Bestuurlijke corruptie bij de gerechten in Zwolle, Deventer en Lelystad
inzake bijbanenregisters Arrondissement Zwolle

Rechtbank Zwolle - Arrondissementsparket Zwolle
Kantongerecht Zwolle - Kantongerecht Deventer - Kantongerecht Lelystad

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

© J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl
ATTENTIE! Bijbanenregister rechterlijke ambtenaren.
Arrondissementsrechtbank Zwolle, Kantongerechten Deventer, Lelystad en Zwolle.
Verwacht geheel bijgewerkt door J. Hop.

J. Hop wordt hierin tegengewerkt omdat bij bezoeken aan de kantongerechten Lelystad en Deventer en in de nevenvestiging van de Arrondissementsrechtbank Zwolle te Lelystad MET OPZET geen bijbanenregisters aanwezig zijn. De rechtzoekende moet in deze gevallen volgens woordvoerders maar naar de arrondissementsrechtbank te Zwolle gaan als de burger procedeert in Lelystad of Deventer. In het arrondissement Zwolle wordt de wetgeving m.b.t. de bijbanenregisters uitgehold. (J. Hop 23 juli 1999)

Ik nodig het parlement, de Minister van Justitie, media en burgers uit hierover bij de gerechten vragen te stellen om aan deze wetteloze praktijken in het arrondissement Zwolle een einde te maken.

 

Bijbanenregister Openbaar Ministerie te Zwolle

Bijgewerkt door J. Hop 230799  BLOM

J.N.M. 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 010486
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 010487
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 090389
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 010294
Officier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle
NU
Zwolle parket
038-42989636
TEVENS
Lid Algemeen bestuur Stichting Overijssels Verzetsmuseum 40-45
Oprichter en voorzitter dagelijks bestuur De Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats
Voorzitter Klachtencommissie Psychiatrisch Ziekenhuis Westres/RIAGG Almelo in het kader van BOPZ
Waarnemend voorzitter Klachtencommissie Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreve RIAGG Deventer in het kader van de BOPZ
Bijgewerkt en C230799


  BOLLEN

C.H.J. geboren 0568 Mw
NLRM 97
Raio rechtbank Zwolle 10495
Arrondissementsparket Zwolle Plaatsvervangend Officier van Justitie
NU
Zwolle parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C230799


  BORST

Martinus Adrianus
Politie Flevoland District Almere
Politie-inspecteur/Hulpofficier van Justitie
ATTENTIE!
Betrokken bij het afdekken en dooddrukken van ernstige kindermishandeling Info F.T. de Munck T: 036-5356613
kinderen.htm


  BOS

L.G.. Mw
NLRM
Officier van Justitie Arrondissementsparket Zwolle
NU
Zwolle parket 038-4289628
TEVENS
Voorzitter ouderraad kinderdagverblijf Bruintje Beer te Heino
Bijgewerkt en C230799


  BROUWER

G.T. geboren 0962 Mw
NLRM 96 97
Advocaat en Procureur te Hengelo
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle l0595
Substituut Officier van Justitie Parket Zwolle 10596
Zwolle parket Arrondissementsofficier van Justitie
NU
Zwolle parket
038-4289411
TEVENS
Gastdocent zedenwetgeving Rechercheschool Zutphen Betaald
Lid stuurgroep DTC minderjarige
Voorzitter begeleidingscommissie Halt
Bijgewerkt en C230799
ATTENTIE!
Sepot aangifte kindermishandeling 98-102925 mutatienummer 102925 Info W. Zweverink 0592-399772


  DURIEUX

A.M. geboren 0746
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1961
Werkzaam Rijkspolitie, II. wachtmeester 1e klasse 10667
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 010975
verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 210777
verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 240401
NU
Zwolle parket 038-4289495
TEVENS
Bewerker studieboeken op verkeersgebied betaald
Bijgewerkt en C230799.


