De hypotheekschuld in Nederland is extreem hoog ondanks de waarschuwingen hiervoor van Paul Quekel sr.

Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen en
schadelijke, gedwongen verkoop van woningen tegen te gaan

Woonbond . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat


Oplossing en financiering van Paul Quekel Sr.

Waalwijk, begin 2002

Bij deze mijn idee over een Nationale Grondbank. Een oplossing voor de nu vaak veel te dure huizen welke hoofdzakelijk mede komt omdat de (vaak speculatieve) grondprijs een groot gedeelte uitmaakt van deze overtrokken totale prijs van een huis of appartement is het volgende idee.

De grondbank zou gefinancierd kunnen worden door de Nederlandse Pensioenfondsen die nu de effecten beurs is ingestort toch een outlet moeten hebben om op een verantwoorde manier hun ingelegde premies te beleggen.

De Nationale Grondbank verwerft de grond van de Nederlandse Boeren tegen een normaal geldende prijs voor Landbouwgrond. Deze grond kan gebruikt worden voor landschap en recreatie doeleinden alsook voor bouwlocaties. Als de grond bouwlocatie wordt dan krijgen de Nederlandse Boeren een nabetaling over de door hen ingebrachte gronden. Dit kan ook gelden voor de huidige bezitters van gronden die deze grond als speculatie al gekocht hebben van de Nederlandse Boeren.

De grond blijft eigendom van de Nationale Grondbank (de Nederlandse staat, wij dus als burgers van dit land) en zal in een nieuw soort van erfpacht gegeven worden aan burgers die zelf willen gaan bouwen en Sociale Woningbouwcorporaties die alleen maar een vergoeding betalen voor het gebruik van deze grond. Er kunnen dan veel betere en goedkopere huurwoningen worden gebouwd.

Groot voordeel is dat de belegging van de Pensioenfondsen niet kan verdampen zoals aandelen op de beurs en dat grond altijd grond blijft. En dat over tientallen jaren de investeringen van de Pensioenfondsen rendabel blijven. De Nederlandse Staat garandeert een rendement van minimaal de wettelijke rekenrente die elk Pensioenfonds moet maken. Daarnaast kan er veel goedkoper en doeltreffender gebouwd worden omdat het component grond niet meer gefinancierd hoeft te worden.

TER INFO:

Structuurvisie inzake Huizenbezit in Nederland

door Paul Quekel senior, begin 2002

Bij deze stel ik u op de hoogte dat de verkoop van woningen in ons gebied, Waalwijk, Drunen, Kaatsheuvel, Vlijmen, Vught, Zaltbommel en 's-Hertogenbosch stagneert. Leegstand van bedrijven en kantoren is ook al enorm. Ook in andere gebieden van Nederland verwacht ik soortgelijke ontwikkelingen. Nieuwbouwwoningen worden nog redelijk verkocht, maar ook de prijzen hiervan lopen de spuigaten uit. Bestaande apartementen zijn eigenlijk onbetaalbaar geworden. Hiervoor bedragen de vierkante meterprijzen al vaak meer dan fl. 5000 per m2 (toen nog guldens). U kunt deze gegevens gewoon van het internet halen.

De oorzaak is een ongekende opdrijving van prijzen geweest. Omdat ieder land zonodig in de EU onder stringente voorwaarden moest meedoen en in 1992 nog geen enkel land aan deze Maastrichtse voorwaarden kon voldoen, is de rente in die periode tot aan 1996 essentieel verlaagd. Van boven de 9% tot aan ongeveer 4%. Dit is van enorme invloed geweest op de economische groei of het zogenaamde 'Poldermodel' van de heer Kok en zijn paarse regering.

