J.H.C. van Lieshout / Reactie op ambtsberichte bedenkingen bestemmingsplan 3e partiële herziening
Kerkakkers d.d. 13 juli 2000 van burgemeester en wethouders der gemeente Valkenswaard


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens
  
  
   't Achterom 9a,
   5491 XD Sint Oedenrode
   Tel. 0413-490387
   Fax. 0413-490386

Open brief

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Postbus 90152,
5200 MC 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 30 september 2000

Verstuurd per fax 073 - 6123610 op 30 september 2000.

Ons kenmerk: JvL/provNbr/12060/bd.

Betreft: J.H.C. van Lieshout/Reactie op het ambtsbericht bedenkingen bestemmingsplan 3e partiële herziening Kerkakkers d.d. 13 juli 2000 van burgemeester en wethouders der gemeente Valkenswaard.


  Geacht College,

Namens J.H.C. van Lieshout, Dijkstraat 138, 5554 PT te Valkenswaard, hierna te noemen: appellant, laten wij hierbij onze reactie toekomen op het ambtsbericht bedenkingen bestemmingsplan 3e partiele herziening Kerkakkers d.d. 13 juli 2000 van burgemeester en wethouders der gemeente Valkenswaard.

Ontvankelijkheid.

Appellant is zeer nadrukkelijk ontvankelijk. Voor de motivering verwijzen wij u naar hetgeen wij hierover hebben geschreven in onze bij brief van 12 juni 2000 ingediende bedenkingen. Het is hierbij goed te weten dat burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard in samenspanning met de provincie Noord Brabant op deze manier via de heer T. Oerlemans, als dekmantel, een door hen gecreëerde sterke verontreiniging van de bodem hebben willen verdonkeremanen met de bedoeling daar derden meer op te zadelen. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben met dit verdonkeremanen burgemeester en wethouders geholpen door te handelen in strijd met de Wet bodembescherming. U bent daarmee in dit geschil niet meer onafhankelijk maar belangenverstrengeld.

  Bedenking 1.

Verwezen wordt naar de eerder door appellant ingebrachte zienswijze op het ontwerpplan, zoals staat verwoord in het eindverslag van 7 december 1999.

  Bedenking 2.

Ingevolge de Wet bodembescherming hadden op de voormalige gemeentewerf aan de Jan Vlekkestraat de volgende onderzoeken moeten plaatsvinden:

 1. Een historisch onderzoek, waarbij alle betrokkenen en omwonenden zijn gehoord.
 2. Een oriënterend onderzoek naar de verontreinigingen op de gehele voormalige gemeentewerf en de aanliggende gronden van derden, waaronder die van appellant.
 3. Een of meerdere nadere onderzoeken afhankelijk van de uitkomsten van het oriënterend onderzoek.
 4. Eventueel een of meerdere horizontale en/of verticale inkaderingsonderzoeken afhankelijk van de uitkomst van bovengenoemde nadere onderzoeken.
 5. Een saneringsonderzoek.
 6. Een saneringsplan.

Vanwege het feit dat voor het saneren ter plaatse nooit een Wm-vergunning en nooit een Wvo-vergunning zijn afgegeven geweest, kan er ook nooit gesaneerd zijn. Alles wat ter plaatse is gebeurd is het gevolg van crimineel handelen van een groot collusie netwerk, waarvan uw ambtenaren ir. F.P. van Schagen, hoofd afdeling bodem van de provincie Noord Brabant en M. Kerstholt ambtenaar bij de afdeling bodemsanering van de provincie Noord Brabant, onderdeel uitmaken.

Het zijn dezelfde ambtenaren die rondom de bodemverontreiniging op een andere voormalige gemeentewerf aan de Molensteen in Valkenswaard eveneens crimineel hebben gehandeld, hetgeen de dood van menige woonwagenbewoner tot gevolg zal hebben. Hoe erg crimineel uw ambtenaren daar hebben gewerkt kunt u lezen in onze bijgevoegde gespreksleidraad d.d. 20 september 2000, aan burgemeester en wethouders van Valkenswaard. (bijlage I)(36 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  Bedenking 3.

Hetgeen wij hierover in onze bij brief van 12 juni 2000 ingediende bedenkingen hebben geschreven is helder en behoeft geen toelichting.

  Bedenking 4.

Hetgeen wij hierover in onze bij brief van 12 juni 2000 ingediende bedenkingen en onder bedenking 2 van deze brief hebben geschreven is helder en behoeft geen toelichting.

  Bedenking 5.

Hetgeen wij hierover in onze bij brief van 12 juni 2000 ingediende bedenkingen hebben geschreven is helder en behoeft geen toelichting.

  Bedenking 6.

In tegenstelling met hetgeen burgemeester en wethouders van Valkenswaard hierover schrijven hebben zij nog nooit een besluit genomen op het verzoek van 2 juli 1998 van appellant om ter plaatse een schoonheidssalon en kapsalon te mogen opstarten. Betreffend verzoek d.d. 2 juli 1998 vindt u bijgevoegd (bijlage II)(1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Op dit verzoek heeft de gemeente Valkenswaard bij brief van 15 juli 1998 gereageerd met de volgende mededeling:

  Geachte heer van Lieshout,

  Naar aanleiding van uw brief van 2 juli 1998 delen wij u mede dat wij u hebben genoteerd als gegadigde voor het terrein aan de Jan Vlekkestraat. Zodra mogelijk zullen wij u nader informeren (zie bijlage III)(1 pagina).

Heden, na ruim 2 jaar, hebben burgemeester en wethouders van Valkenswaard appellant hierover nog steeds niet nader geïnformeerd. Dit zegt toch genoeg over de criminele collusie binnen de gemeente Valkenswaard.

  Bedenking 7.

Hetgeen wij hierover in onze bij brief van 12 juni 2000 ingediende bedenkingen hebben geschreven is helder en behoeft geen toelichting. Daarbij dient opgemerkt te worden dat u hier de artikel 19 WRO procedure hebt misbruikt om burgemeester en wethouders van Valkenswaard behulpzaam te zijn met hun crimineel handelen zoals staat beschreven onder bedenking 2. Ook om deze reden bent u niet onpartijdig maar belangenverstrengeld. Daarbij dient tevens opgemerkt te worden dat namens appellant ARAG-rechtsbijstand bij brief van 28 januari 2000, referentie 0/99-44448-289, tegen de verleende bouwvergunning voor de magazijnruimte bezwaar heeft aangetekend en dat burgemeester en wethouders daarop nog steeds geen besluit hebben genomen. Betreffend bezwaarschrift vindt u bijgevoegd (Bijlage VI)(1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Gelet op hetgeen hiervoor is vermeld, verzoeken wij u het in geding zijnde besluit te vernietigen.

Uit vorenstaande kan tevens worden opgemaakt dat u met betrekking tot deze zaak niet onafhankelijk bent maar belangenverstrengeld met de gemeente Valkenswaard en dat u daarvoor zelfs bereid bent om de Wet bodembescherming en de Wet op de Ruimtelijke Ordening te overtreden. Onze ervaringen met u in dergelijke omstandigheden zijn dat u de hoorzittingen misbruikt om daarmee appellant te schaden. Zo diep zit de criminele collusie binnen uw provincie. Hieraan wenst appellant niet mee te werken en zal dan ook niet op de hoorzitting van 2 oktober 2000 om 13.00 uur aanwezig zijn.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage: Dit schrijven bevat een 4-tal bijlagen, bestaande uit 39 pagina's