Klacht over het dictatoriaal afdekken van de door landmeter M. Clerkx met foutief uitgezette grensreconstructie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aantekenen (en excl. bijlagen per fax 055-5285005)

Van:

  Ing. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen
  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode.


Aan:

  Raad van bestuur van het Kadaster,
  Postbus 9046,
  7300 GH Apeldoorn.

Sint Oedenrode, 12 juni 2004.

OPEN BRIEF


Mijn kenmerk: Kad/RvB/12064/kl.

Betreft:

  Klacht over het dictatoriaal afdekken van de door landmeter
  M. Clerkx foutieve uitgezette grensreconstructie van de percelen
  Sint Oedenrode sectie I nummers 833 en 2531 door directeur
  ir. E.C. Breken, directie Zuid vestiging Eindhoven.


Geachte Raad van Bestuur,

Directeur mevr. ir. E.C. Breken, directie Zuid vestiging Eindhoven, dekt dictatoriaal een door landmeter M. Clerkx foutieve uitgezette grensreconstructie van de percelen Sint Oedenrode sectie I nummers 833 en 2531 af waardoor onder uw verantwoordelijkheid aan mij als opdrachtgever niet alleen een gebrekkig product is geleverd maar waarmee u tevens medeplichtig bent aan de zware georganiseerde misdaad die daarachter schuilgaat. Uw directeur mevr. ir. E.C. Breken gaat daarbij zelfs zover dat zij mij daarover per brief van 13 april 2003 letterlijk het volgende kenbaar heeft gemaakt (zie bijlage A):


Geachte heer en mevrouw Van Rooij,

In uw brief van 4 april 2004 verzoekt u mij mijn brief van 2 april 2004 te corrigeren door een bezwaartermijn op te nemen in die brief.

In uw brief geeft u in zeer algemene termen aan dat u van mening bent dat de grensreconstructie niet voldoet aan de eisen zoals die in het Kwaliteitshandvest en de afgeleide voorschriften daarvan zijn vastgelegd. Het Kadaster heeft de grensreconstructie conform de daarvoor geldende eisen uitgevoerd en voldoet dus daarmee wel aan de gestelde kwaliteit.

In uw brief van 20 augustus 2003 hebt u vragen gesteld over de vervaardigde veldwerken en over het uittreksel uit de kadastrale kaart. Ik heb u hierover informatie verstrekt bij mijn brief van 2 april 2004. Omdat dit geen formeel besluit is, staat hiertegen geen bezwaarprocedure open. Ik zal dan ook niet aan uw verzoek voldoen.

Ik wijs u erop dat ik geen toestemming geef om deze en andere brieven die u van het Kadaster hebt ontvangen, op internet te publiceren.

Voor het Kadaster is hiermee de zaak afgedaan en wij beŽindigen hiermee dan ook de correspondentie over deze kwestie.

Hoogachtend,

Mevr. ir. E.C. Breken Directeur Directie Zuid


Directeur mevr. ir. E.C. Breken schrijft dit met de wetenschap:

 • dat met de door het Kadaster gemaakte en goedgekeurde inbreng blad 12, ruikverkaveling Sint Oedenrode blok Schijndel, feitelijk vaststaat dat de perceelsgrens sectie I nummer 833 zo'n 5 tot 6 meter dichter bij de woning van mijn buurman M. v.d. Biggelaar, adres 't Achterom 5, is gelegen dan dat door landmeter M. Clerkx is gemeten. Opmerkelijk hierbij is dat de landinrichtingscommissie deze kaart tot aan het laatste moment voor mij heeft achtergehouden.

 • dat ik tijdens een gesprek met haar voorganger directeur Frerix op 13 juni 2003 om 13.30 uur ook met de door het Kadaster opgemaakte en deugdelijk verklaarde kaarten van 12 april 1877, augustus 1886 en juli 1949 feitelijk heb zichtbaar gemaakt dat de perceelgrens sectie I nummer 833 zo'n 5 tot 6 meter dichter bij de woning van mijn buurman M. v.d Biggelaar, adres 't Achterom 5, is gelegen dan dat door landmeter M. Clerkx is gemeten. Voor deze stukken zie bijlage 15 achter mijn bij brief van 13 juni 2003 overlegde gespreksleidraad d.d. 13 juni 2003 aan directeur Frerix (zie bijlage B). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 • dat met het door projectleider N. Jonker van het Kadaster bij brief van 16 april 2003 toegestuurde proces-verbaal (bezwaar 241) op bijbehorende plankaart van inbreng zeer duidelijk staat ingetekend dat M. v.d. Biggelaar zijn schuurtje op mijn grond heeft gebouwd. Op bijbehorende plankaart van toedeling (bezwaar 241) staat betreffend schuurtje op de grond van M. v.d. Biggelaar ingetekend, waarmee de perceelsgrens sectie I nummer 833 zo'n 5 a 6 meter verder van de woning van mijn buurman M. v.d. Biggelaar, adres 't Achterom 5, is komen te liggen. Hiermee heeft het Kadaster zelf aan mij de feitelijke bewijzen in handen gegeven dat de perceelsgrens sectie I nummer 833 zo'n 5 tot 6 meter dichter bij de woning van mijn buurman M. v.d. Biggelaar, adres 't Achterom 5, is gelegen dan dat door landmeter M. Clerkx is gemeten en uitgezet.

U zult zich het volgende afvragen:

Hoe is het toch mogelijk dat directeur mevr. ir. E.C. Breken dit niet wil toegeven?

Het antwoord daarop is voor mij helder en luidt als volgt:
Achter deze zaak zit belangenverstrengelde georganiseerde misdaad waarin wethouder C. van Rossum van Sint Oedenrode namens betrokken gemeenten, N. Jonker namens het Kadaster en M.H.( Rien) van de Laar als projectvoorzitter blokdeel Schijndel namens de landbouw een hoofdrol spelen.

Bijgevoegd vindt u een overzicht van de door M.A. (Rien) van de Laar uitvoerende maatschappelijke functie's (zie bijlage D). Zie hiervoor ook op internet: http://www.combinatie95.nl/GR%20Rien_van_de_Laar.htm Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Rien van de Laar, die projectvoorzitter is van het Blokdeel Schijndel, waarbinnen de in geding zijnde percelen Sint Oedenrode sectie I nummers 833 en 2531 zijn gelegen, is familielid van mijn buurman M. v.d Biggelaar, wonende aan het adres 't Achterom 5 te Sint Oedenrode, waarmee ik betreffende grensreconstructie geschil heb. De vrouw van Rien van de Laar is een volle zus van de vrouw van M. v.d. Biggelaar (zij zijn dus zwagers).

Rien van de Laar is van beroep melkveehouder en gebruikt de grond van M. v.d. Biggelaar omdat die ter plaatse geen agrarisch bedrijf heeft. Rien van de Laar heeft er dus persoonlijk belang bij dat de foutieve perceelsgrenzen met behulp van valselijk opgemaakte grensreconstructie metingen door het Kadaster worden rechtgestreken en dat M. v.d. Biggelaar als niet agrariŽr al zijn gronden met behulp van de ruilverkaveling als een groot aaneengesloten huisperceel krijgt toegewezen. Om dit alles bewerkstelligt te krijgen heeft er de volgende samenspannende misdaad plaatsgevonden:

 1. Vanaf 27 maart 2000 wordt ter inzage gelegd het ontwerpplan Blok-Schijndel, tot uitwerking/uitbreiding 1e gedeelte, ex artikel 84, van de Landinrichtingswet. In dat plan worden o.a. het bestaande Ī 0,4 hectare grote bos naast het huis van M. v.d. Biggelaar en een meer dan 100 jaar oude weg, met knotwilgen, van zeer hoge cultuurhistorische waarden niet ingetekend (zie bijlage E). Tegen dat plan kan geen bezwaar worden ingediend. Daarmee heeft Rien van de Laar met de hulp van o.a. C. van Rossum en N. Jonker weten te bewerkstellingen dat betreffend bestaand bos en betreffende meer dan 100 jaar oude weg van zeer hoge cultuurhistorische waarden gaan verdwijnen. Dit om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat M. v.d. Biggelaar een groot aaneengesloten huisperceel krijgt dat is gevrijwaard van het agrarisch belemmerde naastliggende bos. Rien van de Laar die deze grond gebruikt heeft daarvan persoonlijk economisch voordeel.

