De Bijbel, Marcus 10, de Rijke Jongeling

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kerken

Marcus 10, het evangelie waaraan geen enkel christen ooit geloof hecht

      De rijke jongeling

Zie:Bisschop Muskens kiest partij voor de armen
en: Bisschop Muskens roept de armen op om zich te verzetten


    HET EVANGELIE VAN MARCUS 10

Vers 17

Toen Hij zich weer op weg begaf, kwam er iemand aangelopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Jezus antwoordde: Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult niet echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder.

Vers 20

Hij gaf hem ten antwoord: Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: Eén ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om Mij te volgen. Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat.

Vers 23

Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het koninkrijk Gods binnen te gaan! De leerlingen stonden verbaasd over wat Hij zei. Daarom herhaalde Jezus: Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door een oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.

Vers 26

Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: Wie kan dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Dit ligt niet in de macht der mensen, maar wel in die van God; want voor God is alles mogelijk. Daarop nam Petrus het woord en zei: Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.

Vers 29
Jezus antwoordde: Voorwaar Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, boers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn.

Aansluitend: Mattheüs 20, de arbeiders in de wijngaard

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!