Koopkracht is ook een product dat een evenwichtige distributie behoeft

In 2004 was al bedacht wat het Kabinet Rutte/Samsom hebben ingevoerd. De zorg komt er nu achteraan...!

AOW . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Armoede

Welke zin heeft het om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen?

10 december 2004

ANP: DEN HAAG - Een aantal topambtenaren wil de sociale zekerheid grondig hervormen. Zij pleiten voor verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, verlaging van de WAO-uitkering van 70 naar 55 procent van het laatst verdiende loon en loslaten van de koppeling tussen uitkeringen en de gemiddelde loonstijging in de collectieve sector en het bedrijfsleven.

Dit staat in een notitie van vijf kantjes van de topambtenaren van de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken, verenigd in de zogenoemde Centraal Economische Commissie (CEC). Zij reageren daarmee vooral op een recent rapport van het Centraal Planbureau (CPB), dat stelt dat ondanks de vergrijzing Nederland de komende decennia welvarend blijft. 'Ze vinden het nodig dat rooskleurige beeld te corrigeren', zei de woordvoerder van minister Brinkhorst van Economische Zaken. Het kabinet bespreekt de notitie vrijdag.

Het CPB neemt de kritiek niet hoog op. Het planbureau heeft in zijn rapport vier scenario's voor de periode tot 2040 uitgewerkt. Volgens een woordvoerster is het een kwestie van accenten leggen. De CEC-ambtenaren benadrukken dat kiezen voor meer economische groei niet zonder forse hervormingen kan gaan. Overigens noemt het CPB in zijn rapport ook de ontkoppeling en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar als maatregelen die genomen moeten worden om het meest gunstige scenario te bereiken. In een andere CPB-studie wordt een verlaging van de WAO-uitkering naar 55 procent genoemd.

Het kabinet is een verklaard voorstander van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Minister De Geus (Sociale Zaken) laat wel onderzoek doen naar de mogelijkheden van een flexibel pensioensysteem, zoals in Zweden bestaat. Daar kunnen mensen kiezen om tussen hun 62e en 70e levensjaar met pensioen te gaan. De Tweede Kamer, onder aanvoering van de PvdA, pleitte voor zo'n onderzoek, waarbij het recht op AOW als 65-jarige onaangetast blijft. Ook nieuwe ingrepen in de WAO liggen op korte termijn zeker niet voor de hand. In 2006 gaat een grootscheepse hervorming van de WAO in. Die houdt in dat alleen volledig arbeidsongeschikten nog een uitkering krijgen. Die gaat dan wel omhoog naar 75 procent.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!