"Essentie van democratie is niet uw kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . Mens & spirit . . . EuroStaete

Info voor alle partijvoorzitters

t.a.v. fractieleider en de programmacommissie

Over onderstaand bericht hebben wij van u nog geen reactie mogen ontvangen. Het is erg belangrijk om ook uw mening te kunnen weergeven op de kiesraadlijst bij de SDN. Of uw partij een zetel zal halen is niet aan de orde, maar het in de Tweede Kamer aan de orde stellen van een bepaald onderwerp van belang wel. Met Kamerzetel 151 als inspraakrecht in het parlement hebt u in elk geval de mogelijkheid uw standpunt naar voren te brengen in de politieke discussie. Toon dat u een functionele democratie wilt.

 

Aan alle partijen die in de Kiesraad zijn ingeschreven zenden wij dit bericht.

 

Het inspraakrecht voor de burgers in de actuele politiek in het parlement is net zo'n grote stap als het accepteren van het vrouwenkiesrecht in het begin van de vorige eeuw. De Suffragettes vochten als leeuwinnen om hun democratische burgerrechten in de wet verankerd te krijgen.

 

Vandaag staan we opnieuw voor een strijdpunt van fundamentele kiezersrechten, namelijk over inspraak in de politiek. Dit recht kan niet zomaar en zonder slag of stoot worden toegekend aan de burgers. Het verzet van de zittende politieke elite moet niet worden onderschat. Iedereen weet dat in de verkiezingscampagnes van alles beloofd wordt en daarna heel weinig nagekomen.

Wij sturen u de onderstaande tekst die op de website www.kamerzetel.nl/kiesraad-stopbord.htm staat met het klemmende verzoek om op uw eigen website het logo van Kamerzetel 151 te plaatsen. Daarnaast is het van groot belang dat (met name de nieuwe en kleine partijen) in hun acties het inspreekrecht in de Tweede Kamer liefst gezamenlijk gaan uitdragen en opeisen. Het is heel zeker dat misschien een of twee nieuwe partijen erin zullen slagen om een Kamerzetel te verwerven, en dat sluit alle andere de komende regeerperiode volkomen uit. Alleen met het afdwingen van het inspraakrecht voor de burgers heeft iedereen straks een gerede kans om het eigen punt op de politieke agenda te krijgen, zoals omschreven op: www.kamerzetel.nl/kiesraad-overzicht.htm

Over enkele weken zullen wij u nogmaals vragen of u dit recht voor de burgers en uzelf wilt claimen.

 

Het inspraakrecht 

 

Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 al in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen gerespecteerd wordt.

 

In het overzicht hierboven staan de adressen en telefoonnummers voor zover die bekend zijn. Alle partijen worden uitgenodigd om te verklaren dat zij die inspraak van de burger wensen of niet, zodat in dit overzicht een duidelijke keuze ontstaat welke partij van Ťchte democraten iemand eenmalig wil afvaardigen naar het parlement. Uw keuze is belangrijker dan u denkt. De kloof tussen de burgerij en de politiek, die zoveel mensen het geloof in politiek Den Haag heeft doen verliezen, kan deels worden overbrugd. De keus is aan u !!!! Niet alleen op die ene dag van de verkiezingen, maar elke dag.

 

De simpele vraag aan de partij waarop u denkt te gaan stemmen is: "Zit u voor uzelf in die blauwe zetel of namens mij; en stelt u dan de vragen die ik gesteld wil zien?". Wanneer men met de smoes komt: "Dat niet alle vragen van 16 miljoen Nederlanders aan de orde kunnen komen", kunt u antwoorden: "Prima, dan ga ik stemmen op een partij die mij inspreekrecht in het parlement wil geven". Eens kijken of de democratisering van de politiek dan niet een duwtje in de goede richting krijgt. Wanneer voldoende partijen dit initiatief hanteren, dan kunnen de media er geen ludieke reportage over maken, maar zullen ze serieuze vragen moeten stellen.

