Koningin Juliana in de troonrede van 1979: Nederland is barstensvol

Wie nog denkt dat wij in een vrij en democratisch land wonen, loopt met oogkleppen op !!

Smalhout . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Ine Veen

Koningin Juliana zei wat Janmaat niet mocht zeggen

De Telegraaf


Nederland is barstensvol

door BOB SMALHOUT

 
AMSTERDAM, zaterdag 31 mei 2003

Nederland is barstensvol!

Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: "Nederland is vol, ten dele overvol." Zij werd daarin bijgevallen door vele vooraanstaande Nederlanders zoals de econoom prof. dr. Jan Pen en oud-ministerpresident dr. Jelle Zijlstra, die in 1997 nog schreef: "Nederland is vol, vol, vol".

Deze mening wordt ook gedeeld door vele buitenlandse experts. Zo verbaasde de Britse hoogleraar in de planologie prof. Barrie Needham zich reeds in 1997 over het enorme tempo waarmee in Nederland de open ruimte verdwijnt. Hij was verbijsterd dat dit alles zonder noemenswaardig protest van de burgers gebeurde. Hij had verwacht dat iedere overweging om nóg weer een hectare grond vol te bouwen, fel zou worden bestreden. Dat bleek dus niet zo te zijn.

Vinex-wijken

Nederland is dus barstensvol en dreigt door de massale bebouwing langzaam onder asfalt, beton en Vinexwijken te verdwijnen. Ons land is met ruim 470 inwoners per vierkante kilometer drieënhalf maal zo dichtbevolkt als de rest van Europa. Na Bangladesh en Taiwan is Nederland zelfs het volste land ter wereld. Zo hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld slechts 29 inwoners per km², Canada 3, Australië 2. Toch heeft Nederland, in verhouding tot grootte en bevolkingsdichtheid, in relatief korte tijd honderdmaal meer immigranten opgenomen dan die zojuist genoemde klassieke immigratielanden. Zo groeide onze bevolking van 5 miljoen inwoners in nog geen 100 jaar tijd tot de ruim 16 miljoen die er thans wonen en tot de 18 miljoen die er mogelijk over 50 jaar zullen zijn.

Hoewel dit berust op reeds lang bekende wetenschappelijke gegevens, was het tot begin vorig jaar levensgevaarlijk om er in het openbaar iets over te zeggen. Het heeft in feite Pim Fortuyn het leven gekost. Maar het was jarenlang politiek niet correct om te zeggen dat Nederland vol was. Want onze enorme bevolkingsgroei is vooral ontstaan door de instroom van ongeveer 3 miljoen immigranten. Die kwamen voor het grootste deel uit niet-westerse landen. En wie daar wat van zei, werd door onze linkse politici alsmede de rood georiënteerde media onmiddellijk uitgemaakt voor racist, rechts-extremist, xenofoob of fascist.

Boerenstand

Het is verbazingwekkend om te zien hoe tot op de dag van heden allerlei roze-rode zweverige idealisten, tegen ieder bewijsmateriaal in, durven vol te houden dat er nog miljoenen asielzoekers bij kunnen. Zo komen ze zelfs met rekensommen hoeveel bouwgrond er wel niet beschikbaar komt als onze hele boerenstand wordt opgeheven. En men vergeet daarbij hoe het juist de boerenstand is geweest die Nederland vorm en karakter heeft gegeven en die dorpen heeft gebouwd die tot ons cultuurbezit zijn uitgegroeid. Een rijke bron van gegevens hierover is het boek van de diplomaat jhr. C. van Nispen tot Sevenaer, getiteld De dans om het gouden kalf. Index van een uitzichtloze situatie (ISBN 90 6881 114 2).

Door zijn overbevolking heeft Nederland de komende jaren nog eens 340.000 hectare grond nodig voor het bouwen van huizen en de bijbehorende infrastructuur. Dat is een gebied zo groot als de hele provincie Zuid-Holland. En de overheid denkt dat voor elkaar te krijgen door de boerenstand praktisch uit te roeien.

Zo vinden onze hoogste ambtenaren dat het landbouwareaal tot 2030 met minstens 300.000 hectare kan inkrimpen. Tegen die tijd, en dat is al over 27 jaar, zal bijna 20 procent van de Nederlandse bodem bebouwd en geasfalteerd zijn. Hoeveel dat is, wordt duidelijk in vergelijking met Engeland waar slechts 10 procent, met Denemarken waar slechts 9 procent en met de Verenigde Staten waar slechts één procent bebouwd blijkt te zijn!

Tegen die tijd zullen er grote bebouwde stroken of corridors zijn waar nauwelijks nog natuur over is en waar de monotone en gruwelijk lelijke Vinex-wijken aaneengegroeid zijn en de vroegere dorpen en plaatsen in elkaar gaan overlopen. Dat is nu al te zien in de westelijke Veluwestrook. Daar groeien Amersfoort, Harderwijk, Ermelo, Putten, Voorthuizen, Barneveld, Lunteren, Ede, Bennekom en Apeldoorn al bijna aan elkaar vast.

Neurocity

Er wonen daar ruim 600.000 mensen. Liefelijke landschappen, pittoreske dorpen, prachtige boerderijen, schitterende boomgaarden, welige weiden en vruchtbare akkers verdwijnen in een noodvaart onder het zand, het beton en het asfalt van de projectontwikkelaars die zich gesteund weten door de overheid die er ook nog dik aan verdient. Onze randstad wordt in dat toekomstbeeld de "Neurocity" genoemd. De "N" staat voor Nederland en "euro" betekent Europa. Maar de veronderstelling ligt voor de hand dat er ook het woord "neurose" voor te lezen is. En dat is een zenuwziekte. Uit enquêtes is gebleken dat de gemiddelde Nederlander eigenlijk heel traditionele wooneisen stelt.

Geen moderne fratsen. Een gezellig huis in een leuke buurt die er uitziet zoals heel vroeger op de platen van Jetses, die voor 1960 in alle schoolklassen hingen. De meeste Vinex-huizen echter zien er afschuwelijk uit, zijn te klein (breedte maximaal 5,40), staan op een miniem lapje grond (120 m²) en zijn veel te duur omdat de gemeenten aan de grond veel geld verdienen. De koper betaalt het 20- tot 40-voudige voor wat de gemeente er zelf voor betaald heeft. De boeren zijn eigenlijk nog de enige remmende factor. Ze worden dan ook door de overheid weggetreiterd via wurgende milieumaatregelen en de terroristische aanpak van politiek opgeblazen epidemieën zoals de recente varkenspest, de mond- en klauwzeer en de vogelpest.

Gootsteen

Door dit alles dreigt Nederland geen dichtbevolkt land meer te zijn, maar eerder een dunbevolkte stad te worden. Waar straks alles wat zweemt naar Hollandse traditie, historie, landschap en sfeer zal zijn verdwenen. Al jaren geleden gingen er onder verontruste bestuurders stemmen op dit tij te keren, met als doel ons land mooi en leefbaar te houden. Maar zolang er door de overheid geen einde gemaakt wordt aan de ongeremde bevolkingstoename die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door immigratie, is het dweilen met de kraan open. Of, om nog eenmaal Pim Fortuyn te citeren: "Bijna vijf eeuwen van natievorming en een duizendjarige ontwikkeling zijn door de kabinetten van Den Uyl tot en met Kok op een achtermiddag door de gootsteen gespoeld."

31 mei 2003