Huizen die in 1995 nog geen fl. 150.000 kosten met een hypotheek van fl. 120.000 worden nu en zijn reeds verkocht voor meer dan fl. 400.000, met een hypotheek vaak hoger dan fl. 450.000. Het verschil is besteed aan nieuwe huizen, auto's, tweede huizen, buitenlandse reizen, interieurs en dure inrichtingen van nieuwe huizen. Ook aan verbouwingen van bestaande huizen, caravans, schenkingen aan kinderen, boten enz., enz. U kunt met uw (computer) via internet databestanden raadplegen van makelaars en hiernaar een onderzoek doen. Misschien komt u met dit onderzoek nog meer te weten over mijn visie.

Nog erger zijn de vragen van de Belastingdienst over de verhoging van de hypotheken door Nederlandse burgers in de jaren 1996, 1997, 1998; en waarvoor deze verhogingen zijn gebruikt. U voelt het goed aan, grote delen van deze hypotheken zullen niet meer aftrekbaar zijn. Lang leve Paars met Zalm en Vermeend. Lees hierover op toezicht.htmhttp://www.toezicht.nl en de artikelen van de heer Ab Flipse, zoals flipse-1.htm en brandbrief.htm over de tijdbommen inzake de renteaftrek voor de Nederlandse samenleving. Lees ook mijn illussie en mijn brief aan Wim Kok op www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm met speciale aandacht voor het punt 7 in deze brief.

Triest en zeer asociaal vind ik het beleid van vele gemeenten in Nederland. Fatsoenlijke huurhuizen zijn bijna niet meer gebouwd in onze regio. Vaak worden de gronden via WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) van grondbezitters verworven. In samenspel van Gemeentes met projectontwikkelaars en Aannemers zijn de grondprijzen gestegen in onze regio tot fl. 1250 per m2.

In Empel ('s-Hertogenbosch) worden momentheel kavels van 850 tot 1200 m2 aangeboden voor deze prijs. Vele sociale woningbouwcorporaties zijn samen met gemeentes op de stoel van projectontwikkelaar gaan zitten. Vaak hebben deze gezamenlijk met aannemers grote percelen grond gekocht. Deze woningbouwcorporaties verkopen aan hun huurders de huizen tegen momenteel gangbare prijzen. Ze vergeten dat vele van deze huizen met subsidie van de overheid (lees burgers van Nederland) gebouwd zijn. Wordt deze subsidie nu aan ons teruggegeven? Ik ken projectontwikkelaars die zeggen, "Voor fl. 30.000 winst per woning start ik mijn auto niet eens meer". Deze projectontwikkelaar maakte per woning minimaal fl. 100.000 winst. Ik kan u nog vele voorbeelden meer geven.

    Nu de oplossing.

Met in het achterhoofd de neergang van de eind zeventiger en begin tachtiger jaren en in wat mindere mate rond het begin van de negentiger jaren en alle ellende die daaruit is voortgekomen, zou het verstandig zijn om gezamenlijk met verzekeraars, banken en overheid een 'Stichting Vangnet' te maken voor de huizenbezitters die in de problemen komen.

De hypotheekgever koopt het huis terug voor 80% tot 90% van de huidige waarde. De bewoner huurt het pand voor een gangbare huur volgens een af te stemmen berekening. Het belastingvoordeel inzake aftrek hypotheek komt ten goede aan het 'Vangnet'. De bewoner is altijd gerechtigd zijn pand tegen dezelfde prijs plus 10% tot 20% terug te kopen. Al deze verkopen geschieden zonder overdrachtsbelasting en/of afsluitprovisie. Het voordeel van de Stichting Vangnet mag nooit meer zijn dan de gederfde rente tijdens deze periode. Ergo, er mag geen winst gemaakt worden.

