Wim Visser (bollenboer) eist schadevergoeding van een onterecht failliet verklaard bedrijf en insolventie

Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie

Leteselschade . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

R. Kluun negeert de dreiging met voorarrest van Officier van Justitie in Maastricht mr. van der Ven
Protest van R. Kluun namens de schuldeisers tegen het afdekken van wat hij noemt "curatorfraude"

Fraude en incompetentie bij faillissement Eco-Care

De cruciale brief aan curator Dethmers waarop Justitie en de politiek niet durven in te gaan

De heer R. Kluun is woordvoerder voor de eisers tegen Eco-Care recycling van een failliet verklaard bedrijf waarbij naar zijn zeggen grootselijk gesjoemeld is door belangenpartijen. Hij klaagt over de tendentieuze verslaglegging in Dagblad de Limburger, waardoor de bevolking onjuist is geïnformeerd over wat rond dit faillissement zich heeft afgespeeld. Vandaar deze publicatie. O.a. de faillissementsfraude bij Eco-Care recycling. Zie weigering rechterlijke waarheidsvinding en de open brief aan College van Procureurs Generaal en alle fracties in de Tweede Kamer

Rondschrijven van de vereniging ter bestrijding van Corruptie en Faillissementsfraude van curatoren
Pleidooi van R. Kluun in de hoorzitting van het Hof Den Haag met aangifte van 28 strafbare feiten


Volgens de heer R. Kluun is onderstaande correspondentie voldoende om fraude en corruptie te bewijzen

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/7118/Bollenboer-in-conflict-met-bank

Aan de Minister van Veiligheid en Justitie
Directoraat–Generaal
Wetgeving Rechtspleging en Rechtsbijstand
Postbus20301
2500 EH Den Haag

Onderwerp     : Verzoek ex artt 2 tot en met 7 WOB
Betreft          : Brief Prof. mr E. Hirsch Ballin (zie bijlage)
Beleidsregel    : Oplegging na aangifte en klacht ex art. 12 Sv
Datum            : 18 Januari 2017       

Geachte Minister van der Steur,

Ondergetekende verzoekt u in het kader van Wet Openbaarheid van Bestuur, zoals bedoeld in artt. 2 tot en met 7, te doen toekomen;

1)      Afschriften en verslagen van vergaderingen, beslissingen, en correspondentie, dan wel inzage te verlenen in het dossier dat aanleiding heeft gegeven tot missive in de vorm van bijgevoegde niet gedateerde brief, kennelijk ondertekend door toenmalig minister van Justitie mr. E. Hirsch Ballin, met opdracht aan gerechtshoven strekkende tot oplegging van iedere aanklacht / aangifte tegen een mogelijk betrokken frauderende curator. (Bijlage 1)

Vooralsnog is niet gebleken van het bestaan van enig deugdelijk bewijs dat deze brief een vervalsing zou betreffen. Het blijkt namelijk dat justitie bij betrokken frauderende curatoren en RC ’s steeds heeft gehandeld naar de beleidsregel oplegging na aangifte en klacht ex art. 12 Sv.

In het kader van de onduidelijkheid van de stellingname bij de beantwoording (bijlage 3) van WOB-verzoeken van 11 januari’’17 (bijlage 2) door de Procureur-generaal dhr. Silvis van de Hoge Raad der Nederlanden), inhoudende dat de aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin (bijlage 1) een falsificatie zou zijn, verwijs ik gemakshalve naar de verweerbrief van 16 januari ’17 aan dhr. Silvis van dhr. R. Kluun, (bijlage 4) die u hierbij als herhaald en ingelast dient te beschouwen.

Wij achten het hoogst kwalijk dat op de twee aangetekende verzoeken van dhr. Kluun ( bijlage 5) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, mr. Opstelten en mr. A. van der Steur,  beiden geen antwoord hebben gegeven op het verzoek voor vrijwaring van repercussies  tegen een beambte als klokkenluider bij uw ministerie van V&J -  Wij achten deze gang van zaken met beide ministers, volstrekt onbegrijpelijk en onacceptabel en in strijd met de door de Tweede Kamer beoogde bescherming van het huis van klokkenluiders.!! -  Dit, om naast de gewraakte brief met aanwijzing nog meer zaken aan de openbaarheid te geven die het disfunctioneren van de rechtspraak in Nederland aantonen.

Daarom verzoek ik u mij verder de volgende informatie/documenten te verstrekken.

2)      Forensisch rapport m.b.t. de bewijsbare vaststelling van vervalsing.

3)      Ontvangstbevestiging van uw kantoor van de verzoeken van de heer R. Kluun aan de beide ministers van Veiligheid en Justitie m.b.t. de vrijwaring voor de klokkenluider. Als geen ontvangstbevestigingen uwerzijds aanwezig zijn, inzage in interne correspondentie waarom niet is gereageerd. 

4)      Uw argumentatie van u en uw voorganger mr. Y. Opstelten m.b.t. de echtheid van de aanwijzing

Dhr. J. Silvis kan in zijn brief wegvluchten voor de Wob, maar niet voor Art. 162 Sv dat geldt voor elke kennisdrager, met name voor beëdigde functionarissen. En dat is mr. J. Silvis per definitie.  Als antwoord op zijn brief aan mij/ons krijgt hij als kennisdrager een aanzegging om aangifte te doen bij Justitie van aan hem ter kennis gebrachte wettelijk overtredingen, danwel misdrijven waarbij curatoren en RC’s zijn betrokken, n.a.v. hetzelfde fraude- en corruptiedossier waar u ook kennisdrager van bent. Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel gaf daarvoor de wettelijke aansporing.

 We hebben veel van dit soort aanklachten bij u en uw voorgangers onder de aandacht gebracht. Ik verwijs hieromtrent naar de brief van 29 december ’16 (bijlage 6) die het College van Procureur-generaal op uw verzoek heeft geschreven n.a.v. mijn klachtbrieven van 26 augustus ’16 aangevuld op 14 november ’16 met de klachtenordner vanwege het disfunctioneren van het OM, het Functioneel Parket en de FIOD betreffende o.a. aangiften tegen kennisdrager RC’s en voormalige president Rechtbank Noord-Holland van strafbare feiten die zijn gepleegd door curatoren. De brief van het College van PG’s is een goed overzicht van de fraudegevallen en disfunctioneren van uw ministerie die ik ten name van u bij uw ministerie heb aangemeld en door u worden genegeerd.

Ontvangstbevestiging van uw kantoor van de verzoeken van de heer R. Kluun aan de beide ministers van Veiligheid en Justitie m.b.t. de vrijwaring voor de klokkenluider

Essentieel is het strafbare feit van een ambtenaar om interne gegevens te laten lekken. Daarom is punt 3 in mijn WOB-verzoek cruciaal. Mr. J. Silvis weet nu als beëdigd functionaris en als kennisdrager van een gepleegd strafbaar feit door een derde (eveneens en vermoedelijk beëdigd) dat een ambtenaar bij het ministerie geheime informatie van het ministerie heeft gelekt. Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel deed daarom strafaangifte bij Justitie. Zie de correspondentie.

Het verzwijgen van strafbare handelingen door de beide ministers van Veiligheid en Justitie, resp. Y. Opstelten en A. van der Steur is ook voor deze beëdigde functionarissen met hun ambtseed op de Grondwet en aan de Koning volstrekt ontoelaatbaar. De aangetekende brieven van R. Kluun aan die ministers zijn essentieel.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor: ______________________________

(De wettelijke termijn is maximaal 4 weken) toe te sturen. 

In afwachting van uw berichten, hoogachtend,

Naam:             _______________________________

Adres:             _______________________________

Postcode:        _______________________________

Tel.:                 ___________________

E-mail:             ___________________________

 

Handtekening:

 

Bijlagen;  bijlage 1)  Brief van Prof. mr. E. Hirsch Ballin

                bijlage 2) Wob-verzoek aan HR 2 januari 2016

    bijlage 3) Antwoord WOB verzoeken door mr. J. Silvis van HR

    bijlage 4) Verweerbrief van 16 januari ’17 van dhr. R. Kluun aan mr. J. Silvis.

    bijlage 5) Aangetekende verzoeken van dhr. Kluun aan ministers vrijgeleide klokkenluider

bijlage 6) Brief aan het College van PG’s van 29 december 2016

bijlage 7) antwoord klachtenbrieven aan het ministerie van V&J

De aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin om fraudezaken van curatoren altijd op te leggen

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  Vraag aan vicepremier Asscher en premier Rutte over de structuur van de staatsschuld
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin