Vragen aan de Europese Commissie over het milieubeleid van Nederland. Het ministerie van VROM subsidieert nog steeds de diffuse vergiftiging van het milieu, ondanks de verboden van de Raad van State en van het Europees Hof

Vragen voor europarlementslid Oomen-Ruijten over milieuvergiftiging en toekomst


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

https://europa.eu/european-union/index_nl


Aan: Ria Oomen-Ruijten,
Lid van het Europees Parlement,
Rue Wiertz,
1047 Brussel.

Sint Oedenrode, 31 januari 2000.

Ons kenmerk: Eurparl/31010/CDA.

Betreft: Reactie op uw faxbericht van 27 januari 2000, inzake geïmpregneerd (gewolmaniseerd) hout.

Geachte mevrouw Oomen-Ruijten.

Naar aanleiding van uw faxbericht van 27 januari j.l. willen wij ik u kenbaar maken dat onze opgroeiende jeugd u dankbaar zal zijn dat u middels het stellen van vragen aan de Europese commissie een einde tracht te maken aan de onnodige massale verkankering via het geïmpregneerde hout van alles wat leeft.

Hieronder vindt u daarom de verzochte concrete suggesties voor het stellen van vragen. Voorafgaande aan de vragen laten wij u algemene achtergrond informatie en specifieke achtergrond informatie toekomen. Voor het stellen van vragen heeft u namelijk concrete achtergrond informatie nodig.

Algemene achtergrondinformatie.

Wolmanzouten bevatten1):

  - 374 g/l arseenzuur.
  - 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).
  - 188 g/l koper II oxide.

Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:

  - arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht 2)
  - chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht 2)

Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit . afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.

Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen 3) 4).

Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken.

Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben 5).

Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen 6) 7)
  - via de lucht (ademhaling)
  - via de huid (aanraking)
  - via het maagdarmkanaal (besmette voeding)
en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen. Enkel en alleen in Nederland al wordt jaarlijks via het gebrekkige product . geïmpregneerd hout. zo. n 300.000 kg. arseenzuur en zo. n 600.000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht.


Specifieke achtergrond informatie voor vraag 1.

Arseenzuur staat onder nummer 6 genoemd in de bijlage van de EG-Verordening nr. 142/97, betreffende de verstrekking van informatie over bepaalde bestaande stoffen krachtens verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 8).
Deze verordening is op 27 januari 1997 in werking getreden. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Onder artikel 1 van deze Verordening staat letterlijk de volgend tekst:

Art. 1. De fabrikant(en) en importeur(s) van de in de bijlage van deze verordening vermelde stoffen verstrekken de Commissie binnen vier maanden na de inwerkingtreding van deze verordening alle relevante en beschikbare informatie over de blootstelling van mens en milieu aan deze stoffen.

De informatie over de blootstelling heeft betrekking op de emissie van die stof of de blootstelling van menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens verschillende fasen van de levenscyclus van de stof overeenkomstig artikel 3, lid 3, en bijlage

I, deel A, van Verordening (EG) nr. 1488/94, met:
 • als menselijke populaties: werknemers, consumenten en via het milieu blootgestelde personen;
 • als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de lotgevallen van de stof in afvalwaterzuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof in de voedselketen;
 • als levenscyclus van de stof: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.


Vraag 1.

Hebben alle fabrikanten en importeurs van wolmanzouten en van gewolmaniseerd hout binnen vier maanden na de inwerkingtreding van deze Verordening (142/97) alle relevante en beschikbare informatie over de blootstelling van mens en milieu aan arseenzuur (of zouten daarvan) gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen?
Zo nee, welke stappen gaat de commissie hiertegen ondernemen.


Specifieke achtergrond informatie voor vraag 2.

