De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukte geld van DNB?

Mario Draghi (ECB) heeft de sleutel in handen voor economisch en financieel herstel!

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 12 april 2013 12:10
Aan: cie.fin@tweedekamer.nl; cie.szw@tweedekamer.nl; cie-snb@minfin.nl
CC: info@dnb.nl; cie.fin@tweedekamer.nl; cie-snb@minfin.nl; info@cpb.nl; wtm@cpb.nl; info@cbs.nl; ser.info@ser.nl
Onderwerp: Niet de gepensioneerden parasiteren op de jongeren m.b.t. hun pensioen, maar de jeugd profiteert met hun pensioen van de spaarpot van de ouderen

Mario Draghi (ECB) heeft de sleutel in handen voor economische en financieel herstel!

Op RTLZ was een open discussie over het rentebeleid van de ECB. Zoals mij al veel langer bekend was, stallen banken en overheden overschotten aan euro's waaraan zij op een bepaald moment geen zinnige bestemming kunnen geven tegen een kleine rentevegoeding bij de Europese Centrale Bank van meneer Draghi.

Ik heb geen inzicht in hoeveel geld er inmiddels bij de ECB is geparkeerd, maar dat moet aanzienlijk zijn, mede voor de opbouw van de door de Europese Commissie gestelde eis van grotere buffers voor de banken om klappen met eigen vermogen te kunnen opvangen. Dit vraagt om een nadere beschouwing.

Vastgesteld kan worden dat vele miljarden euro's met het parkeren daarvan door de banken een sterk deflatoire werking heeft en de financiering van het bedrijfsleven en de woningmarkt hevig belemmeren. Beschikbare financiële middelen worden dan aan de circulatie onttrokken en verhinderen economische activiteiten en werkgelegenheid. Geld wordt daardoor economisch dood gemaakt voor de maatschappij. Op RTLZ suggereerde een van de ankermensen dat de rente wel eens negatief zou kunnen worden voor banken en overheden die hun geld onproductief en deflatoir parkeren bij de ECB. Wouw, zo had ik het nog niet doordacht, want dat zou betekenen dat los van de massale geldpersactiviteiten van de FED in de VS, de Europese Centrale bank een instrument in handel heeft om zonder extra gelduitgifte, zoals de Amerikanen, de Britten en de Japanners dat massaal wel doen, de eigen financiële middelen van staten en banken dwingend in circulatie kan brengen. Werkelijk het ei van Columbus.

In mijn kritiek op het beleid van Mario Draghi verweet ik hem dat hij nauwelijks het recept van de FED etc. volgde door niet meer liquiditeit in omloop te brengen, maar daar tegenover juist een verkrapping van het geldsysteem initieerde met dat geldparkeerbeleid bij de ECB tegen een lage rente. Nu, wanneer de ECB de rente negatief zou gaan maken voor sparende overheden en banken bij de ECB, dwingt hij de marktpartijen tot investeren in economische groei en werkgelegenheid, naast de sterk dalende rente voor met name de zuidelijke probleemstaten als Griekenland en het westerse deel van Cyprus.

Nederland is nu volledig eigenaar van grote banken: ABN-AMRO, Fortis Nederland, SNS en deels van andere grote financiële instellingen als ING en verzekeraars. Je zou zeggen aandeelhouder Staat der Nederlanden stuurt het financieringsbeleid van genationaliseerde banken zodanig dat geen problemen met de normale financiering van het Midden- en Kleinbedrijf zou leiden tot massaontslagen en werkloosheid. Het tegendeel is waar. De regering heeft met het eufemisme van 'hervormingen' duidelijk het doel om de welvaart van de burgers in ons land te laten dalen voor een kostprijs per eenheid product voor de export, om zogenaamd sterker uit de crisis te komen. Ook hier is het omgekeerde het geval, we zakken er doelbewust dieper in. Het egalisatiebeleid vanuit Brussel voor de nieuwe en zuidelijke landen is helder; om convergerend de welvaart aan te (laten) passen aan het niveau in het noorden en westen van Europa als Nederland, Duitsland en België.

