Beklag ex art. 12 Wetboek van Strafvordering tegen het niet vervolgen van Fa. Gebr. v/d Waardenburg


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens 't Achterom 9a
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 17 januari 2001.

Aan:

  Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch,
  Postbus 70581,
  5201 CZ 's-Hertogenbosch.


  OPEN PLEITNOTITIE

Stichting tot behoud leefmilieu
Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

appellant:

Tegen:

H.M. Vos, plv. hoofd van het arrondissementsparket Maastricht
namens deze de Advocaat-Generaal

verweerder:

Ons kenmerk: SBL/Ger/030900

Uw kenmerk: K00.0188.

Tijdstip hoorzitting: 17 januari 2001 om 10.45 uur.


Geachte voorzitter,

Ontvangen stukken.

Met betrekking tot deze zaak heeft u van ons de volgende stukken ontvangen:

 1. Ons beklag van 3 september 2000, kenmerk: SBL/Ger/03090, bestaande uit 95 pagina's.
 2. Onze bij brief van 6 januari 2001 ingezonden weerwoord op de conclusie van de Advocaat-Generaal zoals dat staat verwoord in zijn brief van 6 oktober 2000, bestaande uit 52 pagina's.
 3. Ons bij brief van 14 januari 2001 ingezonden nadere stukken, bestaande uit 8 pagina's.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud volledig maar dan ook echt volledig te betrekken in uw beslissing. Wat is er daadwerkelijk aan de hand! Uit de inhoud van bovengenoemde stukken kan niet anders worden geoordeeld dan dat er rondom de Demkolec-elektriciteitscentrale (Willem-Alexander Centrale) en bijbehorend EPZ-terrein zich het volgende afspeelt:

Begin 90-er jaren is in Buggenum de Willem-Alexander Centrale gebouwd, een demonstratieproject onder de vlag van de Samenwerkende Electriciteits Productiebedrijven (SEP) om aan te tonen dat middels het principe van kolenvergassing op een milieuvriendelijker wijze elektriciteit kan worden opgewekt dan middels conventioneel kolengestookte contrales. De centrale is eigendom van Demkolec B.V., waarvan de vier Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven, te weten UNA, EZH, EPON en EPZ, aandeelhouder zijn.

De liberalisering van de West-Europese elektriciteitsmarkt heeft tot gevolg gehad dat de SEP geliquideerd moet worden. Op advies van de commissie Herkstroeter moet de Willem-Alexander Centrale verkocht worden; deze centrale is één van de beruchte SEP bakstenen. Omdat het onmogelijk is met de centrale elektriciteit op te wekken tegen een concurrerende prijs is geen enkele marktpartij er in geïnteresseerd de centrale te kopen.

Om toch verkoopbaar te kunnen worden heeft men het afgelopen jaar het plan opgevat om een gedeelte van de kolen te vervangen door zogenaamde secundaire brandstoffen. In wezen komt het erop neer dat men het plan heeft opgevat om in de centrale allerlei afvalstromen te gaan vergassen variërend van schone (gekweekt hout) tot niet schone afvalstromen (kippenmest), deels zelfs gevaarlijke afvalstromen (RWZI-slib en geïmpregneerd hout dat als sloopafval vrijkomt). Andere afvalstromen die men van plan is in de centrale te vergassen zijn petroleumcokes, pyrolyse cokes, houtskool, ovenkorrel GFT, gepellitiseerde Plastic Papier Fractie, kalksteen, kalkkorrels, papierslib en bentoniet.

Om dit alles voor elkaar te krijgen heeft men een niets ontziende lobby op poten gezet die ertoe moet leiden dat deze plannen kunnen worden doorgezet. Deze groot opgezette lobby kwam onze landelijke en locale politiek goed uit en wel op basis van de volgende feiten: Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, e.d. Dit is al ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen belang.

Een dergelijke corrupte samenspanning wordt 'collusie' genoemd. Deze collusie heeft de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de hieronder beschreven groene stroom maffia. U zult zich het volgende afvragen! Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia?

Dit is als volgt gegaan.

Enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer ernstige tekortkoming bevat te weten:

  Bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid en de politiek, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die nooit meer opgebracht kunnen worden. Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo'n 30 tot 50% van het in de bouw en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentratie's aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK's, e.d.

In sommige gevallen zijn de concentraties aan deze stoffen zo hoog dat de concentratie waarbij al sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet een van de hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties (RWZI-slib) sterk is verontreinigd met zware metalen, PAK's, e.d. De concentratie aan deze stoffen is in het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel en wettelijk verplicht om het genoemde geïmpregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo'n 500 tot 1000 gulden per ton zal gaan kosten. Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht.

Wij noemen bovengenoemd uiterst gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en wij stellen dat bijstoken van deze zogeheten 'biomassa' in de EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren.

Op deze manier kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa 'Groene stroom'. Dit alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden ervan kost zelfs energie.

De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.

Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met betrekking tot de elektriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op die lijst:

Landelijke politiek:

Mw. Jorritsma (minister van EZ), Hulst.N.van (Dir-Gen voor Energie), Scholten P.A. (Directeur-plv. Dir.Generaal energie, strategie en verbruik), Hanssen B.J.M. (directeur duurzame energie), Koenen H (Hoofd duurzame energie), Dijk G (duurzame energie), Weehuizen J. (Directeur electriciteit), Hermans (Hoofd electriciteit), Pont H.A.P.M. (Dir. Gen. VROM), Lenstra J. (VROM), Engelenburg B. van (VROM), Brinkhorst, L.J. (minister LNV), Kalden C.J. (Dir.Generaal LNV), Wit W. de (directeur LNV), Westenbrink G. (LNV), Walsem J. van (2e kamer, lid D66), Klein Molenkamp J.H. (2e kamer, lid VVD).

Lokale politiek: Waal C. de (Ged. milieu prov Limburg), Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), Driessen G.H.M. (Ged. Landbouw, prov Limburg), Heijmans (burgemeester Haelen).

Milieubeweging: Biggelaar A. van de (stichting Natuur en Milieu), Schöne S. (Wereldnatuurfonds), Vijverberg H. (stichting Milieufederatie Limburg).

Aandeelhouders: Meegen H. van (Vz, directie EPZ), Droog H. van (directeur EPZ), Verwer J.J. (Alg directeur EZH), Halderen, L.M.J. van (Vz directie EPON), Koppen de Neve P (directeur UNA).

Instanties/bedrijven: Postmus E.J. (Gasunie), Dijkstra K (Gasunie), Derks P. (Gasunie), Geijzers H. (Senter), Verhoef J. (Senter), Luyt P.A.M. van (NOVEM), Kwant K (NOVEM), Stollwerk P. (NOVEM), Leenders C. van (NOVEM), Mathijssen (VNO-CNW), Knegt, L.drs. (VNO-CNW), Korten M.P.H. ir. (VNO-CNW), Jong de (directeur, SHELL), Terning J.A. (SHELL), Mennes S. (SHELL), Zuiderveld P.L. (SHELL), Janssen, Noud (AGRO), Hendriks J (AGRO), Koolen J. ir. (LLTB), De Sampaio Nunes P. (directeur financiële ondersteuning Europese Commissie), Cleutinx C. (Europese Commissie), Millich E, (hoofd financiële ondersteuning Europese Commissie), Jones C. (Europese Commissie), Zegers P. (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).

Katalysatoren: Blok P (InterEnergie), Böttcher C.J.F. (Böttcher), Saris F.W. (voorz. directie ECN), Kiel J.H.A. (ECN), Brogtrop A.C.G.M. (Directeur proj.bureau duurzame energie), Bultink A (Adviseur proj.bureau duurzame energie), Kalf R. (adviseur proj.bureau duurzame energie).

Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze praktijken van de groene stroom maffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet uw Gerechtshof toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van onderzoeksteams, infiltranten, e.d. krijgt u van mij via deze pleitnotitie alle namen gratis op een dienblaadje aangereikt. Met het aanleveren van bovengenoemde lijst aan personen heb ik een 'groot crimineel collusienetwerk' blootgelegd, waarvan Gedeputeerden C. de Waal (milieu), Tindemans (Economische Zaken) en G.H.M. Driessen (landbouw) onderdeel uitmaken. Onder invloed van met name deze drie Gedeputeerden van Limburg, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg hun bevoegdheden misbruikt, en ambtenaar J. Bock daartoe aangezet, om niet te beschikken binnen het maximaal wettelijke termijn van 4 weken op onze aanvraag van 18 december 1999. Zij hebben als zodanig gehandeld om EPZ, die eveneens onderdeel uitmaakt van betreffend collusienetwerk, daarmee met tientallen miljoenen guldens te bevoordelen. Dit alles met het oogmerk om, via de Demkolec-elektriciteits-centrale als dekmantel, zichzelf en/of de provincie daarmee later met nog veel meer miljoenen guldens te kunnen bevoordelen.

Heden gedogen Gedeputeerde Staten al geruime tijd dat de Demkolec-elektriciteitscentrale proeven doet met het bijstoken van (gevaarlijk) afval zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning. Dit bevestigt nog eens hun handelen in strijd met de Wet milieubeheer ter bevordering van bovengenoemde organisatiecriminaliteit. Het is aan hen te wijten dat wederrechtelijk enorme hoeveelheden kankerverwekkende stoffen, waaronder arseen, chroom VI, kwik, dioxines e.d. in water, bodem en lucht zijn gebracht en worden gebracht, waarvan zij weet hebben dat daarvan groot gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar van een ander te duchten is. (art. 173b WvS)

Vanwege een tekortkoming in onze bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening houdt met de afvalfase, is ook onze landelijke overheid volledig in de greep gekomen van de afvalmaffia die 'omwille van de winst voor enkelen' letterlijk alles willen vergiftigen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen en verbindingen (zwarte lijststoffen). Hierin spelen Minister Jorritsma van EZ en minister Pronk een hoofdrol. Ondergetekende is er zich dan ook ten volle van bewust dat met name deze twee ministers u onder druk zullen zetten om dit beklag af te wijzen. Wij vertrouwen er echter op dat uw karakter sterk genoeg is en dat u de onafhankelijke positie van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch hieraan niet wenst op te offeren.

Om u enigszins te ontlasten van deze druk, die met name minister Jorritsma en minister Pronk gegarandeerd op u zullen gaan uitoefenen, hebben wij deze pleitnotitie bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen en zal deze pleitnotitie over de gehele Europese Gemeenschap een brede verspreiding krijgen. Temeer daar bovengenoemd handelen van Gedeputeerde Staten van Limburg en G.S. ambtenaar J. Bock in strijd is met nagenoeg alle daarop betrekking hebben de EG-richtlijnen en EG-verordeningen. De daaruit voortvloeiende vergiftiging en verkankering van de lucht, van het water via de lucht, van het voedsel via de lucht en de producten, waaraan het vrijkomende vliegas wordt toegevoegd, waaronder ENCI-cement, asfalt e.d. zijn grensoverschrijdend.

Bij brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk de hoofdofficier van justitie in Den Bosch al kenbaar gemaakt dat hier sprake is van collusie 'poisoning for profit' en dat een werkelijke uitweg pas in zicht komt wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht. Heden na 8 jaar is justitie nog steeds niet begonnen met het onderzoek naar deze organisatiecriminaliteit waarom criminoloog Bovenkerk al in 1993 heeft verzocht. Het gevolg daarvan is dit beklag.

Ook nu weer maak ik u kenbaar dat een werkelijke uitweg pas in zicht komt wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om dit beklag gegrond te verklaren en het openbaar ministerie op te dragen tot het doen van een serieus onderzoek naar bovengenoemde organisatiecriminaliteit. In geval u daartoe niet overgaat dan hebt u daarmee groen licht gegeven aan deze alles vergiftigende en vernietigende afvalmaffia. De zware georganiseerde misdaad heeft dan gewonnen. Ons land zal hieraan dan snel ten onder gaan. U hebt dit dan op uw geweten.

Wij vertrouwen er echter op dat u dit alles niet op uw geweten wenst te hebben en beslist dat justitie naar bovengenoemde organisatiecriminaliteit een serieus onderzoek moet verrichten.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres SDN is: www.sdnl.nl/ekc-gh03.htm