Toezending nadere stukken, tevens wraking op voorhand van de staatsraad die na 1 januari 2002
uitspraak wil doen waarbij die beslissing is gebaseerd op de peildatum van na 31 december 2001


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens 't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Per fax 070-3651380

  Mr. P. van Dijk,
  Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
  Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 1 januari 2002.
  Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 1 januari 2002.

  WRAKING OP VOORHAND en valsheid in geschrift bij de Raad van State

Ons kenmerk: SBL/25031/B.

Uw nummer: 200101445/1/M1.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.


Toezending nadere stukken in opgemeld beroepschrift, tevens wraking op voorhand van de staatsraad die na 1 januari 2002 uitspraak wil doen in opgemeld beroepschrift, waarbij die beslissing is gebaseerd op de peildatum van na 31 december 2001.


  Geachte voorzitter mr. P. van Dijk,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: appellanten, laat ondergetekende u in opgemelde zaak nogmaals als nader stuk onze brief van 16 december 2001 toekomen (zie bijlage). Wij verzoeken u wederom kennis te nemen van de inhoud. In betreffende bij brief van 16 december 2001 nader toegezonden stukken, die u op 17 december 2001 hebt ontvangen, hebben wij u in opgemelde zaak het volgende medegedeeld.

Onderstaande brief is aangetekend verzonden op 16 december 2001.


Afgegeven met ontvangstbevestiging.
op 17 december 2001.

Sint Oedenrode, 16 december 2001.

Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Verzoek om spoedbehandeling.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380.


Ons kenmerk: SBL/25031/B.

Uw nummer: 200101445/1/M1.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.

Toezending nadere stukken in opgemeld beroepschrift, tevens nadrukkelijk verzoek om vóór 31 december 2001 te beslissen op dit beroepschrift.

Geacht college,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: appellanten, laat ondergetekende u in opgemelde zaak hierbij de volgende nadere stukken toekomen.

Nadere stukken.

Als vervolg op ons beroepschrift d.d. 25 maart 2001, laten wij u de volgende nadere stukken toekomen:

 • Ons verzoek om herziening d.d. 9 december 201, kenmerk: SBL/rijksw/09121/hz, van uw uitspraak 200104739/1 van 6 november 2001, inzake de minister van Verkeer en Waterstaat (12 pagina's). Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit.
 • Ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 26 november 2001, kenmerk: SBL/Zuiv/26111/VV, tegen de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001 door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg (8 pagina's). Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit. Dit verzoek staat bij u ingeschreven onder nummer: 200105843/2/M1.
 • Het voorblad en blz. 17 t/m 26 uit het eindrapport "Verkenning van preventietechnieken voor specifieke luchtemissies inzake Weurt" van juni 1997 van BECO Milieumanagement & Advies B.V. (11 pagina's).
 • Voorblad, blz. 22, blz. 39 en blz. 40 uit het basisdocument arseen van januari 1990 van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en MilieuhygiŽne (RIVM)(4 pagina's).
 • Het artikel "Toch milieu-onderzoek na hoge kankercijfers West" uit de Gelderlander van 13 december 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Arsenicum is doodsgevaar voor helft Bengalezen" uit het Eindhovens Dagblad van 9 september 2000 (1 pagina).
 • Het artikel "De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles" uit InterDisciplinair, nummer 2, april 2000 van de Universiteit Twente (4 pagina's).
 • Het artikel "Raad van State onder zware kritiek" uit het Katholiek Nieuwsblad van 6/9 november 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Ir. van Rooij breekt door" uit het Katholiek Nieuwsblad van 14 december 2001 (1 pagina).
 • Brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie, met de benodigde toelichting (1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde stukken I t/m X en die hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met vorenstaande nadere informatie als extra onderbouw zijn de feiten nu als volgt:

 1. Bij besluit van 6 februari 2001, kenmerk CD 6471, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de veranderingsbeschikking (is feitelijk een gedoogbeschikking) genomen dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste (revisie)milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste MER-rapportage afval en gevaarlijk afval; als kippenmest, RWZI-slib en bouw- en sloophout (is vanwege de aanwezigheid van zo'n 10% CCA-afvalhout gevaarlijk afval) mag meeverbranden (meevergassen) in haar kolengestookte electriciteitscentrale.

