Pleitnotie in de procedure voor de Raad van State t.b.v. St. tot behoud leefmilieu Buggenum,
Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Per fax 070-3651380

De minister van Verkeer en Waterstaat,
directie Limburg,
Postbus 25,
6200 MA Maastricht.

Sint Oedenrode, 12 december 2001.


  PLEITNOTITIE

 1. Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum.
 2. J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 3. J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 4. P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 5. H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 6. L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 7. H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 8. A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 9. J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 10. C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 11. C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 12. H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.
  Appellanten.

Tegen:

Minister van Verkeer en Waterstaat.
Verweerder.

Ons kenmerk: SBL/rijksw/23091/bz


Tijdstip hoorzitting 12 december 2001 om 10.00 uur.


Geacht college

Voor de inhoud van mijn pleitnotitie verwijs ik u naar de inhoud van bijbehorend verzoek om herziening van 9 december 2001, kenmerk: SBL/rijksw/09121/hz, aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Betreffend herzieningsverzoek vindt u bijgevoegd, hetgeen ik hier als pleitnotitie zal voorlezen.

Tenslotte wil ik u kenbaar maken dat er binnen uw ministerie in ieder geval drie ambtenaren werken die zich door bovengenoemde polderdictatuur laten beïnvloeden. Het betreffen:

 1. De ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders. Zij hebben gepoogd mij de mogelijkheid te ontnemen tot het indienen van nadere stukken in deze zaak. Tegen hen loopt reeds een klacht bij de drs. J.M. de Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
 2. De ambtenaar de heer L. Th.A. Slabbers. Bij brief van 3 december 2001 heeft hij gepoogd het besluit op ons bezwaarschrift d.d. 23 september 2001 over 31 januari 2001 te tillen.

Uw ambtenaar L.Th.A. Slabbers heeft dit gedaan met de wetenschap dat bij besluit van 6 februari 2001, kenmerk CD 6471, aan Demkolec B.V. een veranderingsvergunning is verleend krachtens de Wet milieubeheer, die geldig is tot 31 december 2001. Dit betekent dat als u op ons bezwaarschrift vóór 31 december 2001 een besluit neemt, u ons moet laten winnen. Neemt u echter na 31 december 2001 een besluit dan moet u ons laten verliezen.

Om te voorkomen dat u na 31 december 2001 een besluit neemt, heb ik u bij aangetekend schrijven d.d. 6 december 2001 kenbaar gemaakt dat wij toestemming geven met een verlenging van het beslistermijn tot uiterlijk 25 december 2001. Mocht u zich hieraan niet houden, en toch na 31 december 2001 het besluit nemen op ons bezwaarschrift d.d. 23 september 2001, dan heeft u daarmee tevens beslist niet onafhankelijk te zijn met de bedoeling daarmee bovengenoemde alles vergiftigende polderdictatuur behulpzaam te zijn. In dat geval zal ook tegen u allen een klacht worden ingediend bij de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat drs. J.M. de Vries. Daarbij zal een afschrift van deze pleitnotitie worden overlegd.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage:

  Ons verzoek om herziening d.d. 9 december 2001, kenmerk: SBL/rijksw/09121/hz,
  aan de voorzitter van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (incl. bijlagen)(54 pagina's).