Gezamenlijk persbericht van Zuid-Hollandse Milieufederatie en St. Natuur en Milieu

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aantekenen.

Stichting Natuur en Milieu,
t.a.v. M. Koene,
Donkerstraat 17,
3511 KB Utrecht.

Sint Oedenrode, 9 oktober 1999.

OPEN BRIEF

Tevens verstuurd per fax 030 - 2331311 op 9 oktober 1999.


Geachte heer Koene,

Naar aanleiding van uw persbericht d.d. 6 oktober 1999 met als titel "Europese Hof roept waterverontreiniging halt toe" wil ik u hierbij kenbaar maken dat ik het uitermate betreur dat u pronkt met andermans veren, zonder ondergetekende daarin te betrekken en daarover te informeren. Temeer omdat bij u maar al te goed bekend is dat dit het resultaat is van mijn twaalf jaar lange strijd tegen het collusiecircuit "Poisoning for Profit" waarvan uw stichting milieusubsidie krijgt. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 1. brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk aan de hoofdofficier van Justitie mr. Ficq van het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. (2 pagina's)

 2. brief van 19 maart 1992 van Tom Pitstra, Lid 1e Kamer van Groen Links aan ondergetekende. (1 pagina)

 3. mijn brief van 16 februari 1992 aan voormalig minister van VROM de heer J.G.M. Alders. (3 pagina's)

 4. brief van 12 maart 1992, kenmerk SBM/26292002, van minister J.G.M. Alders als antwoord op mijn bovengenoemde brief. (1 pagina)

 5. onze brief van 25 oktober 1998, kenmerk VROM/25108, aan de minister van VROM de heer drs. J.P. Pronk. (9 pagina's)

 6. brief van 1 april 1999, kenmerk: 99M002930, van Minister-president de heer W.Kok. (1 pagina)

 7. Het artikel "Friese houtverwerker in de clinch met Ecologisch Kennis Centrum" uit de Cobouw van 22 september 1999 (1 pagina).

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat juist het ministerie van VROM, waarvan u de subsidie krijgt, aan het hoofd staat van het collusiecircuit "Poisoning for Profit". Zij zijn verantwoordelijk voor de totale vergiftiging van Nederland met de meest kwalijke kankerverwekkende arseen- en chroom VI verbindingen. Ze kunnen ongetwijfeld ontelbare schadeclaims van slachtoffers tegemoet zien. Bijgevoegd vindt u verder:

 8. mijn brief van 17 december 1997, kenmerk: LB/17127, aan R. Beckers (voorzitter), A. van de Biggelaar (directeur) en Prof. L. Reijnders (milieukundige) van Stichting Natuur en Milieu. (5 pagina's)

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat Stichting Natuur en Milieu mij jarenlang heeft tegengewerkt in mijn strijd tegen de diffuse vergiftiging met arseen- en chroom VI verbindingen via het gewolmaniseerde hout. Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat Stichting Natuur en Milieu zich laat gebruiken/misbruiken voor het aanspannen van een kort geding tegen Edelchemie die over de wereldwijd gepatenteerde milieutechnologie beschikt om grote milieuproblemen op te kunnen lossen. Dit omdat de nuloptie-technologie van Edelchemie voor het collusiecircuit "Poisoning for Profit", waarvan u de subsidie krijgt, een sta in de weg is.

Het door mij behaalde resultaat bij het Europese Hof heeft mij vele honderden duizenden guldens privé geld gekost. Mijn vrouw en ik hebben hiervoor 12 jaar lang alle vrije tijd opgeofferd. Wij hebben al die jaren te maken gehad met honderden levensbedreigingen, pogingen tot doodslag, poging tot brandstichting, vele vernielingen e.d., hetgeen allemaal is veroorzaakt door genoemd collusiecircuit "Poisoning for Profit". Ondanks dit alles bied ik u hierbij mijn kennis en kunde aan die nodig is voor het oprollen van betreffend collusiecircuit.

Gaarne verneem ik van u, binnen 8 dagen na heden, of u van die kennis en kunde gebruik wenst te maken zodat er voor onze kinderen en kleinkinderen ook nog een leven mogelijk is. U loopt daarbij echter wel het risico dat de minister van VROM, die aan het hoofd staat van betreffend collusiecircuit, uw milieusubsidie intrekt.

Ik vertrouw er echter op dat u zich daardoor niet onder druk laat zetten en de rug overeind houdt zoals ondergetekende met zijn gezin dit al 12 jaar lang heeft moeten doen.

