omgeving van het bedrijf moet beschermen tegen de gevolgen van een ramp als die in Seveso (ItaliŽ) of Bopal (India).

  U zult geloven of niet; ondanks dit schrijven van huidig Tweede Kamerlid Remi Poppe op 15 december 1993 heeft het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. zijn houtimpregneerbedrijf tot op heden, 8 Ĺ jaar later, nog steeds in werking zonder een daarvoor vereist extern veiligheidsrapport en zonder een vanuit de Rampenwet vereist rampenbestrijdingsplan. Dit heeft toentertijd de gehele ministerraad beslist.

  Dus ook de Minister van justitie Hirsch Ballin (Staatsraad bij de Raad van State) en bijbehorende Staatssecretaris van justitie mr. A. Kosto (nu ook Staatsraad bij de Raad van State). Zij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat het ministerie van justitie hiertegen nooit strafrechtelijk heeft opgetreden. Het overtreden van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Post Seveso- richtlijn) is een van de zwaarste milieumisdrijven op EU-niveau. Het als verantwoordelijk Minister en Staatssecretaris van justitie misbruiken van hun bevoegdheden om daarmee de gebr. van Aarle B.V. en andere houtimpregneerbedrijven die hun hout impregneren met het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor, deze zware milieumisdrijven te kunnen laten blijven plegen, is nog een veel groter milieumisdrijf. Kennelijk kan dat in Nederland op grond van de Pikmeerarresten I en II van de Hoge Raad der Nederlanden. Hier heb ik weer het zoveelste bewijs aangeleverd dat deze Pikmeerarresten van de Hoge Raad van de gehele Nederlandse overheid, inclusief hun dekmantelbedrijven, een grote criminele organisatie heeft gemaakt, die geheel Nederland binnen een generatie totaal vergiftigt en naar de afgrond helpt.

  Mijn vraag aan de media is:

  Hoelang pikken jullie deze pikmeerarresten van de Hoge Raad nog?
  Langer wachten kan niet meer!!!

  Bijgevoegd vindt u verder:

 • Het persbericht van 16 maart 1995 dat het Landelijk Milieu Overleg, mede namens de milieuorganisaties Stichting Natuur en Milieu Overijssel, Stichting Brabantse Milieufederatie; Stichting Gelderse Milieufederatie, Vereniging Milieufederatie Noord Holland, De Kleine Aarde, Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie heeft laten uitgaan (2 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  In betreffend persbericht staat geschreven dat de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode, Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, Hickson Garantor B.V. te Amsterdam en Foreco in Dalfsen, die hun hout impregneren met het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V., hun bedrijf in werking hebben zonder een daarvoor vereist extern veiligheidsrapport, dat is vereist op grond van het Besluit Risico's Zware Ongevallen. In betreffend persbericht staat verder dat men zich voor nadere informatie contact kan opnemen met:


  • Anton Nigten, Landelijk Milieuoverleg
  • Saskia van Gaal, stichting Natuur en Milieu
  • Jan Juffermans, De Kleine Aarde.

  U kunt geloven of niet; heden, 7 jaar later, heeft de Gebr. van Aarle B.V. zijn houtimpregneerbedrijf nog steeds in werking met dezelfde milieuvergunning en hetzelfde superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V.: is het Landelijk Milieu Overleg kort daarna opgeheven en hoor je van de acht andere milieuorganisaties hierover niets meer. Bij mij komt dan ook de volgende vraag op: Komt dit omdat al deze acht milieuorganisaties hun bestaan afhankelijk hebben gemaakt van subsidie van de overheid???

  U zult het geloven of niet, ondanks het feit dat bovengenoemd 8-tal milieuorganisaties en het Landelijk Milieu Overleg dit persbericht hebben laten uitgaan heeft hierover geen enkele krant geschreven. Bij mij komt dan om de volgende vraag op:

   Zijn onze media wel onafhankelijk?

