Afluisteren in Nederland gebeurt massaal naast partijdigheid, belangenverstrengeling, corruptie en politiek gesjoemel!

De lezing Praatje Pot van Rob Brockhus op 17 oktober in "De Lezing" in Heemstede

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Ir. Rietveld

Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Ir. R.A.A. Rietveld heeft tegen acht personen in de foto een strafaangifte gedaan met bewijs bij politie en/of Justitie

Namen van Links naar Rechts via Minister voltallige Raad voor de Rechtspraak en Presidenten

Links vooraan mr. L. Leenderd Verheij  /  mw. mr. R.G. Robine de Lange - Tegelaar / dhr. mr. drs. T.G.M. Simons / mw. mr. C.M.T. Eradus / dhr. .mr. F. W.H. van den Emster / dhr. I.W. Opstelten / mw. mr. M.W. Koek / dhr. mr. R.F.B. van Zutphen / mw. mr. C.M. Wiertz - Wezenbeek / dhr.mr. R.C.A.M. Philippart . Rij 2 achteraan dhr . mr. Uniken Venema / mw. drs . S.M. Roos / dhr. mr. D.J. Keur / dhr. mr. dr. M.A. van der Laarschot / dhr. mr. H.T.M. van der Meer / dhr. drs. J.C. Pot / dhr. mr. A.R. van der Winkel / dhr. mr. H.C. Naves / dhr. mr. E.J. van der Molen / dhr. mr. F.C. Bakker

Al deze twintig presidenten van rechtbanken en gerechtshoven (m.u.v. de Nationale ombudsman nr. 16) zijn als werkgever van hun 'rechtsbedrijf', wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van hun personeel. Dat zijn de rechters en raadsheren, waardoor per jaar ca. 500 burgers met een vonnis zodanig in de problemen worden gebracht, dat zij een einde aan hun leven maken met zelfdoding. Ook de wettelijke zorgplicht wordt m.b.t. de executie van de rechtspleging volkomen genegeerd door rechters, raadsheren, officieren van justitie en deurwaarders, met als gevolg deze dodelijke afloop van de rechtspraak

Zie: aangifte tegen rechters. Het is van belang te weten dat ook de advocatuur dienstbaar blijkt te zijn aan de magistratuur en het eigenbelang van de groep, die wordt gefinancierd door de regering en het ministerie van Justitie en Veiligheid; en met de griffierechten die rechtzoekenden moeten betalen. Een groot probleem voor mensen zonder geld. Daarom aandacht voor die rechtspraakdoden, mede als gevolg van bewijsbare inmenging van de politiek in de rechtspleging via het ministerie van J&V bij zowel de rapporten van het WODC als bij het beleidsmatig opleggen van artikel 12 procedures inzake faillissementsfraude van curatoren.

Nog iets heel bijzonders m.b.t. de juridische en fiscale positie van rechtsbedrijven, zijnde rechtbanken en gerechtshoven en hoge colleges van Staat: Geen van deze instanties die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel hebben onnaspeurbaar een BTW-plicht, hoewel zij als bedrijf die wel zouden moeten hebben. Net als de verantwoordelijkheid van de president als werkgever voor gedragingen van het personeel. Nergens ken ik een regeling of wet die deze verplichting voor deze "bedrijven" uitsluit, waardoor geen BTW-afdracht plaatsvindt vanwege de toegevoegde waarde met griffierecht en salaris van het personeel. Daarnaast is ook nergens een wettelijke of bestuurlijke uitsluiting van de zorgplicht te vinden, waardoor met rechterlijke vonnissen en de executie daarvan veroordeelde burgers finaal de sociale afgrond in worden gebonjourd. Dit dan met als beleidsmatig rechtstreeks gevolg ca. 500 zelfmoorden per jaar na een meestal civielrechtelijk vonnis.