 2. De ruilverkaveling is in werking geroepen om grondgebonden agrariŽrs economisch rendabeler te kunnen laten werken door gronden uit te ruilen waarmee een aaneengesloten huisperceel wordt gecreŽerd.

De ruilverkaveling is niet voor burgerwoningen (niet agrariŽrs) in het leven geroepen. M. v.d. Biggelaar als niet agrariŽr moest in dit ruilverkavelingsplan daarom worden omgetoverd tot agrariŽr. Hiervoor heeft Rien van de Laar als belanghebbende in samenspanning met o.a. C. van Rossum en N. Jonker het volgende bedacht. Wij delen betreffend perceelsgedeelte Sint Oedenrode sectie I nummer 3530 in deze ruilverkaveling toe aan C. v.d Loo, de schoonmoeder van Rien van de Laar. Dit ondanks de wetenschap dat die al een paar jaar geleden overleden was. Voor feitelijk bewijs zie mijn bijgevoegd bezwaarschrift d.d. 27 april 2003, kenmerk: VRO/02011/BZ, aan de secretaris van de landinrichtingscommissie (zie bijlage F). C. v/d Loo en haar man hadden voorheen, Ī 30 jaar geleden, ter plaatse een agrarisch bedrijf. Met deze bewuste gedane valsheid in geschrift hebben zij voor de toedeling van deze burgerwoning van M. v.d. Biggelaar een agrarisch bedrijf gemaakt. Dit terwijl het in werkelijkheid al zo'n 30 jaar een burgerwoning is.

Er moest nog ontsluiting naar het nieuwe perceel 1023701 van J.M. Bekkers geregeld worden. Deze ontsluiting mocht absoluut niet door het onder 'punt 2' gecreŽerde aangesloten perceel van M. v.d. Biggelaar lopen. Dit omdat Rien van de Laar als gebruiker van dat perceel daarvan economische schade ondervindt. Dit betekent dat de ontsluiting kost wat kost door mijn perceel moet plaatsvinden. Hiermee hadden ze echter een probleem. Ik heb namelijk wel een grondgebonden agrarische bedrijf, zijnde een paardenhouderij. Dit agrarische bedrijf moest daarom worden omgetoverd tot een niet agrarisch bedrijf.

Hiervoor heeft Rien van de Laar als belanghebbende in samenspanning met o.a. C. van Rossum en N. Jonker het volgende bedacht. Wij delen betreffend perceelsgedeelte Sint Oedenrode sectie I nummer 2530 in deze ruilverkaveling toe aan mijn vader A. J. van Rooij die al vanaf 20 juli 1978 geen agrarisch bedrijf meer heeft. Ondanks de wetenschap dat bij notariŽle akte al vanaf 20 juli 1978 deze grond in mijn eigendom is hebben zij toch als zodanig besloten. Voor feitelijk bewijzen zie bijgevoegd bezwaarschrift d.d. 27 april 2003, kenmerk AML/01011/BZ, aan de secretaris van de landinrichtings-commissie (zie bijlage G) en het bij brief van 11 mei 2004 aan A.M.L. van Rooij toegestuurde proces-verbaal van de op 29 oktober 2003 gehouden bezwaren behandeling (zie bijlage H).

Met behulp van deze gepleegde valsheid in geschrift heeft Rien van de Laar weten te bewerkstelligen dat M. v.d. Biggelaar als niet-agrariŽr bij uitruiling zijn huisperceel aan elkaar krijgt en dat ik als grondgebonden agrariŽr mijn huisperceel krijg doorsneden met een ontsluitingsweg ten behoeve van het perceel van J.M. Bekkers. Ik ondervind hiervan grote schade. Voor Rien van de Laar als gebruiker van het perceel van M v.d. Biggelaar levert dit geld op.

Ter compensatie van deze agrarische schade is een subsidieregeling. Op deze subsidiegelden heb ik als agrariŽr recht omdat ik daarvan bedrijfsschade ondervind. Ook dit compensatiegeld, waarop ik recht heb, hebben zij mij ontnomen door een strook van zo'n 3 meter breed over een lengte van zo'n 120 meter, die mijn huisperceel in twee stukken doorsnijdt, toe te delen aan het Brabants Landschap zodat die zich er onrechtmatig mee verrijkt.