  Bijgevoegd vindt u verder:

 • De brief van 19 maart 1992 van huidig Tweede Kamerlid Tom Pitstra van Groen Links aan ondergetekende (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief schrijft huidig Tweede Kamerlid van Groen Links mij letterlijk het volgende:

   Uw brief is door de Eerste Kamerfractie van Groen Links ontvangen en aandachtig gelezen. Het is vooral een zaak, die geschikt is om in de Tweede Kamer te bespreken. Ik begreep, dat ons kamerlid W. Willems met u hierover al contact heeft. We hopen dat uw strijd tegen deze vorm van milieucriminaliteit succes heeft. Met vriendelijke groeten,

   Tom Pitstra.

  Met de hierboven beschreven feitelijke informatie aan onderbouw betreur ik het dat fractievoorzitter Paul Rosenmöller van Groen Links voor de komende Tweede Kamerverkiezingen juist Tom Pitstra op een niet verkiesbare plaats heeft gezet. Een afschrift van dit wrakingsverzoek heb ik tevens verstuurd aan Paul Rosenmöller. Vindt u niet dat op grond van deze feitelijke gegevens Tom Pitstra alsnog op een verkiesbare plaats voor de komende Tweede Kamerverkiezingen van Groen Links moet komen?

  Door toedoen van de voormalige Minister van Justitie Hirsch Ballin en de voormalige Staatssecretaris van justitie (later minister van justitie) mr. A. Kosto is toentertijd en nog steeds niet tegen dit zware milieumisdrijf (het niet beschikken over een extern veiligheidsrapport en rampen- bestrijdingsplan), gepleegd door de Gebr. van Aarle B.V. strafrechtelijk opgetreden. Ook op deze feiten kan Staatsraad mr. A. Kosto niet onafhankelijk beslissen in opgemelde zaak of het houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. al dan niet past binnen het in geding zijnde bestemmingsplan "Buitengebied 1997" van de gemeente Sint Oedenrode.

   Feit 5
   van niet onpartijdigheid van Staatsraad mr. A. Kosto in opgemelde zaak.

  Bijgevoegd vindt u:

 • Mijn aangifte van 1 oktober 1995 van het plegen van een ernstig strafbaar feit (misdrijf) door de gebr. van Aarle B.V. bij de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch (7 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat ik de volgende aangifte van het plegen van strafbare feiten heb gedaan.

   Aangifte:

  De Gebr. van Aarle B.V. maakt zich schuldig aan het opzettelijk en wederrechterlijk in de bodem in de lucht en in het oppervlaktewater brengen van jaarlijks zo'n 5650 kg. arseen en 7900 kg. chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, via het door hen geproduceerde verduurzaamde hout. De Gebr. van Aarle B.V. maakt zich hierbij schuldig aan het plegen van een strafbaar feit (misdrijf) omdat hij bewust nalaat de consument te waarschuwen over de gevaren van het door hen geleverde gebrekkige product "gewolmaniseerd hout". De Gebr. van Aarle B.V. overtreedt hiermee dan ook zeer nadrukkelijk artikel 173 a van het Wetboek van strafrecht waarvoor een gevangenisstraf van 12-15 jaar staat of een geldboete van de vijfde categorie.

  U zult het niet geloven, maar het is toch echt waar; heden, na 61/2 jaar, heeft de officier van justitie deze aangifte tegen de Gebr. van Aarle B.V. nog steeds niet in behandeling genomen ondanks het feit hij daartoe wettelijk verplicht is. De reden daarvoor vindt u in de volgende brief:

 • De brief van 15 november 1995, kab. 01/5068/93, van hoofdofficier mr. J.M. Jansen van het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  In die brief schrijft de hoofdofficier mr. J.M. Jansen dat de politiek heeft beslist dat hij mijn aangifte van bovengenoemd door de gebr. van Aarle B.V. gepleegd misdrijf niet in behandeling mag nemen. Mijn verbazing was onvoorstelbaar groot. Om die reden heb ik bij brief van 17 november 1995 de Minister-President W. Kok (PvdA) verzocht om deze politiek te veranderen en mr. J.M. Jansen te dwingen tot het in behandeling nemen van mijn aangifte van oktober 1995 tegen houtimpregneerbedrijf Gebr,. van Aarle B.V.