Daarom dit voorstel: Stuur een brief met vragen aan de minister van Financiën, de Tweede Kamer en aan De Nederlandsche Bank NV; en eis een antwoord op enkele van de vragen die hieronder gesteld zijn: en denk eens na over het voorstel van een werkgelegenheid.

Eerst wat vragen over wat de begrippen zijn
 • Wat is geld eigenlijk?
 • Wie maakt ons geld en tegen welke condities?
 • De wegkwijnende geldmarkt is dat wel een echte markt?
 • Vertrouwen lijkt de sleutel tot herstel, maar wat is dan toch dat vertrouwen?
 • Is het vertrouwen in het geldsysteem te vervangen door monetair beleid?
 • Is er een oplossing voor de schuldposities van de Eurolanden?
 • Is het probleem van Cyprus niet een gevaarlijk schaakspel tussen de EU en de Russen?
 • Is de Belgische verdwijntruc geen aardige vinding om de recessie te beëindigen?
 • Is de externe verrekening van bedrijven als de Wirtschaftsring ook voor EU-landen een oplossing?
 • Wie durft vragen stellen en nadenken over deze onderwerpen en mogelijke oplossingen?
 • Waaruit bestaat de staatsschuld? Uit alleen maar schuld? Aan wie? Of ook leningen en investeringen?
 • Waar en waarom is het Spaarfonds voor de AOW spoorloos verdwenen? Is dat geen boekhoudfraude?

Schrijf dus een korte brief met een eigen tekst, zodat de ambtenaren van Financiën, DNB, Economische Zaken en parlementariërs elke brief aandachtig moeten lezen en u conform de democratische normen antwoord geven. Lees daarom eerst wat op de voorpagina van de SDN voor uw eigen inbreng. Doe dit dan in de vorm van een WOB-verzoek. Ontangt u van het ministerie of een overheidsinstelling als bijv. een gemeente of een provincie, de Raad van State of van de Algemene Rekenkamer geen tijdig antwoord binnen de wettelijke termijn van 6 weken, claim dan een dwangsom van 1000 euro per dag wegens nalatigheid. Voorlopig is die wettelijke regeling van kracht; maak er dus gebruik van. Het belang van het land verg een fatsoenlijk bestuur gebaseerd op gedegen kennis over het functioneren van het geldsysteem bijvoorbeeld.

Adressen:

De Nederlandsche bank NV
Westeinde 1
1017 AC Amsterdam

Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7
2511 CW  Den Haag

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Kamercommissie Economische Zaken
Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

Vaste Kamercommissie voor Financiën
Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

ECB-president Mario Draghi wilde geen commentaar leveren op de Japanse en Amerikaanse geldschepping om beleidsmatig de werkloosheid te bestrijden. Ook de valutaoorlog zag hij niet zo zitten, en verklaarde dat tot intern beleid van soevereine landen. In de EU staat de werkgelegenheid en de financiering van het bedrijfsleven niet als prioriteit op de agenda van de ECB, vooral omdat enkele landen als Duitsland en Nederland daar geen prioriteit aan geven en begrotingsdiscipline en prijsstabiliteit laten prevaleren boven de werkgelegenheid en koopkracht die daarmee samenhangt. Meneer Draghi bepleitte met klem om verder te bezuinigen, waardoor armoede en werkloosheid verder zullen groeien. Dit omgekeerd aan het beleid van de VS en Japan. Objectief gezien een promotie van je reinste plunderkapitalisme.

Op 11 april 2013 stuurde ik u de mail met: "Ik sta paf…!! Vandaag is het grote nieuws hierover dat de centrale bank van Japan alles in het werk stelt om de inflatie naar 2% minimaal te bevorderen met het per maand bijdrukken van nieuw geld (ca. 75 miljard eurowaarde) aan yen's. Compleet contra de beleidsdoelstellingen van een centrale bank; en in het bijzonder van de ECB die inflatie bestrijdt die er niet is, maar wel een prijsstijging boven de doelstelling van 2%. Ook de FED drukt nu per maand ca. 85 miljard dollar nieuw geld erbij, en ook de Britten persen er lustig op los".