Met betrekking tot de stikstofellende blijkt dat een "uitspraak" van de Raad van State geen enkele handhaving tot gevolg heeft, waardoor een uitspraak van de Raad van State eigenlijk alleen maar een advies is, en geen afdwingbare veroordeling. De persvoorlichter van de Raad van State heeft mij, R.M. Brockhus, als redacteur van de stichting Sociale Databank Nederland dat verklaard. Zie: Raad van State persverklaring. De Raad van State met koning Willam Alexander als voorzitter, lijkt daarmee meer op een doofpot dan op een raad voor gerechtigheid.


De lezing van Rob Brockhus op 17 oktober in “De Lezing” in Heemstede

Praatje Pot

Een aardige omschrijving van wat er in mijn lezing te horen en zien zal zijn.

Ik heb aangegeven dat er zware onderwerpen de revue zullen passeren.

1)  Het investeringsfonds van 50 miljard: www.sdnl.nl/het-wonder-van-het-investeringsfonds.pdf . Op dit moment horen en zien we niets daarover. Niet in de media en ook niet in de politiek. Een hoogst merkwaardige zaak. Wie stel vragen? Het investeringsfonds is feitelijk niet bedoeld om te investeren omdat er een overschot op de begroting is van ca. 10 miljard euro die wel beschikbaar is, maar niet wordt aangewend voor investeringen. Dus waarvoor willen Hoekstra en Wiebes alsnog een nieuwe staatslening uitschrijven terwijl er al zoveel geld op de plank ligt? En er dan nog eens vijftig miljard euro aan toe te voegen! Dat geld gaat ook op de plank. In mijn analyse geeft ik aan dat het een truc is om de negatieve rente op stilliggend kapitaal van ca. 0,44 procent om te toveren naar 50 miljard wel renderend kapitaal met een vermoedelijke rente van plus 2,5 procent. Een schitterende truc van Wopke en Eric. Alleen de rente die betaald moet worden door de  staat gaat dan wel ten koste van het begrotingsoverschot, waardoor niemand pijn zal lijden. Applaus.....!

2)  De dodelijke gevolgen van rechtspraak:  www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm, als gevolg van rechterlijke vonnissen en het totaal ontbreken van de zorgplicht voor de magistratuur (rechters, raadheren, officieren van Justitie en deurwaarders). Zoals jullie bekend is maakt de rechtspleging met vonnissen per jaar ongeveer 500 mensen het leven zo onleefbaar, dat zij met zelfdoding uit het leven stappen. Dat komt omdat rechters, raadsheren, officieren van Justitie en deurwaarders geen zorgplicht blijken te hebben, waartoe elk andere Nederlander wel verplicht is. Zoals jullie ook weten is de werkgever wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van het personeel. Daarom is de foto met 20 presidenten van gerechtshoven en rechtbanken van belang met de aanspreekbaarheid  m.b.t. grove nalatigheid aan de orde, indien zij artikel 162 Strafvordering weigeren toe te passen wanneer strafbare zaken, gepleegd door het personeel, worden toegedekt i.p.v. vervolgd.

3)  De schrijnende toestanden bij mensen die door fouten en onwil van bijvoorbeeld het UWV slachtoffer worden zonder uitzicht op schadevergoeding of erkenning daarvan. Zie hiervoor: www.sdnl.nl/aangifte-presidenten.htm. Er zijn heel veel zaken rond de uitkeringen van het UWV waarvoor ook de nationale ombudsman nauwelijks soelaas biedt. De Nationale Ombudsman staat als nr. 16 tussen alle twintig presidenten, hetgeen aangeeft dat een klacht tegen een rechter of raadsheer die wordt aangebracht bij de nationale Ombudsman dat van onafhankelijke beoordeling geen sprake zal zijn. Zie bijv. dit overzicht van klachten: www.sdnl.nl/overzicht.pdf