  Bij uitspraak nummer 200101445/2/M1 van 28 juni 2001 heeft voorzitter mr. J.J.R. Bakker van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat Demkolec B.V. ,mag doorgaan met het verbranden (vergassen) van bovengenoemd afval en gevaarlijk afval zonder een daartoe vereiste (revisie)milieuvergunning en zonder een daarvoor vereiste MER-rapportage. Hiermee heeft staatsraad mr. J.J.R. Bakker beslist dat Demkolec B.V. zich aan geen enkele wet behoeft te houden en alle onderliggende EG-richtlijnen en EG-verordeningen, met bijbehorende arresten van het Europese Hof van Justitie, mag overtreden.

  U als Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebt al meer dan een jaar uw bevoegdheid misbruikt om deze illegale situatie te laten voortbestaan. U heeft hiermee ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.

 2. Al ruim een jaar lang heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (passief) gedoogd dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, loost in de rijkswateren het lateraal kanaal Linne-Buggenum en de rivier De Maas. Het betreft dat gedeelte van de lozing dat ontstaat als gevolg van het bijstoken (bijvergassen) van eerder genoemd afval en gevaarlijk afval.

  Bij uitspraak nummer 200104739/1 van 6 november 2001 heeft voorzitter mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat Demkolec B.V. mag doorgaan met het verbranden (vergassen) van bovengenoemd gevaarlijk afval zonder een daartoe vereiste Wvo-vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Daarmee wordt door staatsraad mr. J.M. Boll alle jurisprudentie hierover van zijn collega staatsraden en van het Europese Hof van Justitie zonder ook maar enige motivering naar de prullenbak verwezen.

  Door nog niet te hebben beslist op ons verzoek om herziening d.d. 9 december 2001 (zie bijlage I) leiden wij af dat de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, het met deze beslissing van staatsraad mr. J.M. Boll eens is. Ook hiermee heeft u ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.

 3. 3. Al ruim een jaar lang heeft het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg (passief) gedoogd dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, loost in de regionale wateren, waaronder sloten, beken en waterlopen. Het betreft dat gedeelte van de lozing, dat ontstaat als gevolg van het bijstoken (bijvergassen) van eerder genoemd afval en gevaarlijk afval. Door na bijna drie weken nog niet te hebben beslist op ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 26 november 2001 (zie bijlage II) kunnen wij niet anders concluderen dan dat de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, in ernstige mate haar bevoegdheden misbruikt om daarmee Demkolec B.V. behulpzaam te zijn met het lozen van giftige stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning. Ook hiermee heeft u ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.


Conclusie, tevens ontstane jurisprudentie.

Door toedoen van de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, heeft Demkolec B.V. al ruim een jaar lang zonder de daarvoor vereiste Wm-vergunning en zonder de vereiste Wvo-vergunningen afvalstoffen (RWZI-slib/kippenmest) en gevaarlijke afvalstoffen (bouw- en sloophout dat zo'n 10% CCA-afvalhout bevat) kunnen opslaan, bewerken en verbranden (vergassen).

Uit de inhoud van bijgevoegde stukken I t/m X kunt u opmaken dat de gevolgen op termijn (na 5 tot 30 jaar) voor omwonenden in de verre omgeving van deze Demkolec-electriciteitscentrale catastrofaal zullen zijn. Vele omwonenden zullen, als gevolg van deze door de Raad van State gedoogde illegale activiteiten bij Demkolec B.V., ongeneeslijk ziek worden en kanker krijgen. Middels dit schrijven stelt ondergetekende de Raad van State dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor genocide op grote schaal.

Hiermee heeft de Raad van State tevens jurisprudentie laten ontstaan dat op grond van het 'gelijkheidsbeginsel' vanaf heden elk bedrijf in Nederland, zonder te beschikken over de wettelijk vereiste Wm- en Wvo-vergunningen, afval en gevaarlijk afval mag opslaan, bewerken en verbranden (vergassen) om zichzelf daarmee grof te verrijken en de omwonenden in de verre omgeving ongeneeslijk ziek te maken.