Vertrouwende op uw reactie binnen 8 dagen na heden, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  ing. A.M.L. van Rooij,
  veiligheids- en milieudeskundigeWebsiteadres dezes: - ekc-snm0.htm
Websiteadres SNM: - https://www.natuurenmilieu.nl

Relevante archiefbijlagen bij de SDN op internet:

 • ekc-snm2.htm
  Gezamenlijk persbericht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/uit-rs01.htm
  Arrest van het Europees Hof in zake A.M.L. van Rooij contra het Waterschap de Dommel

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm1.htm
  Ing. van Rooij is verontwaardigd over het artikel van prof L. Reijnders in Chempress

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm2.htm
  Jan van Klinken in het Reformatorisch Dagblad over het grote gelijk van Ad van Rooij

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm2.htm
  Gezamenlijk persbericht van Zuid-Hollandse Milieufederatie en Stichting Natuur en Milieu

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm3.htm
  Kort Geding van Stichting Natuur en Milieu tegen Edelchemie te Panheel

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm4.htm
  Brief aan mw. Beckers en v/d Biggelaar en Reijnders. U bent verantwoordelijk voor SNM.

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm5.htm
  SNM laat zich leiden door verstrengelde belangen binnen het RIVM en Ministerie VROM.

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm6.htm
  Brief aan A. v/d Biggelaar, als aanvulling op de brief van 7-12-97 (kenmerk: LN/07127)

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm7.htm
  Brief aan Mevr. R. Beckers over het functioneren van de Stichting Natuur en Milieu

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm8.htm
  Brief aan Prof. Reijnders over rapport + beoordeling nuloptie-technologie van Edelchemie

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snm9.htm
  Brief aan Prof. L. Reijnders over milieuwinst van de nuloptie-technologie van Edelchemie

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snma.htm
  Prangende vragen rond Kort Geding van Stichting Natuur en Milieu tegen Edelchemie te Panheel

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-snmb.htm
  Vraag om afschrift van het onderzoek dat SNM naar NUL-optie heeft laten verrichten

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-ec-1.htm
  Verzoek aan Stichting Natuur en Milieu om een Kort Geding te starten tegen gebr. van Aarle B.V.

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-ec-1.htm
  Ing. van Rooij faxt ir. Nevels over de visie prof. Reijnders over Nul-optie technologie

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/uit-rs01.htm
  Bindende uitspraak van de Raad van State over de afvalfase van hout uit bouw en sloop

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-11.htm
  Reactie van R.M. Brockhus op de weigering verder te argumenteren door minister Pronk

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-1.htm
  Brockhus - op vakantie - kwam Jan Pronk jaren geleden tegen op vliegveld Maastricht

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-2.htm
  Met de preventiegedachte streeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. naar een schoon milieu

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-3.htm
  Aangetekende brief (3-10-98) aan minister Pronk als reactie op zijn antwoord DWL/98085370

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-4.htm
  Herinneringsbrief aan minister Pronk wegens het uitblijven van zijn antwoord plus toevoeging

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-5.htm
  Antwoord van minister Pronk aan R.M. Brockhus op de brief d.d. 11 september 1998

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-6.htm
  Minister Pronk op internet aan zijn jas getrokken om inhoudelijk te reageren

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-7.htm
  Bezwaarschrift tegen uitvoer van 1.500.000 kg geshredderd behandeld hout naar België

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-8.htm
  Antwoord namens minister Pronk door drs. P.F.M. Geelen op de brief d.d. 13 augustus 1999

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/pronk-9.htm
  Reactie op brief van drs. Geelen (VROM) en z'n antwoord 'Voor kennisgeving aangenomen'

 • href="http://www.sdnl.nl/alders1.htm">http://plaza.planetpro.nl/sdn/alders1.htm
  Antwoord van minister Alders aan Remy Poppe van de Socialistische Partij over wolmanzout

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/ekc-gs02.htm
  Verzoek onmiddellijke intrekking van milieuvergunningen voor shredderen van afvalhout en sloopafval

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/claim-3.htm
  Schadeclaim-formulier voor indiening bij de Staat der Nederlanden

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/irm-24.htm
  Brief van Prof. dr. F. Bovenkerk (criminoloog) aan de Hoofdofficier van Justitie

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/irm-43.htm
  Brief van EKC aan de Minister van Justitie Sorgdrager

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/kpf.htm
  De Informatie-eclips en het Kanker Preventie Fonds

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/arseen-2.htm
  Vanuit Nederland wordt heel Europa diffuus vergiftigd. Een grof milieuschandaal!!

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/embassy1.htm
  Uitvoer van 30.000.000 kg. kankerverwekkende houtspaanders van het bedrijf
  G.P. Groot Recycling BV (Nederland) naar Norrköping Miljö ≈ Energi AB in Zweden

 • http://plaza.planetpro.nl/sdn/embassy2.htm
  Belgische ambassade geïnformeerd over uitvoer kankerverwekkende houtspaanders van de
  Fa. van der Galiën te Wouterswoude (Nederland) naar Unilin N.V. te Wielsbeke (België)