Pleitnotie in de procedure voor de Raad van State t.b.v. St. tot behoud leefmilieu Buggenum,
Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Per fax 070-3651380

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 26 november 2001.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 26 november 2001.

OPEN BRIEF

Ons kenmerk: SBL/Zuiv/26111/VV.

Uw nummer: 200102486/1/H1.


Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.
 • Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001, kenmerk SBL/Zuiv/25061, door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg.
 • Tevens verzoek om in dit verzoekschrift inhoudelijk op de zaak te beslissen daar er sprake is van opzettelijke wetsovertreding door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg om daarmee Demkolec B.V. behulpzaam te zijn met het lozen van giftige stoffen zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning.


Geacht college,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: appellanten, verzoekt ondergetekende u tot het treffen om voorlopige voorziening resp. schorsing van de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001, kenmerk SBL/2000/25001, door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg.

Ons bijbehorend beroepschrift van 26 november 2001, kenmerk: SBL/Zuiv/26111/B, vindt u bijgevoegd. Van ons dwangsomverzoek d.d. 25 juni 2001 vindt u een kopie bijgevoegd (zie bijlage A). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffend dwangsomverzoek staat letterlijk het volgende:  Geacht college,

  Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: cliŽnt, verzoeken wij u om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.100,000,- per dag tot een maximum van f.300.000.000,- Demkolec B.V., Roermondseweg 55, 6081 NT Haelen te dwingen tot verwijdering van alle binnen de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen, als RWZI-slib en kippenmest, en hen te verbieden deze nog langer te vergassen. Dit omdat Demkolec B.V. dit doet zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van uw college.

  Motivering verzoek.

  Bij besluit CD 6471 van 6 februari 2001 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg aan Demkolec B.V. milieuvergunning verleend voor het opslaan behandelen of verwerken (meevergassen) van (gevaarlijke)afvalstoffen als RWZI-slib en kippenmest op het perceel Roermondseweg 55 te Haelen.

  Door het in werking treden van het Koninklijk Besluit van 4 november 1983 (stb 577) uitvoering gevende aan de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is de vergunningverlening voor de lozing van afvalwater afkomstig van een inrichting die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken, verlegd van de gemeente (provincie) naar de waterkwaliteitsbeheerder c.q. beheerder van een zuiveringstechnisch werk.

  Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het ontwerp van het besluit, nummer 95-7161, van het Zuiveringschap Rivierenland (bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg is daarmee het bevoegde gezag voor het verlenen van de Wvo-vergunning voor de navolgende afval(water)stromen op de gemeentelijke riolering en de oppervlaktewateren die niet vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat.

  • huishoudelijk afvalwater afkomstig van kantoor en gebouwen.
  • regenwater afkomstig van het sterk verontreinigde bedrijventerrein.
  • regenwater afkomstig van de opslag van de (gevaarlijke) afvalstoffen als RWZI-slib en kippenmest.
  • regenwater afkomstig van eventuele aanwezige brandstofvoorzieningen, of andere voorzieningen die het regenwater kunnen verontreinigen.
  • emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht die vervolgens (met regenwater) rechtstreeks neerslaan op het oppervlaktewater.
  • emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht die vervolgens (met regenwater) eerst neerslaan op terreinen en daken en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terecht komen.

  Dat voor de lozingen vernoemd onder "e" en "f" een Wvo-vergunning is vereist heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak C-231/97, - een geschil tussen A.M.L. van Rooij en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel -, bij arrest op 29 september 1999 uitgesproken. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd blz. 1 en 10 van betreffend arrest van het Europese Hof van Justitie (bijlage 2) en het naar aanleiding daarvan geplaatste artikel "Giftige stoffen via de lucht lozen mag niet meer" uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999. (bijlage 3).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Omdat Demkolec B.V. op de hierboven omschreven wijze een of meerdere van bovengenoemde afval(water)stromen loost op de gemeentelijke riolering en oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning dient dat onmiddellijk te worden beŽindigd.

  Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.100.000,- per dag tot een maximum van f.300.000.000,- Demkolec B.V. te dwingen tot onmiddellijke verwijdering van alle binnen de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen, als RWZI-slib en kippenmest, en hen te verbieden deze nog langer te vergassen. Tevens willen wij u erop wijzen dat u ingevolge artikel 18:11 Wm juncto artikel 5:34 Awb binnen vier weken op dit verzoek een besluit moet nemen.Zoals u in betreffend dwangsomverzoek kunt lezen hebben wij het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg zeer nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat zij ingevolge artikel 18.11 Wm juncto 5:34 Awb binnen vier weken op dat verzoek een besluit moeten nemen. Ondanks deze wetenschap heeft het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg heden na maar liefst ruim 21 weken nog steeds geen besluit genomen op ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001. Hier is dus echt sprake van boze opzet en grof machtsmisbruik van de zijde van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg. Het dagelijks bestuur gebruikt haar bevoegdheden tot het nemen van een besluit hier dan ook zeer nadrukkelijk voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend en overtreden hiermee zeer nadrukkelijk artikel 3:3 van de Algemene wet Bestuursrecht.