Aangezien niemand weet wat inflatie werkelijk is, kon ook de ontdekking daarover in 1981 niet in een openbaar debat komen. Journalisten en politici liepen en lopen nog steeds met een grote boog om het super gevoelige onderwerp heen. Dit om het risico van een Berufsverbot te ontlopen. Liever als verslaggever naar Syrië met de kans om dodelijk getroffen te worden door een kogel of granaat als ongewenst ongeluk, dan doelbewust je carrière kapotmaken met ongewenste vragen over de structuur van het geldsysteem. Dat geldt natuurlijk ook voor politici die zorgvuldig zwijgen over wat hen als kennis wordt aangeboden. Mijn vraag over de herkomst van die 16,8 miljard euro voor de aankoop van ABN-AMRO aan premier Rutte zelf en ook aan Jan de Wit van de Commissie Onderzoek Financieel Stelsel werd niet beantwoord. Ze wisten en weten het gewoonweg niet. Niemand weet echt wat geld is, ook al klinkt dat nog zo bizar. Probeer maar eens 'n sluitende definitie te geven.

Uit bevoegde kring hoorde ik dat de ECB omgekeerd juist geld uit de markt aan het trekken is, vermoedelijk gebaseerd op de aftandse theorie van Irving Fisher om de (pseudo) inflatie te bestrijden. Maar wat is inflatie (opblazen) ? Inflatie kan voorkomen als resultante van inflatoire en deflatoire krachten in de economie. Daarnaast kan inflatie niet echte inflatie zijn, maar een kostprijsverhoging, zoals in Nederland met de BTW-verhoging en de lastenverzwaring met afwenteling van staatsuitgaven naar particuliere bijdragen, zoals bij de AWBZ. Met echte inflatie heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken; want je moet dan ook eerst weten wat geld is. En ik ken niemand die mij een goede definitie van geld kan geven. Niemand vraagt er trouwens naar, iedereen jaagt er achteraan zonder te weten wat met zo graag wil hebben, liefst in onbeperkte mate. Nobelprijswinnaar economie prof. Dr. Jan Tinbergen schreef mij op een briefkaart na een vraag aan hem over geld en economie: “Van geld heb ik geen verstand.” Wordt u nu eindelijk wakker?

Ik hoop dat eindelijk de openbare discussie losbarst over dat wat nu met incompetentie, onkunde en gebrek aan persoonlijke moed vele duizenden mensen werkloos maakt; en hen alles laat verliezen wat zij soms met dertig jaar zwoegen hebben opgebouwd. Hun baan, hun salaris, hun pensioen en/of pensioenopbouw, een pensioenbreuk, hun huis, hun gezin, omdat de partner het niet meer ziet zitten, en uiteindelijk het leven met zelfdoding waarover in de media en politiek heftig gezwegen wordt.

Ik sta paf…!! Lagarde van het IMF stelt dat de geldpersen op hoogtoeren moeten gaan draaien, omdat de nieuwe geldmiddelen niet bij de consument, de burger en bedrijfsleven van het MKB terecht komen. Al veel langer pleit ik voor de financieringsplicht van de staatsbank ABN-AMRO, daar waar de andere banken het laten afweten. (zie: www.sdnl.nl/belgische-verdwijntruc.htm en de correspondentie hierover met Klaas Knot van de DNB.

Ik ben geschokt over de lafheid van politici, journalisten en bondsbesturen over het absolute zwijgen over de geldpolitiek. Zie mijn leunstoel-tirade

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel.: (31)-35-5244141

De staatsschuld volgens het CBS en die volgens de Europese Commissie

Ook Jan Peter Balkenende zag beren op het pad m.b.t. de staatsschuld
Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
Hoe pseudo-geld Europa verstikt
Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties

steun SDN op ING: NL57 INGB 0000 NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: mario-draghi-rentebeleid.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer