Antwoord van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
op het ontslagvoorstel gedaan aan Hare Majesteit


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  
   
  
  Aan

  De heer A.M.L. van Rooij
  't Achterom 9a
  5491 XD SINT OEDENRODE

  Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Geen 8 augustus 1999 BW99/81425 1 september 1999 Inlichtingen bij Doorkiesnummer i 'L Lam 0703026264 onderwerp Departementsonderdeel Handelwijze gedeputeerde staten Directoraat-generaal van Noord-Brabant Openbaar Bestuur


  Geachte heer van Rooij,

  In uw brief, die door Hare majesteit de Koningin aan mij ter behandeling is overgedragen, beklaagt u zich over een besluit van 21 juli 1999 dat door gedeputeerde staten van Noord-Brabant is gepubliceerd. U wilt dat dit besluit wordt ingetrokken. Verder bent u van mening dat een aantal personen consequenties moeten verbinden aan de door u in uw brief en bijlagen aangehaalde kwestie.

  De door a aangehaalde kwestie betreft een aangelegenheid tussen u en gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Ik heb geen bevoegdheden daarin tussenkomst te verlenen. Als minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heb ik een algemene verantwoordelijkheid voor de inrichting en werking van het binnenlands bestuur. Dit betekent niet dat ik in een hiërarchische positie sta ten opzichte van een gemeente of provinciebestuur. Deze mede-overheden zijn zelfstandige, autonome, democratische bestuurslichamen en zijn zelf verantwoordelijk voor hetgeen zij doen of laten.

  Overigens lijkt het mij raadzaam dat, als u de Raad van State over uw klacht wilt informeren, u zich rechtstreeks tot de Raad van State wendt.

  Een afschrift van deze brief heb ik heden gezonden aan het Kabinet der Koningin.

   
  
  
   
  
  Hoogachtend,


  DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

  voor deze, het hoofd van de afdeling Bestuur en Wetgeving,


  A.Ch.M. Rijnen

   
  
  
  
  
  
  
  Postadres Telefoon (070) 302 83 02 Bezoekadres Verzoeke bij beantwoording Postbus 20011 Telefax (070) 363 91 53 Schedeldoekshaven 200 datum, kenmerk en 2500 EA Den Haag 2511 1 Den Haag onderwerp te vermeldenKABINET DER KONINGINDe Heer A.M.L. van Rooij
't Achterom 9A
5491 XD SINT OEDENRODE
REFERENTIE      'S-GRAVENHAGE

   13 augustus 1999
KENMERK

Rek 99.002654


In opdracht van Hare Majesteit de Koningin bericht ik U, dat de Koningin Uw faxbericht en
Uw brief van 8 augustus jl. heeft ontvangen en in handen heeft gesteld van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
De Directeur van het Kabinet der Koningin, voor deze


(Drs. F. A.P. van de Waart)
  Provinciehuis
  Brabantlaan 1

  Provincie Correspondentie-adres;
  Postbus 90 151
  5200 MC 's-Hertogenbosch

  Noord-Brabant Fax: (073) 613 35 55

  Commissaris van de Koningin     Telefoon (073) 681 28 12
  
  
  Agendanummer : 633.299   De heer A.M.L. van Rooij
  Ons kenmerk : 26081999Y  't Achterom ga
  Antw. Op brief van: 8 augustus 1999     5491 XD SINT-OEDENRODE
  
  
  's-Hertogenbosch : 26 augustus 1999
  Doorkiesnummer  : 073 - 6612586
  faxnummer    : 073 - 6123555
  
  Bijlage(n)    :   -­
  Onderwerp    :     verzoek tot instelling
       strafrechtelijk onderzoek
  
  
  Zeer geachte heer van Rooij,

  Bij brief van 8 augustus 1999 zond u mij een kopie van uw brief van gelijke datum aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met het verzoek u binnen 8 dagen kenbaar te maken of ik naar de in uw brief geschetste omstandigheden aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek te laten instellen. Wegens vakantie ben ik eerst nu in de gelegenheid op uw brief te antwoorden.

  Het instellen van een strafrechtelijk onderzoek behoort niet tot de taken van een Commissaris van de Koningin. Na bestudering van de stukken die u mij hebt toegezonden kom ik tot de conclusie dat er voor mij evenmin aanleiding bestaat om de daartoe bevoegde instanties te verzoeken een dergelijk onderzoek in te stellen.

  Met de meeste hoogachting,

  Mr. F.J.M. Hoeben.

  
  
  
  
  
  
  
  
  Bij antwoord s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden Bankrelaties: ING Rekening nr. 67,45.60.043. Postbank nr, 1070176 t.n.v. Provincie Noord-BrabantAANTEKENEN

Tevens verzonden per fax 070 - 3639307 op 8 augustus 1999.