U zult zich afvragen waarom doet het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg dit?

Het antwoord hierop is helder. Uit navraag is gebleken dat Demkolec B.V. voor het direct dan wel indirect lozen van afvalwater in het oppervlaktewater, dat onder het beheer van het Zuiveringschap Limburg valt, over geen Wvo-vergunning beschikt. Dit betekent dat het dagelijks bestuur op ons dwangsomverzoek enkel en alleen positief kan beschikken.

U zult zich afvragen waarom doet het dagelijks bestuur van het zuiveringschap Limburg dit dan niet? Het antwoord hierop is ook helder. Het dagelijks bestuur is volledig in de greep van de hieronder beschreven Nederlandse collusie dictatuur, die deze kolengestookte Willem-Alexander elektriciteitscentrale gebruiken als dekmantelbedrijf.

  Nederlandse collusie dictatuur.

Rondom de toelating van de bestrijdingsmiddelen superwolmanzout-B (6800N) en superwolmanzout-Co (8228N) van Hickson Garantor B.V. heeft er in Nederland zich een collusie dictatuur ontwikkeld. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De oorzaak hiervan zit hem in (bewust) ingebouwde tekortkomingen in wetgeving.

Neem bijvoorbeeld de Bestrijdingsmiddelenwet. Deze wet heeft de volgende tekortkomingen:

 • het verzwijgt de niet werkzame stoffen, dus elke soort gevaarlijk afval kan straffeloos worden toegevoegd.
 • bij de toelating van bestrijdingsmiddelen mag geen rekening gehouden worden met de milieu- en gezondheidsschade in de afvalfase. Voor deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zijn verantwoordelijk al diegenen die een betrokkenheid hebben gehad in de totstandkoming. De totstandkoming van wetgeving is als volgt:

 1. ambtenaren van betrokken ministeries werken een wetsvoorstel uit; bij de Bestrijdingsmiddelenwet zijn dat de ministeries van VROM, VWS, LNV en SZW.
 2. het door deze ambtenaren uitgewerkte wetsvoorstel gaat naar de ministerraad ter beoordeling.
 3. indien de ministerraad akkoord is wordt dit aangeboden aan de Raad van State ter advisering (art. 73 Grondwet).
 4. het advies van de Raad van State wordt voorgelegd aan de Kroon (Ministerraad en H.M. de Koningin).
 5. de Kroon geeft haar inhoudelijke reactie in een nader rapport aan de bewindslieden (Ministers en Staatssecretarissen).
 6. na goedkeuring door de regering wordt het als gedrukt stuk aan het parlement voorgelegd voor een plenaire behandeling.
 7. in de Tweede Kamer worden met moties en amendementen toevoegingen en wijzigingen op het wetsontwerp voorgesteld.
 8. na goedkeuring in de Tweede Kamer wordt het wetsontwerp aan de Eerste Kamer voorgelegd. Deze mag alleen maar goed- of afkeuren.
 9. na goedkeuring door de Eerste Kamer volgt publicatie van de Bestrijdingsmiddelenwet in de Staatscourant.

Voor genoemde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zijn dan ook verantwoordelijk:

 • de Ministers en ambtenaren van de ministeries van VROM, VWS, LNV, ZSW.
 • de Ministerraad
 • de Raad van State
 • de Kroon met H.M. als voorzitter
 • de Tweede Kamer
 • de Eerste Kamer

De schade als gevolg van genoemde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet komt voor rekening van bovengenoemde instantie's. Omdat de totale gezondheids- en milieu-schade niet meer te betalen zijn, wordt er door de politiek samen met bedrijven naar creatieve oplossingen gezocht, waarbij wetten, Europese richtlijnen, verordeningen en arresten worden overtreden en genegeerd. Van die overtredingen zijn vele aangiftes gedaan, die nog nooit hebben geleid tot strafvervolging. De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad stellen namelijk dat overheden strafrechtelijk immuun zijn. Voor de uit genoemde wetsovertredingen voortvloeiende schade voor burgers is de Staat ook niet aansprakelijk. De Hoge Raad heeft als zodanig beslist in het Volkel-arrest. Men kan, van uit deze collusie voortkomende en samenhangende wetsovertredingen zoveel aangiftes doen als men maar wil, er wordt door justitie nooit tot vervolging overgegaan.

