De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Het verdrag van Maastricht wordt misbruikt om verder te bezuinigen
Lijst 14 . . EU Grondwet . . Klokkenluiders <===> SDN . . Discussieforums

Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken

Argumenten voor en tegen de Europese Grondwet

Het voorstel behelst geen "grondwet" maar een Europees "verdrag".
Het begrip "grondwet" wordt misleidend gebruikt, hetgeen kwalijk is.

Het verdrag van Maastricht


Waarom nee tegen Europese grondwet ?

door Martin Dessing

Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken.

Sedert 7 Februari 1992 hebben we het Europese Verdrag van Maastricht. Met uitzondering van Denemarken hebben géén der Europese Ministers, bij de invoering van de euro, zich gehouden aan dit Verdrag van Maastricht. Invoering euro: óók hier werden Europese afspraken niet nagekomen

In 1997 werden tijdens het Europese Verdrag van Amsterdam door alle landen afspraken gemaakt met betrekking tot invoering van de euro en de voorwaarden waaraan een land moest voldoen om aan de euro te kunnen deelnemen. Door nagenoeg alle Europese landen, Duitsland, Frankrijk en Italië voorop, maar óók door ons land, werd met deze gemaakte afspraken en de cijfers van begrotingen gesjoemeld en heeft niemand zich daaraan gehouden. Griekenland werd zelfs officieel berispt, omdat vanaf de aanvang men leugens had verteld over de begrotingscijfers die nodig waren om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Stabiliteitspact: óók deze Europese afspraken komt geen land na!

Oók hebben wij het belangrijke Europese Stabiliteitspact, een afspraak eveneens gemaakt tijdens het Verdrag van Amsterdam, waarbij alle landen zich verplichtten om hun staatsuitgaven in de hand te houden en zodoende de stabiliteit van de euro te kunnen handhaven. Vanaf het begin hebben verschillende landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Italië zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden en tot heden nog geen eurocent betaald van de enorme boetes die hiervoor al jaren geleden betaald hadden moeten worden!

Onze eigen grondwet overtreden.

Tenslotte hebben in ons land tijdens het paarse Kabinet bij de invoering van de euro, de Ministers Kok en Zalm onze eigen grondwet overtreden (artikelen 106 en 91.1 en 91.3), omdat het hen op dat moment béter uitkwam. Hoewel de toenmalige directeur van de Nederlandse Bank Wim Duisenberg er óók van op de hoogte was en de kaken stijf op elkaar hield, aldus het Parool. Door loslippigheid van een directeur van de Nederlandsche Bank, Henk Brouwer, kwam op Koninginnedag 30 April jongstleden, in Het Parool naar buiten, dat onze bovengenoemde ministers ons bij de euro-invoering en de omrekening van de gulden naar de euro ronduit voor minimaal 10 procent hebben bedrogen.

Wat moeten wij dan verwachten van handhaving van een Europese Grondwet indien onze eigen ministers niet eens onze huidige grondwet eerbiedigen en handhaven en niet te vertrouwen zijn? Invoering van een Europese Grondwet berooft ons land van economische beslissingsbevoegdheid, berooft ons land van z'n vrijheid en gaat ons land dan ook zeer veel extra geld kosten. Bevrijding van ons land:

Tienduizenden Amerikanen, Engelsen, Polen en landgenoten zijn ruim 60 jaar geleden gevallen voor de vrijheid van ons vaderland. Wilt u hèn zestig jaar later nog een trap nageven en verraden, door ons land uit te leveren aan de beslissingen van anderen in Brussel…? Nee, dat mag niet gebeuren ! Daarom op 1 juni NEE stemmen tegen de Europese grondwet Zie: op www.sdnl.nl

  Een aantal artikelen die direct of indirect te maken hebben met het recht

Info: TEGEN

Een absoluut NEE vanwege het feit, dat dit Verdrag bepaalt, dat zowel op blz. 217 Art.3 de rechters, advocaten-generaal, griffiers, enz, als ook op blz. 270 Art.11-14 alle ambtenaren van de Unie (en dat zijn ze allemaal van Euro commissaris tot archiefbediende) zijn vrijgesteld van rechtsvervolging; zij blijven deze strafrechtelijke immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Dit betekent, dat, als dit Verdrag wordt aangenomen, "grondwettelijk" is vastgelegd, dat deze personen voor het leven boven de Wet zijn gesteld.