President van de Raad van State,
p/a Het Kabinet van de Koningin,
Korte Vijverberg 3,
2513 AB 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 8 augustus 1999.

  Majesteit,

Bijgaand treft u een kopie aan van mijn verzoek van 8 augustus 1999, kenmerk GSNBr/08089/av, aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (bijlage). Ik zou het erg waarderen wanneer u persoonlijk kennis noemt van die inhoud. Er is namelijk veel mis in de provincie Noord Brabant.

Wij vertrouwen erop dat u naar aanleiding van die inhoud persoonlijk ingrijpt. Op mijn medewerking kunt u rekenen.


Met verschuldigd respect,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


A.M.L. van Rooij
't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel: 0413 - 490385
Fax: 0413 -490386


4 pagina's volgen.AANTEKENEN.

Mr. F.J.M, Houben (persoonlijk)
Commissaris van de Koningin,
Voor Noord Brabant,
Postbus 9015 1,
5200 MC 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 8 augustus 1999.


  Geachte heer Houben,

Bij gaand treft u een kopie aan van mijn verzoek van 8 augustus 1999, kenmerk GSNBr/08089/av, aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud bier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen,

Ik verzoek u mij binnen 8 dagen na heden kenbaar te maken of u naar genoemde enorme organisatiecriminaliteit binnen uw provincie een strafrechtelijk onderzoek laat instellen. Op mijn medewerking kunt u rekenen.

In afwachting van uw reactie, teken ik,

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


A.M.L. van Rooij
't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode.
Tel: 0413 - 490385 Fax; 0413- 490386.


17 pagina's volgen.

Website: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs35.htm
AANTEKENEN

Tevens verstuurd per fax 073 - 6123565 op 8 augustus 1999.


A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode.

Sint Oedenrode, 8 augustus 1999.

Ons kenmerk: GSNBr/08089/av.

Aan: Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant, Postbus 9015 1, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Betreft: Verzoek om onmiddellijke intrekking van uw op 30 juli 1999 gepubliceerde besluit van 21 juli 1999, kenmerk: 626912, op mijn nooit ingediende aanvraag, inzake het shredderen van afvalhout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval.


Geacht college,

Op 21 juli 1999, kenmerk: 626912, heeft u een besluit genomen op mijn verzoek van 29 augustus 1998 om intrekking van alle binnen de provincie Noord Brabant verleende milieuvergunningen voor het shredderen van afvalhout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval.

U heeft betreffend besluit gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad van 30 juli 1999, in de Gelderlander van 30 juli 1999, in de Staatscourant van 3 0 juli 1999 en in mogelijk nog veel meer dagbladen.

Ik heb het hierboven genoemde verzoek van 29 augustus 1998 nooit bij u ingediend. Dat is bezijden de waarheid. Dat ik een dergelijk verzoek nooit bij u heb ingediend bevestigt uzelf in uw besluit van 5 augustus 1999, kenmerk 630522, aan ondergetekende als antwoord op mijn verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur van 3 augustus j.l. (bijlage l). Een kopie van betreffend besluit vindt u bijgevoegd. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Dat het hier gaat om een kennelijke verschrijving, zoals u beweert, zult u nooit staande kunnen houden. Het Ecologisch Kennis Cent= B.V. heeft u namelijk al op 30 april 1999 bij brief van 30 april 1999, kenmerk: RB/provNBr/30049, laten weten dat ook uw publicatie van het ontwerpbesluit in de diverse dagbladen niet juist is en dat R.M. Brockhus erop staat dat u de publicatie van dat ontwerpbesluit via een nieuwe kennisgeving corrigeert. Een kopie van betreffende brief van 30 april 1999 vindt u bijgevoegd (bijlage 2). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en ook die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Vanwege het feit dat u de kennisgeving van het ontwerpbesluit nooit hebt laten corrigeren en u ook nooit hebt gereageerd op bijgevoegde brief van 30 april 1999 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kan er geen sprake meer zijn van een kennelijke verschrijving, ma= is er sprake van opzet.

Omdat u betreffend ontwerpbesluit en de daarmee samenhangende kennisgeving hierop weigerde te corrigeren, ondanks bovengenoemd nadrukkelijk verzoek daarom, betreft dat een weigering om te beschikken op het verzoek van R.M. Brockhus van 29 augustus 1998, dat het Ecologisch Kennis Cent= B.V. namens hem bij u heeft ingediend. Tegen die weigering om te beschikken heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V, namens R.M. Brockhus bij brief van 2 mei 1999, kenmerk RB/provNBr/02059/BZ, bij u een bezwaarschrift ingediend. Een kopie van betreffend bezwaarschrift vindt u bijgevoegd (bijlage 3). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit die inhoud kunt u opmaken dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. in betreffend bezwaarschrift u zeer nadrukkelijk heeft kenbaar gemaakt dat A.M.L. van Rooij bij u nooit een dergelijk verzoek heeft ingediend en dat niet anders kan worden geconcludeerd dan dat u formele fouten wenst te maken om onder de beschikking op de aanvraag d.d. 29 augustus 1998 van R.M, Brockhus uit te komen. Vanwege het feit dat u ook op betreffend bezwaarschrift van 2 mei 1999 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. nooit hebt gereageerd maakt zelfs duidelijk dat hier sprake moet zijn van boze opzet.