Chroomtrioxide staat onder nummer 26 genoemd in de bijlage van de EG-Verordening nr. 143/97 betreffende de derde lijst van prioriteitsstoffen krachtens verordening (EEG)nr. 793/93 van de Raad 9). Deze Verordening is op 27 januari 1997 in werking getreden. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Onder artikel 1 van deze Verordening staat letterlijk de volgende tekst:

Art.1.
 1. De lijst in de bijlage van deze verordening wordt vastgesteld als de derde lijst van prioriteitsstoffen krachtens artikel 8. lid 1, van Verordening (EEG)nr. 793/93.

 2. In deze lijst van prioriteitsstoffen wordt eveneens vermeld welke lidstaat verantwoordelijk is voor de beoordeling van elke stof.


Vraag 2.

Heeft Groot-Brittannië (UK) de commissie van de Europese commissie op de hoogte gebracht over de gevaren van chroomtrioxide en de enorme dumping ervan via het gebrekkige product gewolmaniseerd hout?
Zo nee, welke stappen gaat de commissie hiertegen ondernemen.


Specifieke achtergrondinformatie voor vraag 3.

Gewolmaniseerd hout bevat zo' n 3000 mg/kg arseen (afkomstig van arseenzuur) en zo'n 6000 mg/kg chroom VI (afkomstig van chroomtrioxide) en zo' n 3500 mg/kg koper (afkomstig van koper(II)oxide) 10).

De Europese Raad heeft op 22 december 1994 een lijst van gevaarlijke afvalstoffen vastgesteld overeenkomstig artikel 1, lid 4, van de Richtlijn 91/689/EEG (pb EG L356). Op betreffende lijst staat arseenhoudend afval onder EAC-code 060403 vernoemd als gevaarlijk afval. Gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval bevat tussen de 1500 mg/kg en 3000 mg/kg arseen. Op grond hiervan moet betreffend gewolmaniseerd afvalhout worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval.

Op betreffende lijst staat afval dat is verontreinigd met andere zware metalen onder code EAC-code 060405 vernoemd als gevaarlijk afval. Gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval bevat tussen de 2500 mg/kg en 6000 mg/kg chroom (ontstaan uit chroom VI verbindingen) en tussen de 1500 mg/kg en 3500 mg/kg koper. Ook op grond hiervan moet betreffend gewolmaniseerd afvalhout worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval.

Op betreffende lijst staan onder de volgende EAC-codes vernoemd als houtverduurzamingsafval:

  030201 - niet gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen
  030202 - organochloor-houtverduurzamingsmiddelen.
  030203 - organometaal-houtverduurzamingsmiddelen.
  030204 - anorganische houtverduurzamingsmiddelen.
Geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval bevat zeer hoge concentraties houtverduurzamingsafval uit de hierboven genoemde EAC-codes. Ook op grond hiervan moet betreffend afvalhout, dat zeer hoge concentraties houtverduurzamingsafval bevat, worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval.


Vraag 3.

Moet gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval ingevolge de Richtlijn 91/689/EEG worden ingezameld en verwerkt als gevaarlijk afval;
Zo nee, waar baseert de commissie dat op.

Specifieke achtergrondinformatie voor vraag 4.

Gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval (extreem gevaarlijk afval) wordt in lidstaat Nederland, vermengd met ander hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, geshredderd tot houtspaanders. Deze houtspaanders worden deels ingezet als grondstof voor de spaanplaatindustrie in o.a. België, Duitsland, Portugal, Italië 11).

Het met arseen en chroom VI vergiftigde spaanplaat wordt vervolgens verwerkt in huizen, bedrijfsgebouwen e.d. in de vorm van dakplaten, wanden, keukenkastjes, meubels e.d.
In geval een dergelijk woonhuis later afbrandt dan komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht, nagenoeg volledig in deeltjes, waarvan de massadiameter varieert tussen ca. 0.3 en 3m, waarvan 85% beneden 1 m is en als zodanig tot de fijnste aërosolfractie behoort. Deze zeer fijne deeltjes dringen gemakkelijk door tot in het diepste van de longblaasjes, hetgeen levensgevaarlijk is 12).

