Zuiveringschap Limburg stelt wenst niet meer te reageren op brieven van ing. van Rooij


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English  Postbus 314 - 6040 AH Roermond Bezoekadres: Maria Theresialaan 99
  Telefoon: 0475-394444     Bank: 63.87.60.464
  Telefax: 0475-311605 Postbank: 3153781

   Ecologisch Kennis Centrum
   'T Achterom 9A
   5491 XD Sint Oedenrode Uw kenmerk: ZL11040 + ZL/27040     Behandeld door: G. Vogels 

 Uw brief van: 11-04-2000 + 27-04-2000 Doorkiesnummer: 0475 - 394245

 Ons kenmerk: AZ/Vs/2000.08488  Datum: 7 JUN 2000

 Bijlage(n): - 


  Onderwerp: Beantwoording brief  Wij hebben kennis genomen van uw brieven van 11 en 27 april 2000, waarin u onze voorzitter er van beticht ? kort samengevat ? persoonlijk financieel voordeel te hebben genoten van een door u gestelde vergiftiging van het oppervlaktewater van de provincie Limburg met kankerverwekkende stoffen. Deze brieven zijn door u tevens op Internet gepubliceerd bij de Sociale Databank.

  Uw Insinuaties berusten niet op waarheid en schaden de goede naam van onze voorzitter en van het Zuiveringschap. Het Is onjuist dat onze voorzitter de firma Schmitz zou toestaan schadelijke stoffen te lozen zonder een daarvoor vereiste vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Evenmin is juist dat onze voorzitter zijn functie niet in vrijheid zou kunnen uitoefenen vanwege zijn lidmaatschap van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.

  De toon en inhoud van uw brieven van 11 en 27 april jl. overschrijdt naar onze mening de grenzen van hetgeen In het maatschappelijk verkeer betaamt. Op dergelijke brieven zullen wij in de toekomst niet meer reageren.

  Wij verzoeken u deze brief op Internet te publiceren bij de Sociale databank Nederland.

  
  
  Hoogachtend,

  Met Dagelijks Bestuur,