Prijzen in vijf jaar de helft gestegen
Christus Deed Anders)


Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Volgens de oeverheid was er geen inflatie na invoering van de euro

Dat blijkt uit een onderzoek met kassabonnen van HP/De Tijd

De gierende inflatie van prijzen van voedingsmiddelen wordt door de overheid nog steeds ontkend.
Is het CBS nog betrouwbaar?

In het Algemeen Dagblad van 28 mei 2003 en gemaild naar: Tweede Kamer

AMSTERDAM - De prijzen zijn in de afgelopen vijf jaar spectaculair gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van HP/De Tijd. Het opinieblad vergeleek aan de hand van kassabonnen uit 1998, 2000 en 2003 de prijzen van honderd producten en diensten. De gemiddelde prijsstijging bedroeg liefst 49 procent.

HP becijferde niet alleen wat de consument extra voor zijn dagelijkse boodschappen is gaan betalen (een kwart). Het blad besteedde ook aandacht aan zaken als lichamelijke verzorging (+ 61 procent), vervoer (+ 36 procent) en horecabezoek (+ 42 procent).

Meest in het oog springend is de stijging van de nominale ziekenfondspremie, van 13,08 gulden naar 21,45 euro (47,27 gulden). Dat is een toename van 261 procent. Vooral voor de luxe dingen is de Nederlander fors meer gaan betalen. Zo werd de Albert Heijn bezorgservice 150 procent duurder, een telefoontje naar KPN inlichtingen binnenland 167 procent, een glaasje bier 52 procent en een Vietnamese loempia 76 procent.

Ook de meer alledaagse producten, zoals een pot Calvé pindakaas (50 procent) en een strippenkaart (21 procent), gingen in prijs omhoog. De prijzen stegen na 2000 sterker, in de aanloop naar de invoering van de euro als betaalmiddel.

Minister De Geus van Sociale Zaken wil eerst het onderzoek bestuderen, maar noemde in een eerste reactie de gemiddelde prijsstijging "een ongelofelijk getal". "Ik weet niet of ik dit moet geloven. Er zijn ook onderzoeken die stijgingen van 20 25 procent laten zien", aldus De Geus. Volgens de bewindsman zijn de eerste levensbehoeften de laatste jaren gemiddeld met niet meer dan 3 5 procent gestegen.

(ANP-bericht n.a.v. een onderzoek door HP de Tijd)


Opmerking: Begin 2003 hebben wij met een mailing naar de media en universiteiten een oproep gedaan om een prijsvergelijkend onderzoek te starten dat gebaseerd was op reclames in kranten, weekbladen en folders van dagelijkse producten over de periode van een jaar voor en een jaar na de invoering van de euro. Het siert de redactie van HP de Tijd om dit advies in een echt onderzoek te hebben opgevolgd. Onze dank daarvoor. Het is nu aan de politiek, strak gecontroleerd door de media, om conclusies te trekken met een concreet koopkrachtherstelbeleid. Ofwel, drastische aanpassing van de koopkracht (naar boven en niet naar beneden meneer Balkenende !!!) van de laagste inkomens en uitkeringen om daarmee de economie weer nieuw leven in te blazen. Koopkracht is een product dat een eigen distributie nodig heeft als tegenhanger van productie en werkgelegenheid !! Deze visie ben ik nog nergens tegengekomen.

Los van het niveau van "beschaving" en "welzijn" van de inwoners van Nederland gaat het niet aan om de overvloed die wij met onze industrie en agrarische sector kunnen produceren politiek steeds onbereikbaarder te maken voor miljoenen mensen die sowieso niets hebben. Wat betreft de staatsschuld moeten u en de onzichtbare machten achter het CDA en de stekeblinden binnen de VVD nog maar eens goed kijken naar de informatie die bij de SDN daarover gepubliceerd is. U en uw regering creëren omwille van een kennelijk geheime agenda welbewust een economische ontwrichting met het bezuinigen op de koopkracht; met als direct gevolg daarvan een golf van voorspelbare criminaliteit. Verwijt de dieven niet dat ze stelen wanneer ze, zoals bisschop Muskens zei: niet meer te eten hebben.


Informatie bij de Sociale Databank Nederland

Op de stoep bij de CDA-bestuursvergadering in Amersfoort op 19 mei 2003 sprak ik even met minister de Geus en vertelde hem over de website van de SDN. Ik adviseerde hem de website te bezoeken om over de positie van de minima iets meer te weten te komen dan officieel naar buiten wordt gebracht. Ook de behoefte aan inspreekrecht in het parlement zou een bijdrage kunnen leveren aan het inzicht over de positie van uitkeringsgerechtigden. Hij zei dat te doen, en stak het kleine briefje in zijn zak dat ik hem gaf met daarop de tekst:

Christus Deed Anders

Het sociale gezicht van het CDA, is niet meer. Marcus 10: Jezus zei tegen de Rijke Jongeling: "Verkoop alles wat gij bezit en schenk het de armen". Het CDA doet precies het omgekeerde en neemt weg van de armen en schenkt aan de rijken. Dit met de idee dat de staatsschuld een gevaar zou zijn voor de betaalbaarheid van de AOW. Niets is minder waar, maar wie wil dat weten? Ook U wordt een schuldcomplex aangepraat. Ik zoek mensen die vragen durven stellen over de geldpolitiek die oorzaak is van alle ellende. Lees daarom: www.sdnl.nl/staatsschuld.htm

Alle deelnemers aan die conferentie hebben dat briefje gekregen, ook CNV-voorzitter Terpstra die zei dat: "Christus Deed Anders" diep in zijn ziel gegrift staat. Ik maakte de nu niet meer demissionaire minister De Geus attent op een grove belediging die een van de afgevaardigde CDA-bestuurders uitte tegen de ca. twintig actievoerders van de Vereniging Gehandicapten die in hun invalidenwagens te horen kregen: "Dat ze op moesten rotten, omdat het nooit genoeg was wat ze kregen". Als het aan hem lag moesten de gehandicapten flink gaan inleveren. Die onheuse kwalificatie werd even later bevestigd door enkele actievoerders.

De Geus reageerde eerst van: "Ja, wat moet ik daar nu mee?" Ik zei hem: "Dit soort figuren bepalen wel het sociale beleid van het CDA !!" De Geus reageerde daarop meteen door te zeggen: "Wie heeft dat gezegd? Wijs hem maar aan!" Compliment voor De Geus, en enkele mensen gingen met hem de zaal binnen, maar de "dader" was spoorloos. Bij de Vereniging van Gehandicapten kunt u bevestiging vragen van die asociale oprisping van een CDA-bestuurder, en natuurlijk bij de minister zelf.

Wat betreft de koopkracht van de minima kan ik uit eigen ervaring vertellen. De leugens die politici debiteren, met name Gerrit Zalm en diens kompaan Nout Wellink van de Nederlandsche bank NV over de koopkracht en de inflatie, worden duidelijk wanneer ik mijn eigen bijstandsuitkering bekijk. Was die eind 2002 nog 502 per persoon (man en vrouw) per maand, vandaag is die 497.

Ondanks de sterk gestegen prijzen zoals HP de Tijd heeft onderzocht (die door leugenaars als Zalm en Wellink steevast is ontkend) en kamerleden doof en blind waren voor andere signalen uit de samenleving, zoals die van de Raad van Kerken, bisschop Muskens en heel zwakjes van de bonden, is onze bijstandsuitkering nominaal 10 per maand verlaagd. Het is kristalhelder dat de democratie niet werkt, want miljoenen mensen op of inmiddels onder de armoedegrens worden stelselmatig genegeerd en economisch gediscrimineerd. Daarnaast presteren de politiek en de overheid het om speciaal voor de economisch zwakkeren (beslist geen "sociaal" zwakkeren) van de wet op de privacy uit te zonderen, doordat met het inleveren van het zogenaamde 'inkomstenbriefje' voor het uitbetaald krijgen van de bijstandsuitkering een bewijs van het inkomen van het werkende en inwonend kind moet worden bijgevoegd.