 

Het meest cruciale aspect van democratisch belang voor de burger is de integriteit van de rechtspraak. Er zijn zoveel zaken die verkeerd lopen in het recht waarover de Tweede Kamer alsmaar blijft zwijgen, dat elk initiatief vanuit de samenleving om helderheid te krijgen over wat er achter de gordijnen van het zogenaamde rechtssysteem plaatsvindt moet worden ondersteund. Er ligt bij de komende verkiezingen een kans voor burgerlijke controle op de politieke machinaties, zodat Kamerzetel 151 een absolute must is om de rechtszekerheid in zowel familierechtzaken, strafzaken en civiele aangelegenheden te kunnen verkrijgen. Het is onacceptabel dat onderdelen van dossiers van rechtszittingen zomaar kunnen verdwijnen. De vonnissen zijn daardoor niet meer gebaseerd op wettelijk recht, maar op valse motieven.

 

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus (redactie Sociale Databank Nederland)

Westkade 227

1273 RJ Huizen

Tel.: 035-5244141

Fax.: 035-5244142

Mail: sdn@wxs.nl

Web : www.sdnl.nl

 

P.s., van de in de Tweede Kamer zitting hebbende partijen is nog geen reactie gekomen. Het is aan u om een standpunt daarover af te dwingen. De partij met zendtijd voor politieke partijen die als eerste Kamerzetel 151 als speerpunt naar voren brengt, zal een flinke zetelwinst kunnen boeken. De burger wil namelijk ook ná de verkiezingen serieus genomen worden. Waarom Alexander Pechtold nog niet aan de telefoon is gaan hangen is een raadsel. Het idee is bijna op het lijf van D66 geschreven. Bestuurlijke en politieke vernieuwing in optima forma. 

 

Sluit de rijen op dit punt, (bijna ) iedereen heeft er groot belang bij...!!

P.s.,

Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.

In het overzicht hierboven staan de adressen en telefoonnummers voor zover die bekend zijn. Alle partijen worden uitgenodigd om te verklaren dat zij die inspraak van de burger wensen of niet, zodat in dit overzicht een duidelijke keuze ontstaat welke partij van èchte democraten iemand wil afvaardigen naar het parlement. Uw keuze is belangrijker dan u denkt. De kloof tussen de burgerij en de politiek, die zoveel mensen het geloof in politiek Den Haag heeft doen verliezen, kan deels worden overbrugd. De keus is aan u !!!! Niet alleen op die ene dag van de verkiezingen, maar elke dag.

De simpele vraag aan de partij waarop u denkt te gaan stemmen is: "Zit u voor uzelf in die blauwe zetel of namens mij, en stelt u dan de vragen die ik gesteld wil zien?". Wanneer men met de smoes komt: "Dat niet alle vragen van 16 miljoen Nederlanders aan de orde kunnen komen", kunt u antwoorden: "Prima, dan ga ik stemmen op een partij die mij inspreekrecht in het parlement wil geven". Eens kijken of de democratisering van de politiek dan niet een duwtje in de goede richting krijgt. Wanneer voldoende partijen dit initiatief hanteren, dan kunnen de media er geen ludieke reportage over maken, maar zullen ze serieuze vragen moeten gaan stellen.

Aan de Nederlandse media

L.s.,

Zou het opgeŽiste recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer een onderwerp van journalistiek bevragen kunnen zijn in de komende verkiezingsretoriek? Zie bijvoorbeeld de onderstaande punten die tot nu toe aan de politieke agenda en verkiezingsprogramma's zijn ontsnapt.

  1. Het recht van inspraak van drie burgers elke dinsdag in de Tweede Kamer en live op televisie, gevolgd door een tv-programma van ca. een uur waarin regering, parlement of genodigden verantwoording afleggen over onze vragen. Zie www.sdnl.nl/. Onderwerpen die er toe doen komen dan eindelijk op de politieke agenda. een overzicht van partijen voor en tegen: www.sdnl.nl/kiesregister-2010.htm

  2. Het invoeren van een basisinkomen voor iedereen met een passende opzet om niet alleen armoede te voorkomen, maar ook om de vrijheid van de mens te waarborgen, om onder eerlijke omstandigheden werk te aanvaarden en zo meer inkomen te verwerven. Daarbij moet de productie meer regionaal worden i.p.v. globaal. Het slepen over de wereld van grondstoffen en tussen- en eindproducten moet minder. Zie: www.sdnl.nl/basisinkomen.htm

