Martin Desing eist compensatie voor zijn gesloopte koopkracht n.a.v. frauduleuze omwisseling van de gulden naar de euro

Matin Dessing, medeslachtoffer van de wisseltruc van de regering, eist compensatie

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euro-inflatie . . Eurobedrog . . Documentatie

Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken

Argumenten voor en tegen de Europese Grondwet

Het voorstel behelst geen "grondwet" maar een Europees "verdrag".
Het begrip "grondwet" wordt misleidend gebruikt, hetgeen kwalijk is.

Het verdrag van Maastricht


Waarom nee tegen Europese grondwet ?

door Martin Dessing

Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken.

Sedert 7 Februari 1992 hebben we het Europese Verdrag van Maastricht. Met uitzondering van Denemarken hebben gÚÚn der Europese Ministers, bij de invoering van de euro, zich gehouden aan dit Verdrag van Maastricht. Invoering euro: ˇˇk hier werden Europese afspraken niet nagekomen

In 1997 werden tijdens het Europese Verdrag van Amsterdam door alle landen afspraken gemaakt met betrekking tot invoering van de euro en de voorwaarden waaraan een land moest voldoen om aan de euro te kunnen deelnemen. Door nagenoeg alle Europese landen, Duitsland, Frankrijk en ItaliŰ voorop, maar ˇˇk door ons land, werd met deze gemaakte afspraken en de cijfers van begrotingen gesjoemeld en heeft niemand zich daaraan gehouden. Griekenland werd zelfs officieel berispt, omdat vanaf de aanvang men leugens had verteld over de begrotingscijfers die nodig waren om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.

Stabiliteitspact: ˇˇk deze Europese afspraken komt geen land na!

Oˇk hebben wij het belangrijke Europese Stabiliteitspact, een afspraak eveneens gemaakt tijdens het Verdrag van Amsterdam, waarbij alle landen zich verplichtten om hun staatsuitgaven in de hand te houden en zodoende de stabiliteit van de euro te kunnen handhaven. Vanaf het begin hebben verschillende landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en ItaliŰ zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden en tot heden nog geen eurocent betaald van de enorme boetes die hiervoor al jaren geleden betaald hadden moeten worden!

Onze eigen grondwet overtreden.

Tenslotte hebben in ons land tijdens het paarse Kabinet bij de invoering van de euro, de Ministers Kok en Zalm onze eigen grondwet overtreden (artikelen 106 en 91.1 en 91.3), omdat het hen op dat moment bÚter uitkwam. Hoewel de toenmalige directeur van de Nederlandse Bank Wim Duisenberg er ˇˇk van op de hoogte was en de kaken stijf op elkaar hield, aldus het Parool. Door loslippigheid van een directeur van de Nederlandsche Bank, Henk Brouwer, kwam op Koninginnedag 30 April jongstleden, in Het Parool naar buiten, dat onze bovengenoemde ministers ons bij de euro-invoering en de omrekening van de gulden naar de euro ronduit voor minimaal 10 procent hebben bedrogen.

Wat moeten wij dan verwachten van handhaving van een Europese Grondwet indien onze eigen ministers niet eens onze huidige grondwet eerbiedigen en handhaven en niet te vertrouwen zijn? Invoering van een Europese Grondwet berooft ons land van economische beslissingsbevoegdheid, berooft ons land van z'n vrijheid en gaat ons land dan ook zeer veel extra geld kosten. Bevrijding van ons land:

Tienduizenden Amerikanen, Engelsen, Polen en landgenoten zijn ruim 60 jaar geleden gevallen voor de vrijheid van ons vaderland. Wilt u hŔn zestig jaar later nog een trap nageven en verraden, door ons land uit te leveren aan de beslissingen van anderen in Brusselů? Nee, dat mag niet gebeuren ! Daarom op 1 juni NEE stemmen tegen de Europese grondwet Zie: op www.sdnl.nl

Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand steltvragen...!

Eenabsoluut NEE vanwege het feit, dat dit Verdrag bepaalt, dat zowel op blz. 217 Art.3 de rechters, advocaten-generaal, griffiers, enz, als ook op blz. 270 Art.11-14 alle ambtenaren van de Unie (en dat zijn ze allemaal van Euro commissaris tot archiefbediende) zijn vrijgesteld van rechtsvervolging; zij blijven deze strafrechtelijke immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Dit betekent, dat, als dit Verdrag wordt aangenomen, "grondwettelijk" is vastgelegd, dat deze personen voor het leven boven de Wet zijn gesteld.