De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Armoede-Congres in Zwolle op 31 oktober 1996
Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Het inkomen van miljonairs komt uit de zakken van de armen

Door onze SDN verslaggever
Tussen negen en tien uur op de ochtend van 31 oktober stroomden enig honderden personen de congreszaal binnen aan het stationsplein in Zwolle. Met moeite moesten de congresgangers zich door een klein leger van SP-activisten wringen, die nadrukkelijk het klemmende armoedeprobleem onder de aandacht brachten. Zij deelden, twaalf man sterk, gratis enkele losse eindjes aan die de armen niet meer aan elkaar kunnen knopen. Wanneer u deze pagina leest is het vrijwel zeker dat u die losse eindjes persoonlijk ontvangen hebt. De SP had verder een goedgelijkende kopie van Frits Bolkestein in een rijtuig rondrijden, die met een scheepstoeter rondbazuinde, dat het inkomen van miljonairs kwam uit de zakken van de armen.

Van de Stichting Sociale Databank Nederland stond ook een vertegenwoordiger die de bezoekers een piepklein foldertje aanbood, met de vermelding van de internet-site van de SDN. Het was nauwelijks groter dan een sigarettenvloeitje. Daaruit bleek dat er ook nog andere waarden in het leven zijn dan het werken in loondienstverband. Arm zijn, en dan toch niet zoeken naar werk, lijkt een signaal om het arbeidsethos eens te relativeren in het huidige productieproces vol automatisering. Het aanbieden van Melkerbanen aan werklozen blijkt ook voor de meeste organisaties van uitkeringsgerechtigden die aanwezig waren een duidelijk gepasseerd station, omdat het werklozen geen enkel perspectief biedt op een maatschappelijke, danwel financiële verbetering.

Vrijwel alle deelnemers hebben zo'n kaartje gekregen. Daaronder waren prominenten als Minister Ad Melkert (Sociale Zaken), Saskia den Uyl (2e Kamer PvdA), Lodewijk de Waal (FNV) en Gerard Oude-Engberink (sociale dienst Rotterdam) en natuurlijk de mensen van DISK (Raad van Kerken) van het Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk, en Vrouwen en de Bijstand. Daarnaast waren er honderden vertegenwoordigers van sociale diensten, ministeries en allerlei ambtelijke instellingen en onderzoeksinstituten als het Sociaal Cultureel Planbureau, waarvan de heer Engbersen de prominente aanbieder was van het rapport over de armoede in Nederland. Het was een lange dag, die zowel de politieke als de journalistieke agenda belaste met het thema armoede in Nederland. Eindelijk, zult u misschien zeggen, nadat ruim tien jaar geprotesteerd is door o.a. de kerken tegen de oprukkende armoede. De uitspraak van bisschop Muskens over het stelen van brood maakte het probleem bespreekbaar.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!