  U zult het niet geloven wat Minister-President W. Kok (PvdA) hierop antwoordde. Om die reden vindt u bijgevoegd:

 • De brief van 23 november 1995, nr. 95M008606, van Minister- President W. Kok aan ondergetekende (1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffende brief schrijft minister president W. Kok (PvdA) mij het volgende:

   Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor de politiek.
   In ons land is niet een individu die met "de politiek" kan worden vereenzelvigd.
   Het doen van een aangifte lijkt mij dan ook zinloos.

  Hiermee heeft de Minister-President W. Kok (PvdA) in 1995 beslist dat de hoofdofficier van justitie mr. J.M. Jansen van het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch mijn aangifte van 1 oktober 1995 tegen het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. niet in behandeling behoeft te nemen.

  Omdat ik de diverse jaren daarna met lede ogen heb moeten toezien dat via het door de gebr. van Aarle B.V. verduurzaamd hout geheel Sint Oedenrode en omliggende gemeenten wordt vergiftigd met tienduizenden kilogrammen kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide, zijnde zwarte lijststoffen die niet in het milieu mogen worden gebracht, heb ik hierover op 15 maart 2001 wederom een brief gestuurd aan Minister-President W. Kok (PvdA). Bijgevoegd vindt u:

 • Mijn brief van 15 maart 2001, kenmerk: WK/15031/VZ, aan de Minister-President W. Kok (3 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief heb ik Minister-President W. Kok de volgende vier vragen gesteld.

   vraag 1
  Bent u bereid de in uw brief van 23 november 1995 genomen politieke beslissing te herroepen?

   vraag 2
  Bent u bereid om aan deze waanzinnige situatie een einde te maken en het dumpen van arseenzuur en chroomtrioxide, via geïmpregneerd hout, onmiddellijk te laten stoppen?

   vraag 3
  Bent u bereid maatregelen te nemen om Nederland te schonen van dit gevaarlijke geïmpregneerde hout?

   vraag 4
  Bent u bereid om het gehele Nederlandse publiek over de gevaren van met arseenzuur en chroomtrioxide geïmpregneerd hout eerlijk voor te lichten?

  Heden, na ruim 10 maanden, heb ik van Minister-President W. Kok (PvdA) op deze brief nog geen enkele reactie mogen ontvangen, zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Hiermee moet toch voor alle Nederlanders duidelijk zijn wie aan het hoofd staat van deze enorme milieucriminaliteit rondom de houtimpregneerbedrijven in het algemeen, en houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. in het bijzonder. Is dat Minister-President W. Kok??

  Bijgevoegd vindt u verder:

 • De brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog Prof. Dr. F. Bovenkerk aan de toenmalige hoofdofficier van justitie mr. Ficq bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief schrijft criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq o.a. het volgende:

   Hier is mijns inziens sprake van georganiseerde misdaad, waarbij overheid en malafide bedrijven (Hickson Garantor) samengaan, omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelost. In de criminologische literatuur wordt dit verschijnsel van "Poisoning for profit" collusie genoemd. Ik word in dat geloof gesterkt door de categorische afwijzing van eerst minister Alders en nu minister Hirsch Ballin om op van Rooij's brieven in te gaan en wel zonder argumenten. Een werkelijke uitweg komt pas in zicht wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht. Terwille van de bestrijding van organisatiecriminaliteit is het goed dat thans met zo'n onderzoek wordt begonnen.

  U zult het niet geloven, maar tot op heden, na bijna 9 jaar, heeft mr. Ficq op deze brief van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk nog nooit gereageerd. Als beloning daarvoor maakte mr. Ficq een flitsende carriŤre naar boven. Snel daarna tot 13 september 1999 bekleedde mr. Ficq als Procureur-Generaal in Nederland de hoogste post op dit gebied. Hij had daar de bestrijding van de zware georganiseerde milieucriminaliteit in zijn portefeuille. Ondanks dat is hij nog steeds niet aan het door criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, in zijn brief van 21 juni 1993, verzochte onderzoek naar deze vorm van organisatiecriminaliteit begonnen.

