Dringend verzoek om op 24 april het kolenconvenant met minister Jorritsma (EZ)
brancheorganisatie EnergieNed en de vijf producenten niet te ondertekenen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Gerelateerde brief aan Minister drs. J.P. Pronk

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging
en per fax 070-3474081.

  Staat der Nederlanden,
  t.a.v. de minister van Economische Zaken,
  Mevr. A. Jorritsma-Lebbink,
  Bezuidenhoutseweg 30,
  2594 AV 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 22 april 2002.

  OPEN BRIEF

Persoonlijk en in handen.

Ons kenmerk: EZ/22042/vz.

Betreft:

  Dringend verzoek om op 24 april a.s. het kolenconvenant met minister Pronk (VROM), branche organisatie EnergieNed en de vijf producenten niet te ondertekenen. Dit omdat u als minister van een demissionair Kabinet dergelijke grote beslissingen niet mag nemen.


Geachte mevrouw Jorritsma-Lebbink,

Mede namens ondergetekende als natuurlijk rechtspersoon laat ik u hierbij toekomen mijn brief van 22 april 2002, kenmerk: VROM/22042/vz, aan minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

In betreffende brief staat letterlijk het volgende geschreven:

  De vijf elektriciteitsproducenten in Nederland verplichten zich voor de periode 2008-2012 tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 6 Mton. De reductie zal grotendeels worden gerealiseerd uit het meestoken van biomassa in kolencentrales. Die afspraken hebben de bedrijven met de overheid bereikt in het 'Convenant kolencentrales en CO2-reductie, kortweg Kolenconvenant. Over het convenant is langdurig onderhandeld tussen de ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Pronk (Milieu), brancheorganisatie Energie Ned en de vijf producenten. Jorritsma heeft de Tweede Kamer gemeld dat het akkoord 24 april 2002 wordt ondertekend. De overheid verplicht zich hiermee tot een onverminderde voortzetting van het huidige stimuleringsbeleid voor biomassa.

Met nadruk verzoek ik u het beschreven feitenrelaas, in mijn brief aan de Minister van VROM, goed te lezen en op grond daarvan te beslissen dat u op 24 april a.s. bovengenoemd kolenconvenant niet ondertekent. Dit omdat u als minister van een demissionair Kabinet dergelijke grote beslissingen überhaupt niet mag nemen. Tevens verzoek ik u mij dat per kerend schrijven schriftelijk te bevestigen.

  Openbaarheid

Om te voorkomen dat deze 'chemische genocide' door toedoen van minister J.P. Pronk en Minister-President W. Kok nog miljoenen mensen meer zal gaan treffen heb ik deze brief aan verantwoordelijk minister van Economische Zaken mevr. A. Jorritsma-Lebbink bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen op adres: www.sdnl.nl/ekc-convenant2 Ook uw antwoord op dit verzoek zal bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

Hoogachtend, ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum B.V.
voor deze,

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

C.C.

 • Dhr. W. Kok, Minister-President
 • Mevr. A. Jorritsma-Lebbink, Minister van Economische Zaken.
 • Mr. H.D. Tjeenk Willink, Vice president van de Raad van State.
 • De Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer.
 • De Eerste Kamer der Staten Generaal.
 • Mevr. A. Derkx, voorz. Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.
 • Drs. A. van Bergen, vrijwillige milieurecherche Nijmegen.
 • Stichting sociale Databank Nederland
 • Katholiek Nieuwsblad.
 • Kleintje Muurkrant.
 • De Cobouw.
 • Twee Vandaag.
 • De Loss TV
 • De ANP/GPD
 • De gemeenteraad van Sint Oedenrode.

Bijlage: Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk: VROM/22042/vz, aan Minister Pronk van VROM (10 pagina's)