Verzoek om een last onder dwangsom van f. 50.000,- p.d aan aannemersbedrijf Mourik, Groot-Ammers,
te dwingen tot onmiddellijke stillegging van de door dit bedrijf uitgevoerde baggerwerkzaamheden


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


Fax 073 - 6812860. _ _

  Aantekenen.

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
  Postbus 90151,
  5200 MC 's-Hertogenbosch.

  Sint Oedenrode, 14 november 2001.

  AANTEKENEN

   Tevens verstuurd per fax 073 - 6123565 op 14 november 2001.


    OPEN BRIEF


  Kenmerk: SDN/14111/vz

  Betreft: Stichting Sociale Databank Nederland / Verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van f. 50.000,- per dag tot een maximum van f.500.000,- het aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers, te dwingen tot onmiddellijke stillegging van de door dit bedrijf uitgevoerde baggerwerkzaamheden e.d. in en nabij de "Oude Gracht" te Eindhoven zonder een daarvoor vereiste Wm-vergunning van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en zonder een daarvoor vereiste met de Wm-vergunning gecoördineerde Wvo-vergunning van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.


   Geacht college,

  Namens de stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Arnhem, hierna te noemen: cliŽnt, verzoeken wij u om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.50.000,- per dag tot een maximum van f.500.000,- het aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers te dwingen tot onmiddellijke stillegging van de door dit bedrijf uitgevoerde baggerwerkzaamheden e.d. in en nabij de "Oude Gracht" te Eindhoven zonder een daarvoor vereiste Wm-vergunning van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en zonder een daarvoor vereiste met de Wm-vergunning gecoördineerde Wvo-vergunning van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.

   Motivering verzoek.

  Geconstateerd is dat het aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers al ruim 6 maanden lang bezig is met het uitbaggeren van de "Oude Gracht" te Eindhoven, verwerken, (tijdelijk) opslaan en (laten) hergebruiken van zo'n 25.000 m3 giftig afval (klasse 2 slibspecie) en het lozen van met zwarte en grijze lijststoffen verontreinigde afvalstoffen in De Dommel. Uit navraag bij de heer M. Scheffer van uw bureau procesindustrie en afvalverwerking, afdeling LGM, is gebleken dat het aannemersbedrijf Mourik bij u als bevoegd gezag hiervoor nooit een Wm-vergunning heeft aangevraagd. Ook heeft u aan het bedrijf Mourik daarvoor nooit een gedoogbeschikking afgegeven. Ook beschikt aannemersbedrijf Mourik niet over een met de Wet milieubeheer gecoördineerde Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel voor het lozen van met zwarte lijststoffen en grijze lijststoffen verontreinigd afvalwater in de rivier De Dommel.

  U als bevoegd gezag bent wettelijk verplicht om bovengenoemde illegale werkzaamheden onmiddellijk stil te leggen. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.50.000,- per dag tot het maximum van f.500.000,- aannemersbedrijf Mourik te dwingen tot onmiddellijke stillegging van alle werkzaamheden ter plaatse in en nabij de "Oude Gracht" te Eindhoven.

   Ambtelijke fraude binnen de gemeente Eindhoven.

  Gebleken is dat burgemeester en wethouders van Eindhoven voor deze Wm- en Wvo- vergunningplichtige werkzaamheden aan zichzelf Wm-vergunning hebben verleend en voor zichzelf Wvo-vergunning hebben aangevraagd en hebben gekregen van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.

  De gemeente Eindhoven dient zeer goed te weten:

  • dat voor het uitbaggeren, verwerken, (tijdelijk) opslaan en (laten) hergebruiken van zo'n 25.000 m3 giftig afval (klasse 2 slibspecie) Gedeputeerde Staten van Noord Brabant het bevoegde gezag is.
  • dat niet de gemeente Eindhoven maar het bedrijf Mourik, die via een werk afvalwater loost in de rivier De Dommel, een Wvo-vergunning moet aanvragen bij het waterschap De Dommel.

  Wij zijn dan ook zeer nadrukkelijk de mening toegedaan dat hier sprake is van een grootschalige ambtelijke fraude binnen de gemeente Eindhoven met de bedoeling bewerkstelligd te krijgen:

  • dat het voor de omgeving lijkt dat men voor het baggerwerk over alle vereiste vergunningen beschikt.
  • dat bij overtreding van de vergunningvoorschriften de gemeente Eindhoven nooit strafrechtelijk kan worden vervolgd vanwege de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad.
  • dat voor de vervolgschade van het overtreden van de vergunning voorschriften de gemeente Eindhoven nooit aansprakelijk kan worden gesteld vanwege het Volkel-arrest van de Hoge Raad.
  • dat het aannemersbedrijf Mourik, die de werkzaamheden uitvoert, nooit strafrechtelijk kan worden vervolgd, omdat die niet over een Wm-vergunning en met de Wm-vergunning gecoördineerde Wvo-vergunning beschikt. Zonder vergunningen kunnen nooit vergunningsvoorschriften worden overtreden, waardoor strafrechtelijke vervolging onmogelijk wordt. Een dergelijk ambtelijke fraude wordt in de criminologische literatuur "collusie" genoemd.

  Omdat Nederland het collusieland bij uitstek is, hebben wij er weinig vertrouwen in dat u direct tot dwangsom-aanschrijving zult overgaan. Onze ervaring in vergelijkbare andere zaken met uw college is; dat u aannemersbedrijf Mourik zult laten doorgaan met zijn illegale werkzaamheden, totdat het werk is afgerond. Om te voorkomen dat dit ook nu weer gebeurt hebben we een afschrift van dit verzoek verstuurd aan de Vrijwillige Milieurecherche, zodat zij, als u niet direct overgaat tot dwangsomaanschrijving, hiervan aangifte kunnen doen bij politie of justitie.

  Een afschrift van dit verzoek hebben we tevens laten publiceren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, adres: www.sdnl.nl/ekc-gs65.htm

  Uw besluit op dit verzoek zal eveneens bij deze stichting op internet worden geplaatst. De volmacht van cliŽnt vindt u bijgevoegd. (bijlage).

  In afwachting van uw kerend dwangsombesluit, voordat aannemersbedrijf Mourik zijn illegale afvalverwerkende- en afvallozende werkzaamheden heeft afgerond, tekenen wij,


   Hoogachtend,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  C.c.

  • Stichting Sociale Databank Nederland
  • Vrijwillige Milieurecherche