Daarnaast vervalt de huursubsidie die het kind moet betalen aan de ouders in plaats van het ministerie van VROM, omdat die gekort wordt, eventueel tot nul. Alleen kinderen van de armen moeten meebetalen aan de armoede van hun ouders en inleveren; die van de rijken mogen alles houden. Wat is gelijke behandeling voor de wet? Want sparen voor een huwelijk en woning en inrichting is met een minimum(jeugd)loon minus de gekorte huursubsidie (voor de ouders) nauwelijks mogelijk voor een kind met een volle baan. Over tweedeling gesproken. Armoede wordt zo keurig doorgeërfd, net als rijkdom.

Natuurlijk willen ook onze kinderen op zichzelf wonen, maar door een desastreuze woningbouwpolitiek die er alleen maar er op uit was om zoveel mogelijk geld te verdienen aan kunstmatig opgedreven prijzen (vanaf 1996 zijn de prijzen in Nederland drie keer harder gestegen als in Duitsland en 1,5 keer zo hoog als in België) is dat nagenoeg een utopie geworden.

De profiteurs waren gemeenten die 20 tot 40 keer meer vroegen voor de grondprijzen dan de boeren kregen bij onteigening. De (sociale ??) woningbouwcorporaties houden zich meer en meer als projectontwikkelaars bezig. Maar vooral de aannemers en projectontwikkelaars bouwden huizen met winsten van 15.000 tot 35.000 euro per woning, vooral in de vinnexlocaties. Lees grondbank maar eens en over de NMA, terwijl minder draagkrachtigen toch óók recht op een eigen huis hebben! Bedankt Zalm en Paars maar voor een politiek die ons land hoe langer hoe meer onleefbaar heeft laten worden. Lees de column van Prof. B. Smalhout van 31 mei 2003 in Dagblad de Telegraaf maar eens!

R.M. Brockhus

Christus Deed Anders . . . (Bedankt Paul Quekel voor die slogan)

Opmerking van Paul Quekel sr.: Mooie tekst, vooral Christus Deed Anders.

Ook de nieuwe Vader des Vaderlands, minister van Staat Wim Kok, heeft een erfenis aan ons de gewone burgers nagelaten die zijn weerga niet kent. Waar men ook naar kijkt of op drukt, overal vloeit ellende uit! Deze opportunist en kortzichtig mens heeft zijn afkomst verloochend en is commissaris geworden bij Shell, ING, TPG-Post en KLM.

Of gaat hij Johan Stekelenburg achterna die al 42 nevenfuncties heeft waarvan er veel betaalde functies zijn? Maar ja socialisten onder elkaar zullen we maar zeggen! Links lullen rechts vullen!

Het echec van Paars zal de ellende van de Joop den Uyl-periode ver overtreffen. En weet u wat ons te wachten staat met Zalm? Hij heeft zijn derde Paarse Kabinet; en de polderkolder blijft in het land! Men heeft het over de te hoge beloningen van bestuurders, maar vlak ook de bestuurders van publieke bedrijven niet uit, waarbij een onderzoek naar beloningen van bestuurders van Goede Doelen Organisaties 'n onthutsend beeld zal geven !

Paul Quekel senior

Uit HP-de Tijd van 30 mei 2003


Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima

April 2000

Aan de IKON

Allereerst een groot compliment voor de uitzending over de rijkdom in Nederland. Maar deze discussie komt wel 20 jaar te laat. Mosterd na de maaltijd nu de koopkracht van de minima in twintig jaar tijd met 25 procent bewust is verlaagd door de Nederlandse politici en het gedogen daarvan door de media. (zie kamervragen op http://www.sdnl.nl/hendr-07.htm)

Dat geld de bron is van veel kwaad komt alleen doordat de verdeling daarvan over de bevolking niet goed georganiseerd is. Mensen worden vanwege die slechte verdeling zelfs in een positie gebracht om het criminele pad op te gaan; louter om een bezoek van de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin te vermijden, die bij (ook onvrijwillige wanbetaling) de schuldenaar komt vertellen dat ie op straat mag gaan bivakkeren. (zie hiervoor http://www.sdnl.nl/cadeau.htm

Ik ben webmaster van de Sociale Databank Nederland en probeer al twintig jaar het onderwerp GELD en de sociale aspecten daarvan in een open discussie te krijgen. Tot nu toe is mij dat nog niet gelukt. Ik ben dan ook zeer verheugd over de plotselinge aandacht voor het probleem van het geld, dat bij zowel de IKON als bij de NCRV aangekaart wordt en Arjo Klamer het poldermodel en de Europese verhoudingen kritiseert. Ik heb ook de advertentie gesteund die hij met 70 andere economen plaatste tegen de invoering van de euro. (zie http://www.sdnl.nl/euro-ref.htm)

Ik zou u willen vragen om eindelijk, eindelijk, eindelijk eens meerdere mensen die op dat minimum zitten aan het woord te laten. Niet om te klagen maar om aan te klagen. Met name de media die de sloop van alles wat sociaal en collectief was door de verrechtste politiek in Den Haag al die tijd gedoogden. De rondleiding in de Nederlandsche Bank NV, waar voor 40 miljard gulden aan waardeloze geldbriefjes liggen, toont ook aan, zoals in de Volkskrant van vandaag op de voorpagina staat, 'dat de Nederlandsche Bank de ECB in Frankfurt met nog eens vijf miljard moet spekken' de facto niet kan. De Nederlandsche Bank NV heeft helemaal geen reserves. Die MAAKT ze wanneer dat nodig is. En juist over HET BLOED VAN DE SAMENLEVING, dat geld feitelijk is wordt tot nu toe vrijwel nooit in het openbaar gediscussieerd. (zie verslag telefoongesprek met het ministerie van Sociale Zaken op http://www.sdnl.nl/armoe-13.htm

Deze week wordt aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en alle provincies enz. een cd-rom aangeboden waarop met name het gevecht tegen de bierkaai te lezen is over die periode van twintig jaar SELECTEREN van het nieuws. (Zie hiervoor http://www.sdnl.nl/cd-rom.htm

In afwachting van een uitnodiging om in tien uitzendingen van een uur binnen een enkel maand die te vullen met enkele mensen die ik zelf wil uitzoeken,

Met vriendelijke groet,

  Rob M. Brockhus (webmaster van de St. Sociale Databank Nederland)

  Stichting Sociale Databank Nederland
  E-mail adres: mailto:sdn@planet.nl
  Site adres: www.sdnl.nl
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen (NH)
  Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52
  Tel.: (+31) 035-5244141 ....

P.s.: Hebt u uw schadeclaim wegens misinformatie tegen de Staat der Nederlanden al (aangetekend) ingestuurd?
Voor informatie zie: www.sdnl.nl/claim-2.htm ******


