Brief aan minister Pronk met nadere motivering van ons bezwaarschrift van 17-10-99


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen

Sint Oedenrode, 20 november 1999.

De minister van VROM,
t.a.v. Directoraat-generaal Milieubeheer,
p/a Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen,
Postbus 30945,
2500 GX Den Haag.


Tevens verstuurd per fax 070 - 3391286 op 20 november 1999.

Ons kenmerk: RB/WDE/02119/BZ.

Betreft:

  R.M. Brockhus/Reactie op uw brief van 11 november 1999, kenmerk IMA 1999-18078, in opgemelde zaak.


  Excellentie,

Namens R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: appellant, vindt u hieronder onze reactie op uw brief van 11 november 1999, kenmerk IMA 199918078.

In uw brief van 11 november 1999 schrijft u letterlijk het volgende:

  Ik stel u hierbij in de gelegenheid om binnen een termijn van drie weken
  na dagtekening van deze brief aan te geven in welke zin het belang van de
  heer Brockhus rechtstreeks betrokken is bij het door u bestreden besluit.

In tegenstelling met hetgeen u schrijft heeft het Ecologisch Kermis Centrum B.V. geen bezwaar gemaakt tegen uw op 7 oktober 1999 in de staatscourant gepubliceerde besluit, met kenmerk: NL 91185, van 29 september 1999.

Het is de heer R.M. Brockhus die het Ecologisch Kennis Centrum B.V., alsmede de aan genoemde kantoor verbonden medewerkers, heeft gemachtigd om bezwaar te maken tegen het in geding zijnde besluit, kenmerk: NL 91185, van 29 september 1999. Voor het belang van de heer R.M. Brockhus verwijzen wij u naar zijn bijgevoegde brief van 18 november. 1999 aan ondergetekende (bijlage 1)(1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Als onderbouw daarvoor vindt u bijgevoegd een cd-rom van de Sociale Databank Nederland waarop de hele problematiek rond deze chemische afvaltrajecten, procedures voor de Raad van State en het gesjoemel daarmee, massaal te bekijken zijn. Een lijst van toegezonden organisaties staat daarop eveneens vermeld. Wij verzoeken u kennis te nemen van de informatie op deze cd-rom en de gehele inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (bijlage 2)(1 pagina).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (bijlage 3)(2 pagina's),
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (bijlage 4) (2 pagina's).

In afwachting van uw besluit, tekenen wij,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-vr11.htm

1 pagina volgt.   E-mail; Bank: ABN-AMRO Sint Oedenrode Rekeningnr,: 50.68,32,015 K.v.K nr.: 16019111
   Op al onze leveringen - betalingen en/of transacties zijn van toepassing de
   algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost - Brabant