Promotor SDN support


http://www.sdnl.nl/promo-1.htm">Promotor . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

De Sociale Databank Nederland heeft ook (financiële) steun nodig

    UITNODIGING OM MEE TE DOEN MET DE "SDN"

Enige tijd geleden hebben enige mensen van de Sociale Omroep Nederland Stichting Grondvest en de Stichting Videotex Ondernemingen Circuit besloten om een Sociale Databank op te richten. Het doel van deze databank is het verschaffen van relevante informatie over een breed scala van sociale en culturele onderwerpen. Van agenda's van plaatselijke verenigingen tot en met de vraag naar en het aanbod van werk en werkgelegenheid.

Een van de hoofddoelstellingen is mensen in staat te stellen hun gedachten voor een breed publiek toegankelijk te maken, omdat veel briefschrijvers naar kranten en andere media in veel gevallen de moeite om te schrijven niet beloond zien met de plaatsing van hun werk in de media. De sociale Databank Nederland (SDN) is met name voor dit laatste een geëigend medium om de democratie te versterken. De burger kan in elk geval z'n ei kwijt, en groeperingen en verenigingen kunnen hun doelstellingen naar voren brengen. Dit kan 24 uur per dag en mogelijk nog dezelfde dag dat een onderwerp actueel is.

Afhankelijk van de mogelijkheden zullen al dan niet kosteloos in het bestand van de databank worden opgenomen. De regels daarvoor zijn nog een onderwerp van studie. Juist om een zo breed mogelijke inbreng met verschillende standpunten mogelijk te maken, willen wij met deze aankondiging mensen uitnodigen om actief deel te nemen aan het SDN-project. Mensen die het idee ondersteunen om op deze manier uiting te geven aan de visies en standpunten van minderheden, en mee willen discussiëren over onderwerpen die "de media" niet lijken te kunnen halen, vragen wij te reageren.

Behalve mensen met visie en motivatie om bestuurlijk actief te worden, zoeken wij ook mensen die verstand hebben van het beheer van een databank, classificering van gegevens en met redactionele ervaring. Vooralsnog zal een en ander in de sfeer van vrijwilligerswerk moeten plaatsvinden, totdat ook een meer structurele inkomstenbron de financiering van formatieplaatsen mogelijk maakt. Hierbij gaan onze gedachten uit naar het plaatsen van bedrijven van advertenties voor vacatures en de profilering van hun maatschappelijk functioneren met de arbeidsomstandigheden waaronder geproduceerd wordt; of van gemeenten en overheidsinstellingen met relevante maatschappelijke informatie.

LETS-systemen bijvoorbeeld, met de uitruil van sociale dienstverlening kunnen dan interregionaal verbindingen krijgen. Hoofddoel blijft in elk geval, het verschaffen van een platform aan diegenen die hun maatschappelijke, sociale en autodidactische standpunten nergens anders kwijt kunnen.

Voor het voeden van de databank is ons plan in eerste instantie zo opgezet, dat we een kring van geïnteresseerden willen oprichten van mensen die bereid zijn om briefschrijvers in de dagbladen op te sporen - want dat zijn veelal denkers en mensen die kunnen schrijven - en dezen dan uit te nodigen hun geschriften ook aan de Sociale Databank Nederland aan te bieden. (De condities waaronder dat kan geschieden is zoals vermeld nog onderwerp van studie.) Het is namelijk aan te nemen dat vooral in de grote landelijke bladen als de Volkskrant, NRC, Parool, Elsevier en andere, mensen maar zelden de kans krijgen om regelmatig hun visie geplaatst te krijgen, waarbij het inkorten van de oorspronkelijke tekst vaak tot grote ergernis leidt.

Het is juist het snel kunnen inspelen op de actualiteit van de massamedia via de Sociale Databank Nederland, dat de individu mede invloed kan uitoefenen op ontwikkelingen in de media en in de politiek. Laat ons horen, wanneer u dit initiatief wilt ondersteunen.

    Stichting SOCIALE DATABANK NEDERLAND
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    Tel.: 035-5244141