4)  De politiek gedoogde boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer met 12 jaar valse audits voor Prinsjesdag:  www.sdnl.nl/spaarfonds-aow-weg.htm en de bewijzen daarvan bij het verdwijnen van 50,9 miljard euro uit het AOW-fonds. Ik heb met Kamerlid Pieter Omtzigt enkele keren gesproken. Hij verklaarde mij dat de bewijsbare boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer door de politiek is "gedoogd". Waarbij duidelijk is dat geen echte volksvertegenwoordiging bestaat, maar alleen een soort operette met toneelspelers, inclusief Omtzigt zelf. Want niemand in het parlement durft het aan om deze oplichtingpraktijk van de Rekenkamer aan de grote klok te hangen en daarmee de valsheid in geschrifte, en schending van de ambtseed 'om den brode' duidelijk te maken.  

5)  Proliferatie van www.sdnl.nl/atoomspionage.htm atoomgeheimen via Nederland naar Pakistan dat al eerder aan de orde is gesteld in door Frits Veerman, de oud-collega van Abdul Khan: https://www.youtube.com/watch?v=txSx0y6YQq0. Binnenkort komt wereldwijd een bioscoopfilm uit die veel opschudding zal veroorzaken. Frits Veerman was oud-collega van Abdul Khan van Pakistan. Hij gaf hier in "De Lezing" eerder ook een lezing die te zien is bij de Sociale Databank Nederland. Er zijn veel meer tv-uitzendingen over zijn klokkenluider zijn geweest, en hij is door het huis van de Klokkenluider als echt beoordeeld. Ik verwacht in november a.s. dat die film uitkomt en dat op tv daaraan aandacht zal worden gegeven. Nieuws over zaken in het buitenland kan bij onze media altijd, maar onthullend nieuws over gedonder in het binnenland heeft zo zijn beperkingen. Ik zeg altijd: "De Nederlandse pers mag alles publiceren wat ze mag publiceren. Wat zij niet mogen publiceren zullen zij niet publiceren". Die taak is aan ons....

6)  Het recht van inspraak van de burger in het parlement als aanvulling voor het democratisch tekort met inspraakrecht voor burgers, zodat zware onderwerpen die verzwegen worden op de politieke agenda kunnen komen. Zie het initiatief daarvoor dat op TV werd uitgezonden www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm en de tv-uitzending hierover: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7yhexjK4Q

7)  Hoe beschermen wij de planeet tegen opwarming met internationaal beleid? Eigenlijk heel eenvoudig en goedkoop. Zeker als je de schade van tornado's evalueert. Verstrooi de planparallelle straling van de zon met iets onschadelijks, waardoor niet meer alle straling op Aarde terecht komt. Ik heb deze tijdelijke oplossing voor het smelten van de gletsjers en het poolijs ook aan de NASA, de ESA en andere instanties op de wereld aangeboden, niemand reageert, terwijl het van essentieel belang is voor het behoud van dieren planten en insecten,  die afhankelijk zijn van het milieu. Het afsterven van de koraalriffen als die van het Grote Barrièrerif in Australië is daarvan een schokkend voorbeeld.

8)  De publicaties over de rechtspraak van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten geven een verbijsterend helder inzicht in dat wat er fout gaat in de Nederlandse rechtspraak. Het een grof schandaal dat in de politiek en in de massamedia daarover niet word bericht. De burger is daarmee slachtoffer van een door en door corrupt rechtssysteem waarvan ook dr. Joe Eustatia op Curaçao een boekje open doet. Zie: www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm. Ook Jan Parmentier bewijst m.b.t. verkeersboetes dat die illegaal zijn, net als Jordy Zwarts met een rechterlijk vonnis kan aantonen dat de ziekenfondspremie niet mag worden verplicht gesteld, hoewel de meeste mensen die zorgverzekering vrijwillig graag willen betalen.


Wat is de werkelijke bedoeling van deze lezing? Mijn gelijk halen? Nee !! Wat wel?
Allereerst stellen wij vast welke van de genodigden NIET zijn gekomen.