Het voordeel van deze methode is dat de huizenprijzen zich bij het ineenstorten van de waarde (zoals in 1978) wel kunnen verlagen, maar zich ook snel zullen stabiliseren. Dalingen tot 50% zoals eind zeventiger jaren kunnen daarmee opgevangen worden. Nu nog stuiten banken en verzekeraars vorderingen op hun toemalige klanten. De overheid verliest wel inkomsten uit overdrachtsbelastingen en inkomstenbelastingen welke naar het 'Vangnet' gaan, maar een debacle voor zeg maar alle Gemeenten in Nederland inzake de WOZ kan hiermede afgewenteld worden. Zo niet, dan zullen er vele artikel 12 Gemeenten komen.

Dit is een korte persoonlijke visie. Ik hoop dat u er iets aan heeft. Verstandig omgaan met huizenbezitters is een verantwoording van Overheid en Hypotheekverstrekkers.

Met vriendelijke groet,

P.L.G. Quekel sr.

C.c. Volksvertegenwoordigers,
Gerd Leers CDA Tweede Kamer en is per 1-2-2002 burgemeester van Maastricht.

WE HEBBEN NU MET ZIJN ALLEN AL EEN HYPOTHEEKSCHULD VAN MEER DAN 700 MILJARD GULDEN. DEZE ERFENIS VAN EEN GEVONDEN EN MET GELEEND GELD GEKOCHTE ECONOMIE ZAL EEN NIEUWE REGERING NOG VOOR VEEL PROBLEMEN STELLEN EN DE NOODZAKELIJKE HARDE INGREPEN ZULLEN DOOR LINKS OP HET BORDJE VAN HET KABINET BALKENENDE GESCHOVEN WORDEN, (MENSEN VERGETEN VAAK OORZAAK EN GEVOLG). JULLIE WETEN HET: IN MOEILIJKE TIJDEN LEERT MEN ZIJN VRIENDEN KENNEN.

Verhef onze gezamenlijke stemmen en meldt aan POLITIEK Den Haag onze steun, maar ook aan alle nieuws en praatgroepen van Nederland 1, 2 en 3. Alle links zijn te vinden op http://tv.pagina.nl/ en https://politiek.startpagina.nl/ alsook op http://pim-fortuyn.pagina.nl/

Wist u dat volgens de vorige Ombudsman Verzekeringen Mr. J. de Ruiter (brief voorhanden): Verzekeraars hoeven de ingelegde gelden door hun verzekerden, beleggers niet in het betreffende beleggingsfonds te storten. Het volstaat met het innemen van een voldoende positie in het betreffende fonds. Een Verzekeraar kan ongecontroleerd schuiven en creëert dus een eigen optie, call en put mogelijkheid waar niemand invloed op kan uitoefenen. Door wie en hoe wordt de waarde van deze beleggingsfondsen bepaald?

Voor een vrije burger, want we zijn niet links en we zijn niet rechts, we zijn voor een betrouwbare en eerlijke samenleving gesteund en geholpen door een transparante overheid met hardwerkende ambtenaren ter eer en glorie voor ons de gewone huis, tuin en keuken burgers! Binnenkort http://www.nederlandtransparant.nl en nu al www.ons-nederland.nl

----- Original Message ----- From: R. Heertje-Halberstadt
To: Big Insurance
Sent: Sunday, May 19, 2002 2:59 PM
Subject: RE: Betaald u teveel belasting?


Geachte heer Quekel,

Ik denk dat u gelijk hebt; maar we staan voor een periode van grote ontreddering.

Met vriendelijke groet,

A. Heertje.dinsdag 5 april 2005 uur

Zwendelaar vrij spel bij opkoop huis

Van onze verslaggever Merijn Rengers

AMSTERDAM - Banken en notarissen blijken niet in staat misbruik van huizenveilingen door criminelen en huizenhandelaren te stoppen. Nog steeds worden op grote schaal illegale prijsafspraken gemaakt.

