Milieuvergunning basis conflict EKC versus B&W van St. Oedenrode


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Het wapen van de Gemeente Sint-Oedenrode


GEMEENTE SINT-OEDENRODE

Hinderwet


Op 15 1992 is een aanvraag ingekomen van J.G. Jansen, Bobbenagelseweg 3a, 5491 VL Sint-Oedenrode. Het betreft een aanvraag voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 6a voor het uitbreiden en wijzingen van een kalvermesterij. De inrichting is gelegen aan Ollandseweg 129 te Sint-Oedenrode.

Er zijn geen bezwaren of adviezen ingebracht tegen de inwilliging van het verzoek.

Voor de mestput gelden de voorschriften van de "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins" een uitgave van VROM (90).

OVERWEGING

Vergunning wordt gevraagd voor: 385 mestkalveren

Het aantal mestvarkenseenheden waarvoor vergunning gevraagd wordt bedraagt: 385
Op grond van de brochure"Veehouderij en Hinderwet" van VROM (85) dient de afstand volgens CAT II ca. 127 meter te bedragen. De werkelijke afstand bedraagt ca. 75 meter. Dit voldoet niet aan de richtlijn.

Er is op een afstand van ca. 750 meter van de inrichting een voor verzuring gevoelig gebied aanwezig, zodat de ammoniakproductie niet meer mag bedragen dan 1875 kg NH3/jaar.
Dit wordt bepaald aan de hand van de "Richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991" van VROM. Omgerekend volgens deze brochure bedraagt de ammoniakproductie voor de aangevraagde veebezetting ca. 577,5 kg NH3/jaar.

Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode d.d. 27 februari 1978 is vergunning verleend voor een bedrijf met een omvang van 18 mestkalveren en 202 nestvarkens. Omgerekend volgens de brochure "Veehouderij en Hinderwet" bedroeg het aantal mestvarkenseenheden bij deze bedrijfsomvang: 385.

Het onderhavige verzoek om vergunning heeft betrekking op het omschakelen naar een bedrijfsvoering met enkel mestkalveren en het herbouwen van de bestaande stallen, waarbij de afstand tot een burgerwoning (Ollandseweg 110) toeneemt van ca. 40 meter tot ca. 75 meter. Hierdoor kan de gevraagde vergunning verleend worden.

Aan de te verlenen vergunning worden voorschriften verbonden om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

BESLUIT

Burgemeester en Wethouders besluiten, gelet op de Hinderwet en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne aan J.G. Jansen de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de volgende voorschriften.Het logen van het deskundigenbureau BRO


adviseurs in
ruimtelijke ordening
economie en
milieu

Postbus 68 5260 AB Vught
Taalstraat 36 Vught

telefoon 073-6579102
fax 073-6561665
e-mail: info@bro.nl

Gemeente Sint-Oedenrode
Bestemmingsplan Buitengebied


projectnummer   XD.7081.642.2182

datum 22 dec 1997


concept voorontwerp ontwerp december 1997 vaststelling

Detailplankaarten Medebestemmingen
Agrarische bedrijfsdoeleinden