  Als waardering voor het jarenlang afdekken van de hierboven beschreven, en feitelijk onderbouwde, organisatiecriminaliteit "collusie" genaamd, krijgt Procureur-Generaal mr. C.R.L.R.M. Ficq bij zijn afscheid op 13 september 1999 om 17.00 uur in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag van de huidige VVD-minister van justitie mr. Korthals een warme toespraak en wordt hij benoemd tot officier van justitie van de orde van Orange Nassau voor zijn persoon, stijl en werk. Hiermee komt bij mij de volgende vraag op: Op basis van welke criteria worden Hoge Koninklijke onderscheidingen uitgereikt??

  Als waardering voor dit alles is mr. Ficq op 13 september 1999 benoemd tot Raadsheer bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Hiermee komt bij mij de volgende vraag op:
  Moet je aan de hierboven beschreven eisen voldoen om Raadsheer te kunnen worden bij een Gerechtshof?

  Voor mij staat in ieder geval steevast dat; als dit de toelatingseisen zijn om Raadsheer te kunnen worden bij een Gerechtshof, dan gaat Nederland totaal de afgrond in.

  Met vorenstaande feitelijke informatie is komen vast te staan dat deze organisatiecriminaliteit "Poisoning for Profit" collusie genaamd, door toedoen van de PvdA en CDA en VVD politiek, intussen het gehele openbare ministerie en de gehele Raad van State in haar greep heeft. Willen wij hieraan niet met zijn allen ten onder gaan dan wordt het heel hoog tijd dat de andere politieke partijen en de media hier direct iets aan doen. Ik richt om die reden aan hen de volgende oproep?

  Media doe er wat aan?
  Groen Links, doe er wat aan?
  Socialistische partij, doe er wat aan?
  Leefbaar Nederland doe er wat aan?
  Christen Unie, doe er wat aan?

  Laat ons land door deze politieke collusie van PvdA, CDA en VVD, niet totaal vergiftigen en daarmee economische naar de afgrond brengen!!

   Dit mag u onze kinderen niet aandoen!!

  Onder verantwoordelijkheid van voormalig Minister van Justitie Hirsch Ballin en voormalig Minister en Staatssecretaris van Justitie Kosto, heeft mr. Ficq, na ruim 8 Ĺ jaar, nog geen antwoord hoeven geven op bovengenoemd verzoek van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, zoals dat is gedaan in zijn brief van 21 juni 1993.

  Ook op deze feiten kan Staatsraad Mr. A. Kosto niet onafhankelijk beslissen in opgemelde zaak of het houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. al dan niet past binnen het in geding zijnde bestemmingsplan "Buitengebied 1997" van de gemeente Sint Oedenrode.

   Conclusie.

  Met bovengenoemd 5-tal feiten van niet onafhankelijkheid rondom houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V., heb ik toch echt bewezen dat Staatsraad mr. A. Kosto hierover in opgemelde zaak geen onpartijdige beslissing kan nemen. Om geen partijdige uitspraak te laten ontstaan waarvan de algehele volksgezondheid, waaronder die van appellant en zijn gezin, nog meer schade zal ondervinden, wraak ik op grond van bovengenoemde feiten Staatsraad mr. A. Kosto met de eis dat hij opgemelde zaak, vanwege partijdigheid niet mag behandelen. Ik verzoek u hierop schriftelijk uitspraak te doen en mij daarvan een afschrift te verstrekken.