  HAAS

G.J. de geboren 0353
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 011179
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 040785
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 070886
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 011294
NU
Zwolle parket
038-4289548
TEVENS
Docent SSR
Lid begeleidingscommissie "De Tender" in Deventer
Bijgewerkt en C230799
ATTENTIE!
Dooddrukken aangifte kindermishandeling Info F.T. de Munck T: 036-5356613


  HOOGLAND

H.A. geboren 1248
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 10374
Secretaris arrondissementsparket Assen 0774
Gerechtssecretaris rechtbank Aatian 0771
Secretaris arrondissementsparket Assen 0778
Substituut Officier van Justitie arrondissement Assen 310380
Arrondissementsofficier van Justitie idem 231280
Plaatsvervanger Officier van Hof van Justitie Nederlandse Antillen 10378
Substituut Officier van Justitie Parket Assen 310380
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 231280
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 010989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 011093
NU
Zwolle parket 038-4289630
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht RI Veldzicht te Balkbrug
Bijgewerkt en C230799


  HULSENBEK

J.A. geboren 0342
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gastdocent SSR vacatiegeld
Werkzaam griffie provincie Overijssel, II. hoofd afdeling econ. zaken als administrateur 0669
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 201080
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 70182
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 21 0885
Advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem 120587
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 010792 ONTSLAG KB 97002306 per 130597
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 010792 ONTSLAG KB 97003762 per 140897
Plaatsvervanger Procureur Generaal Ressortsparket Arnhem 10994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10695
NU
Zwolle parket 038-4289647
TEVENS
Vice-voorzitter Spoorwegongevallenraad
Lid Commissie Toezicht en Advies van Sire
Voorzitter Commissie ruimtelijke kwaliteit Oversticht
Voorzitter Stichting Zwolle Stad aan 't Water
Lid AB Nationaal Fonds Kinderhulp
Lid Adviesraad Vereniging Verkeersslachtoffers
Bijgewerkt 250699 C230799
ATTENTIE!
Sepot aangifte (kinder)mishandeling Info Joep Zander T: 0570-621784
kind-25.htm
ATTENTIE!
Bijbanenregister rechtelijke ambtenaren.
Arrondissementsrechtbank Zwolle, Kantongerechten Deventer, Lelystad en Zwolle.
Verwacht geheel bijgewerkt door J. Hop.
J. Hop wordt hierin tegengewerkt omdat bij bezoeken aan de kantongerechten Lelystad en Deventer en in de nevenvestiging van de Arrondissementsrechtbank Zwolle te Lelystad MET OPZET geen bijbanenregisters aanwezig zijn. De rechtzoekende moet in deze gevallen volgens woordvoerders maar naar de arrondissementsrechtbank te Zwolle gaan als de burger procedeert in Lelystad of Deventer. In het arrondissement Zwolle wordt de wetgeving m.b.t. de bijbanenregisters uitgehold. J. Hop 23 juli 1999.
Ik nodig het parlement, de Minister van Justitie, media en burgers uit hierover bij de gerechten vragen te stellen om aan deze wetteloze praktijken in het arrondissement Zwolle een einde te maken Aangiften wegens schending van de ambtseed en het niet opgeven van bijbanen zijn door Hulsenbek doodgedrukt en dus duren deze wetteloze praktijken in het arrondissement Zwolle voort.


  IJZENDOORN

M.R.A. van Drs. geboren 0965
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 10493
Raio rechtbank Zwolle 10493
Zwolle parket Officier van Justitie ?
NU
Zwolle parket 038-4289675
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C230799


  JONG

T. de Tjebbe
Zwolle parket Justitiewoordvoerder
INFO
Telegraaf 21.12.98 Echtpaar verwaarloost pleegdochter kind-49.htm


  JULSING-NIJENHUIS

E.J. Mw
NLRM 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10792
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10793
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010895
Zwolle parket
NU
Zwolle parket 038-4289676
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C230799


  KLERK

A.M.G. de, e.v. de VRIES, geboren 0350 Mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Rotary Zeewolde
Raio rechtbank Rotterdam 10780
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10286
Substituut Officier van Justitie Parket Zwolle 91190
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 191291
NU
Zwolle parket 0320-289211
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C230799


  KLUNDER

J.P. geboren 0552
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 010490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 030591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 080791
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 010996
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 010490
NU
Zwolle parket Kernteam NOM 038-4289641
TEVENS
Voorzitter Stichting Anne Frank basisschool Doesburg Ellecom
Bijgewerkt en C230799
ATTENTIE! De Telegraaf 200299
Er is een nieuwe IRT-affaire. Misdaadbestrijding nog steeds een groot zwart gat. Waarschuwing advocaat mr. A. Westendorp: "In deze zaak gaat iedereen INCLUSIEF DE RECHTBANK, op de deksel van de beerput staan. De Officier van Justitie heeft de ware gang van zaken verdoezeld. Er is bij de politie nog steeds sprake van allerlei constructies. Er is sinds Van Traa niets veranderd. Kamerlid E. Kalsbeek (PvdA) leidt het parlementair vervolgonderzoek naar wat er in de praktijk terechtgekomen is van de Commissie-Van Traa".
INFO GEVRAAGD ?
Is dit familie van:
KLUNDER J. Jet Gezinsvoogd bij Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils
kind-10.htm


