Katholiek Nieuwsblad van 19 oktober 2001: 'Wrakingsrecht laatste verdediging tegen rechterlijke willekeur afgepakt'


Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Democratie, wat is dat?


  van 19 oktober 2001, pagina 13

'Wij leven in een polderdictatuur'


De ambtelijke schandalen in Nederland hopen zich op. Daders blijven ongestraft, dankzij arresten van de Hoge Raad. Ook rechters en advocaten kunnen niet worden aangepakt, wanneer ze hun positie misbruiken. Een kenner van het rechtsbestel legt uit hoe dat kan.

  Nico Burhoven Jaspers

U denkt te leven in een democratische rechtsstaat? Mooi niet dus. Nederland heeft een dictator. U gelooft mij niet? Laat u overtuigen door feiten; het gaat ieder van ons aan.

De Romeinen vonden de figuur van de dictator uit. In tijden van grote, de staat bedreigende onrust, werd een geacht man benoemd die met absolute volmachten de orde moest herstellen om daarna de macht terug te geven: de dictator, Goed idee, niet? Maar macht trekt macht aan. Soms wilde zo'n dictator de macht niet teruggeven en werd het een nare dictator. Toch niet zo'n goed idee.

  Ingebouwde permanente dictator

Bij wet is de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad ingevoerd als de hoogste functionaris van het parket in Nederland, zo ongeveer soeverein naast Majesteit. Democratische controle hoeft hij niet te duchten; zelfs de minister van Justitie heeft niets over hem te zeggen. Professor A.Q.C. Tak beschreef in KN de PG en zijn parket als oppermachtig. Hij heeft ongelimiteerde volmachten en mag en moet eenieder vervolgen als dat nodig zou zijn. Het komt dus neer op een 'democratie' met ingebouwde permanente dictator, die in actie moet komen als de democratie gevaar loopt. Dat lijkt mij een bizarre constructie. Wat vindt u daarvan?

  Klachtregeling

Met een klacht over een rechter kan men slechts 'terecht' bij de PG bij de Hoge Raad. Die klachtregeling (1981) is ingevoerd parallel aan de Wet op de Nationale Ombudsman en moest worden uitgebouwd tot een ombudsregeling voor rechters. De regeling is omgetoverd in precies het omgekeerde: een afdekregeling. Zie het uitstekende artikel in KN 34 van 25 mei 2001. Ook kan men bij wet ontslag van een rechter eisen, maar zelfs mr. Van Delden, tegenwoordig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, constateert dat er nog nooit een rechter is ontslagen. De PG bij de Hoge Raad is verzocht om onrechtmatigheden te onderzoeken van het Hof van Discipline, het hoogste rechtscollege voor advocaten, in verband met een wraking van Van Delden. Ook dit werd genegeerd. Zo is het advocatentuchtrecht afgedekt, tot aan de top. Sabotage van het tuchtrecht tegen advocaten door de voorzitter van de Raad van Discipline in Den Haag werd afgedekt door de PG bij de Hoge Raad. De oppergod aller juristen heeft absolute macht en benut die ook.

  'De oppergod aller juristen heeft absolute macht en benut die ook'

  Wraking

Eens, lang geleden, nam ieder het recht in eigen hand. Dat recht van de sterkste beviel niet zo best. In de loop van de geschiedenis hebben we vele rechten ingeleverd. Daar stond de verwachting tegenover van een eerlijker, onpartijdig rechtssysteem. Het recht op een onpartijdige rechter hebben we nog net wel. Als we met objectieve feiten vraagtekens kunnen plaatsen bij de onpartijdigheid van de rechter, kunnen we een andere rechter eisen; dat is wraken. De minste schijn van partijdigheid moet vermeden worden. Het blijkt bijvoorbeeld dat de rechter en de tegenpartij of diens procureur/advocaat elkaar goed kennen, of zelfs (aangetrouwde) familie zijn. Dat ze lid zijn van dezelfde besloten club, zoals de Rotary, Lions, Tafelronde, VVAO, Soroptimisten, Vrouw en Recht, Stichting Vrouwennetwerk Nederland, Haagsche Schouw, de Witte enz. enz. Of dat ze elkaar al vele jaren kennen als Vice-president en plaatsvervangend rechter. Partijdigheid van de rechter hoeft niet gebleken te zijn om wraking mogelijk te maken.