  Om te voorkomen dat u dit wrakingsverzoek niet in behandeling neemt waartoe u wettelijk verplicht bent, evenals mijn wrakingsverzoek van 13 januari 2002 (kenmerk: Bes/13012/wra) van voorzitter mr. R. Cleton in deze zaak, heb ik de inhoud van dit wrakingsverzoek gebruikt als feitelijke onderbouw in mijn brief van 28 januari 2002 aan de Vaste Kamer commissie van Justitie van de Tweede Kamer, met het verzoek om naar de hierboven beschreven organisatiecriminaliteit een onderzoek te verrichten.

  Het moge u duidelijk zij als u dit wrakingsverzoek niet in behandeling neemt uw uitspraak in opgemelde zaak niet rechtsgeldig is. Omdat Hare Majesteit de voorzitter is van de Raad van State laat ik ook koningin Beatrix een afschrift van dit wrakingsverzoek toekomen met het verzoek direct persoonlijk in te grijpen.

   Bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet.

  Dit wrakingsverzoek van Staatsraad mr. A. Kosto staat gepubliceerd bij de SDN op internet: www.sdnl.nl/ekc-rs83.htm Uw beslissing op dit wrakingsverzoek zal eveneens bij de SDN op dit adres op internet worden geplaatst.

  Zowel Paul Rosenmöller van Groen Links, als wel Jan Marijnissen van de Socialistische Partij hebben recent fel uitgehaald naar de PvdA. Zij beschrijven deze partij als partij van de afbraak, die onder een drietal opvolgende PvdA-ministers van VROM, te weten: Hans Alders, Margaretha de Boer en nu Jan Pronk Nederland heeft verloederd en vergiftigd. Deze verloedering en vergiftiging is het gevolg van het feit dat nu PvdA-minister Jan Pronk en eerst de PvdA-ministers Magaretha de Boer en Hans Alders al 10 jaar lang structureel weigeren antwoord te geven op mij feitelijk goed onderbouwde vragen in mijn vele brieven aan hen.

  Deze verloedering en vergiftiging heeft zover kunnen komen omdat de voormalige Minister van justitie Hirsch Ballin (CDA) en voormalige Staatssecretaris en Minister van justitie Kosto (PvdA) dat al die jaren strafrechtelijk hebben afgedekt en daarmee hebben gestimuleerd. Ook nu nog kan deze verloedering en vergiftiging doorgaan omdat huidig minister van Justitie Korthals (VVD) deze organisatiecriminaliteit nog steeds strafrechtelijk afdekt en daarmee stimuleert.

  Hetgeen Paul Rosenmöller en Jan Marijnissen over de PvdA schrijven kan ik met honderden feitelijke bewijsstukken onderbouwen, waarvan u er diverse kunt lezen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, adressen: www.sdnl.nl en www.sdnl.nl/ekc.htm


   Hoogachtend

   ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.  Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs85.htm


  Bijlage: Dit schrijven bevat een 39-tal bijlagen, bestaande uit 86 pagina's.

  C.c.

  • Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van Groen Links van de Tweede kamer.
  • Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer.
  • Johan Malcorps, Volksvertegenwoordiger Agalev, BelgiŽ,
  • Els van Weert, Volksvertegenwoordiger VU-ID fractie, BelgiŽ.
  • Wim Kersten, Lid Europarlement van Groen Links, Brussel.
  • Toine van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche, tevens SP-lid op de lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen
  • Will van Gerwen, fractievoorzitter van de Rooise Partij in Sint Oedenrode.
  • Barry Vroomen, Landelijk bestuurslid bij de Vereniging Milieudefensie.
  • Annelies Derkx, voorzitter van de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.
  • Rob Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
  • Henk Rijkers, redactie Katholiek Nieuwsblad.
  • Frank Vellinga, redactie IKON-televisie.

  Wraking van de staatsraden Mr. A. Kosto en Mr. R. Cleton wegens belangenverstrengeling en historie
  Wraking van Staatsraad Cleton bij beroep bestemmingsplan "Buitengebied 1997" in Sint-Oedenrode

  Eerste klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton
  Tweede klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton
  Motivering verzoek om opschorting van de wraking mr. R. Cleton en van staatsraad mr. A. Kosto.