Ook komen daarbij grote hoeveelheden chroom VI-verbindingen vrij in de, lucht. Wanneer betreffend brandend huis vervolgens wordt geblust met water dan lost nagenoeg al het arseen (afkomstig van arseenzuur) en chroom (afkomstig van chroomtrioxide) op in het bluswater, waardoor de gehele omgeving wordt vergiftigd met arseenzuur en chroomtrioxide.


Vraag 4a.

Staat de EG-regelgeving toe dat desbetreffende brandweerlieden blussen zonder zuurstofmasker?
Zo nee, welke stappen gaat de Commissie hiertegen ondernemen.


Vraag 4b.

Staat de EG-regelgeving toe dat desbetreffende huizen en bedrijfsgebouwen worden geblust met water?
Zo nee, welke stappen gaat de commissie hiertegen ondernemen.


Specifieke achtergrondinformatie voor vraag 5.

Gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval (extreem gevaarlijk afval) wordt in lidstaat Nederland, vermengd met ander hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, geshredderd tot houtspaanders.
Deze houtspaanders worden deels ingezet als brandstof:

  - in elektriciteitscentrales in Nederland, Zweden, e.d.
  - in cementovens in Nederland, België, e.d.

In Nederland worden deze houtspaanders zelfs ingezet in elektriciteitscentrales voor de productie van groene stroom waarvoor flinke bedragen aan milieusubsidie wordt uitgegeven. Betreffende chroom VI verbindingen blijven grotendeels in het vliegas achter. Betreffend vliegas mag 1250 mg/kg chroom bevatten 13).

Dat vliegas wordt in Nederland en België in een concentratie van 30 procent toegevoegd aan asfalt en cement. Dit betekent dat betreffend cement daardoor zo. n 375 mg/kg chroom (afkomstig van chroomtrioxide) kan bevatten. Wanneer betreffend cement nat wordt gemaakt wordt betreffend chroom weer chroomtrioxide, hetgeen vrij gemakkelijk via de huid het lichaam kan binnendringen. Hierdoor ontstaat bij metselaars op grote schaal metselaarseczeem, hetgeen zich op langere termijn zal openbaren tot een kanker. In Duitsland wordt deze metselaarseczeem met man en macht bestreden door te eisen dat cement niet meer dan 2 mg/kg chroom mag bevatten 14).


Vraag 5a.

Staat de EG-regelgeving toe dat as dat vrijkomt bij verbranden van geïmpregneerd hout verdund met ander as wordt ingezet als grondstof voor in de cement?
Zo nee, welke stappen gaat de commissie hiertegen ondernemen.


Vraag 5b.

Staat de EG-regelgeving toe dat geïmpregneerd hout wordt bijgestookt in elektriciteitscentrales en cementovens?
Zo nee, welke stappen gaat de commissie daartegen ondernemen.


Specifieke achtergrondinformatie voor vraag 6.

Vroeg of laat komt al het arseen en chroom dat tijdelijk in het geïmpregneerde hout, spaanplaat, cement, beton, asfalt e.d. zit opgeborgen in opgeloste vorm als arseenzuur en chroomtrioxide vrij en in ons oppervlaktewater, grondwater en drinkwater terecht.

Gewolmaniseerd hout bevat:

  - 3000 mg/kg arseen.
  - 6000 mg/kg chroom VI.

Per m3 hout (500 kg. Hout) is dat:

  - 1.500.000 mg = 1.5000.000.000 g arseen
  - 3.000.000 mg = 3.000.000.000 g chroom

Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit.
De interventiewaarde bedraagt voor resp. arseen en chroom 15)
  - arseen 60 g/l
  - chroom 30 g/l

Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:

  - 25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde
  - 100.000.000 liter water met chroom boven de interventiewaarde.

