Open brief over corruptie in Sint-Oedenrode
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Burgemeester en Wethouders
der gemeente Sint Oedenrode
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode


Sint-Oedenrode, 13 augustus 1998.


  OPEN BRIEF

Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 13 augustus 1998.

Ons kenmerk: Jan/13088/VI


Betreft: Verzoek om onmiddellijke intrekking van de al 6 jaar 'slapende' milieuvergunning van 17 juli 1992, gelegen aan de Ollandseweg 129, 5491 XA te Sint Oedenrode, van huidig milieuwethouder J.G. Jansen.


Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, richt ondergetekende aan U de volgende aanvraag tot het geven van een beschikking. Volmacht van cliënt is bijgevoegd (bijlage 1).

  Aanvraag tot het geven van een beschikking.

Recht behoort gebaseerd te zijn op objectieve feite en niet op fictie.
Recht mag nooit gebaseerd zijn op belangenverstrengeling.

  Objectief feit

Een objectief feit is dat op de locatie Ollandseweg 129 aan huidig milieuwethouder J.G. Jansen bij besluit van 17 juli 1992 milieuvergunning is verleend voor het houden van 385 mestkalveren in te herbouwen stallen, waarbij de afstand tot een burgerwoning (Ollandseweg 110) toeneemt van ca. 40 meter tot ca. 75 meter. Slechts onder deze stringente voorwaarde is milieuvergunning verleend. Voor bewijs, zie bijgevoegd besluit van 17 juli 1992 van Burgemeester en Wethouders (bijlage 2)

Heden, ruim 6 jaar later zijn de te herbouwen stallen waarvoor milieuvergunning is verleend nog steeds niet herbouwd. De oorspronkelijke stallen staan nog steeds op ca. 40 meter van de burgerwoning, Ollandseweg 110. Voor bewijs, zie bijgevoegde plattegrondtekening uit het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied van december 1997 van de gemeente Sint Oedenrode (bijlage 3).

Hiermee is onomstotelijk vast komen te staan dat milieuwethouder J.G. Jansen zijn inrichting ter plaatse na ruim 6 jaar nog steeds niet heeft voltooid en als zodanig nooit in werking kan hebben gehad, conform de onderliggende vergunning. Hier is dus zeer nadrukkelijk sprake van een al ruim 6 jaar lang 'slapende' milieuvergunning.

Ingevolge artikel 8:18, eerste lid, van de Wet Milieubeheer vervalt de milieuvergunning indien de inrichting niet binnen drie jaar, nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.

Vanwege het feit dat milieuwethouder J.G. Jansen de in geding zijnde inrichting na ruim 6 jaar nog niet heeft voltooid en in werking heeft gebracht, betekent dat die van rechtswege is vervallen. Ondergetekende verzoekt U om die reden met klem de bij besluit van 17 juli 1992 verleende milieuvergunning aan milieuwethouder J.G. Jansen met onmiddellijke ingang in te trekken en dat schriftelijk te bevestigen.

  Belangenverstrengeling

J.G. Jansen moet vanuit zijn functie als milieuwethouder zelf beslissen dat hij zijn al ruim 6 jaar lang 'slapende' milieuvergunning moet intrekken. Van de gemeente zou je verwachten dat tegen deze al meer dan 6 jaar lang 'slapende' milieuvergunning actief wordt opgetreden. Dit wordt echter al ruim 3 jaar lang tegengehouden door milieuwethouder J.G. Jansen zelf. Hiermede heeft ondergetekende het bewijs geleverd dat J.G. Jansen zijn functie als milieuwethouder al ruim drie jaar lang misbruikt om zich daarmee in zijn functie als agrariër onrechtmatig te bevoordelen.

Als gevolg van Uw passief handelen, waarbij milieuwethouder J.G. Jansen zichzelf bevoordeelt, zijn er allerlei juridische geschillen ontstaan. Betreffende juridische geschillen betaalt U van het Rooise gemeenschapsgeld. Hiermede is aangetoond dat milieuwethouder J.G. Jansen ook nog grote bedragen aan Roois gemeenschapsgeld misbruikt om daarmee zichzelf als agrariër onrechtmatig te bevoordelen. Hiermee is bewezen dat door milieuwethouder J.G. Jansen een zeer kwalijke vorm van corruptie wordt bedreven.

Ondergetekende richt aan U daarom het nadrukkelijk verzoek om betreffende 'slapende' milieuvergunning van milieuwethouder J.G. Jansen met onmiddellijke ingang in te trekken en dat binnen 8 dagen na heden (vóór 21 augustus 1998) schriftelijk te bevestigen.

Behoudens de verzochte schriftelijke bevestiging vóór 21 augustus a.s. gaat ondergetekende ervan uit dat daarmee het gehele college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk hebben bevestigd dat zij deze corrupte handelwijze van milieuwethouder J.G. Jansen steunen. In dat geval zal ondergetekende zich wenden tot de gemeenteraad. Daarbij zal deze brief worden overlegd.

  Registratie bij de Sociale Databank Nederland

Aan deze ernstige vorm van corruptie van wethouder J.G. Jansen dient onmiddellijk een einde te komen. Om die reden heeft ondergetekende deze brief laten registreren bij de Sociale Databank Nederland op internet, site-adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-rvs1.htm


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur


Bijlagen:

  Blz. 1 en 2 uit de bij besluit van 17-7-92 verleende milieuvergunning aan J.G. Jansen (2 pag.)

  2-Tal pagina's uit het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied dec. 1997 van Sint-Oedenrode (2 pag.)

  Volmacht van appellant (1 pag.)