Het moge u duidelijk zijn dat ik hier feitelijk een misdaad heb blootgelegd die door iedereen als onmogelijk zal worden geacht. Om deze misdaad geheel blootgelegd te krijgen heb ik aan het Kadaster opdracht gegeven tot het uitvoeren van een grensreconstructie meting van mijn percelen Sint Oedenrode sectie nummers I 833 en 2531.

Na die opdracht werd ik met nog veel meer misdaad geconfronteerd. Voor de feitelijke onderbouw verwijs ik u naar mijn volgende stukken:

 • Mijn gespreksleidraad d.d. 13 juni 2003 aan directeur Frerix, Kadaster vestiging Eindhoven (zie bijlage B).
 • Mijn verzoek om informatie d.d. 20 augustus 2003 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan de directeur van het Kadaster, directie Zuid te Eindhoven (zie bijlage I).
 • De brief d.d. 2 april 2004 van mevrouw ir. E.C. Breken, directeur Kadaster directie Zuid, op mijn wob-verzoek van 20 augustus 2003. Opvallend hierbij is dat de directeur maar liefst acht maanden heeft gewacht met beantwoording van mijn Wob-verzoek (zie bijlage J).
 • Mijn brief van 4 april 2004, kenmerk: Kad/04044/br, aan directeur mevrouw ir. E.C. Breken, Kadaster directie zuid als reactie op haar bovengenoemde brief (zie bijlage K).
 • Brief van 13 april 2003, kenmerk: 04.011646, van directeur mevr. ir. E.C. Breken als reactie op mijn bovengenoemde brief (zie bijlage L)

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is feitelijk onomstotelijk komen vast te staan dat landmeter M. Clerkx van het Kadaster met het maken van twee verschillende reconstructietekeningen voor een en dezelfde reconstructie, met daarin verschillende x en y coördinaten, een 5 tot 6 meter verschoven grensreconstructie heeft weten te bewerkstelligen. Op de juistheid ervan kan door mij als opdrachtgever en de rechter niet worden gecontroleerd. Hiermee word ik voor wat betreft deze grensconstructie voor de volle 100 % afhankelijk van het handelen van het computerbestand van het Kadaster waarin door de heer M. Clerkx de gegevens worden ingebracht. De heer M. Clerkx heeft daarmee de volledige niet te controleren macht in handen om de grensreconstructies te maken zoals hij vindt dat het moet. Dit betekent dat landmeter M. Clerkx de uitkomst van de meting zelf kan bepalen en dat controle daarop vanuit de opdrachtgever en rechter onmogelijk is geworden. Dit werkt corruptie in de hand.

Deze georganiseerde misdaad binnen het Kadaster heeft echter pech. Ik ben namelijk een klokkenluider die met veel andere klokkenluiders gezamenlijk dergelijke misdaad aan het licht brengt en daarmee niet eerder stopt totdat voor de volle 100% waarheid boven tafel is. Voor bewijs lees de volgende internet adressen: www.sdnl.nl/../klokkenluiders.htm en www.biomassa.polie.nl met al haar doorkliks. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die hier als herhaal en ingelast te beschouwen.

Het moge u duidelijk zijn dat met hetgeen hierboven feitelijk is bewezen het heel hoog tijd wordt dat ik daarover de klok ga luiden. Om die reden heb ik deze klacht bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen op adres: www.sdnl.nl/ekc-kadaster2.htm Uw besluit op deze klacht, en al het vervolg daarop, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

Ik verzoek u om met de afhandeling van deze klacht hoor en wederhoor toe te passen en daarmee zo lang door te gaan totdat de waarheid volledig boven water is. Dan pas is het Kadaster verschoond van deze vorm van samenspannende corruptie in het Palermo van Europa, Sint Oedenrode genaamd.

In afwachting van uw reactie, waarin u mij kenbaar maakt dat u deze klacht spoedig in behandeling neemt, teken ik,

Hoogachtend, Ing. A.M.L. van Rooij J.E.M. van Rooij-van Nunen.

Bijlage:

A. -  1 pagina     E. -  3 pagina's    I. - 17 pagina's
B. - 56 pagina's    F. - 10 pagina's    J. - 3 pagina's
C. -  8 pagina's    G. -  9 pagina's    K. - 8 pagina's
D. -  1 pagina     H. -  5 pagina's    L. - 1 pagina