Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk
Zwartboek 'De Eese' . . . Antecedenten juristen <===> SDN . . . Klokkenluiders

FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig

A.M. Fennis
Duivenslaagte 2-33
8346 KH de Bult
tel:0521-516358
e-mail amfennis@live .nl
 
Openbaar Ministerie Oost Nederland
Postbus 9032
6800 EP Arnhem
t.a.v. mw. mr. N. Zandee (hoofdofficier van Justitie)
 
De Bult, 13 augustus 2013
 
Geachte mevr. Zandee,
 
Graag wil ik u op deze wijze het volgende onder uw aandacht brengen met het verzoek om naar genoemde overtredingen een onderzoek in te stellen. Ik zou het bijzonder op prijs stellen deze gang van zaken mondeling toe te lichten en de eventuele bewijsstukken u ter hand te stellen. Gelet op de rechtszaken die er op dit moment lopen. Te weten:
Van Oord- mevr. Bruurs (bungalow  47)
Van Oord- Dhr. Van Dalen  (bungalow 43)
Van Oord- Dhr. Gutjens  (bungalow 41 )
Van Oord- Dhr. Fennis  (bungalow 33)
 
Bijgaand doe ik u toekomen diverse aangiftes die bij de regiopolitie Steenwijkerland hebben plaats gevonden.
 
Bij voorbaat hartelijk dank
 
Hoogachtend:   A.M. Fennis
 
Uiteenzetting van de situatie aangaande de problematiek betreffende Park “DE EESE” Duivenslaagte 2  8346 KH  De Bult (Gemeente Steenwijkerland).
 
Oorsprong
 
In 1991 is door Bouwbedrijf Van Oord BV, rechtsvoorganger van J. Van Oord te Steenwijk (De Bult), het recreatiecomplex “De Eese”ontwikkeld en gerealiseerd, bestaande uit een hotelcomplex met aanhorigheden, een zwembadvoorziening en een tennisbaan alsmede 52 recreatiebungalows met gezamenlijke voorzieningen. Na verkoop van de percelen voor de bouw van de recreatiebungalows aan particulieren, is het hotel en het aansluitende niet in bouwpercelen opgesplitste terrein met de daarop de collectieve voorzieningen, zoals de centrumvoorzieningen (zwembad, tennisbaan, parkeerplaats), wegen, riolering, nutsleidingen, centrale antenne en groenaanleg, in eigendom gebleven bij Bouwbedrijf Van Oord BV en diens rechtsopvolgers, zijnde thans Van Oord.
 
De exploitatie van de centrumvoorzieningen en van de overige collectieve voorzieningen is door bouwbedrijf Van Oord in handen gegeven aan haar dochteronderneming Resort ”De Eese” BV (verder te noemen De Eese). Nadien is De Eese in andere handen overgegaan.  (niet waar, maar failliet !!)
 
Bovengenoemde tekst is letterlijk overgenomen uit een van de 7 procedures en uitgesproken vonnissen bij diverse Rechtbanken, die er hebben plaatsgevonden tussen Jaap van Oord (Van Oord Beheer BV) en de bungaloweigenaren. De omschrijving is in alle procedures gebezigd, te weten: Van Oord Beheer BV tegen mevr. Zuthof – Dhr. Gutjens –mevr. Bruurs – Dhr. Van Dalen – Dhr. Achterberg – Dhr. Konings en Dhr. Fennis.
 
De omschrijving: "Nadien is De Eese in andere handen overgegaan" is pertinent onjuist, maar failliet gegaan. De rechters in genoemde procedures werden hiermee misleid. Resort de Eese BV is failliet gegaan in april 2004, en Van Oord Beheer BV heeft d.m.v. een overeenkomst met de curator die getekend is op 28 april 2004, Resort de Eese BV weer in handen gekregen. Resort de Eese BV is een volle dochteronderneming van Van Oord Beheer BV.
 