Hiermee is onze zogenaamde democratische rechtstaat feitelijk een machtsstructuur geworden, waar de beperkingen van wetten voor sommige bedrijven niet meer gelden. Houtimpregneerbedrijven die schoon hout volpersen met gevaarlijk afval en kolengestookte elektriciteitscentrales die betreffend gevaarlijk afval opstoken mogen van onze Raad van State dan ook alle wetten, Europese richtlijnen, verordeningen en arresten overtreden. Voor het overtreden van deze wetten krijgen ze van onze overheid ook nog grote bedragen (milieu)subsidie onder de dekmantels van ecologisch, duurzaam bouwen, biomassa, secundaire brandstof, groene stroom e.d. Zo ook de naar kroonprins Willem Alexander genoemde elektriciteits-centrale te Buggenum. Deze centrale mag van staatsraad mr. J.M. Boll van de Raad van State allerlei proeven doen en kankerverwekkende stoffen naar de lucht uitstoten zonder de daarvoor vereiste vergunningen in strijd met Europese richtlijnen, verordeningen en arresten.

Kroonprins Willem-Alexander heeft onlangs op de jaarvergadering van werkgeversorganisatie VNO/NCW het volgende aangekondigd: watervervuiling via de uitstoot van giftige stoffen naar de lucht dient te worden beŽindigd of zo beperkt mogelijk te worden gehouden. Deze aankondiging van kroonprins Willem-Alexander kunnen wij allemaal toejuichen. (zie bijlage B). Wij verzoeken u de kroonprins hierin te volgen en te beslissen dat het lozen vanuit de Willem Alexander centrale zonder de daartoe vereiste Wvo-vergunning onmiddellijk moet stoppen. Ook bijgevoegd artikel "Raad van State onder zware kritiek" uit het Katholiek Nieuwsblad van 9 november 2001 maakt duidelijk hoe erg het is. (zie bijlage C).

Ook de door mij op 15 november j.l. gehouden presentatie voor de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) laat hierover geen enkele discussie meer bestaan. De tijdens die presentatie gebruikte sheets kunt u alle 39 stuks bekijken bij de stichting Sociale Databank op internet adres: www.sdnl.nl/nvvk.htm (zie ook bijlage D).

Wij verzoeken u dat te doen alvorens hierop te beslissen. Tot op heden is ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volledig in de greep geweest van de hierboven beschreven Nederlandse collusie dictatuur. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om deze collusiedictatuur niet langer meer te steunen en op grond van de aangeleverde feiten:

 • De weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001 te schorsen.
 • Tevens inhoudelijk te beslissen in deze zaak en het dagelijks bestuur van het zuiveringschap Limburg met oplegging van een dwangsom per dag te dwingen dat Demkolec B.V. onder oplegging van een last onder dwangsom van f.100.000,- per dag tot een maximum van f.300.000.000,- wordt gedwongen tot onmiddellijke verwijdering van alle binnen de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen, als RWZI-slib, kippenmest, sloophoutsnippers, en hen te verbieden deze nog langer te vergassen.
 • Het dagelijks bestuur te veroordelen in de proceskosten.

Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffiekosten ten laste van de rekening courant nummer 705 - 151 R gebracht moeten worden. Ons is gebleken dat u de hierboven beschreven Nederlandse collusie dictatuur jarenlang hebt geholpen door misbruik te maken van termijnen. Om te voorkomen dat u dat nu weer doet hebben wij besloten geen gebruik te zullen maken van een hoorzitting, zodat u in deze zaak direct uitspraak kunt doen. Hiermee voorkomen wij tevens dat u na ontvangst van dit beroepschrift het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg gaat tippen dat zij eerder op ons verzoek van 25 juni 2001 moeten beschikken dan dat u uitspraak doet op dit verzoek om voorlopige voorziening, resp. schorsing.

Dit verzoekschrift hebben wij laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: www.sdnl.nl/ekc-rs75.htm Uw uitspraak op dit beroepschrift zal eveneens worden geplaatst bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet. De volmachten van appellanten vindt u bijgevoegd (zie bijlage E).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 41067701, van de stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving (zie bijlage F).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis centrum B.V. (zie bijlage G)
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage H)


  Hoogachtend

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • de stichting Sociale Databank Nederland
 • de Vrijwillige Milieurecherche.

Bijlage: (37 pagina's)

 • Ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001, kenmerk: SBL/Zuiv/25061, aan het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg (16 pagina's).
 • ANP-artikel "Kroonprins, via de lucht aanpak watervervuiling" (1 pagina).
 • Artikel "Raad van State onder zware kritiek" KN 9 november 2001 (1 pagina, A3).
 • Brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof.dr.F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie te Den Bosch + presentatiesheets 39 stuks van EKC B.V. voor NVVK (1 pagina, A3).
 • De volmachten van appellanten (12 pagina's)
 • Uittreksel KvK, dossiernummer 41067701 (2 pagina's)
 • Uittreksel KvK, dossiernummer 16090111 (2 pagina's)
 • Uittreksel KvK, dossiernummer 17102683 (2 pagina's)