  KRUIJSDIJK

A.
Zwolle parket
ATTENTIE!
Dooddrukken kindermishandeling. Info F.T. de Munck T:036-5356613


  MUIJ

A.L.A.H. de geboren 0448
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 010177
Verkeersschout ressortparket Amsterdam 141279
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 150985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 150986
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 10587
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10891
Zwolle parket Arrondissementsofficier van Justitie ?
NU
Zwolle parket 038-4289632
TEVENS
Incidenteel gastdocent SSR en LSOP milieucursussen
Bijgewerkt en C230799


  NOORD

T. van geboren 000153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 30979
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 160885
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 140886
Zwolle arrondissementsofficier van Justitie
NU
Zwolle parket
0320-279193
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C230799
ATTENTIE!
Dooddrukken kindermishandeling Info F.T. de Munck T:036-5356613


  POS

H.Th
Zwolle parket beleidsmedewerker
Sepot aangifte (kinder)mishandeling Info Joep Zander T: 0570-621784
kind-25.htm


  SCHAAP-MEULEMEESTER

C.A.M. geboren 000152 Mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10586
Substituut Officier van Justitie Parket Roermond 10587
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 150488
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 10795
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10796
NU
Zwolle parket 038-4289513
TEVENS
Lid beklagcommissie en Commissie van Toezicht van de Dreef te Wapenveld
Bijgewerkt en C230799


  SCHEFFER

J.P. geboren 0949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsmilitair Koninklijke Marine II. Luitenant ter zee 2e Kl. o.c.0867
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Alkmaar 010380
verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 150383
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 010592
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 011296
NU
Zwolle parket 038-4289629
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C230799


  VERMEULEN

I.A. geboren 0958 Mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 011184
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 121090
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 191291
NU
Zwolle parket 0320-279177
Lid bestuur Slachtofferhulp Zwolle.
Lid Raad van Toezicht RIAGG Zwolle
Bijgewerkt en C230799


  VEURINK

D. geboren 0840
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht
Auditeur militair Plaatsvervangend arrondissement krijgsraad Arnhem 200880
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 80980
Substituut aud.-mil. arrondissement krijgsraad Arnhem 230981
Substituut aud.-mil. Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht 230981
Substituut aud.-mil. Mobiele Krijgsraad Buitenland Luchtmacht 230981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 241083
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 11085
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 250587
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 12mei 1993
Plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 okt 1994
Fungerend Officier van Justitie Arrondissementsparket Zwolle
NU
Zwolle parket 038-4289598
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C230799


  VUURE

R.M. van geboren 0864
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Groningen 10493
Zwolle Officier van Justitie
NU
Zwolle parket 0320-279188
TEVENS
Lidmaatschap Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Almere
Bijgewerkt en C230799
ATTENTIE! Bijbanenregister rechterlijke ambtenaren Zwolle
Arrondissementsrechtbank Zwolle, Kantongerechten Deventer, Lelystad en Zwolle.
Bijgewerkt door J. Hop op 7 november 1999.  AERDE

J.A.O.M. van geboren 0850
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1974
Raio rechtbank Zwolle 010978
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 031281
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 031281
Rechter rechtbank Zwolle 070283
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
Kantonrechter Zwolle 030789
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter coördinerend
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur kring van kantonrechters
Voorzitter Commissie Maatstaven Werklastmeting kantongerechten
Lid dagelijks bestuur van landelijk overleg coördinerend kantonrechters
Redactielid recht voor uit
Lid en vice-voorzitter SKAL tuchtrecht
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  AREM

F.G. van
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Juridisch medewerker bij kantoor verzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank SVB
Lid adviescommissie van de beroepsvereniging van Psychosynthese therapeuten
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  ARIËNS

T.A. geboren 000138
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Commissaris Woningbouwvereniging Gorssel
Lid Algemeen Bestuur Vereniging Officieren Cavalerie
Advocaat en Procureur Amsterdam 010368
Werkzaam bedrijfsleven 011071
Advocaat en Procureur Den Haag 010176
Advocaat en Procureur Zutphen (en/of Zwolle) 010782
Rechter rechtbank Zwolle 020686
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 070688 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010194
Vice-president rechtbank Zwolle 200695
NU
Zwolle Vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Algemene Raad van het Leids Universiteitsfonds
Voorzitter klachtencommissie Deventer Ziekenhuis
Voorzitter klachtencommissie District Huisartsen Vereniging Zwolle/Flevoland
Arbiter aangesloten bij het Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BEECK-CALKOENREUS

C.M. van geboren1052
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 210388
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle110389
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 290690
Rechter rechtbank Zwolle 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BEIJMA THOE KINGMA

C.L. van geboren 1128 Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Volontair gemeente secretarie Franeker1157
Advocaat en Procureur te Assen 0958
Griffier Meppel 280563
Griffier Steenwijk 280563
Griffier Zwolle 280563
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 300964
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 40365
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 200165
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 230966
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 160170
Rechter rechtbank Almelo 90971
Kantonrechter Enschede 130375
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 130375
Kantonrechter Almelo 191181
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 120386
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 10995
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 150196
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BELJAARS

C. geboren 1035
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie beroep en bezwaarschriften gemeenteraad Ermelo
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Stichting Sint Jansdal Harderwijk
Voorzitter bestuur van de Stichting Bibliotheek Ermelo
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 291280
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 030284 ONTSLAG010197
Lid hoog militair gerechtshof Den Haag 040484
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 070688
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 060192
Militair lid rechtbank Den Haag 010792
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad010194
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger ?
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ?
Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger (sector bestuursrecht i.v.m. militaire ambtenarenzaken)?
TEVENS
Generaal Majoor buiten dienst
Voorzitter fusiecommissie VVV's Veluwe Randmeren.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BERG

O.W.E. geboren 0832 Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur II. te Hengelo 1058
Griffier kantongerecht Almelo 051066
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 0967 ONTSLAG 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 71267 ONTSLAG 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 70769 ONTSLAG 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 60372
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 51174
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 40576 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 290385
rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 011095
Rechter rechtbank Assen 210471
Vice-president rechtbank Leeuwarden 190281
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 060172
NU
Assen rechter-plaatsvervanger (kinderrechter)
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Bankebos Norgerhaven
Lid bestuur Hoeve Boschoord
Secretaris Stichting Het Drentsche Landschap
Lid Prov beroepscommissie van gespecialiseerd maatschappelijk werk gemeentelijk maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening
Lid projectgroep Drenthe van het Advies en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening


  BERG

F. van den geboren 0952
NLRM 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 260495
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie van de ziekenfondsraad Amstelveen
Lid scheidsgerecht van de ziekenfondsraad Amstelveen
Lid commissie van scheidslieden zoals bedoeld in de ministeriële regeling van 161162 nr 5898 (stscrt 1961 227)
Docent stichting opleiding sociale verzekering te Almere
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BETLEM

G. 090157
Senioronderzoeker van NISER bij de Rijks Universiteit Utrecht
Zwolle rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005799
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BEUKELMAN

M.H.P. geboren 0247 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Lid adviescommissie AWB van het Waterschap NoordVeluwe
Lid college van advies inzake het overleg met dienstcommissie bij de raad van state als bedoeld in art 129 van het algemeen rijks ambtenarenreglement
Chefjurist Raad van State
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 0792
Rechter rechtbank Zwolle 291092
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270698
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter sector bestuursrecht
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BIANCHI

C.W. geboren 0256 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 70391
Rechter rechtbank Zwolle 231192
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010394
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter (kinderrechter)
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Medezeggenschapsraad Montessorischool Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BIE

I.P. de geboren 0245
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 271186
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 280387
Rechter rechtbank Zutphen 12 0988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Kantonrechter plaatsvervanger Terborg 30 0893
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
Vice-president rechtbank Zutphen 290794
NU
Zutphen Vice-president Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter van de Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Zutphen
Voorzitter Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Zutphen
Lid het bestuur van de Stichting Passieconcerten Deventer
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BINS VAN WAEGENINGH

