Wraking van staatsraden wegens belangenverstrengeling rond milieuwetten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging
Tevens verstuurd per fax 070-3651380 op 24 april 2002.

OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 24 april 2002.

Vice-President van de Raad van State,
Mr. H.D. Tjeenk Willink,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Ons kenmerk:

Betreft:

  De zaken met de volgende nummers:
  200105925/1/M1, 200002174/1/M1; 200101610/1/M1,
  200101445/1/M1 en 200101387/1/M1.

Geachte heer Tjeenk Willink,

Bijgevoegd vindt u een afschrift van mijn brief van 22 april 2002, kenmerk: VROM/22042/vz, aan de Staat der Nederlanden t.a.v. de Minister van VROM, drs. J.P. Pronk (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van die inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit die inhoud kunt u opmaken dat uw PvdA-partijgenoten Minister J.P. Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Minister-President W.Kok zich al jarenlang schuldig maken aan "chemische genocide" op miljoenen mensen.

Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat deze "chemische genocide" in gang is gezet vanuit Kabinet Lubbers III waarin uw huidige staatsraden dr. E.M.H. Hirsch Ballin en mr. A. Kosto zitting hadden als minister van Justitie en daartegen toentertijd niet strafrechtelijk hebben opgetreden. Hiermee heb ik feitelijk aangetoond dat de huidige staatsraden Hirsch Ballin en Kosto ten tijde van Kabinet Lubbers III hun functie als minister van Justitie in ernstige mate hebben misbruikt om deze "chemische genocide" op mensen maximaal te kunnen laten uitbreiden, ter verrijking van enkele (politieke) geldwolven.

In opgemelde zaken, die morgen op 25 april 2002 vanaf 10.00 uur ter zitting worden behandeld, gaat het om bedrijven die door met name minister Pronk en Minister-President Kok en uw staatsraden Hirsch Ballin en Kosto worden gebruikt als dekmantel voor uitbreiding van deze "chemische genocide" tot het moment er in ons land geen enkel leven meer mogelijk is. Dit ter verrijking van enkele criminele (politieke) geldwolven.

Opgemelde vijf zaken worden behandeld door een meervoudige kamer waarvan staatsraad mr. J.P.H. Donner de Voorzitter is. Uit zijn handelwijze tot op heden kan ik niet anders concluderen dan dat hij in opgemelde zaken geen recht zal uitspreken, maar zijn bevoegdheid zal gaan misbruiken om daarmee de uitbreiding van deze "chemische genocide" behulpzaam te zijn.

Met klem verzoek ik u die maatregelen te treffen die nodig zijn om bewerkstelligt te krijgen dat staatsraden hun machtspositie niet langer meer mogen misbruiken om deze "chemische genocide" op miljoenen mensen, omwille van de winst van enkele (politieke) geldwolven, daarmee behulpzaam te zijn. Tevens verzoek ik u dat mij per omgaande schriftelijk te bevestigen.

Gaan uw staatsraden, ondanks dit schrijven aan u, toch nog door met hun hulp aan de "chemische genociden" op miljoenen mensen, dan hebt u dat alles op uw geweten. Ik zal dat dan aan iedereen laten weten. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.


  Hoogachtend

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • stichting Sociale Databank Nederland (website: www.sdnl.nl)
 • Overige betrokken personen (chemische genocide slachtoffers).

Bijlage:

  De brief van 22 april 2002, kenmerk: VROM/22042/vz aan de Staat der Nederlanden,
  t.a.v. de Minister van VROM, drs. J.P. Pronk. (10 pagina's)