Het is hierbij goed te weten dat enkel en alleen in Nederland al jaarlijks zo. n 700.000 m3 geïmpregneerd hout wordt omgezet16).
In Nederland staat om die reden nog minstens 10.000.000 m3 uit.
In het stroomgebied van de Rijn en de Maas (België, Luxemburg, Frankrijk, Duitland, Zwitserland e.d.) staat mogelijk wel 100.000.000 m3 van dat geïmpregneerde hout uit.

Zo'n 25% van betreffend arseen en chroom trekt op termijn de grond in en verontreinigt het grondwater en later het drinkwater.

Zo'n 75% van betreffend arseen en chroom komt in opgeloste vorm in de Rijn, Maas en vervolgens de Noordzee terecht.
Wanneer de commissie van de Europese Gemeenschappen hiertegen niet onmiddellijk preventieve maatregelen neemt dan is er over 10 30 jaar in de Maas, Rijn en Noordzee geen leven meer mogelijk. Nu al bevatten mede hierdoor sommige vissoorten in de Noordzee zo'n hoge concentratie aan arseen dat het als gevaarlijk afval bestempeld moet worden 17).

Betreffend arseen, chroom VI e.d. hoopt zich nog veel meer op in de organen van de vis dan in het visvlees. Betreffende organen gaan in de vorm van visafval naar de vismeelindustrie. Deze maakt daar vismeel van. Dit vismeel wordt vervolgens toegevoegd aan veevoer, varkensvoer, kippenvoer, kattenvoer en door deze dieren opgegeten. Het vlees van betreffende vee, varkens en kippen wordt door ons weer geconsumeerd. De mest afkomstig van betreffend vee, varkens, kippen wordt weer uitgereden over het land. Daarop grazen weer koeien, schapen, e.d. De melk van die koeien wordt door ons weer geconsumeerd. Ook het daarop geteelde groente en fruit wordt door ons geconsumeerd.

Hiermee is de spiraal van een steeds verdere totale verkankering van de gehele Europese Gemeenschap een feit geworden. De boeren krijgen de schuld van dit alles en de milieucriminelen, die hieraan heel veel geld hebben verdiend, gaan vrijuit.


Vraag 6a.

Staat de EG-regelgeving toe dat vis uit de Noordzee met een concentratie van meer dan 50 mg/kg arseen aan droge stof voor consumptie wordt aangeboden?
Zo nee, welke stappen gaat de commissie hiertegen ondernemen.


Vraag 6b.

Staat de EG-regelgeving toe dat het slachtafval van vis uit de Noordzee dat een nog veel hogere concentratie aan arseen, chroom VI e.d. bevat in de vorm van vismeel mag worden toegevoegd aan veevoer, varkensvoer, kippenvoer, kattenvoer e.d.
Zo nee, welke stappen gaat de commissie hiertegen ondernemen.


Vraag 6c.

Handelen de lidstaten met de hierboven omschreven manier van indirect lozen van miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide in strijd met de richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976?
Zo nee, hoe kan deze verontreiniging van ons oppervlaktewater, grond- en drinkwater dan worden voorkomen.


Specifieke achtergrond informatie voor vraag 7.

In Lidstaat Nederland hebben zij het KOMO-keur voor geïmpregneerd hout bedacht.
De richtlijn BRL 0601/03 die tot dit KOMO-keur leidt staat in lidstaat Nederland opgenomen in de folder . milieuvriendelijk verbouwen? Subsidie duurzaam bouwen. van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 18).

In betreffende folder staat geschreven dat tot 75% milieusubsidie wordt gegeven aan particulieren die geïmpregneerd hout met KOMO-keur kopen. Ons ministerie van VROM heeft op deze manier mogelijk al honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie uitgegeven die leidt tot een massale vergiftiging met arseenzuur en chroomtrioxide.


Vraag 7.

Handelt lidstaat Nederland met het op deze manier verlenen van milieusubsidie in strijd met de EG-regelgeving.
Zo ja, welke stappen gaat de commissie tegen lidstaat Nederland ondernemen.


