Acuut vertrek van voorzitter Bas Vos van Milieudefensie
Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Ledenvergadering van Milieudefensie in het Vrouwenhuis in Amsterdam

 Wij vragen VMD-leden om hun adres bekend te maken,
want het bestuur houdt de adressen van leden nog geheim.
Harry Kerkhof, Sjollemastraat 6, 8442 JS Heerenveen.
Tel.: 0513-624907, Fax 0513-645700, hjakerkhof@zonnet.nl

      Doomsday voor Milieudefensie

      de Algemene Leden Vergadering van 24 november 2001

    Chaos na opstappen van voorzitter Bas Vos

Zaterdag 24 november 2001 was er de Algemene Leden Vergadering van Milieudefensie in het Vrouwenhuis in Amsterdam. Meteen bij binnenkomst kwam er al heibel met de door de Koersgroep aangeboden machtigingen van leden die zelf niet konden komen, maar hun stem per volmacht hadden gegeven aan een vertrouwenspersoon. Harry Kerkhof was daarvoor de meest actieve persoon.

Leden, waaronder ikzelf kregen bij de aanmeldbalie te horen dat de nieuwe machtigingen voor de ALV van die dag niet geldig waren, omdat een eerdere machtiging was verleend voor 3 ALV's en omdat de nieuwe machtiging wat betreft de tenaamstelling niet precies overeenkwam met de oude. Zowel de oude als de nieuwe machtigingen werden ongeldig verklaard. Het protest tegen bestuursleden en de voorzitter van Milieudefensie Bas Vos was heftig. Zij vonden dat een greep uit de trukendoos en bewuste manipulatie met de reglementair verkregen stemmachtigingen. Dit schoot bij de meeste mensen die zich als vertegenwoordiger hadden aangemeld echt in het verkeerde keelgat. Na een stevige discussie van meer dan een uur werden de nieuwe machtigingen alsnog toegekend, en kennelijk niet alleen aan de leden van de Koersgroep, maar daarover later wat meer. (klik op de foto van Bas Vos)

Het gevolg van deze ongeldigverklaring was namelijk dat de mensen van de Koersgroep en onafhankelijke leden geen schijn van kans hadden om veranderingen in het beleid of de statuten aan te brengen waarover gestemd zou worden. Dit kwam vooral omdat de inkomensafhankelijke personeelsleden - die meer dan eenderde uitmaakten van de aanwezigen - allemaal mochten meestemmen. Iets wat m.i. op geen enkele manier is te rechtvaardigen, omdat het personeel qua inkomen en qua hiërarchie onder druk staat van de directie. Bij de latere vele tientallen stemmingen bleek dat ook kristalhelder. Van de circa 100 amendementen en moties zijn er misschien maar 8 aangenomen. Bijna alle voorstellen van de Koersgroep, op twee na, werden en bloc afgewezen.

Het was duidelijk dat het personeel - ook vrijwel allemaal voorzien van twee extra machtigingen - unaniem stemden voor of tegen de voorstellen, zoals ook het bestuur stemde. Hoe en vooral waarom het personeel aan zoveel machtigingen kwam moet nog uitgezocht worden vind ik. En juist omdat een van de leden het onzuiver vond dat het personeel wel kon stemmen, maar niet mocht spreken in de vergadering. Met democratie en zuivere besluitvorming heeft dat niets van doen. Een reden te meer om hier opening van zaken te vragen en er over te publiceren.

Mijns inziens was er ondanks het prevelen van loftuitingen over het democratisch gehalte van Milieudefensie geen werkelijke democratie op grond van het voorgaande. Pas later, na de ALV en bij een kop koffie in de buurt van het Centraal Station kwam ik er pas achter dat meer dan 50 medewerkers/personeelsleden hadden meegestemd. De overige 90 individuele leden zonder economisch belang in de vereniging Milieudefensie en dus zonder 'broodbinding", hadden in hun natuurlijke diversiteit geen schijn van kans om de richting van het beleid en de doelstellingen van Milieudefensie te bepalen. Het personeel gaf gewoon de doorslag. Milieudefensie is gewoon een bedrijf geworden met een miljoenenomzet.