Eis om vóór 31 december 2001 te beslissen op bovengenoemd beroepschrift.

Middels dit schrijven willen wij u kenbaar maken dat opgemeld beroepschrift is gericht tegen de in geding zijnde veranderingsvergunning (is feitelijk een gedoogbeschikking) van 6 februari 2001 die op 31 december 2001 afloopt. Omdat wij heden nog niet zijn opgeroepen voor de behandeling van opgemeld beroepschrift, staat voor ondergetekende vast dat u op betreffend beroepschrift pas na 31 december 2001 wenst te beslissen. Dit om daarmee degenen, die zich grof verrijken met het overtreden van de wet en verkankeren van de verre omgeving rondom de Demkolec-electriciteitscentrale, behulpzaam te zijn.

Dit moet nu afgelopen zijn!!

Wij eisen van u dat u vóór 31 december 2001 een beslissing hebt genomen op ons beroepschrift d.d. 25 maart 2001. Met klem maken wij u hierbij kenbaar dat u deze beslissing kunt nemen zonder ons hierover te horen. Dit om daarmee alle mogelijke vertragings-technieken, van uw zijde, te voorkomen.

Mocht u ondanks deze nadere stukken toch niet vóór 31 december 2001 op ons beroepschrift d.d. 25 maart 2001 hebben beslist dan heeft u daarmee impliciet besloten dat de Raad van State geen onafhankelijk rechtscollege meer is, maar een instantie die ernstig misbruik maakt van haar positie om enkelen grof te verrijken ten koste van vele toekomstige mensenlevens. In dat geval zullen wij ons voortaan rechtstreeks wenden tot het Europese Hof van Justitie en de Europese Unie. Daarbij zal een afschrift van dit schrijven worden overlegd.

  Hoogachtend,

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c. - Sociale Databank Nederland ( http://www.sdnl.nl/index1024.html )

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen I t/m X, bestaande uit 44 pagina's.

Ondanks het feit dat u in ieder geval vanaf 17 december 2001 op de hoogte moet zijn geweest van bovengenoemde feitelijke inhoud, heeft u toch geweigerd om vóór 31 december 2001 te beslissen op bovengenoemd beroepschrift. Dit ondanks het feit dat wij u daar zeer nadrukkelijk om hebben verzocht. Hier is dus zeer nadrukkelijk sprake van boze opzet met de bedoeling de wetovertredende overheid, zijnde Gedeputeerde Staten van Limburg, te beschermen en de rechtzoekende Nederlandse Burgers, zijnde appellanten, op een manipulatieve, onrechtmatige wijze te benadelen en schade toe te brengen.

Hiermee heeft u ons impliciet het feitelijke bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent. Om te voorkomen dat u in opgemeld beroepschrift uitspraak doet of laat doen waarbij de beslissing is gebaseerd op de peildatum van na 31 december 2001, wraken wij hierbij desbetreffende staatsraad op voorhand. Bij de behandeling van dit wrakingsverzoek, waarin ondergetekende in ieder geval gehoord wenst te worden, zal dit schrijven worden overlegd als feitelijk bewijs van partijdigheid van de betreffende staatsraad.

PERSBERICHT.

Mijnheer van Dijk, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, om te voorkomen dat u ondanks dit schrijven dit alles toch nog in de doofpot stopt, in een poging te beslissen of te laten beslissen op bovengenoemd beroepschrift, waarbij die uitspraak is gebaseerd op de peildatum van na 31 december 2001, hebben wij dit schrijven als 'persbericht' naar buiten laten gaan. Tevens hebben wij dit schrijven voor de gehele wereld toegankelijk gemaakt door het te laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-rvs11.htm Uw antwoord op dit schrijven zal eveneens bij de stichting Sociale Databank worden geplaatst.

  Hoogachtend,

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage:

  Ons schrijven van 16 december 2001, kenmerk: SBL/25031/B
  (uw nummer: 200101445/1/M1), aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (5 pagina's).