Essent Milieu B.V. te Haelen heeft plannen voor de opslag van o.a. afvalhout

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

GGD Midden Limburg heeft in een brief aan de gemeente Haelen haar verontrusting uitgesprokenOpen brief aan de brandweer van Roermond


Brandweer Roermond
t.a.v. de hr. P.Suylen
afd. Preventie
postbus 217
6040 A E Roermond


Buggenum : 5 juli 2002

Betreft : Essent Milieu B.V. Haelen

Ons kenmerk : ES-2307112/6/01BR


Geachte heer Suylen,

Zoals u bekend is heeft Essent Milieu B.V. Roermondseweg 53 6081 NT Haelen, plannen voor de opslag van o.a. afvalhout. De GGD Midden Limburg heeft recent in een schrijven aan de gemeente Haelen haar grote verontrusting uitgesproken omtrent de concentratie aan fijn stof en giftige emissies welke de gezondheid van de bewoners rondom het voormalig Maascentraleterrein reeds aantast. Stoffen afkomstig van ondermeer de kolenvergasser Nuon Power Buggenum, welke binnenkort bovendien ook nog omgebouwd wordt tot afvalvergasser.

Het zal u, gezien bovenstaande, duidelijk zijn dat de Stichting tot behoud leefmilieu, Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, uiterst beducht is voor calamiteiten met de toekomstige opslag van het sloophout bij Essent Milieu B.V. Vooral in geval van brand zal zowel stof als emissie van de in het sloophout aanwezige beschermingsmiddelen tot een zeer gevaarlijke situatie voor de omwonenden kunnen leiden.

Een en ander was voor de Stichting tot behoud leefmilieu aanleiding om de hogere veiligheidsdeskundige Ing. A.M.L. van Rooij, die tevens directeur is van het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode, opdracht te verstrekken tot een nader onderzoek m.b.t. de veiligheidsrisico's van genoemd afvalhoutopslag.

Bij een vergunningaanvraag voor degelijke opslagactiviteiten mag men er van uit-gaan dat voorschriften, cijfermateriaal, onderzoekgegevens en ervaringswaarden gepresenteerd worden naar de laatste stand der techniek en naar de meest recente onderzoeken.

Uit de tussenrapportage van de heer van Rooij, die ook met u contact gehad heeft, blijkt dat uw adviezen c.q. voorschriften, welke bij de vergunningaanvraag van Essent zijn gevoegd, niet gebaseerd zijn op de meest recente onderzoeksgegevens.

U zou, om voor ons onbegrijpelijke redenen, uw advies uitsluitend gebaseerd hebben op het onderzoek van Adviesgroep AVIV uit Enschede, "Brandbeheersing bij opslag van afvalhout" Project: 97111, datum april 1998.

Er is, gezien de stormachtige ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van de verwerking en opslag van secundaire brandstoffen, veel betere en recentere informatie voorhanden. Ook de eisen welke aan de opslag van afvalhout worden gesteld zijn de afgelopen jaren, door ervaring wijs geworden, aanmerkelijk verscherpt.

De Stichting tot behoud leemilieu maakt zich ernstige zorgen over het feit dat er gebruik is gemaakt van verouderde onderzoeksgevens. Gezien bovenstaande wenden wij ons tot u met het dringende verzoek om uw zienswijze hieromtrent aan ons kenbaar te willen maken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

E.A.J. Derkx - Passage
Voorzitter
i/o P.P.M. van Daal, penningmeester
J.H.C. Swart
Secretaris


De Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving heeft tot doel het bevorderen, beschermen en waar mogelijk instandhouden van het milieu in Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Een belangrijk actiepunt van de stichting is een juiste voorlichting van het publiek inzake groene energie, duurzame energie en het gebruik van biomassa als brandstof in elektriciteitscentrales; het onjuist en suggestief gebruiken van genoemde termen leidt tot verkeerde keuzes door milieubewuste consumenten en spekt de kas van de elektriciteitsbedrijven ten koste van de Nederlandse belastingbetaler.