Open brief over corruptie in Sint-Oedenrode


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  Ing. A.M.L. van Rooij
  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  OPEN BRIEF

AANTEKENEN.

Sint Oedenrode, 31 januari 1999.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3639153 op 31 januari 1999.


Betreft: Burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode de hoogste maffiabaas van Nederland ???

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties,
de heer dr. A. Peper,
Postbus 20011,
2500 EA ''s-Gravenhage.


Excellentie,

Bij aangetekende brief van 16 januari 1999 heb ik u gevraagd een einde te maken aan de misstanden in de gemeente Sint Oedenrode die zijn ontstaan door het handelen van burgemeester P. Schriek en ing. C.A.M. Kerstholt (hoofd bouwen en milieu).

Heden, na 14 dagen, heeft u op betreffende brief nog geen enkele reactie gegeven, zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Vanwege het feit dat burgemeester P. Schriek (als hoge maffiabaas) de macht in Nederland nagenoeg geheel heeft overgenomen, acht ik de kans groot dat mijn aangetekend schrijven van 16 januari 1999 u niet heeft bereikt. Omdat ik, evenals vele anderen in Sint Oedenrode, niet ten prooi wil vallen aan de maffiapraktijken van burgemeester P. Schriek (CDA) en zijn uitvoerders, waaronder:

 • milieuwethouder J.G. Jansen (CDA), tevens loco-burgemeester, heeft zich reeds vanwege corruptiepraktijken als wethouder terug moeten trekken
 • C.A.M. Kerstholt; hoofd bouwen en milieu van de gemeente Sint Oedenrode.
 • G. van Aarle; milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.
 • C. v/d Boogaard; milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.

heb ik deze brief noodgedwongen als "open brief" aan u moeten versturen en bij de Sociale Databank Nederland op internet moeten laten plaatsen. Burgemeester P. Schriek staat aan het hoofd van een grote criminele organisatie die enorme bedragen aan Roois gemeenschapsgeld misbruikt voor het voeren van een continue gedoogbeleid met als doel:

 • om de afvalmisdaad met vele miljoenen guldens te verrijken via de gebr. van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf.
 • om F. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a, met zo'n 3,6 miljoen gulden te verrijken
 • om loco-burgemeester, tevens milieuwethouder, J.G. Jansen met zo'n f. 250.000,- te verrijken.

Burgemeester P. Schriek gaat hierbij zelfs zover dat hij persoonlijk documenten vervalst om zijn loco-burgemeester te helpen met het plegen van deze vorm van corruptie.

 • om zichzelf te verrijken door zichzelf (als burgemeester) veel te goedkoop een van de mooiste plekjes in de kern van Sint Oedenrode toe te eigenen, daarvoor een eikenhouten bos te kappen zonder een daarvoor vereiste kapvergunning en ter plaatse te beginnen met het bouwen van zijn eigen huis zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning.

Burgemeester P. Schriek (als hoge maffiabaas) misbruikt eveneens enorme bedragen aan Roois gemeenschapsgeld voor het afpersen en liquideren van degene die geen enkele wet overtreden, omdat zij op een rechtmatige wijze vechten tegen bovengenoemd crimineel gedoogbeleid. Om deze maffia praktijken kracht bij te zetten stuurt burgemeester P., Schriek ongevraagd en onaangekondigd vertrouwensartsen op zijn burgers af en organiseert hij (als hoofd van de politie) bij hen binnenvallen met de politie in de aanslag. Betreffende binnenvallen hebben het brute karakter van die van juist voor de Tweede Wereldoorlog. Op deze (gewelddadige) manier worden (zijn) onder leiding van burgemeester P. Schriek in ieder geval de volgende Rooise burgers afgeperst.