Door de fraude worden huizenbezitters gedupeerd, die blijven zitten met extra hoge schulden na de gedwongen verkoop van hun woning. Vorig jaar beloofden banken en notarissen de clandestiene praktijken van huizenhandelaren aan te pakken. 'Ik constateer nog steeds dezelfde misstanden', zegt de Rotterdamse notaris Vic van Heeswijk, die betrokken is bij eenderde van de gedwongen woningverkopen in Nederland. 'In de veilingzaal worden verboden prijsafspraken gemaakt door huizenhandelaren, zeker als er weinig andere kopers aanwezig zijn.'

Veilingbezoeken, gesprekken met notarissen, bankmedewerkers en onroerendgoedhandelaren bevestigen de bevindingen van Van Heeswijk. Een jaar geleden beloofden de kartelautoriteit NMa en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de gang van zaken op de veilingen te verbeteren, naar aanleiding van publicaties in de Volkskrant over de misstanden. Een huizenhandelaar, die niet met zijn naam in de krant wil, zegt dat de groep zich na de publicaties korte tijd heeft rustig gehouden. 'Maar niemand greep in, waardoor nu alles weer bij het oude is.'

De PvdA wil met spoed opheldering van minister Donner van Justitie. 'Banken en notarissen helpen malafide onroerendgoedbazen in het zadel, over de rug van mensen die vanwege financiële problemen hun huis moeten verkopen', zegt PvdA-Kamerlid Depla. De misstanden vinden in alle openheid plaats. Op de veilingen rouleren lijsten met verboden prijsafspraken. Ook kopen ondernemers die op een zwarte lijst staan panden, door in de veilingzaal stromannen of leden van het kartel naar voren te schuiven.

De KNB zegt dat de banken tegenwerken bij pogingen veiling aantrekkelijker te maken voor particulieren. 'Banken hebben eerst te hoge hypotheken verstrekt en weigeren nu hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Heel teleurstellend', aldus KNB-voorzitter Robert Salomons. Ron van Kesteren, secretaris van het Contactorgaan Hypothecair Financiers, zegt dat de banken nog in overleg zijn. 'Wij voelen er echter weinig voor de risico's of de kosten van de veiling voor een groter deel voor rekening van de bank te laten komen.'

Het aantal gedwongen woningverkopen (vijftienhonderd in 2004) neemt snel toe door de stagnerende economie.

Huidige en toekomstige armoede

Waalwijk 25 april 2005.

Geachte heer van As,

ter info aan de leden van de commissie volkshuisvesting, minister Dekker, mevrouw van Velzen, e.a.,

Op de website van de Sociale Databank Nederland www.sdnl.nl heb ik uw bijdrage gezien en gehoord over de situatie op de woningmarkt in Nederland. Heeft u overigens dd 24 april 2005 de situatie gezien op Nederland 3 inzake de armoede in Nederland? Opvallend is dat de mensen die voor de voedselbank in de rij staan géén allochtonen zijn, maar gewone Nederlanders.

Het particulier initiatief voor een Voedselbank op https://voedselbank.nl of de directe link naar de uitzending op televisie: Het Geluk van Nederland!

Misschien is het gezin met twee kinderen en anderen in deze uitzending een dankbaar onderwerp voor het goede doel van Essent TOPMAN de heer Boersma. De magere armen van deze jonge moeder deden me denken aan 60 jaar geleden. Verdere uitleg is hopelijk niet nodig.

Hierbij mijn mogelijke oplossing en een pleidooi op een verbod voor alle pensioenfondsen om te investeren in de aandelenmarkt. Dat Ministers Zalm en Kok hebben toegestaan dat pensioenfondsen mogen speculeren op de aandelenmarkt heeft desastreuze gevolgen gehad.

Verplicht deze pensioenfondsen om al hun aandelenbezit te verkopen en te investeren in woningbouw. Lees hierover www.sdnl.nl/grondbank.htm en www.sdnl.nl/nma.htm alsook de oorzaken op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm. Eis dat er een taskforce-team woningbouw komt en denk na over het navolgende. Vooral over mijn idee en reddingsplan van een "Stichting Vangnet".

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!