Functionaris Kabinet v/d Koningin weigert bron van onrecht op internet te noteren


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


Sint Oedenrode, 2 september 1999.

Verstuurd per fax 070-3654122

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 1a
2513 AA 's-Gravenhage

Open Internet-brief

  Ons kenmerk: KabKon1.


  Betreft: drs. F.A.P. van de Waart van het Kabinet van de Koningin


Op donderdag 2 september 1999 belde ik rond 13.00 uur het kabinet van de Koningin om te reageren op het "het-bos-insturen-briefje" van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik stelde dat het niet zo kon zijn dat een brief aan Hare Majesteit voor de zoveelste keer werd afgedaan met een fopspeen, terwijl het zaken betreft die zowel de positie van Hare Majesteit, als die van gezondheidsrisico's van het hele Nederlandse volk aangaan. Met name door een overheidsbeleid dat kankerverwekkend gif in allerlei producten verspreidt en zelfs exporteert naar anderen landen binnen en buiten de Europese Unie.

Het is verbijsterend te ervaren hoe bureaucraten bij het Kabinet van de Koningin en in dit geval ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken de democratische belangenbehartiging frustreren. Een voorbeeld daarvan is het aanbieden van het internetadres van de Sociale Databank Nederland aan de heer de Waart, die tekent onder verantwoordelijkheid van de directeur van het Kabinet van de Koningin en uiteindelijk namens de Koningin. Ik stelde voor om het adres van de stichting Sociale Databank Nederland te noteren om te laten zien hoe groot de collusie rond de vergiftiging van Nederland is. Juist omdat vanuit Nederland naar Zweden en België (in strijd met o.a. en uitspraak van de Raad van State, waarvan Hare Majesteit de Presidente is) massaal gif wordt geëxporteerd reageerde de heer de Waart afwijzend en weigerde hij pertinent internetadres van de SDN te noteren.

Het is kennelijk zo dat wanneer een brief via het Kabinet van de Koningin naar een ministerie is doorgeleid, waarop het antwoord en de afhandeling onbevredigend is, dat dan het eindstation is bereikt om van Hare Majesteit hulp te verwachten om misstanden bij lokaal en landelijk bestuur te laten corrigeren; danwel om recht te verkrijgen op basis van de wet en op basis van uitspraken van het hoogste rechtscollege de Raad van State.

Om duidelijk te maken dat er iets schort aan het functioneren van het Kabinet van de Koningin en het traject naar een ministerie, voeg ik de brief bij die ik aan Hare Majesteit schreef en waarop ik in eerste instantie een bericht van doorverwijzing naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontving - wat per definitie niet mijn bedoeling was. Daarop ontving ik dan van een ambtenaar van het ministerie een afpoeierbriefje die deze schreef zonder dat de minister enigermate op de hoogte was gesteld. Uit de inhoud van die brief kunt u opmaken dat een dergelijk handelen de competentie van een ambtenaar (hoe hoog ook) overstijgt en dat de minister zelf zou moeten handelen.

Als tweede voorbeeld van het disfunctioneren van het Kabinet van de Koningin voeg ik een brief bij van de heer R.M. Brockhus aan Hare Majesteit, eveneens rond hetzelfde probleem, die tot nu toe helemaal niet is beantwoord. In die brief werd namelijk het ontslag gevraagd van die commissarissen van de Koningin, wegens insubordinatie, die geen gehoor gaven aan de bindende uitspraak van de Raad van State om het versnipperen en verspreiden van giftig hout met onmiddellijke ingang te laten beëindigen. Iedereen kan snappen dat zwaar giftige stoffen - vooral in hout - uiteindelijk verspreid in ons milieu komen; en dat het hele Nederlandse volk daardoor gezondheidsschade zal oplopen. Dat zou tot een sociale en economische chaos kunnen leiden. Het negeren van de uitspraak van de Raad van State om de praktijk van het versnipperen te beëindigen is daarom zowel van rechtswege als maatschappelijk en politiek onacceptabel.

Ik meen er goed aan te doen deze briefwisselingen in de openbaarheid te brengen omdat het belang van de gezondheid van alle Nederlanders op het spel staat.

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

C.C.:

 • R.M. Brockhus, webmaster Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1273 RJ Huizen.
 • Vice-president Raad van State mr. H.D. Tjeenk Willink, Postb. 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • Hare Majesteit de Koningin, Korte Vijverberg 3, 2513 AB, 's-Gravenhage