Ook het Koningshuis is uitgenodigd, omdat alle wetten en vonnissen worden uitgesproken en geëxecuteerd in naam van de Koning,
Ook alle ambtseden van functionarissen in overheidsdienst en volksvertegenwoordigers, worden afgelegd ten gunste van het staatshoofd: de koning.

Wij stellen vast dat niemand van de afwezige instanties en personen iets hierover wensen te weten

Wij stellen vast dat beëdigde genodigden de ambtseed schenden met wegblijven

Wij stellen tevens vast dat ook de meeste landelijke media ons verzoek hebben genegeerd

Met deze opstelling in deze lezing is kristalhelder aangetoond dat:


Wat kunnen wij zelf doen met deze kennis?

Wat denkt u van het gelijktijdig ongewenste vragen te stellen aan de elite?

Zullen wij afspreken om op een bepaalde datum en tijd allemaal tegelijk en gecoördineerd een vraag te stellen? Want wat blijkt, alleen groepen van protesterende burgers met tractoren, binnenvaartschepen en vrachtwagens kunnen de censuur in de media doorbreken. Het is de hardware die dat bewerkstelligt, niet de burgers.


Ik denk genoeg stof aangedragen te hebben om met elkaar tot een advies aan de regering en aan het parlement te komen en de media uit te nodigen aandacht hieraan te geven. Om uw carrière te beschermen tegen wraakneming van de overheid vraag eerst advies aan drs. Dick Schoof van de AIVD, die een uitgesproken mening heeft over mijn persoontje. Zie zijn natte droom

Waar klemt het m.b.t. de democratie, persvrijheid en politiek inspraakrecht voor de burger? Dat wordt bepaald door de moed die bij journalisten in Hilversum en landelijke kranten ontbreekt om echt zware zaken over fraude en machtsmisbruik bij de overheid aan de kaak te durven stellen. Probeer zelf ook eens wat vragen te stellen aan de massamedia, want de Kamerleden zwijgen allemaal.

Bekijk enkele uitzendingen bij Café Weltschmerz van Paul RuijsEdgar WortmannPieter LakemanWillem MiddelkoopSven Hullemanprof. Anton van Putten. Zoek met Google naar deze woorden: youtube, brockhus, sdnl. Of zie: http://www.sdnl.nl/overzicht-video-sdn-op-youtube.pdf voor een lijst van interviews. En ook het Rondetafelgesprek in het parlement over de geldschepping uit de blauwe lucht.

De evaluatie van wie van de genodigde overheidsinstanties en landelijke media wel of niet zijn gekomen om te luisteren en te zien waar de schoen maatschappelijk en politiek wringt. Iedereen kan dan heel duidelijk zien wie wel of niet geïnteresseerd is in (soms dodelijke) problemen van burgers. Uitgenodigd zijn: Het Koningshuis: info@kanselarij.nl; Raad van State: secretaris@raadvanstate.nl; Nieuwsuur: nieuwsuur@nieuwsuur.nl; Bas Haan van Nieuwsuur: bas.haan@nieuwsuur.nl; Algemene Bestuursdienst: abd@minbzk.nl; College Procureurs-generaal: secretariaatgb@om.nl; Raad voor de Rechtspraak: lsr@rechtspraak.nl; Kabinet van de minister-president: dpcsecretariaat@minaz.nl; Procureur van de Hoge Raad: pg@hogeraad.nl; Voorzitter van de Tweede Kamer: Voorzitter van de Tweede KamerVoorlichting van de Eerste Kamer: voorlichting@eerstekamer.nl; Secretariaat van de Nederlandsche Bank NV: Secretariaat-EBO@dnb.nlde Nationale Ombudsman: bureau@nationaleombudsman.nl; Vakcentrale FNV: info@vc.fnv.nl; Vakcentrale CNV: cnvinfo@cnv.nl Vakcentrale MHP: info@vc-mhp.nl.