 • J.H.M. van den Oever, Ollandseweg 115, voor een bedrag van f. 75.000,- op een directe manier en nog eens vele tienduizenden guldens op een indirecte manier.
 • M. v/d Heuvel, Vresselseweg 115, voor een bedrag van f.33.500,- op een directe manier en nog eens vele tienduizenden guldens op een indirecte manier.
 • A.J. van Rooij. 't Achterom 9, met vele tienduizenden guldens.
 • A.M.L. van Rooij (ondergetekende) met vele honderden duizenden guldens.

Als gevolg van mijn strijd tegen dit al jarenlang voortdurend uiterst crimineel handelen onder leiding van burgemeester P. Schriek, hebben ondergetekende, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn ouders al jarenlang te maken gehad met honderden levensbedreigingen, tientallen vernielingen, veel fysiek geweld, pogingen tot doodslag, etc. Recent nog heeft F. v/d Biggelaar (26 jaar) mijn moeder (80 jaar) op zijn autokap gesmeten en de keel dichtgeknepen. Een regelrechte moordaanslag.

Als gevolg van het verrijken van de milieumaffia via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. is ter plaatse ons kritische Dommeldalgebied reeds sterk verontreinigd met o.a. het kankerverwekkende arseen en chroom. Het saneren ervan zal de Rooise gemeenschap vele miljoenen guldens gaan kosten. Mijn onroerend goed pal langs het impregneerbedrijf van de gebr. van Aarle B.V. is hiermee voor vele honderden duizenden guldens en mogelijk miljoenen guldens in prijs gedaald.

De Rooise maffia, onder leiding van burgemeester P. Schriek, doet dit opzettelijk zodat zij daarna mijn onroerende goederen voor een appel en een ei kunnen aankopen om daarmee het houtimpregneerbedrijf van de gebr. van Aarle B.V. te kunnen uitbreiden met als doel genoemde afvalmaffia nog verder te verrijken. Om dit alles te realiseren wordt door burgemeester P. Schriek al jarenlang geen uitvoering gegeven aan onherroepelijke uitspraken van de Raad van State en de rechtbank. Hij heeft zich hiermee weten te plaatsen boven ons hoogste rechtscollege de Raad van State.

Mijn al jarenlange pogingen, middels het doen van honderden aangiften bij de politie en justitie, leiden niet tot het einde van deze al jarenlang voortdurende grootschalige maffiapraktijken onder leiding van burgemeester P. Schriek. Hieruit kan ik niet anders concluderen dan dat burgemeester P. Schriek een van de hoogste maffiabazen van Nederland moet zijn.

Alleen u zit in de positie om aan deze al jarenlang voortdurende maffiapraktijken een einde te maken door burgemeester P. Schriek op staande voet uit zijn functie te ontheffen. Ik vertrouw erop dat u dat doet en ondergetekende daarvan schriftelijk op de hoogte stelt. Ik heb als goed burger de plicht om geen geld te betalen aan bovengenoemde maffia en de betaling van mijn onroerende zaakbelasting op te schorten tot het moment u genoemde misstanden (misdaad) in Sint Oedenrode heeft opgelost.

Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan burgemeester P. Schriek van de gemeente Sint Oedenrode met het dringende verzoek om binnen 24 uur daarna een afschrift aan alle raadsleden persoonlijk te laten toekomen. Hieruit kunt u toch niet anders dan concluderen dat ik de waarheid spreek en alles kan bewijzen met feitelijke informatie.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat er in Nederland, in geval er maffia achter zit, met nette normale woorden niets meer te bereiken valt en dat wanneer u niet ingrijpt ik het bewijs in handen heb dat burgemeester P. Schriek ook u in zijn macht heeft en dus daadwerkelijk de hoogste maffiabaas en daarmee tevens de dictator van geheel Nederland is.

Vertrouwende op uw spoedige actie, tekenen wij,  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur
1 pagina volgt.

Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw20.htm


Milieu-onderwerpen
Milieu-onderwerpenIntegriteit Rechterlijke Macht
Artikel van Harrie Verrijt in het Eindhovens Dagblad