Daar komt nog bovenop dat u in de Gelderlander van 6 augustus 1999 en in mogelijk nog veel meer dagbladen hebt laten publiceren het besluit dat u vergunning hebt verleend aan J.H. Laarakkers te Sambeek voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het shredderen van bouw­, sloop- en afvalhout. Een kopie van die publicatie vindt u bijgevoegd. (bijlage 4) Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en ook die inhoud bier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Uw besluit op mijn nooit ingediende aanvraag is van 21 juli 1999. Uw besluit, waarbij u vergunning hebt verleend aan J.H. Laarakkers te Sambeek, is van een latere datum. Bij uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat diezelfde J.H. Laarakkers te Sambeek juist geen hout mag shredderen dat vrijkomt als bouw- en sloopafval. Een kopie van die uitspraak vindt u bijgevoegd (bijlage 5). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Voor mij is hiermee vast komen te staan dat u uw besluit van 21 juli 1999 opzettelijk heb genomen op mijn niet ingediende aanvraag om via deze constructie de wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit bovengenoemde uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor o.a. J.H. Laarakkers onderuit te halen. Hier is kennelijk niet alleen sprake van boze opzet maar zelfs van een organisatiecriminaliteit,

Bovengenoemde uitspraak van de Raad van State, waarvan Hare Majesteit de president is, is gedaan in haar Naam. De commissaris van de Koningin mr. F.J.M. Houben, die is aangesteld door Hare Majesteit, dient de uitspraken (bevelen) van onze Koningin uit te voeren. In geval van weigering rest er mijns inziens enkel en alleen nog ontslag voor mr. F.J.M. Houben door Hare Majesteit de Koningin.

Vooralsnog ga ik ervan uit dat mr. F.J.M, Houben, als voorzitter van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, van dit alles niet op de hoogte is maar teveel heeft vertrouwd op zijn ambtenaren. In dat geval dient hij naar deze organisatiecriminaliteit binnen zijn eigen provincie een strafrechtelijk onderzoek te starten. Middels een separaat schrijven zal ik de commissaris van de Koningin mr. F.J.M. Houben daarom dan ook verzoeken.

In uw bij brief van 5 augustus 1999 verstuurde besluit, kenmerk: 630522, bericht u mij dat de Raad van State, evenals u, van mening is dat noch de belangen van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. noch de belangen van R.M. Brockhus door bovengenoemde verschrijving zijn geschaad. Vanwege het feit dat de Raad van State nog niet heeft beslist op het verzoek om voorlopige voorziening van 2 mei 1999 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kan het nooit zo zijn dat u nu al kunt stellen dat ook de Raad van State van mening is dat met uw zogenaamde kennelijke verschrijving noch de belangen van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. noch de belangen van R.M. Brockhus zijn geschaad.

Met een dergelijke uitspraak gaat u op de stoel van de Raad van State zitten. Daartoe bent u niet bevoegd. Wel is het zo dat u al datgene dat hierboven staat geschreven hebt verzwegen voor desbetreffende voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State mr. J.M. Boll. Daarom zal het Ecologisch Kennis Centrum B.V voorzitter mr. J.M. Boll hier alsnog van in kennis stellen. Daarbij zal een afschrift van dit verzoek worden verstrekt.

Het zal u duidelijk zijn dat op grond van vorenstaande gegevens uw besluit van 21 juli 1999, kenmerk 626912, nooit in stand kan blijven. Ik richt aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om betreffend besluit op grond van vorenstaande feitelijke informatie binnen 8 dagen na heden in te trokken en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. Tevens verzoek ik u de intrekking van uw besluit van 21 juli 1999 in alle bladen, waarin de kennisgeving heeft gestaan, kenbaar te maken en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. Ook verzoek ik u mij hierover in ieder geval te horen in afstemming met mijn drukke agenda.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


  Ing. A.M.L. van Rooij,C.c.

 • Hare Majesteit de Koningin.
 • Mr. F.J.M. Houben, commissaris der Koningin voor Noord Brabant.
 • Mr. J.M. Boll, behandelend voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
 • R.M. Brockhus
 • De media.
13 pagina's volgen.

Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs34.htm