Deze wijze van handelen is onder meer meegenomen in de verzetdagvaarding onder zaaknummer:653343 CV EXPL 13-1281
 
Toelichting op bovengenoemde tekst
 
In 1991 is bouwbedrijf Van Oord BV eigenaar geworden van het terrein groot 45000 vierkante meter door aankoop van HAWI BV. Hawi B.V. is een afkorting van Hans en Wil(lie) van Oord, Hans is een broer van Jaap van Oord. Allicht van Oord BV heeft een vergunning gekregen voor het bouwen van een congrescentrum op het perceel van het jongenskamp, kadastraal bekend onder sectie G nummer 259 op 2 oktober 1990.
onthullend is als het gaat over het aantal BV's die gebruikt werden door van Oord, om eventuele overdrachtsbelasting te kunnen ontduiken.(zie rapport van Dhr. Vaatwerk van de afdeling Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Steenwijkerland van 4 augustus 2005.)
 
Hawi B.V. heeft het genoemde terrein gekocht in 1989 van de Domeinen voor een bedrag van € 270.000 en doorverkocht aan bouwbedrijf  Van Oord BV.
 
Wetsovertredingen:  
Het ontduiken van overdrachtsbelasting.
Het bouwen zonder vergunning .
Het verkopen van grond zonder akte van levering.
Zwart geld transacties voor de aankoop van grond en bungalows.
Het overtreden van de energie wet art:92.
 
Nederlandse Mededinging Autoriteit (NMa) heeft van Oord in kennis gesteld en gesommeerd om een einde te maken aan deze illegale situatie en te stoppen  met het leveren van stoom aan derden zonder daarvoor een vergunning te bezitten.
De Gemeente Steenwijk heeft een vergunning verleend aan Allicht van Oord BV voor het bouwen van een congrescentrum. Er is echter een hotel-restaurant met 51 kamers gebouwd, dit is afwijkend ten aanzien van de verleende vergunning, met als doel om een Hinderwetvergunning te omzeilen.
 
De 32 bungalows zijn zonder bouwvergunning gebouwd, ook zijn er geen bouwtekeningen aanwezig bij de Gemeente Steenwijkerland. Deze wijze van handelen stelde van Oord in staat om zwart geld te ontvangen voor zowel de grond als voor de bungalows. Diverse kopers van het eerste uur hebben van deze constructie gebruik gemaakt.
Uit onderzoek is gebleken dat er 25.000 vierkante meter aan bouwgrond is verkocht zonder toestemming van de Gemeente Steenwijkerland en Gedeputeerde Staten.
Er is dus geen overdrachtsbelasting betaald. Over 25.000 vierkante meter grond t.w. 2.5 miljoen is geen overdrachtbelasting betaald.

Alle koopaktes van de bungalows zijn bij een en de zelfde notaris te weten R. Duijn in Werkendam gepasseerd en over alle bungalows is geen overdrachtsbelasting betaald. Bij een aantal bungalows is er grond verkocht zonder akte van levering. Bungalow 33 is kadastraal gezien groot 775 vierkante meter, de akte van levering geeft aan 365 vierkante meter. Er ontbreekt dus een akte van levering van 410 vierkante meter, die door de verkoper is verkocht om zodoende in het bezit te komen van zwartgeld. Deze constructie is toegepast bij diverse bungalows en is tot stand kunnen komen door het Kadaster opdracht te geven een hermeting plaats te laten vinden op een later tijdstip dan dat de eerste akte van levering heeft plaatsgevonden.
 
Deze  strafbare wijze van handelen is o.a. bekend gemaakt bij:  
        Openbaar Ministerie te Zwolle (fraude meldpunt t.w. Dhr. J. Hoekman)
        Kadaster  te Arnhem (Dhr. Louman)
        Elan notarissen te Steenwijk (Dhr. Galien)
 
Resort De Eese BV werd gebruikt als witwasserij voor zwartgeld
 
Resort de Eese BV is een volle dochteronderneming van Van Oord Beheer BV, te weten Jaap van Oord. In de periode 1992 tot 2004 is door Resort de Eese BV miljoenen betaald aan Van Oord Beheer BV. De constructie die werd gebruikt, is d.m.v. de maandelijkse facturen die verstuurd werden door Van Oord Beheer BV aan Resort de Eese BV, hadden te maken met een huurovereenkomst. De maandelijkse huur bedroeg € 35.000 per maand en werden maandelijks overgemaakt naar Van Oord Beheer BV. De maandelijkse huurbedragen die werden betaald stonden niet in verhouding ten opzichte van de omzet van Hotel Resort de Eese BV. Deze opmerkelijke handelwijze is onder meer bekend gemaakt bij: 
        Ministerie van Financiën
        Directoraat-generaal Belastingdienst Den Haag
        Dhr. mr. P. van Dijk
 
        Minister Jan Kees de Jager
        Korte Voorhout 7
        2511 CW Den Haag.
 