  EU-Grondwet Nee! !
  Tien Veto's tegen de Europese Grondwet
  Vrijspreken: Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
  Martin Dessing zegt ook nee tegen het grondwetelijk verdrag
  Harry van Bommel van de SP fulmineert tegen campagnegelden
  Recht op toegang tot de rechter moet in de Europese grondwet
  Harry Kerkhof en zijn 'Tien Argumenten tegen de Europese Grondwet'
  NRC: Bent u voor of tegen instemming door Nederland met een Grondwet voor Europa?
  Prof. Smalhout: Eerste en laatste kans om überhaupt iets te kiezen betreffende de EU
  H.J. Kerkhof 'Waarom stemmen TEGEN de zogenaamde Europese Grondwet'
  Kritische Britse site over de Europese Grondwet (Engelse tekst)
  European No Campaign, Europees netwerk probeert de Europese Grondwet te stoppen
  Wat ik graag in de Europese grondwet zou willen zien
  Ik ben wel voor Europa, maar niet voor deze grondwet
  Wij worden door onze eigen regering gereduceerd tot een soort analfabetisch stemvee
  De nieuwe EU-Grondwet legt veel te veel macht bij de rechters van het Europese Hof
  Europese Grondwet, waarover 1e landelijke referendum in Nederland wordt gehouden
  Mensenrechten, Grondwet en het Koninkrijksstatuut
  Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van april 1997
  Universele Verklaring Mensenrechten in Grondwet en Koninkrijksstatuut
  Statuut voor het koninkrijk der Nederlanden
  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  De analyse van de staatkundige situatie op dit moment. Over het hoe en wat


  Info: VOOR

  Atzo Nicolaï presenteert de referendumwijzer voor de Europese Grondwet
  Parlementair Documentatie Centrum: samenvatting en tekst v/d Europese Grondwet
  De portaalsite van de Europese Unie
  Europees Parlement: Wie verder denkt kent geen grenzen
  Europese Referendum Campagne voert actie voor referendum over Europese Grondwet
  Europees project voor de Sociaal-Democraten voor de eenwording van Europa


  Info: ALGEMEEN

  Brief aan minister Donner over 'no cure no pay' advocaten en procesmonopolie
  Herstructurering Sociale Zekerheid in Nederland
  Schep een economische orde waarin plaats is voor iedereen
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten
  Artikel II-107: Recht op doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht
  Recht op toegang tot de rechter moet in de Europese grondwet
  Leidraad voor onpartijdigheid van de rechter met aanvullingen van rechtbank Breda
  Tweede Kamervragen aan, voor en door beëdigde volksvertegenwoordigers
  Klacht tegen Staat der Nederlanden bij Europese Commissie voor Rechten van de Mens
  De Illusie van democratie. verkiezingsprogramma's worden niet uitgevoerd
  Procesmonopolie, het anti-recht voor rechtzoekenden moet uit het Europese verdrag
  RMO-advies Toegang tot recht, persbericht bij advies 32
  Europese Grondwet onderwerp van eerste landelijke referendum
  150 Tweede Kamerleden gemaild inzake onwettig procesmonopolie van advocatuur
  Artikel II-107: Recht op doeltreffende voorziening in rechte en op onpartijdig gerecht
  Herstructurering Sociale Zekerheid in Nederland. Algemene Wet Inkomensvoorziening
  Het Georgisme en de duurzame samenleving
  Wanneer wordt de overheid 'ns leergierig, in plaats van alleen maar gierig?
  Ondernemers met een beslag op het vermogen zijn rechteloos t.a.v. de rechtsgang
  Beslag op vermogen door curator maakt ondernemer/bestuurder rechteloos, monddood
  Tussen papegaaiencircuits van parlement en pers. Politiek en media
  De euro is er. Onzekerheid groeit en 't gevaar voor inflatie. Wie beschermt de armen?
  Werk in uitvoering van de Verenigde Senioren partij,
  Openbaar Ministerie wil ministers kunnen vervolgen
  Brief aan Gerechtshof A'dam over subsidiefraude en valsheid in geschrift door advocaat