Consumentenbond en Milieubeweging helpen mee het milieu te vergiftigen en u erbij

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brief aan de ConsumentenbondOpen brief aan de Consumentenbond


  Consumentenbond
  Postbus 1000
  2500 BA 's-GRAVENHAGE

  Buggenum : 10 augustus 2002

  Betreft : Publicatie Consumentengids

  Ons kenmerk : ALG/U/02/781338-186748 l.s. In de Consumentengids van juli 2002 heeft u onder de kop 'VOORDELIG GROEN' in een artikel aandacht besteed aan groene energie. Wij beoordelen het artikel als zeer informatief voor de in groene energie geïnteresseerde consument.

  Helaas ontbreekt in het artikel een goede voorlichting aan de consument inzake de term 'biomassa' en met name de interpretatie die de Nederlandse overheid in samenwerking met de energieproducenten buiten de controle van het parlement aan die term heeft gegeven.

  Van de 15 energieleveranciers die u in uw onderzoek betrokken heeft, hebben maar liefst 12 leveranciers in meer of mindere mate biomassa in hun pakket dat men als groene energie verkoopt. Overigens is de informatie in de tabel wat betreft Nuon feitelijk onjuist. Nuon verkoopt 2 groene energie varianten, te weten Natuurstroom (100% zon, wind en water) en Greenpower (100% biomassa).

  Wat is er mis met de term biomassa ?

  Voor zover biomassa bestaat uit bijvoorbeeld gekapt hout uit snelgroeiende bossen die na kap ook weer opnieuw aangeplant worden niets: Er wordt daadwerkelijk CO2 uitstoot gereduceerd.

  Echter: Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan het eind van de vorige kabinetsperiode onder leiding van mevrouw Jorritsma met de electriciteitsproducenten buiten het parlement om een convenant afgesloten waarin het mogelijk is gemaakt dat - deels zwaar - vervuilde afvalstromen van organische oorsprong als biomassa verstookt mogen worden in electriciteitscentrales en de als zodanig opgewekte energie als groene energie verkocht mag worden. Voorbeelden van deze afvalstromen: kippenmest, zuiveringsslib, hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval.

  Waarom dit convenant:

  1. De overheid heeft een afvalprobleem 'opgelost'.
  2. De electriciteitsproducenten in Nederland kunnen overleven in de op Europees niveau geliberaliseerde electriciteitswereld omdat ze deels niet meer hoeven betalen voor hun brandstof (degene die zich wil ontdoen van genoemde afvalstromen moet immers betalen aan de electriciteitsproducent om een en ander verwerkt te krijgen) en omdat ze voor de zo opgewekte energie zijn vrijgesteld van afdracht van de Regulerende Energie Belasting (REB).

  De consument probeert men om de tuin te leiden door weliswaar de reductie van CO2 uitstoot te benoemen (Kyoto accoorden) maar de nieuwe uitstoot van vele tonnen kankerverwekkende stoffen te verzwijgen. Ook de electriciteitsproducenten zijn niet geïnteresseerd de consument juist voor te lichten, zie bijvoorbeeld de TV-reclamespot van Essent voor hun Groene Stroom waarin de consument wordt doodgegooid met windmolens terwijl uit uw eigen onderzoek gebleken is dat die Groene Stroom voor maar liefst 73% uit biomassa bestaat.

  Dit is uiteraard pure misleiding van de consument: Hij/zij denkt 'windmolenenergie' geleverd te krijgen maar krijgt daadwerkelijk 'biomassastroom' waarvan hem/haar wijselijk niet verteld wordt hoe, d.w.z. met welke grondstoffen, die stroom is opgewekt. Wij denken dat er onder andere een taak ligt bij de Consumentenbond om eerlijke en volledige voorlichting over groene energie aan de consument te doen verstrekken zodat een consument die de switch naar groene energie overweegt dan wel overweegt van groene energie leverancier te wisselen weet wat voor een soort groene energie hij daadwerkelijk gecontracteerd heeft.

  Wij hopen dat u toekomstig in de Consumentengids aan deze problematiek aandacht zult besteden; momenteel worden er te veel milieubewuste consumenten door de electriciteitsbedrijven op het verkeerde been gezet !

  Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

  i/o P.P.M. van Daal, penningmeester
  J.H.C. Swart
  Secretaris
  E.A.J. Derkx - Passage
  Voorzitter


  De Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving heeft tot doel het bevorderen, beschermen en waar mogelijk instandhouden van het milieu in Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  Een belangrijk actiepunt van de stichting is een juiste voorlichting van het publiek inzake groene energie, duurzame energie en het gebruik van biomassa als brandstof in electriciteitscentrales; het onjuist en suggestief gebruiken van genoemde termen leidt tot verkeerde keuzes door milieubewuste consumenten en spekt de kas van de electriciteitsbedrijven ten koste van de Nederlandse belastingbetaler.

  terug naar index artikelen: