Nadere motivering van ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 24 oktober 2001
verzonden besluit van 23 oktober 2001, kenmerk: 2001/46817, van Gedeputeerde Staten van Limburg.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Per fax 070-3651380

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 18 december 2001.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 18 december 2001.

  Aantekenen.


Ons kenmerk: SDN/18121/B.

Betreft:

  Stichting Sociale Databank Nederland/
 • Beroepschrift tegen de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 14 november 2001, kenmerk: SDN/14111/vz, door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.
 • Tevens verzoek in dit beroepschrift inhoudelijk op de zaak te beslissen; dit omdat hier sprake is van opzettelijke wetsovertredingen door het aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers in samenspanning met de gemeente Eindhoven.


Geacht College,

Namens opgemelde stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Arnhem, hierna te noemen: appellant, tekent ondergetekende beroep aan tegen de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 14 november 2001, kenmerk: SDN/14111/vz, door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. Van ons dwangsomverzoek d.d. 14 november 2001 vindt u een kopie bijgevoegd (zie bijlage 1)(3 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

In betreffend dwangsomverzoek staat letterlijk het volgende:  Geacht college,

  Namens de stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Arnhem, hierna te noemen: cliŽnt, verzoeken wij u om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.50.000,- per dag tot een maximum van f.500.000,- het aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers te dwingen tot onmiddellijke stillegging van de door dit bedrijf uitgevoerde baggerwerkzaamheden e.d. in en nabij de "Oude Gracht" te Eindhoven zonder een daarvoor vereiste Wm-vergunning van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en zonder een daarvoor vereiste met de Wm-vergunning gecoördineerde Wvo-vergunning van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.


Motivering verzoek.

Geconstateerd is dat het aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers al ruim 6 maanden lang bezig is met het uitbaggeren van de "Oude Gracht" te Eindhoven, verwerken, (tijdelijk) opslaan en (laten) hergebruiken van zo'n 25.000 m3 giftig afval (klasse 2 slibspecie) en het lozen van met zwarte en grijze lijststoffen verontreinigde afvalstoffen in De Dommel.

Uit navraag bij de heer M. Scheffer van uw bureau procesindustrie en afvalverwerking, afdeling LGM, is gebleken dat het aannemersbedrijf Mourik bij u als bevoegd gezag hiervoor nooit een Wm-vergunning heeft aangevraagd. Ook heeft u aan het bedrijf Mourik daarvoor nooit een gedoogbeschikking afgegeven. Ook beschikt aannemersbedrijf Mourik niet over een met de Wet milieubeheer gecoördineerde Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel voor het lozen van met zwarte lijststoffen en grijze lijststoffen verontreinigd afvalwater in de rivier De Dommel.

U als bevoegd gezag bent wettelijk verplicht om bovengenoemde illegale werkzaamheden onmiddellijk stil te leggen. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.50.000,- per dag tot het maximum van f.500.000,- aannemersbedrijf Mourik te dwingen tot onmiddellijke stillegging van alle werkzaamheden ter plaatse in en nabij de "Oude Gracht" te Eindhoven.

  Ambtelijke fraude binnen de gemeente Eindhoven.

Gebleken is dat burgemeester en wethouders van Eindhoven voor deze Wm- en Wvo- vergunningplichtige werkzaamheden aan zichzelf Wm-vergunning hebben verleend en voor zichzelf Wvo-vergunning hebben aangevraagd en hebben gekregen van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.

De gemeente Eindhoven dient zeer goed te weten:

 • dat voor het uitbaggeren, verwerken, (tijdelijk) opslaan en (laten) hergebruiken van zo'n 25.000 m3 giftig afval (klasse 2 slibspecie) Gedeputeerde Staten van Noord Brabant het bevoegde gezag is.
 • dat niet de gemeente Eindhoven maar het bedrijf Mourik, die via een werk afvalwater loost in de rivier De Dommel, een Wvo-vergunning moet aanvragen bij het waterschap De Dommel. Wij zijn dan ook zeer nadrukkelijk de mening toegedaan dat hier sprake is van een grootschalige ambtelijke fraude binnen de gemeente Eindhoven met de bedoeling bewerkstelligd te krijgen:
 • dat het voor de omgeving lijkt dat men voor het baggerwerk over alle vereiste vergunningen beschikt.
 • dat bij overtreding van de vergunningvoorschriften de gemeente Eindhoven nooit strafrechtelijk kan worden vervolgd vanwege de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad.
 • dat voor de vervolgschade van het overtreden van de vergunning voorschriften de gemeente Eindhoven nooit aansprakelijk kan worden gesteld vanwege het Volkel-arrest van de Hoge Raad.
 • dat het aannemersbedrijf Mourik, die de werkzaamheden uitvoert, nooit strafrechtelijk kan worden vervolgd, omdat die niet over een Wm-vergunning en met de Wm-vergunning gecoördineerde Wvo-vergunning beschikt. Zonder vergunningen kunnen nooit vergunningsvoorschriften worden overtreden, waardoor strafrechtelijke vervolging onmogelijk wordt. Een dergelijk ambtelijke fraude wordt in de criminologische literatuur "collusie" genoemd.

Omdat Nederland het collusieland bij uitstek is, hebben wij er weinig vertrouwen in dat u direct tot dwangsom-aanschrijving zult overgaan. Onze ervaring in vergelijkbare andere zaken met uw college is; dat u aannemersbedrijf Mourik zult laten doorgaan met zijn illegale werkzaamheden, totdat het werk is afgerond. Om te voorkomen dat dit ook nu weer gebeurt hebben we een afschrift van dit verzoek verstuurd aan de Vrijwillige Milieurecherche, zodat zij, als u niet direct overgaat tot dwangsomaanschrijving, hiervan aangifte kunnen doen bij politie of justitie.

Een afschrift van dit verzoek hebben we tevens laten publiceren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, adres: www.sdnl.nl/ekc-gs65.htm

Uw besluit op dit verzoek zal eveneens bij deze stichting op internet worden geplaatst. De volmacht van cliŽnt vindt u bijgevoegd. (bijlage).

In afwachting van uw kerend dwangsombesluit, voordat aannemersbedrijf Mourik zijn illegale afvalverwerkende- en afvallozende werkzaamheden heeft afgerond, tekenen wij,Ingevolge artikel 18:11 Wm juncto 5:34 Awb hadden Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, de beschikking op ons dwangsomverzoek van 14 november 2001 moeten nemen.

Gedeputeerde Staten hebben ons dwangsomverzoek op 15 november 2001 per fax 073 - 6123565 ontvangen en is tevens op die dag per aangetekende brief verzonden (zie bijlage 2 en 3)(2 pagina's). Het uiterlijke termijn van 4 weken waarbinnen zij hadden moeten beschikken hebben zij heden derhalve met vier dagen overschreden. Zij hebben dit opzettelijk nagelaten om daarmee dit door aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers, in samenspanning met de gemeente Eindhoven, plegende milieumisdrijf te kunnen laten voortduren tot het moment de baggerwerkzaamheden e.d. in en nabij de "Oude Gracht" te Eindhoven zijn voltooid.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken zich hierbij zeer nadrukkelijk schuldig aan misbruik van hun bevoegdheden om daarmee degenen die de wet overtreden, en zelfs zware milieumisdrijven plegen, behulpzaam te zijn U als onafhankelijk rechtscollege dient hiertegen onmiddellijk op te treden. Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om tegen dit door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant afgedekte milieumisdrijf, gepleegd door het aannemersbedrijf Mourik in samenspanning met de gemeente Eindhoven, onmiddellijk op te treden door:

 • De weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 14 november 2001 te vernietigen.
 • Tevens inhoudelijk te beslissen in deze zaak en Gedeputeerde Staten van Noord Brabant met oplegging van een dwangsom per dag te dwingen dat aannemersbedrijf Mourik onder oplegging van een last onder dwangsom van fl. 50.000,- per dag tot een maximum van f. 500.000,- wordt gedwongen tot het onmiddellijk stoppen van de baggerwerkzaamheden e.d. in en nabij de "Oude Gracht".
 • Gedeputeerde Staten van Noord Brabant te veroordelen in de proceskosten.

Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffiekosten ten laste van de rekening courant nummer 705-151R gebracht moeten worden.

Bovengenoemde feiten zijn zo duidelijk dat wij afzien van een hoorzitting, waardoor u onmiddellijk uitspraak kunt doen op dit beroepschrift.

Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om in een spoedeisende procedure onmiddellijk een beslissing te nemen op dit beroepschrift. Dit beroepschrift hebben wij laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: www.sdnl.nl/ekc-rs79.htm

Uw uitspraak op dit beroepschrift zal eveneens worden geplaatst bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet.

De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (zie bijlage 4)(1 pagina).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 41052377, van de stichting Sociale Databank Nederland (zie bijlage 5)(2 pagina's).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis centrum B.V. (zie bijlage 6)(2 pagina's).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage 7)(2 pagina's).


  Hoogachtend

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • de stichting Sociale Databank Nederland
 • de Vrijwillige Milieurecherche.

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen 1 t/m 7 bestaande uit 12 pagina's.