  3. De staatsschuld moet niet per se worden afgelost, omdat het een spaarpot is voor beleggers en vooral pensioenfondsen die de ouderen van een inkomen voorzien bovenop de AOW of een ander basisinkomen. De fobie en bangmakerij voor de staatsschuld is onacceptabel. Bovendien heeft Nederland een zeer gematigde schuld t.o.v. veel andere industrielanden. Zie hiervoor www.sdnl.nl/staatsschuld.htm en onze positie binnen de EU

  4. Files, een hot item dat beter is op te lossen met herallocatie dan met een kilometerheffing zoals voorgesteld. Het probleem zit in het woon- en werkverkeer en is het zinnig naar de structuur daarvan te kijken. Het Forensenforfait kan een oplossing zijn door werkgevers/werknemers een forse subsidie te geven om bedrijf of personeel dat van ver komt te stimuleren te verhuizen naar dichter bij het werk. Zie: www.sdnl.nl/forensen-forfait.htm

  5. Sociale voorzieningen, onderwijs en zorg moeten weg van de privatisering omdat dit diensten zijn die zonder tegenprestatie in economische zin worden verleend aan de bevolking. Uitgaven daarvoor geven stabiliteit, zekerheid en afzet voor de bedrijven door koopkracht dat ontstaat door organisatie en afspraak en minder door ongecontroleerde stijging van de waarde van onroerend goed en aandelen op de beurs zoals met deze crisis duidelijk is geworden. Zie: www.sdnl.nl/koopkrachtpariteit.htm

  6. De bankencrisis heeft ons geleerd dat ons geldsysteem onvolkomen is en men in de politiek dreigt met bezuinigingen de tekorten op de begroting te dekken tegen de schade die is aangericht in de financiŽle sector; en die te laten betalen door de werkenden en vooral door de zogenaamde 'onrendabelen' zoals Marcel van Dam als bekeerling dat verwoordde in zijn boek. Zie voor informatie over ons geld: www.sdnl.nl/open-discussie.htm en www.sdnl.nl/geld.htm

  7. De problemen in het recht en in de jeugdzorg zijn zo groot dat een snelle aanpassing van deze justitie-onderdelen, zowel wat betreft de advocatuur als controle op de rechterlijke macht en de jeugdzorg bij OTS of uithuisplaatsing opgepakt moet worden. Ca. 6000 dakloze jongeren die 18 jaar zijn, worden zonder middelen of begeleiding op straat gezet: www.sdnl.nl/jeugdzorg.htm

  8. De wet op de deurwaarder moet snel aangepast, waarbij deze niet meer als incassobureau kan optreden in opdracht van bedrijven etc. Alleen een rechterlijke uitspraak kan met een deurwaardersexploot een vordering rechtsgeldig laten zijn. Incassobureaus komen vaak in valse hoedanigheid een schuldenaar pressen om te betalen met extreem hoge kostenopslag die in de zak verdwijnt van de deurwaarder/incasseerder zelf en de minimale vrijlating wordt genegeerd: www.sdnl.nl/deurwaarders.htm

  9. Het milieu wordt nog steeds geweld aangedaan door het diffuus verspreiden van gifstoffen op talloze manieren, zelfs met subsidie van de overheid; maar zonder dat een mogelijkheid om die vergiftiging van het milieu te voorkomen politiek wordt gesteund. Zie: www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdl.nl/wolmanzouten.htm

  10. De voorgenomen bezuinigingen met 20% blijken allemaal een grote aanslag te zijn op de inkomens van de werkenden, en vooral op die van de gepensioneerden en minima. Zie de voorstellen van de ambtenarencommissies. Waarom geen bezuiniging op de staatsschuld zelf? Waarom wordt het (groot)kapitaal afgeschermd van de bijdrage aan het oplossen van de crisis ??

P.s.,
Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.

Kiesraad - Overzicht geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer

Overzicht van alle bij de Kiesraad geregistreerde politieke partijen

Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt

Democratie en informatie voor alle partijvoorzitters

Kamervragen voor Prinsjesdag, door Brockhus bij SDN

De grote misvatting in de discussie bij NOVA over de noodzaak van bezuinigen

Het referendum in de uitverkoop

Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen

Simpele oplossing vergrijzing: kaasschaafwet op de uitbetaalde rente over staatsobligaties

Zie de brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)

Brief aan prof dr. W.A.F.G. Vermeend van Speakers Academy over het Wassenaarse Akkoord

Terug naar het begin