Gelet op uw scherpe pen hoop ik dat U nu niet zult twijfelen

Frans van Diemen schrijft woedend van zich af over koopkrachtinflatie

Brandbrief aan de politiek en elite . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

Een brief vol hoop aan prof. dr. Smalhout in de hoop op publicatie in de Telegraaf


Frans van Diemen
Telefoon :023-5637333
Lutulistraat 22
2131 TA Hoofddorp

Hoofddorp 20 October 2003.


Prof. Dr. B. Smalhout
Taveemelaan 11 - 13
3735 K A. Bosch en Duin.
Onderwerp: Smerige strijd om Recht.


Geachte Prof. Dr. B. Smalhout

Hiermede bevestigd ondergetekende de ontvangst van U brief van 2 September 2003 j.l., met als onderwerp Rentedaling alsmede de financiële hebzucht van de Banken. In deze bedoelde brief schreef U dat U alleen maar mocht schrijven over actuele onderwerpen van de voorafgaande dagen die in de Telegraaf vermeld stonden. Ik ben U daar zeer dankbaar voor.

Ik wilde U nu een krante bericht aanreiken van 18 Octoberj.l. ook vermeld in de Telegraaf. Gelet op de smaadcampagne van Dhr. Karel de Werd, die zowel Minister Donner en de procureur-generaal J.L. de Wijkersloot, beiden staan afgebeeld als AdolfHitler, op de intemetsite, waarvan er 50.000 e-mails over de wereld zijn gestuurd, vraag ik u nu hulp en medewerking, om gezamenlijk een aanklacht in te dienen tegen Dhr. Karel de Werd.

Gelet op U vakbekwaamheid met een scherpe pen en woorduitdrukking hoop ik dat U nu niet zal weifelen, genoemd onderwerp te willen publiceren in Uw wekelijkse collum. Volgens mijn persoonlijk gevoel, zullen ontzettend veel Joodse Mensen in Nederland zich diep en diep gekwetst voelen., met deze smaadcampagne. Tevens vind ik het erg vreemd dat er in de 26 Kamer over genoemd onderwerp niemand vragen durft te stellen. Ook vind ik het vreemd dat er door Minister Donner geen aanklacht word ingediend tegen Dhr. Karel de Werd.

Dit verhaal is nu voor mij de reden, of U bereid bent, gezamenlijk een aanklacht in te dienen, op het politiebureau te Hoofddorp, Mocht eventueel deze aanklacht niet het gewenste resultaat hebben, dan denk ik met U gezamenlijk, een verzoek te doen op artikel 12 strafvordering als de officier van Justie weigert te vervolgen.

Helaas moet ik U vermelden niet te kunnen beschikken over eigen vervoer, en ook geen geld beschikbaar heb, om gebruik te kunnen maken van openbaar vervoer., om naar Uw adres toe te kunnen komen, om genoemd onderwerp te kunnen bespreken. De reden daarvan is dat ik financieel rond moet zien te komen van een alleenstaande AOW uitkering, sinds mijn vrouw is overleden. Al deze zaken tonen heel duidelijk aan, wat U maanden geleden ook al heeft geschreven, in Uw collum dat we hier in Nederland een schijndemocratie hebben.

Daarom vind ik het ontzettend jammer, dat Uw goede en integere vriend Dhr.Pim Fortuyn is doodgeschoten. Ook vind ik het zeer opvallend dat niemand van de 150 ï Kamerleden eerlijk En integer is. Ik ga eindigen, in de hoop dat U ondergetekende behulpzaam zou willen zijn Over genoemd onderwerp, en ik zie gaarne op korte termijn Uw reactie tegemoet.

Ik reken op Uw steun !!!!!.

Met vriendelijke groet

Frans van Diemen.

Bijlage: een krantenartikel van de Telegraaf van 18 October 2003 j.l.