E-mailadres


A.C.Kant@tk.parlement.nl
A.Eijsink@tk.parlement.nl
A.Gerkens@tk.parlement.nl
A.Koenders@tk.parlement.nl
A.Lazrak@tk.parlement.nl
A.Rouvoet@tk.parlement.nl
A.Timmer@tk.parlement.nl
A.vdBrand@tk.parlement.nl
A.Vietsch@tk.parlement.nl
A.vMiltenburg@tk.parlement.nl
A.Wolfsen@tk.parlement.nl
B.Bakker@tk.parlement.nl
B.Dittrich@tk.parlement.nl
B.dVries@tk.parlement.nl
B.vBochove@tk.parlement.nl
B.vdVlies@tk.parlement.nl
B.vHam@tk.parlement.nl
B.vWinsen@tk.parlement.nl
Bussemaker@tk.parlement.nl
C.Aptroot@tk.parlement.nl
C.Cornielje@tk.parlement.nl
C.Coruz@tk.parlement.nl
C.Eurlings@tk.parlement.nl
C.vdStaaij@tk.parlement.nl
C.Vendrik@tk.parlement.nl
C.Verdaas@tk.parlement.nl
D.Samsom@tk.parlement.nl
E.Kalsbeek@tk.parlement.nl
E.Tonkens@tk.parlement.nl
F.dGrave@tk.parlement.nl
F.dNeree@tk.parlement.nl
F.Halsema@tk.parlement.nl
F.Heemskerk@tk.parlement.nl
F.Joldersma@tk.parlement.nl
F.Timmermans@tk.parlement.nl
F.Vergeer-Mudde@tk.parlement.nl
Ferd.Crone@tk.parlement.nl
G.Koopmans@tk.parlement.nl
G.Oplaat@tk.parlement.nl
G.vAs@tk.parlement.nl
G.Verbeet@tk.parlement.nl
G.Verburg@tk.parlement.nl
G.Wilders@tk.parlement.nl
G.Zalm@tk.parlement.nl
H.Bruls@tk.parlement.nl
H.dHaan@tk.parlement.nl
H.Jager@tk.parlement.nl
H.Ormel@tk.parlement.nl
H.Waalkens@tk.parlement.nl
J.Boelhouwer@tk.parlement.nl
J.Eerdmans@tk.parlement.nl
J.Geluk@tk.parlement.nl
J.Hessels@tk.parlement.nl
J.Kruijsen@tk.parlement.nl
J.Leerdam@tk.parlement.nl

E-mailadres


J.Mastwijk@tk.parlement.nl
J.Schreijer@tk.parlement.nl
J.Smits@tk.parlement.nl
J.Stuurman@tk.parlement.nl
J.Tichelaar@tk.parlement.nl
J.Varela@tk.parlement.nl
JandeVries@tk.parlement.nl
K.Douma@tk.parlement.nl
K.dVries@tk.parlement.nl
K.Ferrier@tk.parlement.nl
KvanVelzen@sp.nl
L.Blom@tk.parlement.nl
L.Griffith@tk.parlement.nl
L.Spies@tk.parlement.nl
L.vdLaan@tk.parlement.nl
M.dePater@tk.parlement.nl
M.Hamer@tk.parlement.nl
M.Haverkamp@tk.parlement.nl
M.Hermans@tk.parlement.nl
M.Kraneveldt@tk.parlement.nl
M.Sterk@tk.parlement.nl
M.vDam@tk.parlement.nl
M.vDijken@tk.parlement.nl
M.Verhagen@tk.parlement.nl
M.vLith@tk.parlement.nl
N.Albayrak@tk.parlement.nl
N.Dubbelboer@tk.parlement.nl
N.vOerle@tk.parlement.nl
N.vVroonhoven@tk.parlement.nl
Nieuwenhoven@tk.parlement.nl
Noorman@tk.parlement.nl
P.dKrom@tk.parlement.nl
P.dRuiter@tk.parlement.nl
P.H.Hofstra@tk.parlement.nl
P.Smeets@tk.parlement.nl
P.vHeemst@tk.parlement.nl
R.Algra@tk.parlement.nl
R.Kortenhorst@tk.parlement.nl
Rambocus@tk.parlement.nl
Rijpstra@tk.parlement.nl
S.Blok@tk.parlement.nl
S.Depla@tk.parlement.nl
S.Dijksma@tk.parlement.nl
S.Haersma@tk.parlement.nl
T.Fierens@tk.parlement.nl
T.Huizinga@tk.parlement.nl
T.Rietkerk@tk.parlement.nl
T.Stassen@tk.parlement.nl
Th.Meijer@tk.parlement.nl
V.Tjon-A-Ten@tk.parlement.nl
VoorlichtingLPF@tk.parlement.nl
W.Duyvendak@tk.parlement.nl
W.vanBeek@tk.parlement.nl
W.vandeCamp@tk.parlement.nl
W.vGent@tk.parlement.nl