Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Verzoek tot sponsoring van de SDN
Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <===> SDN . . Klokkenluider . . Video

Nieuwe partijen krijgen geen schijn van kans om democratisch mee te doen

Huizen, 18 mei 2010

Sinds enkele weken ben ik tijdelijk de enige bestuurder van de SDN, omdat het bestuur is opgestapt. Wim Sweers die de SDN 15 jaar lang heeft gesteund is zeer slechtziend geworden. Hij moest er wel mee stoppen; en ben hem en zijn vrouw zeer dankbaar voor de steun in al die jaren. De andere bestuursleden hebben besloten ook de functie neer te leggen en hebben de financiële ondersteuning beŽindigd.

Nu moet ik zelf zorgen voor de financiële draagkracht. Aangezien ik slechts een kale AOW heb (met 2% korting), ben ik genoodzaakt om sponsors te zoeken. Dus vraag ik iedereen die weet welke waarde de SDN heeft die in de afgelopen 16 jaar is opgebouwd een steentje bij te dragen. Zaken die door willekeurige mensen aangedragen werden met hun ideeën die een verbetering of kritiek inhouden, konden tot vandaag kosteloos voor een publicatie bij de SDN terecht. Maar nu moet er financieel gesteund worden om de SDN niet te laten sterven. Ik vraag aan een aantal potentiële sponsors om een automatische bijdrage per maand. Want Zie: www.sdnl.nl/sponsors-sdn.htm

Gelukkig zijn er al enkele, maar er moeten zich toch minstens 20 sponsors aanmelden die elk 20 euro per maand bijdragen in de kosten. En met een tientje per maand zijn dat er ca. veertig. Met dit aantal vaste ondersteuners is er ook een beetje ruimte om te kunnen reizen en materiaal aan te schaffen, zoals videotapes voor de interviews. Worden het er meer, dan kan ook meer, zoals het geven van lezingen. Wanneer je besluit om het werk van de SDN mogelijk te blijven maken dan bent u bij deze hartelijk welkom. een sponsor wil en mag ik wel noemen, dat is de nog piepkleine soevereine staat EuroStaete.

Het zal sommigen zijn opgevallen dat in de loop van de tijd dat de SDN bestaat de promotie van steeds wisselende politieke partijen vragen oproept. De verklaring daarvoor is heel eenvoudig. De meeste pogingen van nieuwe partijen om een Kamerzetel te verwerven mislukten in de afgelopen 27 jaar. Ikzelf deed al vijf keer mee als kandidaat; en vandaag voor de zesde keer op de elfde plaats van lijst 14 van Partij voor Mens en Spirit. De reden daarvan is dat geen van de nieuwkomers een serieuze gelegenheid krijgt in de media om hun visie en doelstellingen aan het Nederlandse electoraat aan te bieden. De zendtijd voor politieke partijen is de enige niet-geblokkeerde mogelijkheid daarvoor, maar dan moet je wel eerst bijna 12.000 euro betalen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en in alle negentien kiesdistricten minimaal 30 ondersteuningsverklaringen hebben ingediend voordat je die zendtijd krijgt.

De reden van de wisseling is dus niet zwabberen, maar steeds het initiatief van wat ik noem Kamerzetel 151 geaccepteerd te krijgen door de partij die deze democratische inbreng in de politiek als speerpunt inbrengt. Ik doe dat al vanaf 1986. Voor een overzicht: Kiesregister 2010.

Ook nu in 2010 worden nieuwe partijen die met grote inspanning en kosten verbetering willen aanbrengen in de maatschappelijke structuur geweerd bij de massamedia. Ze worden bijna nergens genoemd en zeker niet aan het woord gelaten. Dat is duidelijk waar te nemen op de pagina met de kieswijzers die bijna allemaal de vermelding van innovatie in de politiek compleet weglaten. Dit is domweg strijdig met het democratische beginsel van de vrijheid van meningsuiting, juist m.b.t. het kiezen van volksvertegenwoordigers en is vermoedelijk onwettige discriminatie op een cruciaal politiek punt.

Omgekeerd is de heisa niet van de lucht wanneer Netwerk een tipje van de sluier oplicht m.b.t. de gevolgen van het bezuinigingsbeleid van o.a. de VVD. Rutte was laaiend over de conclusie dat de armsten in het land bij hem moeten inleveren. Vaststaat in elk geval de zoals Rutte erkent dat hij met een uithongeringstactiek de mensen aan de slavenarbeid wil dwingen en zegt dat dan over dertig jaar in 2040 er wel 400.000 banen (onder het minimum) bij zullen komen. Rutte is dan de kampioen banenscheppen. Ik weet heel zeker dat geen enkele VVD'er een dergelijke baan zal accepteren, in elk geval geen enkele bestuurder, politicus of raadslid van VVD-huize.

De omissie bij Netwerk is om niet te verwijzen naar de reclamecampagne van de VVD op televisie met: Geen greep in uw portemonnee, wat honderd procent tegengesteld is aan de bezuinigingen die de VVD op de armen en werkenden wil loslaten. Daarnaast heeft nog niemand de gevolgen voor de werkgelegenheid in discussie gebracht - in geen enkel debat - terwijl de economen van de Partij voor Mens en Spirit die als maar niet aan het woord mag komen in de media, dus ook niet bij Netwerk, dat ongeveer een kwart miljoen mensen hun baan gaan verliezen door die bezuinigingen van vooral de VVD, maar ook door de kortingen van het CDA en de overige partijen.

Ook mijn brief aan Emile Roemer die bij hem thuis is afgeleverd, heeft geen effect gehad om de cruciale vragen te stellen over het verdwijnen van een kwart miljoen banen door de bezuinigingen, bijna evenveel pensioenbreuken die daarvan het gevolg zijn en de vermoedelijke huisuitzetting of onteigening van ca. 50.000 gezinnen. Waar blijven de vragen van onze onderzoeks- en politieke journalisten? Ik hoor en niet een die het lef heeft.

Rob Brockhus
Stichting Sociale Databank Nederland
Postgiro/ING: NL57 INGB 0000 7084 52
E-mailadres: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl

Redactie: Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Telefoon: (31) 035-5268153
SDN-redactie: 035-5244141
KvK Arnhem: S-41052377

Hoeveel voedselbanken wil de regering om weer concurrerend te worden??
De PvdK en de Werklozenbond en Arme Kant geven misschien perspectief?