Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

Winschoten biedt minima honderd koopwoningen aan

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Dankzij stimuleringsregelingen van de rijksoverheid en de Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten bedraagt de hypotheekrente slechts twee procent

van 13 juni 1998

Van onze verslaggeefster

GRONINGEN

Winschoten stelt als eerste gemeente in Nederland minima in staat hun eigen woning te kopen. De komende jaren gaan voor mensen op bijstandsniveau honderd woningen in de naoorlogse Zeehelden-, Bloemen- en Bomenbuurt in de verkoop.

Dankzij stimuleringsregelingen van de rijksoverheid en de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten bedraagt de rente van de hypotheken slechts 2 procent. De gemeente werkt hierin samen met de grootste woningcorporatie in Winschoten, Acanthus. Deze laatste geeft een onderhouds- en terugkoopgarantie.

Wethouder E. Groot (PvdA) heeft berekend dat bij een aanschafprijs van tussen de tachtig- en 85 duizend gulden de netto-maandlasten voor de laagste inkomens - rond de 24 duizend gulden per jaar - 326 gulden bedragen. Dat is evenveel als het bedrag dat de minima nu aan huur kwijt zijn. Vandaar dat de belangstelling voor het plan, Sociale Koop genoemd, onder de laagste inkomens in de Oost-Groningse gemeente groot is.

Groot spreekt van een politieke keuze, die bijdraagt aan het leefbaar houden van de oudere wijken en aan de ontplooiing van sociale activiteiten van de minima in Winschoten. 'Eigen huis en haard is belangrijk voor de levensvervulling van mensen. Deze regeling geeft mensen die daar normaal gesproken niet aan toekomen, de mogelijkheid een kapitaaltje op te bouwen', aldus Groot.

Het plan Sociale Koop past in een herstructureringsoperatie van het woningbezit van de gemeente en Acanthus. In veel noordelijke gemeenten staan huurwoningen leeg. In Winschoten zijn dat er vierhonderd op een bestand van 8500 woningen. Bij ongewijzigd beleid verwacht Groot dat dit aantal over drie jaar zal zijn opgelopen tot duizend. Door duizend woningen af te breken, 650 nieuwe woningen in een duurdere klasse te bouwen en het eigen woningbezit aan de onderkant van de markt te stimuleren hoopt Winschoten de strijd tegen de leegstand te winnen.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!

Voorstel voor 'n Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden
Armoede in België. Circa 1.500.000 Belgen leven op/onder de armoedegrens
Armoede in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens
Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten
Voedselbank Limburg-Zuid trapt op de rem: ruim 400 gezinnen op de wachtlijst
Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen
Ton Nuiten schetst een somber beeld m.b.t. de politiek en de media
Peter Oeloff vindt voedselbanken een grote schande
Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
De oplossing voor het woningtekort en armoede is een stilstandsbelasting
De media komen nu pas over de brug met informatie over proces van verpaupering
Actualiteitenprogramma van Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam
Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv
De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen
Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"
Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden
Minister de Geus zegt: "Hervorming van de sociale zekerheid biedt perspectief"
Commentaar op de presentatie van Kamerlid Blok (VVD) en de flat-tax
Consument houdt hand stevig op de knip en de burgers zijn blutgegraaid
Commentaar op de presentatie van Tweede Kamerlid Blok (VVD) van de flat-tax
Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen
Geen kind is thuis zonder problemen
Grote groep ouderen in de schulden, incassobureau ziet veel stille armoede
Grondvest, Henry George en "Progress and Poverty"
Armoedecongres in Zwolle toont sociaal failliet van pers en politiek
Het harde sanctiebeleid dat sociale diensten krachtens de Wet Boeten
Gemeente Bergh redt minima uit isolement
Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld
Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid
Het Armoededebat, wat is armoede? De omschrijving van het begrip armoede
Armoede in Nederland, veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede
CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Gemeente Leeuwarden: 'Werken levert vaak minder op dan uitkering'
Ongelijkheid in armoedebestrijding
Mars in Amerika voor economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting
Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel
Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima
Vragen rond verarming en verrijking
Waarom stemden de saneringswijken massaal op Pim Fortuyn; dus rechts ??
Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld
Overdenkingen over de Amerikaanse maatschappijstructuur in het Engels
Wanneer vermelden de media de vindplaatsen van particuliere informatie?
SDN-rubrieken

Terug naar het begin


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/minimum3.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer