Tegenaanval van R.M. Brockhus tegen het voorgenomen besluit van het bestuur van Milieudefensie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Per fax 070-3651380

Sint Oedenrode, 17 februari 2002.

Tevens verstuurd per fax 020 - 5507310 op 17 februari 2002.

Het bestuur van de Vereniging Milieudefensie,
Postbus 19199,
1000 GD Amsterdam.


Ons kenmerk: RB/VM/17022/VZ

Betreft:

  R.M. Brockhus/
 1. Verzoek tot het nemen van een besluit waarbij voorzitter Chris Smitskamp uit het lidmaatschap van de Vereniging Milieudefensie wordt ontzet.
 2. Verzoek om de brief van 12 februari 2001 aan R.M. Brockhus onmiddellijk in te trekken en als niet geschreven te beschouwen.


Geacht bestuur,

Namens de heer R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: appellant, richt ondergetekende aan u de volgende verzoeken:

 1. Verzoek tot het nemen van een besluit waarbij voorzitter Chris Smitskamp uit het lidmaatschap van de Vereniging Milieudefensie wordt ontzet.

Appellant richt hierbij aan u het verzoek om voorzitter Chris Smitskamp uit het lidmaatschap van de Vereniging Milieudefensie te ontzetten en wel op grond van de volgende feiten:

Bij brief van 12 februari 2002, zonder kenmerk, heeft een anoniem persoon in opdracht van voorzitter Chris Smitskamp onder de naam "Milieudefensie" appellant in kennis gesteld over de beŽindiging van zijn lidmaatschap. Betreffende brief vindt u bijgevoegd (zie bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Met het laten uitgaan van deze brief van 12 februari 2002 aan appellant heeft voorzitter Chris Smitskamp gehandeld:

 • in strijd met artikel 3 lid 5 van het Verenigingsreglement Milieudefensie. Daarin staat namelijk geschreven dat 'het bestuur' appellant in kennis had moeten stellen van hun besluit tot opzegging van het lidmaatschap.
 • in strijd met artikel 7 en/of 8 en/of 9 uit de statuten 'Vereniging Milieudefensie'. Deze artikelen staan namelijk niet toe dat een 'anoniem persoon' de tekenbevoegdheden van het bestuur mag overnemen.

Met vorenstaande feiten hebben wij aangetoond dat voorzitter Chris Smitskamp met zijn brief van 12 februari 2002 aan appellant heeft gehandeld in strijd met de statuten en reglementen van Vereniging Milieudefensie. Ingevolge artikel 4 lid 5 van de statuten kan 'ontzetting' worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen heeft gehandeld. De voorzitter van de Vereniging Milieudefensie, die zelf de statuten en reglementen van de vereniging aan zijn laars lapt, om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat appellant zijn lidmaatschap moet beŽindigen is voor appellant ontoelaatbaar.

Op grond van bovengenoemde feiten richt appellant aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek voorzitter Chris Smitskamp op grond van artikel 4 lid 5 van de statuten uit het lidmaatschap van de Vereniging Milieudefensie te ontzetten en ondergetekende dat binnen 8 dagen na heden schriftelijk te bevestigen.

 1. Verzoek om de brief van 12 februari 2002 aan R.M. Brockhus onmiddellijk in te trekken en als niet geschreven te beschouwen.

Met de onder 'punt 1' genoemde feiten is vast komen te staan dat u de brief van 12 februari 2002 aan appellant hebt laten uitgaan in strijd met het Verenigingsreglement Milieudefensie en haar statuten. Een dergelijke brief kunt u derhalve nooit in stand houden.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om uw brief van 12 februari 2002, waarbij u het lidmaatschap van appellant opzegt, binnen 8 dagen na heden in te trekken en als niet geschreven te beschouwen. Tevens verzoeken wij u ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

De machtiging van appellant vindt u bijgevoegd (bijlage 2).

Verder vindt u bijgevoegd:

 • uittreksel KvK, dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (bijlage 3)
 • uittreksel KvK, dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (bijlage 4).

In afwachting van uw besluitvorming binnen 8 dagen na heden, tekenen wij,


  Hoogachtend

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage:

  Dit schrijven bevat een 4-tal bijlagen bestaande uit 7 pagina's.
  Historisch overzicht zie website www.sdnl.nl/vmd-royement.htmHet antwoord van Chris Smitskamp van Milieudefensie

   Tegeneis tot het ontzetten van Chris Smitskamp uit het bestuur van Milieudefensie