Essentie van democratie is niet uw kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Brief aan geadresseerden die de SDN-cdrom hebben ontvangen

Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS

Overzicht van organisaties die de CD-rom van de SDN hebben ontvangen

Video- en TV-presentaties (alleen voor CD-rom)_

Geadresseerden die al een cd-rom ontvingen
Geadresseerden die de originele cd-rom met ontvingen
Ministerie Algemene Zaken
Binnenhof 20
2513 AA Den Haag


Sint Oedenrode, 8 november 1999.

L.s.

Als direct betrokken organisatie zenden wij u hierbij de eerste cd-rom die Stichting Sociale Databank Nederland uitbrengt. Op deze cd-rom treft u een veelheid van onderwerpen en procedures aan die met name het milieu en de juridische consequenties raken voor de samenleving als geheel en voor de consument en het bedrijfsleven in het bijzonder.

De wijzigingen in nationale en Europese wetgeving, plus de productaansprakelijkheid van producenten maken bijgaande cd-rom een onmisbaar element voor beleid en voor het economisch en politiek functioneren van alle betrokkenen. De financiële gevolgen van deze wettelijke (noodzakelijke) veranderingen zijn namelijk zeer verstrekkend.

Met vriendelijke groet,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze


  Ing. A.M.L. van Rooij,
  veiligheids- en milieukundigeBijlage: De eerste CD-rom van de st. Sociale Databank NederlandStichting Sociale Databank Nederland op cd-romINDIEN DE CD-ROM NIET VANZELF START,
DUBBEL-KLIK DAN OP AUTORUN.EXE OF OP START


Lectori salutem,

Hierbij bent u in het bezit gekomen van de eerste versie van de cd-rom van SDN. Voor de Stichting Sociale Databank Nederland is dat een duidelijke mijlpaal. Opgericht door de stichting Grondvest is de SDN nu enkele jaren actief op het internet en geeft met deze cd-rom een overzicht van de internetsite zoals die op 7 november 1999 was samengesteld.

De SDN heeft verschillende groepen van onderwerpen die leidraad zijn voor haar activiteiten. Uitgangspunt is daarbij altijd geweest de filosofie van Henry George (1839-1897) die als econoom en als politicus stelde dat de aarde en al datgene wat in die aarde aan bodemschatten aanwezig is ten dienste zou moeten staan aan alle levende wezens en niet alleen aan een toevallige eigenaar.

George was duidelijk een sociaal voelend mens die meende dat ook - voor die tijd al zeer progressief - de vrouw een inkomen zou moeten hebben voor datgene wat zij voor het gezin en de samenleving doet. Dit werk kan betaald worden uit de single-tax (grondrecht-inning) die voldoende moet kunnen opbrengen om alles te betalen; en ook alle belastingen op arbeid te vervangen.

Enkele onderdelen op deze cd-rom zijn:

 • GRONDVEST voor milieu en economie
 • RECHT en WET voor juridische aspecten
 • ECOLOGIE voor milieu en acties van het EKC
 • ECONOMIE en de geldpolitiek
 • KINDERBESCHERMING en perikelen daaromtrent
 • DEMOCRATIE en de disfunctie daarvan in Nederland


Wij hopen dat u een nuttig gebruik zult kunnen maken van de inhoud, met name voor het onderwijs is deze CD een ware bron van informatie. Zie de verzendlijst van waarnaar deze cd-rom is toegezonden voor journalistieke en politieke referentie op website cd-adres.htm


R.M. Brockhus             W.A. Sweers
Secr./webmaster SDN          voorzitter SDN / Grondvest
Westkade 227, 1273 RJ Huizen     Gasthuislaan 22, 6883 JD Velp
tel. 035-5244141 (redactie)      tel/fax 026-3610689 (redactie)

Stg. Sociale Databank Nederland    Stg. Grondvest
E-mailadres: sdn@planet.nl 	
Internet site: http://www.sdnl.nl     tel./fax 026- 3610689
Westkade 227,	1273 RJ Huizen    Postbus 60051, 6800 JB Arnhem
Giro NL57 INGB 0000 7084 52 Velp           Giro 2446600 Arnhem

  Stichting Sociale Databank Nederland

Vanaf 28 maart 1996 heeft de Stichting Sociale Databank Nederland toegang verkregen tot het wereldwijde internet. Het bestuur van de stichting heeft daarmee een van haar doelstellingen bereikt om diverse standpunten, meningen en theorieën die mede gebaseerd zijn op een georgistische levensvisie - dat de Aarde met haar bodemschatten, waarvan de grond de drager van alle leven is, principieel aan de gehele mensheid toebehoren - breder in de openbaarheid te kunnen brengen.

Stichting Grondvest is een van de initiatiefnemers van het SDN-project en geeft periodiek een kleine brochure uit met artikelen die een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige maatschappij-opbouw voorstaan. De redactie daarvoor wordt verzorgd door Wim Sweers.

De medewerkers van Stichting SDN, van Stichting Grondvest, van de Sociale Omroep Nederland en Stichting VOC vieren het heugelijke feit dat een belangrijke doelstelling bereikt is. Namelijk het dienen van de sociale cohesie in een werkelijk democratische vorm. Een ieder die zich hierin kan vinden nodigen wij uit daaraan mee te werken.

Namens de Stichting Sociale Databank Nederland,

  
  R.M. Brockhus (secretaris)           W.A. Sweers (voorzitter)
  
  
  
  Comité van aanbeveling (Grondvest)
  Prof. dr. S.W. Couwenberg
  Mr. dr. Th. Holterman
  Prof. H.B. Kossen
  Prof. J. Wiersma
  Prof. J. Tinbergen (postuum)


Kamer van Koophandel: S-41052377              Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52
Tel.: (31) 035-5244141 en   St. Sociale Databank Nederland

Deze uitgave is vooralsnog beperkt in aantal. Indien u relaties een kopie wilt laten toekomen dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er kan dan een exemplaar fl 25 per stuk worden toegezonden aan dat adres. Voor grotere aantallen kunt u contact opnemen met de Stichting Sociale Databank Nederland.


E-mail aan de Sociale Databank Nederland