De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Pek en veren voor de politici en verzwijgende media
EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Politici zijn te bang om te reageren op fundamentele milieuvragen


Gezocht: journalist met zelfmoordneiging met toegang tot tv-rubrieken,

De Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat heel kritisch ter discussie
Hoe te handelen indien de deurwaarder bij u aanbelt: lees de instructie goed!

Brief aan de kantonrechter over de bevoegdheid en integriteit mede op basis van artikel 120 in de grondwet
De twee brieven aan Koning Willem-Alexander der Nederlanden, om hulp tegen juristerij met de auteurswet
De aanval van slachtoffers van overheidsinstanties die ambtenaren met ambtseed compleet in de tang houdt

Uitnodiging aan rechters, het Openbaar Ministerie, landelijke pers + leden van de Algemene Bestuursdienst
Gezocht bij de overheid naar meldingen, van schending van het auteursrecht van materiaal van de Stg. SDN
Interviews van SDN met ir. R.A.A. Rietveld en drs. Wout Verbree. Strijd tegen corruptie in civiele rechtspraak


  Open brief aan alle leden van de Algemene Bestuursdienst

  Zoals men bewijsbaar weet en overduidelijk geïnformeerd is over het gebrek aan integriteit van topfunctionarissen in de
  overheidsdienst, stel ik en anderen aan u de cruciale vraag: "Bent u integer en loyaal aan wat en aan wie?" als lid van de
  Algemene Bestuursdienst. De rechtspraak is in opspraak; en u functioneert als binnenbrandblussers om dat af te dekken

  Verklaring voor het sluiten van de website van de Sociale Databank Nederland en waarom

  De privacywet die 25 mei 2018 in werking treedt levert veel gevaar op voor juristerij en bedreiging van de vrijheid van meningsuiting, onderwijs en onthulling van strafbare feiten van o.a. beëdigde ambtsdragers, dat geen verdediging meer mogelijk is tegen kwaadwillende juridische acties van personen en of instanties die afscherming van maatschappelijke kritiek op het functioneren van o.a. de rechtspraak willen stoppen. Misbruik van de privacywet is levensgroot, nu met name frauduleuze praktijken vooral binnen de civiele rechtspleging overduidelijk aan de openbaarheid komen. Dit mede door inspanning van nabestaanden van ca. 500 zelfdodingen per jaar van mensen die zodanig in de knel werden gebracht door de executie van een vonnis en daarom uit het leven stapten.

  De menig en het standpunt van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof over de activiteiten van de Sociale Databank Nederland en diens redacteur R.M. Brockhus laat geen twijfel over wat de overheid ter verdediging van haar destructieve praktijken binnen de rechtspraak en het afdekken daarvan door het Openbaar Ministerie probeert af te stoppen. Het is die voorspelbare bedreiging met juristerij en misbruik van macht die ons heeft doen besluiten om de website voorlopig op zwart te zetten, totdat duidelijk is gemaakt dat de Tweede Kamer de neveneffecten en potentieel misbruik van de privacywet met wraakneming of schaduwcensuur niet tolereert. Publicaties uit het verleden op Youtube van rechtszaken die rechters, advocaten of officieren van Justitie in beeld brengen, die bewijsbaar met belangenverstrengeling of corruptie ontmaskerd zijn, kunnen zonder enige beperking zelf de privacywet hanteren om elke publicatie daarover te (laten) verbieden, danwel die zelf te kunnen verbieden met een rechterlijk vonnis. Artikel 120 in de Grondwet biedt hen ongebreideld de mogelijkheid daartoe, en is het bij grondwet onmogelijk om een Kamerlid, een rechter/raadsheer of officier van Justitie strafrechtelijk te vervolgen voor een ambtsmisdrijf, wat een gotspe is gezien de wanpraktijken in de rechtspraak.

  Op 24 mei 2018 is alleen nog deze verklaring zichtbaar op de homepage van www.sdnl.nl. Dat betekent niet dat alle informatie zal worden vernietigd. Integendeel. Er wordt gewerkt aan een DVD om alle informatie die is opgebouwd in 22 jaar redactie over wat beter kan in Nederland, om die beschikbaar te stellen aan personen of instellingen voor onderwijs en juridische verdediging van mensen en bedrijven die aangepakt worden met juristerij, knevelarij en valse aantijgingen. De redactie van de SDN heeft genoeg ervaring met dat soort zaken. De video met aanzegging van bestuurlijke abdicatie staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU. Op 17 mei 2018 was de vertegenwoordiger van de Sociale Databank Nederland aanwezig bij het tv-programma “De Raadkamer” van Peter R. de Vries, waar de vraag werd gesteld aan Peter en aan het publiek: “Waarom nooit wordt gesproken over de ca. 500 zelfdodingen van mensen die uit het leven vluchten na een rechterlijk vonnis; en de executie daarvan door een deurwaarder”. Die vraag stelde Brockhus ook aan rechter Nienke de Waele.

  Peter zei voor de uitzending in de studio met ca. 50 mensen op de tribune: “Daar weet ik niets van, maar wel dat er ca. 1850 zelfdodingen per jaar zijn in ons land”. Toen vroeg ik: “Waarom weten burgers en politici niets daarover?”. Peter zei: “Wat is dan uw vraag?” Ik antwoordde: “Dat ik bij hem aan tafel wilde zitten om dat te bespreken”. Hij zei: “ja, ja, maar dat kan nu niet”. Waarop ik erkende dat inderdaad ter plekke niet kon.

  Na de uitzending sprak ik hem persoonlijk aan, en overhandigde hem een usb-stick met bewijzen van wat ik hem vertelde over die zelfdodingen. Hij zei: “Ik, zal ernaar kijken”. Na die overhandiging van de usb-stick aan Peter R. de Vries sprak ik ook rechter Nienke de Waele aan, en gaf haar mijn visitekaartje met de vraag: “Waarom weet u dat niet?”, want dat zei zij tegen mij. Ik beantwoordde mijn eigen vraag: “Omdat de media en ook dit programma en de Kamerleden allen hierover zwijgen en dus de burger ook niets weet.” Op 18 mei 2018, een dag na de uitzending, belde ik naar het secretariaat van rechter Nienke de Waele met de vraag of zij met mij contact wilde opnemen om dit brisante onderwerp te bespreken; wat de secretaresse mij beloofde dat te zullen doen. Tot nu toe blijft het stil…., doodstil….!!

  Daarom is er een actiegroep gevormd om nabestaanden van geliefden die zelfmoord hebben gepleegd, als gevolg van een rechterlijk vonnis, om die mensen actie te laten ondernemen om dit gigantische drama in een openbaar debat te krijgen, met druk op de media en op het parlement.

  Want voor de tv-uitzending van de Raadkamer mocht ik Peter R. de Vries 'n vraag stellen.
  Er waren ongeveer vijftig mensen op de tribune, waaronder ikzelf ( links rood overhemd )
  Ik overhandigde na deze uitzending Peter R. de Vries een USB-stick met relevante inhoud.
  Ook sprak ik rechter Nienke de Waele, met mijn vraag : “Waarom weet u hier niets van?”
  Alle ambtenaren van de Algemene Bestuursdienst + Kamerleden hebben de petitie gehad

  Op 17 mei mocht ik voor deze uitzending van Peter R. De Vries: “De Raadkamer” zelf een vraag stellen.
  Na de tv-uitzendiung sprak ik even met Peter en ook met rechter Nienke de Waele. Beiden wisten niet
  dat per jaar circa 500 van 1850 zelfdodingen gevolg zijn van vonnissen en executies door deurwaarders.
  Peter R. de Vries gaf ik na de uitzending een USB-stick met gegevens. Ik ben benieuwd wie er reageert.

