Het gaat goed met Promotor


http://www.sdnl.nl/promo-1.htm">Promotor . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Promotor wordt meer en meer gelezen

  DUS MOET HET BETER

Het gaat goed met de Promotor. De afgelopen jaren is ons blad gestaag gegroeid in oplage. En belangrijker nog; steeds meer lezers sturen zelf (of voor de groep waarin ze actief zijn) informatie of kant en klare stukken op om via de Promotor te laten verspreiden. Dit is de leesbaarheid en de kwaliteit ten goede gekomen. Ook wat geld betreft hebben we geen zorgen. De bijdragen van de vrijwillige medewerkers en de lezers dekken keurig de kosten. Hierdoor zijn wij in staat om stukje bij beetje ook technische verbeteringen in te voeren waar we allemaal weer voordeel bij hebben.

Het gaat goed en dus moet het beter. We leven niet in 'n democratische wereld, waar elk mens evenveel te vertellen heeft en gelijke kansen krijgt. We leven in een wereld waar "het geld" het voor het zeggen heeft. Dit kapitalisme beschermt en bevordert de waanzinnige rijkdom en politieke macht van rijke personen en bedrijven. Tegelijk biedt het extreme armoede, oorlog, dood en verderf voor de gewone bevolking op deze planeet. Welvaart en armoede komen niet uit de lucht vallen. Het een komt uit het ander voort. De rijkdom in de wereld ontstaat door niets anders dan de productieve arbeid van de gewone werkende bevolking. Een steeds groter deel daarvan wordt afgeroomd door het bedrijfsleven, rijke beleggers en hun politici.


  WELVAART EN MACHT

Ook dat gaat niet vanzelf. Er is een direct verband tussen welvaart en macht. Daar waar grote armoede samengaat met grote rijkdom zien we ook de meest extreme politieke onderdrukking en verdeel en heers politiek. Ook hier in het rijke Nederland blijken die kapitalistische verhoudingen merkbaar in ons dagelijkse leven. Ook "ons" bedrijfsleven is verwikkeld in de wereldwijde concurrentiestrijd om de (economische) macht. Ook hier is het de gewone bevolking van werkenden, werklozen, studerenden, kleine zelfstandigen, werkende boeren, enz., die daarvoor een nog groter deel van hun arbeidsopbrengst mogen afgeven.

Ook hier worden we tegen elkaar opgezet (werkenden tegen werklozen, Nederlanders tegen buitenlanders, burgers tegen boeren). En vooral "wij" tegen de buitenlandse concurrentie. De resultaten hebben we de afgelopen jaren scherper dan ooit ervaren. Grote inkomensdalingen bij de laagstbetaalde groepen, afbraak van allerlei vormen van arbeidsbescherming, studiefinanciering, uitkeringen, huursubsidies, enz. enz. Ziedaar, het resultaat van de bovengenoemde verdeel en heers politiek.


  HETZE TEGEN ONS ZAL TOENEMEN

De verwachting is, dat de komende jaren de wereldwijde kapitalistische concurrentiestrijd alleen maar zal toenemen. Daarom zullen de aanvallen op onze inkomens en onze collectieve voorzieningen feller dan ooit worden. En dus zullen politiek en bedrijfsleven nog fanatieker proberen te verhinderen dat wij ons gezamenlijk organiseren en ons tegen deze uitbuitingspolitiek gaan verzetten. Dat zal 'n verscherping van de hetze tegen buitenlanders, werklozen, boeren en werknemers geven. En dat zal vooral betekenen dat we tegen onze lotgenoten, de gewone werkende mensen in de rest van de wereld, worden opgezet. Dit om toch maar vooral "onze" economie te redden.


  PROMOTOR MOET VOORUIT BLIJVEN GAAN

Wat heeft dit nu te maken met de ontwikkeling van de Promotor? Op dit moment wordt de Promotor in vrij brede kring gelezen. Elke keer hebben we weer een Promotor met interessante stukken waar we wat van leren en waar we ons hart aan op kunnen halen. Hier zijn wij echter niet tevreden mee. Zeker gezien de dreigingen die op ons afkomen zijn we verplicht het blad in dikte, oplage en vooral kwaliteit verder te ontwikkelen. Wij willen een echte spreekbuis zijn voor de gewone mensen onder ons die opkomen voor onze belangen. Tegelijk willen wij niet verworden tot een soort politiek fanclubblad. Een blad waar kritiekloos iedereen en elke groep aan het woord gelaten wordt omdat hij zegt tegen uitbuiting en onderdrukking te zijn leert ons niets en heeft dus alleen nut voor onze tegenstanders. Daarom zoeken we betrouwbare informatie over de positie van de gewone werkende bevolking, overal ter wereld. Van elkaars tegenslagen en elkaars strijd kunnen we immers veel leren.


  MEER MEDEWERKERS

Hiervoor moeten we dus tijd vrijmaken. Voor het doen van onderzoek, het opbouwen van contacten en het verdiepen van de contacten die we al hebben. Dit blijkt goed mogelijk. U zult gemerkt hebben dat wij nu meer stukken kunnen plaatsen die gemaakt zijn door (of met hulp van) direct betrokken mensen en groepen. Bovendien lopen er op verschillende onderwerpen langdurige onderzoeken. Dat zal binnen niet al te lange tijd leiden tot meerdere stukken waar we allemaal veel van kunnen opsteken. In samenhang daarmee zijn we bezig contacten te leggen en uit te bouwen met politiek actieve personen en groepen. Om verdeeldheid (en dus machteloosheid) op te heffen zullen we gezamenlijk dingen moeten aanpakken (overigens alleen als dat niet leidt tot nutteloze vergader- en overlegrituelen).


  ALLE LEZERS DRAGEN BIJ AAN PROMOTOR

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat verdere uitbouw van de Promotor nuttig en noodzakelijk is voor ons allemaal. Conclusies die voor ons gelden, gelden ook voor anderen. Wij vinden dat alle lezers die de Promotor de moeite waard vinden hun bijdrage moeten leveren aan de verdere uitbouw van het blad. Dat kan als vanouds door het verzamelen en opsturen van proefadressen. Door het kritisch doorlezen van de Promotor en uw op- of aanmerkingen aan ons door te geven. Door het opschrijven van eigen ervaringen of zelf dingen uit te zoeken. Uiteraard is er ook geld nodig. Niet om het blad zelf uit te geven. We hebben ervaren dat onze bijdragen en de giften van lezers ruim voldoende zijn om de lopende kosten te dragen. Maar voor "uitbreidingsacties" die bovenop die lopende kosten komen hebben we meer nodig. Daarom hebben we besloten om binnenkort van elke lezer jaarlijks een minimum financiële bijdrage te vragen. Hoe hoog die minimumbijdrage zal worden weten we nog niet precies. Hij zal hoog genoeg zijn zodat we er iets zinnigs mee kunnen doen. Tegelijk weten we dat we veel (sub)minima onder onze lezers hebben. De minimumbijdrage zal in ieder geval zo laag zijn dat iedereen, ongeacht inkomen, hem zal kunnen betalen. Wij willen komende oktober beginnen met het minimumbijdrage-systeem. Wij laten u bijtijds meer daarover horen.


  RECHTVAARDIGE MAATSCHAPPIJ

In ieder geval is gebleken dat er voor de Promotor veel belangstelling is, en dat veel mensen er nuttig gebruik van maken. Zowel als lezer, en ook als ondersteuner. Het zijn geen vrolijke tijden voor ons gewone werkende mensen. Gelukkig blijken steeds meer mensen niet zomaar alles meer te pikken. Zij verzetten zich op hun eigen manier of sluiten zich bij groepen aan die uitzicht bieden op werkelijke strijd voor een rechtvaardige maatschappij. Daarbij zal de interesse toenemen om te lezen over politieke achtergronden, feiten en de ervaringen van anderen. Wij zullen proberen met de Promotor een goede bijdrage daaraan te leveren. *****