        Openbaar Ministerie Zwolle
        Fraudemeldpunt
        Dhr. Joop Hoekman.
 
In alle aktes van levering van de 32 illegaal gebouwde bungalows is een kettingbeding opgenomen. Dit kettingbeding is komen te vervallen door het faillissement van Resort de Eese BV, en wordt duidelijk aangegeven in de koopovereenkomst activa–passiva (onder artikel 7.5) dat is getekend door de curator P.A.M. Manning en Van Oord Beheer BV op 28 april 2004. Aangezien er geen leveringsovereenkomst is tussen de bewoners, en van Oord Beheer BV en J. van Oord niet verplicht is om te leveren, gebruikt hij deze omstandigheid om de bewoners te verplichten een overeenkomst met van Oord Beheer BV aan te gaan. In deze overeenkomst onder punt 2 staat: Dat als van J. van Oord, handelend onder Van Oord Beheer BV, constateert dat er permanent gewoond wordt in bungalows, dat dan Van Oord Beheer BV gerechtigd is om zonder tussenkomst van een rechter de betreffende bungalow af te sluiten van alle voorzieningen, zoals water, riool en elektra.
 
Door een vereniging op te richten, te weten de Vereniging Parkvoorzieningen de Eese (VPE), waarin van Oord de functie van secretaris bekleedt, worden het kettingbedding en een reglement in de overeenkomst opgenomen. De bepalingen die in dit reglement staan en door de bewoners getekend moeten worden zijn absoluut absurd te noemen.
 
Nu dus de schuldeiser (Van Oord Beheer BV) en de schuldenaren (bewoners van de 32 bungalows) gedwongen worden lid te worden van de Vereniging Parkvoorzieningen de Eese (VPE), is dit juridisch gezien voldoende om de verbintenis die het kettingbeding omhelst niet rechtsgeldig te laten zijn. De bungaloweigenaren worden gedwongen zich in een rechtspersoon, te weten de vereniging Parkvoorzieningen de Eese te verenigen  (art: 161 Burgerlijk Wetboek).
 
De handelwijze van Van Oord is erop gericht het kettingbedding opnieuw in de koopaktes te vermelden en heeft dit de bewoners laten weten d.m.v. de drie-partijenovereenkomst en de huisregels van de VPE. De driepartijenovereenkomst is meegenomen in de aangifte met proces-verbaalnummer: PLO4st 2013065430-1 en proces-verbaalnummer: PLO4st 20133007434-1.
 
Bovengenoemde uiteenzetting bevat een gedeelte van alle overtredingen die er in het verleden zijn gemaakt en door mij zijn onderzocht.
 
A.M. Fennis
Duivenslaagte 2-33
8346 KH de Bult
tel: 0521-516358
e-mail amfennis@live.nl

From: dinyfennis@hotmail.com
Sent: Wednesday, August 28, 2013 1:19 PM
To: oost.nederland.bestuurssecretariaat@o.m.nl
Subject: E-mail verzenden: openbaar ministerie Zwolle

Geachte mevr. Burée,

Bijgaand de brief welke op 13 augustus 2013 is verstuurd per post. Het totale dossier ligt bij de regiopolitie Steenwijkerland,mijn vraag is moet de politie deze naar u toesturen of moet ik zelf actie ondernemen om die te versturen.

Aangezien ik er niet zeker van ben of u deze mail heeft ontvangen, vraag ik u om een bevestiging van ontvangst.

met vriendelijke groet

Fons en Diny Fennis
Duivenslaagte 2-33
8346 KH de Bult
Tel: 0521-516358
E-mail: amfennis@live.nl