Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

Eerste CD-rom met website van Sociale Databank Nederland is 'n feit

Kiesdistricten . . Advies . . . Kiesregister . . SDN . . Mens & spirit . . EuroStaete

Video- en TV-presentaties (alleen voor CD-rom)_ _ _ _ _ _
Ondernemers en sympathisanten financieren 3000 cd-roms

Geadresseerden die al een cd-rom ontvingen
Geadresseerden die de originele cd-rom met ontvingen

Website Sociale Databank Nederland op cd-rom

Het bestuur van de stichting Sociale Databank Nederland heeft besloten om de gehele website van de SDN op cd-rom uit te brengen. Mede op verzoek van studenten en leraren in het onderwijs, maar ook van geïnteresseerden die belangstelling hebben voor de gegevens en artikelen bij de SDN, die door de hoge telefoonkosten niet voldoende toegang hebben, is op beperkte schaal onze website ook op cd-rom verkrijgbaar.

Het ligt in de bedoeling om mensen die een exemplaar willen hebben een zo up-to-date mogelijke versie te sturen, maar dat betekent wel dat zeer kleine oplagen gemaakt kunnen worden. Pas wanneer de vraag groter wordt en aan het persen van duizenden gedacht kan worden, zal de prijs lager kunnen worden dan nu het geval is. Voor de kosten van het branden, verzenden en administreren van het geheel, vragen wij een bijdrage van 10 euro. Wij zenden de CD pas toe nadat de betaling bij de stichting is binnengekomen. Dit omdat wij geen debiteurenadministratie enz., enz., wensen.

Wilt u dat wij aan een specifiek adres een of meer exemplaren toezenden, dan moet de betaling vooraf geregeld zijn, en bij grotere aantallen (meer dan tien) kunnen kortingen verleend worden. De specifieke waarde van deze cd-rom blijkt uit het feit dat deze nu ook al in rechtsprocedures o.a. bij provincies en de Raad van State als "ingelast en woordelijk herhaald" document wordt gebezigd. (zie de brieven aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, de minister van VROM, maar ook aan de voorzitter van de Europese Commissie en de Tweede Kamerleden die deze cd-rom in handen is gesteld)

Een exemplaar is voor bestuurlijke, journalistieke en politieke verantwoordelijkheid gezonden aan deze 200 adressen.

Voor bestellen van de cd-rom:

  St. Sociale Databank Nederland
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141
  Website www.sdnl.nl
  E-mail aan de Sociale Databank Nederland


Het postgironummer van de Stichting Sociale Databank Nederland is: NL57 INGB 0000 7084 52   LEES NA ONTVANGST VAN DE CD-ROM VAN DE SDN EERST DEZE INFO  INDIEN DE CD-ROM NIET VANZELF START,
  DUBBEL-KLIK DAN OP AUTORUN.EXE OF OP START


  Lectori salutem,

  Hierbij bent u in het bezit gekomen van de eerste versie van de cd-rom van SDN. Voor de Stichting Sociale Databank Nederland is dat een duidelijke mijlpaal. Opgericht door de stichting Grondvest is de SDN nu enkele jaren actief op het internet en geeft met deze cd-rom een overzicht van de internetsite zoals die op 7 november 1999 was samengesteld.

  De SDN heeft verschillende groepen van onderwerpen die leidraad zijn voor haar activiteiten. Uitgangspunt is daarbij altijd geweest de filosofie van Henry George (1839-1897) die als econoom en als politicus stelde dat de aarde en al datgene wat in die aarde aan bodemschatten aanwezig is ten dienste zou moeten staan aan alle levende wezens en niet alleen aan een toevallige eigenaar.

  George was duidelijk een sociaal voelend mens die meende dat ook - voor die tijd al zeer progressief - de vrouw een inkomen zou moeten hebben voor datgene wat zij voor het gezin en de samenleving doet. Dit werk kan betaald worden uit de single-tax (grondrecht-inning) die voldoende moet kunnen opbrengen om alles te betalen; en ook alle belastingen op arbeid te vervangen.

  Enkele onderdelen op deze cd-rom zijn:

  • GRONDVEST voor milieu en economie
  • RECHT en WET voor juridische aspecten
  • ECOLOGIE voor milieu en acties van het EKC
  • ECONOMIE en de geldpolitiek
  • KINDERBESCHERMING en perikelen daaromtrent
  • DEMOCRATIE en de disfunctie daarvan in Nederland


  Wij hopen dat u een nuttig gebruik zult kunnen maken van de inhoud, met name voor het onderwijs is deze CD een ware bron van informatie. Zie de verzendlijst van waarnaar deze cd-rom is toegezonden voor journalistieke en politieke referentie op website cd-adres.htm

  
  R.M. Brockhus             W.A. Sweers
  Secr./webmaster SDN          voorzitter SDN / Grondvest
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen     Gasthuislaan 22, 6883 JD Velp
  tel. 035-5244141 (redactie)      tel/fax 026-3610689 (redactie)
  
  Stg. Sociale Databank Nederland    Stg. Grondvest
  E-mailadres: sdn@planet.nl 	
  Internet site: http://www.sdnl.nl     tel./fax 026- 3610689
  Westkade 227,	1273 RJ Huizen    Postbus 60051, 6800 JB Arnhem
  Giro NL57 INGB 0000 7084 52 Velp           Giro 2446600 Arnhem
  
  

   Stichting Sociale Databank Nederland

  Vanaf 28 maart 1996 heeft de Stichting Sociale Databank Nederland toegang verkregen tot het wereldwijde internet. Het bestuur van de stichting heeft daarmee een van haar doelstellingen bereikt om diverse standpunten, meningen en theorieën die mede gebaseerd zijn op een georgistische levensvisie - dat de Aarde met haar bodemschatten, waarvan de grond de drager van alle leven is, principieel aan de gehele mensheid toebehoren - breder in de openbaarheid te kunnen brengen.

  Stichting Grondvest is een van de initiatiefnemers van het SDN-project en geeft periodiek een kleine brochure uit met artikelen die een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige maatschappij-opbouw voorstaan. De redactie daarvoor wordt verzorgd door Wim Sweers.

  De medewerkers van Stichting SDN, van Stichting Grondvest, van de Sociale Omroep Nederland en Stichting VOC vieren het heugelijke feit dat een belangrijke doelstelling bereikt is. Namelijk het dienen van de sociale cohesie in een werkelijk democratische vorm. Een ieder die zich hierin kan vinden nodigen wij uit daaraan mee te werken.

  Namens de Stichting Sociale Databank Nederland,

  R.M. Brockhus (secretaris)           W.A. Sweers (voorzitter)
  
   Comité van aanbeveling (Grondvest)
   Prof. dr. S.W. Couwenberg
   Mr. dr. Th. Holterman
   Prof. H.B. Kossen
   Prof. J. Wiersma
   Prof. J. Tinbergen (postuum)

  Kamer van Koophandel: S-41052377              Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52
  Tel.: 06-17125374 en   St. Sociale Databank Nederland

  Deze uitgave is vooralsnog beperkt in aantal. Indien u relaties een kopie wilt laten toekomen dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er kan dan een exemplaar fl 25 per stuk worden toegezonden aan dat adres. Voor grotere aantallen kunt u contact opnemen met de Stichting Sociale Databank Nederland.


  E-mail aan de Sociale Databank Nederland