Specifieke achtergrond informatie voor vraag 8.

Lidstaat Nederland beschikt over een wereldwijd gepatenteerde technologie die de miljoenen kuubs geïmpregneerd hout die nog buitenstaan duurzaam kan verwerken met de laagste totale milieubelasting. Het betreft de nuloptie-technologie van Edelchemie te Panheel 19).

Ook kan door deze nuloptie-technologie het volgende duurzaam worden verwerkt:

 1. Het slib verkregen van het schoonwassen van spoordijken ballast, samen verwerken met de giftige bielsen. Prima duurzaam verwerkbaar met de Nuloptie (1994)
 2. Zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Prima verwerkbaar (1987).
 3. Rookgasresiduen en vliegas van AVI. s. Prima verwerkbaar (1996).
 4. Kwik-cadmiumhoudende resten van TL-buizen en TV-buizen.
  Prima verwerkbaar (1996).
 5. Assen van gewolmaniseerd hout. Prima verwerkbaar (1994).
 6. Kwikhoudend laboratoriumafval van Kjeldalbepalingen. Prima verwerkbaar (1992).
 7. Hardingszouten van de oppervlaktebehandeling en harding van gereedschappen.
  Prima verwerkbaar (1998).
  Resten van fotografisch gevaarlijk afval. Prima verwerkbaar (1986).
 8. Onderwaterslib. Na afscheiding van 90% schoon zand kan de rest
  prima verwerkt worden.
 9. Oude autobanden.
 10. Ontelbare andere hoogproblematische afvallen.

In lidstaat Nederland weten reeds duizenden mensen van provincies en rijksoverheden, van RIZA, TNO, RIVM, Milieu-inspecties van het bestaan van deze Nuloptie-technologie maar zwijgen hierover. De Nuloptie moet immers worden geblokkeerd en tegengewerkt. De nuloptie moet wel een bedreiging zijn voor de enorme milieu-geldpomp met honderden aftakkingen.

Onvoorstelbaar dat collusie, d.w.z. belangenverstrengeling gekoppeld aan politiek beleid in lidstaat Nederland zover gaat dat het bereid is om in ruil daarvoor het gehele Europese volk te vergiftigen met de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen, waaronder arseenzuur en chroomtrioxide.
Alleen de nuloptie-technologie van Edelchemie te Panheel kan het leven van onze kinderen en kleinkinderen nog redden.


Vraag 8.

Zijn er vanuit de EEG mogelijkheden voor het verlenen van subsidie voor deze nuloptie-technologie?
Zo ja, vindt de commissie dan ook dat er alles aan moet worden gedaan om al het uitstaande geïmpregneerde hout zo snel mogelijk weg te halen en middels deze nuloptie-technologie duurzaam te laten verwerken.

In de Nederlandse Staatscourant van 15 januari 2000 stond letterlijk de volgende tekst:

DEN HAAG - Voorzitter Prodi van de Europese Commissie zet met ingang van 31 maart een integraal overzicht van zijn correspondentie op het Internet.In een dinsdag uitgegeven verklaring zegt hij met dit initiatief de beste procedure toe te passen voor doorzichtigheid voor het publiek. Prodi verwijst voor zijn besluit naar de toerzegging die hij het Europees Parlement deed op 14 september 1999.

Transparantie is van vitale betekenis voor een gezonde democratie en het afleggen van verantwoording. Ik heb vorig jaar gezegd dat het tijd was voor glasnost in de Commissie. Het doet mij deugd vandaag te kunnen aankondigen dat mijn correspondentie in de toekomst toegankelijk is voor iedereen. Dit is in lijn met wat gebeurt in de meest open landen in Europa. Waar maar mogelijk is de nieuwe commissie van plan de hoogste standaard op dit gebied in Europa te evenaren." aldus Prodi.

Het register zal twee lijsten bevatten voor binnenkomende respectievelijk uitgaande post die basisinformatie bevat als naam van de afzender, datum en onderwerp. De lijsten zullen regelmatig worden bijgewerkt. In een later stadium komt er een elektronisch bestand dat zoeken op onderwerp mogelijk maakt.

Verzoeken om inzage in bepaalde brieven zullen worden beoordeeld aan de hand van, de daarvoor geldende regels. Dit betekent dat in beginsel alle brieven beschikbaar zullen zijn behalve die welke vallen onder een specifieke uitzonderingsregel.

Het Ecologisch Kennis Centrum is het met voorzitter Prodi eens en is eveneens van mening dat enkel en alleen de openbaarheid via Internet een einde kan maken aan deze collusie vergiftigen van een geheel volk omwille van de winst voor enkelen 20). Om die reden hebben wij deze brief laten plaatsen bij de Sociale Databank Nederland op Internet, website-adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-eu02.htm.

Omdat deze brief ook op Cd-rom uitkomt, tezamen met honderden documenten die betrekking hebben op deze collusie, laat de Sociale Databank Nederland u deze Cd-rom separaat toekomen.

Wij zijn verheugd dat u bereid bent tot het stellen van vragen over deze heikele kwestie. Een antwoord op bovengenoemde vragen van de Europese Commissie zouden wij om die reden erg waarderen. Wij stellen het op prijs als u ons van het vervolg op de hoogte houdt.

Op onze medewerking kunt u blijven rekenen.


Met vriendelijke groeten,
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze,


Ing. A.M.L. van Rooij,
Directeur.
Gebruikte referenties

 1. Verslag chemisch onderzoek van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de Keuringsdienst van Waren te Groningen.
 2. Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 . 1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1985 . 1986, 19204 nrs 1-2.
 3. Blz. 1, 35 en 36 uit het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen van 9 februari 1994 stb.91.
 4. Voorblad, blz. 1, A2 en A3 uit de brochure . durf de dingen eens zwarte in te zien, dan wordt alles rooskleurig. uitgegeven door het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Arbeid (België) in verband met hun nationale informatie campagne over de beroepskankers.
 5. Voorblad, blz. 5 en blz. 28 uit het Reprotox achtergronddocument S138-1 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 6. Voorblad, blz. 18 en blz. 21 uit de Nationale MAC-lijst 1995, publicatieblad p145, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 7. Voorblad, blz.4 en blz. 5 uit het protocol arsenicum. S30-21 van de inspectiedienst SZW.
 8. Verordening (EG) nr. 142/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
 9. Verordening (EG) nr. 143/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
 10. Voorblad, blz. 12 en 23 uit het rapport. Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeven van mobiele houtshredderinstallaties van Stichting Hout Research van 23 februari 1999, code 99.003-1
 11. Artikel . Belgisch bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland. uit de Gazet van Antwerpen d.d. 19 november 1999.
 12. Voorblad, blz. 22, blz. 39 en blz. 40 uit het basisdocument arseen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).
 13. Toekenning d.d. 1 oktober 1997, dossiernummer 10211B962, van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) aan vulstof combinatie Nederland B.V. te Wanssum in Nederland.
 14. Artikel. Duitsland bestrijdt metselaarseczeem. uit de Cobouw van 17 januari 2000.
 15. Blz. 2 en 10 uit Wet bodembescherming, uitvoeringsvoorschriften (C-4.1), Interventie- en streefwaarden bodemsanering, Koninklijke
  Vermande.
 16. Artikel. Met dit verbod gaat mijn hele handel eraan. uit het Brabants Dagblad van 25 november 1999.
  17)Artikel over lege zeeën en rivieren. uit kritisch consumeren van november 1999.
 17. Folder milieuvriendelijk verbouwen?/subsidie duurzaam bouwwen. van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
 18. Het artikel . De gestolen toekomst. van ir. L.M.M. Nevels, directeur van Edelchemie te Panheel. Staat op internet onder nevels20.htm
 19. Brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog prof.dr.F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.