  Kronkel

Rechters kunnen een wraking gewoonweg negeren, zoals ik zelf heb meegemaakt in oktober 1998 bij wraking van mr. Paris, Vice-president rechtbank Den Haag. Die wraking werd, met dekking van de PG bij de Hoge Raad, genegeerd door mr. Van Delden, die toen de president van de rechtbank in Den Haag was. Op 30 september 1999 oordeelde het Hof Den Haag dat die wraking ten onrechte niet conform de wet afgehandeld was. Mr. Paris werd nogmaals gewraakt door advocaat Wilgers, die na privé-gesprekjes met Van Delden plotseling eiste dat ik van die wraking zou afzien. Anders zou hij mij laten vallen. Zo heeft mr. B. Van Delden mij voor de tweede maal mijn advocaat afgenomen.

  '1 op 500 inwoners maakt de dienst uit voor de andere 499'

Verder is de volgende kunstgreep in zwang: men stelt dat de rechter bij voorbaat onpartijdig is, dat de wraker partijdigheid niet heeft aangetoond, en dat 'dus' de wraking verworpen wordt. Deze kronkel is ook bij de Raad van State benut.

  Rechten van de Mens

En dan is er de nieuwste truc: de handtekening van een advocaat. Met de Hoge Raad voorop wordt het pad naar de onpartijdige rechter (ook volgens artikel 6 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens een grondrecht van ieder van ons, zie het artikel in KN 48 van 31 augustus) geblokkeerd met een buitenwettelijk obstakel (handtekening van procureur/advocaat). Als U procedeert, kunt u de advocaat op ieder moment vervangen. Daarmee in strijd is het idee dat uw processuele rechten afhankelijk gesteld zouden worden van die advocaat. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de vakbond van rechters, heeft sinds februari 2001 een oekaze (rechterlijk bevel red.) uitgebracht over wraking (zie www.sdnl.nl/wraking.htm). Daarin stelt hij dat als er een verplichte procesvertegenwoordiging bestaat, een wraking ondertekend moet zijn door een advocaat. Dat is gewoon onwaar: de Hoge Raad heeft zich gebaseerd op valse logica (zie burhoven/bur-hr16.htm) en verder heeft de Hoge Raad alleen geoordeeld over wraking in cassatie. Zo worden alle rechters aangezet tot schending van de wet, van de bedoeling der wetgever en van grondrechten. Die voorzitter kreeg overigens inmiddels promotie: hij is president van het Hof.

  Polderclan

Hoeveel juristen zijn er bezig met het leveren van recht? Rechters, advocaten, staatsraden enz. Zo'n 16.000: het rechtsbestel. Dan zijn er de bestuurders en ambtenaren die bij voorbaat immuun zijn gemaakt door de Pikmeerarresten van de Hoge Raad. Tel daarbij de politici, vakbondsmensen, hoofdredacteuren (zie het opinieverhaal in KN 50 van 14 september 2001). enz. en het wordt een poldercircuit van circa 35.000 die Nederland draaien. 1 op 500 inwoners maakt de dienst uit voor de andere 499, die in toenemende mate worden buitengesloten. Ziedaar de polderdictatuur.

Zal het de Nederlander een zorg zijn wie het zijn/haar grondrechten en vrijheden afneemt en de rechtsstaat ondergraaft: een dictatoriale functionaris ten behoeve van een bezettende buitenlandse macht of eentje die werkt in het voordeel van een binnenlandse machtskliek?

  Ik denk van niet.

Drs. Nico Burhoven Jaspers MBA studeerde cum laude af in de experimentele fysica en was directeur van het IJkwezen in Delft. Hij heeft fundamentele kritiek op het Nederlands rechtsbestel, waarvan hij de ontwikkelingen nauwlettend volgt.

  De zaak Burhoven Jaspers staat gedocumenteerd op internet bij de Sociale Databank Nederland, www.sdnl.nl

© 2001 Katholiek Nieuwsblad