Al in de eerste minuten na de opening van de vergadering barstte de bom toen voorzitter Bas Vos plotseling aankondigde dat hij zich zo zwaar onder druk gezet voelde door e-mail en brieven - o.a. vanuit de Koersgroep en anderen die verandering wilden en de zuiverheid van de doelstellingen van Milieudefensie terugwensten - dat hij staande de vergadering zijn voorzittersschap neerlegde en de vergadering onder tumult verliet. Verklaringen van het bestuur naar buiten uit over de motieven moet men maar toetsen aan de verklaring die Bas Vos zelf gaf bij zijn dramatische vertrek. Zie de tv-uitzending van Twee Vandaag bij de Sociale Databank Nederland

Dat u deze video kunt zien is het gevolg van het feit dat na een stemming over het al dan niet toelaten van een videocamera - die nipt verloren werd met 48 tegen 50 stemmen - met de video het bewijs is geleverd dat iemand die géén lid was van Milieudefensie toch een stemkaart (of zelfs meerdere, maximaal drie) had verkregen en meestemde over zaken die alleen de leden aangingen. Met name ook het maken van deze video-opnamen, waarmee is aangetoond dat het zelfs noodzakelijk is om van deze registratietechniek gebruik te maken om onregelmatigheden achteraf aan te tonen. Dat nog andere zaken aan het licht kunnen komen sluit ik zeker niet uit. Hoewel ik bij de verklaring over het doel van de opnamen stelde dat die voor het archief van de Koersgroep bedoeld waren - en expliciet niet alleen voor intern gebruik - blijkt het zelfs absoluut noodzakelijk om deze videobeelden nu openbaar te maken. Zie de video over het stemmen met rode kaarten. (klik op de foto)

De beelden laten zien dat iemand op de achtergrond - die geen lid was van Milieudefensie - ook stemde over het al dan niet maken van video-opnamen van de vergadering; waarvan akte. Een betere aanbeveling om een video te gebruiken als archiefmateriaal lijkt nauwelijks denkbaar. Maar wat is het nut ervan? In mijn ogen het teugkeren van de vereniging Milieudefensie naar de 'roots'. Het effectief actievoeren om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, en niet om met 'n miljoenen kostende promotiecampagne biologisch voedsel te distribueren. Tienduizenden mensen met overvolle koel- en vrieskasten kregen per post en ten koste van 1,7 miljoen gulden aan porto een doosje biologische producten thuisgestuurd om ze er aan te laten wennen. Bij elkaar zijn er ca. 4,6 miljoen gulden uitgegeven aan deze actie. Het zou beter geweest zijn, zoals ik bij de voorbereiding van die actie al voorstelde op de werkgroependag in Arnhem, om een cd-rom toe te voegen aan het verenigingsblad, zodat mensen met op die cd-rom en op het internet met de eigen ogen kunnen zien wat biologische landbouw en genetische manipulatie betekenen. Zien is altijd beter dan lezen.

Bij de SDN hebben we een dergelijke cd-rom al klaar, maar nog zonder de bijdrage van Milieudefensie. Het is slechts het wachten op een beslissing van de leiding en de leden van Milieudefensie om de subsidie van VROM en de Postcodeloterij (6,6 miljoen het afgelopen jaar) te benutten voor het spreiden van kennis via deze informatiedrager. Bij de SDN staan we ondanks alle kritiek toch klaar voor samenwerking. Dat sluit kritiek niet uit, ook niet op de SDN als verslaggever van een dramatische gebeurtenis bij een broodnodige vereniging als Milieudefensie. Doe iets.......!

Voor het milieu en de diffuse vergiftiging ervan met alledaagse producten is het echt een minuut voor twaalf. Het beleid van met name VROM moet drastisch worden gewijzigd, zoals met de presentatie voor de Vereniging van Veiligheidskundigen meer dan duidelijk wordt. Zie hiervoor de Powerpoint-sheets die op de praktijkdag van de NVVK op 16 november in de Reehorst in Ede werden getoond. Milieudefensie heeft m.i. de dure plicht om met name de diffuse vergiftiging van ons milieu en de voedselketen te stoppen door handhaving van de wetten te eisen en gevallen van onverantwoord gedogen op te sporen en bij onwilligheid aan de kaak te stellen. Daar zijn veel waakzame mensen (klokkenluiders) voor nodig. Het is beter om alvorens aangifte te doen bij het bevoegde gezag te overleggen met de leiding van een organisatie of bedrijf, zodat zaken met de minste commotie en schade kunnen worden rechtgetrokken. De video van Zembla 'Zachte handhavers' toont duidelijk aan dat het niet zo gemakkelijk is om de cultuur van gedogen te doorbreken. Voor meer videobeelden over o.a. zaken die het milieu en Milieudefensie aangaan verwijs ik u naar de video-pagina bij de SDN


Robert M. Brockhus (bezorgd lid van Milieudefensie)

Huizen, 26 november 2001Reacties in de pers:

TV-Noord-Holland gaf daags daarna al een vermelding in het nieuws dat Bas Vos was afgetreden als voorzitter. De verklaring die werd gegeven is beter dan die van de Telegraaf. De nieuwsuitzending kunt u zien door op het logo te klikken