  Zie de verzwegen petitie gestuurd aan alle Tweede Kamerleden

  De privacywet heeft onbedoelde nevenaffecten die parlementair niet zijn doodacht. De terugwerkende kracht maakt iedereen kwetsbaar voor juridische aanvallen van mensen die ook in het verleden zijn beschuldigd van bewijsbare onthullingen die de pleger boos maken. Een klacht van schending van de privacy kan dan een regen van rechtszaken uitlokken. De burger is dan weerloos tegen juristerij en verpaupering. Advocaten en deurwaarders krijgen gouden tijden. Voor de overheid is het de ultieme vorm van schaduwcensuur. Niemand kan wie dan ook beschuldigen. De massamedia zijn ongetwijfeld als enige vrijgesteld om wel te kunnen doen wat burgers niet meer mogen.

  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen het zwijgen op te leggen?

  Mailadressen van Tweede Kamerleden 2018 De dag van Persvrijheid kenmerkt zich ook door zelfcensuur

Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Huizen, 3 mei 2018
Meneer Schoof,

Uit welingelichte bron vernam ik dat tijdens een telefoongesprek over de ook aan uw kantoor toegezonden petitie een kwalijke opmerking werd gemaakt over de opsteller van die petitie handelend over kwalijke en onwettige gedragingen binnen de rechtspleging in Nederland. De anonieme melder van de door mij opgestelde notitie gaf een doorgekregen verslag van een opmerking van - vermoedelijk - uw kant, dat de opsteller van de hierboven genoemde petitie en van andere toegezonden berichten aan het kantoor van uw dienst, dat mijn persoon (ondergetekende) een “anarchistische gek” zou zijn. Indien dat werkelijk het geval zou zijn dan moet een psychiatrisch onderzoek voor de hand liggen, meen ik.

Voor zover ik mijzelf ken, ben in geen anarchist, en zelfs een fervent sociaalliberaal en democraat, en al helemaal geen ‘gek’ die verpleging zou moeten hebben. Mijn zorg over uw kwalificatie is gebaseerd op de mogelijke incompetentie van u en of uw bureau vanwege een duidelijke misvatting en de daarbij behorende recherche over mijn karaktereigenschappen en doelstellingen m.b.t. de onthullingen die op de website van de Databank Nederland openbaar zijn gemaakt. Daarom attendeer ik u op de informatie die gaat over de kritiek, die een intelligent deel van de bevolking heeft op het functioneren van de rechtspraak. Zeker zoals dit blijkt uit bewijsbaar frauduleuze afwikkelingen van o.a. faillissementen, waarvan die van de bollenboeren en hun strafaangiften tegen beëdigde functionarissen zoals curatoren, raadsheren, rechters en officieren van Justitie inmiddels openbaar gemaakt zijn. Ik wijs u dan ook op de recente aangiften bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, bij het College Procureurs-generaal en bij de Raad voor de Rechtspraak.

Eén aspect van het functioneren van u als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is om de veiligheid van de bevolking, overheidsinstanties en infrastructuur te behoeden voor terreur. Dat is hier naar mijn bescheiden mening in het geding. Want wanneer u burgers die ernstige kritiek en bewijzen aanvoeren m.b.t. terroristische gedragingen van overheidsinstanties tegen de burgerbevolking, en u negeert dat, dan bent echt niet goed bezig, maar naar mijn mening zelfs onderdeel van bedreigende acties.

Daarom vraag ik u nogmaals om een serieus gesprek te arrangeren op neutraal terrein en in gezelschap van enkele deskundigen op juridisch en wettelijk gebied die ik zelf uit wil kiezen.

In afwachting van een serieus antwoord van uw zijde, teken ik,

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nlaspec

Bijlage: Petitie over een reeks van zorgelijke aspecten binnen de rechtspleging. Deze is inmiddels ook aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid verzonden

P.s.: De heer Dick Schoof in nu directeur van AIVD als opvolger van R. Bertholee
Zie daarom ook de natte droom van Dick Schoof t.a.v. de "anarchistische gek" volgens: Sr 361.1, Sr 362.1 en SR 366.1 wegens smaad en laster

 


Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Geachte heer Schoof,

Huizen. 14 mei 2019

In aanvulling van mijn mail aan u en kopiehouders meld ik u dat geen van de leden van de Algemene Bestuursdienst waartoe ook u en de heer Rob Bertholee als lid toe behoren, om in te gaan op mijn uitnodiging voor een gesprek. Overigens verbaas ik mij zeer dat alle leden met mailadres en telefoonnummer openbaar op het internet staan, hetgeen ik bijzonder waardeer. Ik zal vandaag deze mail aan alle beëdigde functionarissen dit bericht toezenden, met verwijzing naar de ambtseed die ieder van deze ambtenaren hebben gezworen op de Grondwet incl. artikel 120 in die Grondwet, hetgeen absolute willekeur impliceert voor de rechterlijke macht om te vonnissen naar behoefte; en het onwettig en strafrechtelijk weigeren door rechters, raadsheren en officieren van justitie, om naar willekeur en mogelijk onder bescherming van de Pikmeerarresten te weigeren artikel 162 Sv te respecteren, hetgeen op zich een strafbaar feit is, waarvan gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel een fraai voorbeeld gaf dat te kunnen en verplicht was dat te moeten doen.

Zoals u weet is het gevecht om integer recht nog lang niet gestreden, zeker niet met een grof nalatig parlement dat zwijgt over de gevolgen van rechterlijke vonnissen met ca. 500 zelfmoorden per jaar als gevolg van de executie daarvan door een geprivatiseerde deurwaarder. Zoals u ook weet zijn de strafaangiftes bij Justitie of politie, danwel bij de minister van Justitie & Veiligheid, of het parket nog niet gedaan door extreem tijdgebrek van de aangevers. U weet inmiddels ook dat de aangifte tegen hoofdofficier mr. M.J. Bloos bewijsbaar is gekoppeld aan haar partijdige afdekking van gepleegde strafbare feiten die zijn gepleegd door de raadsheren van het Gerechtshof Amsterdam. Ook u en alle leden van de Algemene Bestuursdienst zijn hierbij kennisdrager van deze strafbare feiten, zoals verwoord in de aangifte van de heer W.P.M. Visser tegen hoofdofficier Westerbeke en anderen; en in de komende strafaangifte van iR. A.A. Rietveld m.b.t. GBA-fraude van de gemeenten Amsterdam en Castricum.

U begrijpt dan de redactie en medestrijders van de SDN deze aangiften zullen koppelen aan de uitzending van Zembla over de afkoop- of omkooppraktijken van het Functioneel Parket in Amsterdam van mr. M.J. Bloos. Zembla zal aangezegd krijgen op basis van de zorgplicht m.b.t. zelfdodingslachtoffers van het rechtsbedrijf, om een tweede uitzending te maken, maar nu ook over de schandalige praktijken binnen de rechtspraak en vooral in het civiele recht. Ook het programma De Raadkamer van Peter R. de Vries (John de Mol) zal een klemmend verzoek krijgen om de andere nog geheel onbelichte kant van de rechtspleging op televisie aan de orde te stellen. Het is kristalhelder dat hier grote belangen in het geding zijn, maar het is onacceptabel dat burgers op criminele wijze door het rechtsapparaat letterlijk kapot worden gemaakt en iedere journalist, volksvertegenwoordiger of beëdigde functionaris of het WODC daarover zwijgen.

Geachte heer Schoof ik vraag mij af, of ook ik en enkele van mijn medestrijders tegen crimineel gedrag van de overheid, ook wij een zogenaamd gevaar vormen voor de staatsveiligheid, ook staatsvuiligheid genoemd door ervaringsdeskundigen. Gaarne een poging tot verduidelijking en een gesprek bij een kop koffie.

Niet alles is fout in het Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de TV-uitzending van CNN op 8 april 2018

De overheid heeft eeuwen ervaring om het recht te misbruiken om lastige burgers uit te schakelen
Maar soms gebeuren ook dingen (Nieuwsuur), die behulpzaam zijn om de rechtspraak te verbeteren

Bas Haan van Nieuwsuur doet heel goede dingen, maar vindt mijn kritiek op hem toch niet zo leuk. Fons Fennis en Rob Brockhus overhandigden op de redactie van NOVA-Vara aan Bas Haan het: Zwartboek de Eese over illegale bouw, zwartgeld en wegkijken van het OM en andere overheden m.b.t. megafraude en corruptie

Rob Brockhus (redacteur SDNL.nl)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl