Tegeneis tot het ontzetten van Chris Smitskamp uit het bestuur van Milieudefensie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Per fax 070-3651380

Sint Oedenrode, 3 maart 2002.

Tevens verstuurd per fax 020 - 5507310 op 3 maart 2002.

Het bestuur van de Vereniging Milieudefensie,
Postbus 19199,
1000 GD Amsterdam.


Ons kenmerk: RB/VM/17022/VZ

Betreft:

  R.M. Brockhus/
 1. Verzoek tot het nemen van een besluit waarbij voorzitter Chris Smitskamp uit het lidmaatschap van de Vereniging Milieudefensie wordt ontzet.
 2. Verzoek om de brief van 12 februari 2001 aan R.M. Brockhus onmiddellijk in te trekken en als niet geschreven te beschouwen.
 3. Toezending nadere stukken met nadere motivering.


  Geacht bestuur,

Namens de heer R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: appellant, laten wij u in opgemelde zaak de volgende nadere stukken toekomen: De brief van 22 februari 2002 van voorzitter Chris Smitskamp, namens de Vereniging Milieudefensie, aan appellant (zie bijlage 1).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief van 22 februari 2002 schrijft voorzitter Chris Smitskamp letterlijk het volgende:


  Geachte heer Brockhus,

  Wij hebben van de heer Van Rooij een brief ontvangen over onze brief aan u d.d. 12 februari 202. Ik wil u bij deze laten weten dat ik die brief namens het bestuur heb verstuurd en ik bekrachtig middels deze brief de inhoud van mijn brief d.d. 12 februari 2002. Die brief heb ik zelf geschreven en volgens de gebruikelijke gang van zaken heeft mw. Parkes, medewerker bij Milieudefensie, hem in mijn afwezigheid ondertekend.

  De brief van de heer Van Rooij wordt nog aan onze juridische medewerker voorgelegd en zal in het bestuur besproken worden op onze bestuursvergadering van 11 maart a.s.

  Met vriendelijke groet,

  Vereniging Milieudefensie.
  namens het bestuur,
  Chris Smitskamp,
  Voorzitter.Met het verzenden van die brief aan appellant, met een dergelijke inhoud, wordt ons verzoek van 17 februari 2002 uitgebreid met de volgende feiten:

 1. Voorzitter Chris Smitskamp geeft in zijn brief van 22 februari 2002 zelf toe dat hij met het laten uitgaan van de brief van 12 februari 2002 aan appellant heeft gehandeld in strijd met artikel 3 lid 5 van het Verenigingsreglement Milieudefensie en in strijd met artikel 7 en/of 8 en/of 9 van de statuten Vereniging Milieudefensie.
 2. Met het laten uitgaan van die brief van 22 februari 2002 naar appellant heeft voorzitter Chris Smitskamp wederom gehandeld in strijd met artikel 9 van de statuten Vereniging Milieudefensie. Op grond van dat artikel is hij namelijk niet gerechtigd om alleen namens het bestuur te ondertekenen.

 3. Tot op heden hebben wij van u(het bestuur) nog steeds geen enkele reactie mogen ontvangen op ons namens appellant gedane verzoek van 17 februari 2002; zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Dit ondanks ons nadrukkelijke verzoek om binnen 8 dagen (vóór 25 februari 2002) daarop een besluit te nemen. Met voorkennis van de inhoud van die brief heeft voorzitter Chris Smitskamp namens het bestuur, buiten de bestuursleden en ondergetekende als gemachtigde om, bijgevoegde brief van 22 februari 2002 naar appellant laten uitgaan zonder de bestuursleden en ondergetekende daarvan een afschrift te hebben verstrekt. Een dergelijk handelen met voorkennis kan niet anders worden uitgelegd als handelen buiten zijn bevoegdheden.

Met vorenstaande feiten komen we tot de volgende conclusies:

 • Dat voorzitter Chris Smitskamp zijn brief van 12 februari 2001 aan appellant heeft opgemaakt in strijd met artikel 3 lid 5 van het Verenigingsreglement Milieudefensie en in strijd met artikel 7 en/of 8 en/of 9 van de statuten Vereniging Milieudefensie. Betreffend stuk heeft hij derhalve valselijk opgemaakt.

 • Dat voorzitter Chris Smitskamp zijn brief van 22 februari 2002 aan appellant namens het bestuur, buiten de andere bestuursleden en ondergetekende als gemachtigde om, heeft laten uitgaan naar appellant, met voorkennis van de inhoud van ons verzoek van 17 februari 2002 aan het bestuur, alvorens door het bestuur op dat verzoek ook maar op enige wijze is gereageerd. Een dergelijk handelen kan niet anders worden uitgelegd als in strijd met het reglement en de statuten Vereniging Milieudefensie.

Op grond van vorenstaande feiten en conclusies kunnen wij niet anders oordelen dan dat voorzitter Chris Smitskamp zijn bevoegdheden tot tweemaal toe heeft misbruikt met de bedoeling zijn valselijk (in strijd met het reglement den de statuten) opgemaakt geschrift van 12 februari 2002 als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen laten gebruiken met het oogmerk appellant uit Vereniging Milieudefensie te kunnen zetten.

Voorzitter Chris Smitskamp maakt zich hierbij dan ook zeer nadrukkelijk schuldig aan het plegen van een strafbaar feit zoals dat staat beschreven in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht, waarvoor een gevangenisstraf staat van ten hoogste zes jaren en/of een geldboete van de vijfde categorie. Voorzitter Chris Smitskamp heeft bovengenoemd strafbaar feit gepleegd namens het voltallige bestuur van de Vereniging Milieudefensie. Dit betekent dat alle leden van het bestuur medeverantwoordelijk zijn.

Met nadruk richten wij aan alle bestuursleden, nogmaals het verzoek om op grond van voornoemde feiten de brief van 12 februari 2002 aan appellant onmiddellijk in te trekken en ondergetekende dat per kerend bericht schriftelijk te bevestigen.

De machtiging van appellant vindt u bijgevoegd. (zie bijlage 2)

In afwachting van uw besluitvorming voor 9 maart 2002, tekenen wij,  Hoogachtend

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage:

  Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 2 pagina's.
  Historisch Overzicht: zie website: www.sdnl.nl/vmd-royement.htm