S.E. geboren 0943 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 170681
Rechter rechtbank Groningen 10390
Rechter rechtbank Zwolle 10393
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10394
Vice-president rechtbank Zwolle 140395
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid raad van het Leids Universiteitsfonds
Voorzitter Klachtencommissie Sophiaziekenhuis te Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BITTER

J.B.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250469
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 160474
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120878 ONTSLAG KB 97003852 200897
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
HOOFD
Advocaat Zutphen Nysingh Bitter & De Vries Robbé
Ontslag 3 maart 1998 nr 98001090 welke functie?
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BLAAUW

I.M. geboren 0448 Mw.
NLRM 80 88/89 90 87 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 0974
Raio11077
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 151281
Gerechtsauditeur idem 151281
Rechter idem 70283
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter Deventer 291288
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle110289
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130489 ONTSLAG KB 97004417 per 160997
Kantonrechter Harderwijk 260290
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20692
Vice-president rechtbank Zwolle 30792
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10394
NU
Zwolle Vice-president
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Veilig Verkeer Nederland voor het district Overijssel tevens lid van het hoofdbestuur Veilig Verkeer Nederland
Voorzitter Klachtencommissie van de Dreef te Wapenveld
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BLOMSMA

G. geboren 0453 Mw.
NLRM 95 96 97
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10494
Rechter rechtbank Zwolle 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer Z70696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
Zwolle rechter dvb010198 info KB97004736
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle gerechtsauditeur
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BOER

H.E. de geboren 0555
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Adviescommissie BOPZ Piket Raad voor de Rechtsbijstand te Arnhem
Penningmeester Zutphense Amateur Fotografen Vereniging
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30782
Raio rechtbank Zutphen 10982
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10588
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10588
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790
Rechter rechtbank Zutphen 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 270398, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Lid gemeenschappelijk Hof van justitie en de Nederlandse Antillen en Aruba.
Lid gerecht in eerste aanleg Aruba
Lid gerecht in eerste aanleg Sint Maarten
Voorzitter Commissie Toevoeging van Strafzaken in Aruba
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BOON

A.B.L. DE
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.  BOON

H.C.M. geboren 0847 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter van de klachtencommissie van het Twenteborg Ziekenhuis voor Almelo en Omstreken.
Advocaat en Procureur te Almelo
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10689
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 241189
Rechter rechtbank Zutphen 250391
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0933
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 250298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BORGERHOFF-MULDER

H.R. geboren 0346 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
Advocaat en Procureur te Arnhem
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 191180
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem11081
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 280683
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120985
Vice-president rechtbank Zutphen 200891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 1t 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 30894
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen Coördinerend vice-president Bijgewerkt 250298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BOSCH

J.H. geboren 000646
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Inkomend Secretaris van Rotaryclub Epe
Advocaat en Procureur Den Bosch 10976
Raio rechtbank Zwolle11179
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 221283
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 220284
Rechter rechtbank Zwolle 230185
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 20689
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 20493
Kantonrechter Zwolle 70693
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 101193
Vice-president rechtbank Zwolle 211293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerendvice-president
TEVENS
Secretaris en Penningmeester van de stichting Johan Georgh Godlieb Bosch en Anna Uyt den Bogaard Stichting gevestigd te Heerde
2e Secretaris van de buurtvereniging "Hoornerveen" gevestigd te Heerde
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BOSCH VAN HINTE

J.C. geboren1029 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Amsterdam 10359
Proeftijd ex art 3 Opl. en Vormingsbeluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam 0111?
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10362
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 000173
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 0982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 0982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 0982
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Utrecht rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BOUWMAN

J.F.M.J. geboren 0359
NLRM 95 96 97
Lid Algemeen Bestuur Stichting Verenigde Christelijke Scholen Arnhem, Stichting voor Christelijk Onderwijs Rijkerswoord Arnhem
Gerechtssecretaris gerechtshof Arnhem
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 0994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle11094
Rechter rechtbank Zwolle 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BRAUW

W.M. de geboren 0940 Jhr.
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat bij Nauta Dulith
TEVENS
Hoofd afdeling milieu bodem gebiedsbescherming provincie Overijssel
Voorzitter centrum Vogelweijde Zwolle
Bestuurslid centrum voor revalidatie "De Vogellanden" Zwolle
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Riagg Zwolle
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Stichting Franciscushof Raalte
Bestuurslid enkele charitatieve fondsen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BRINK

D. van den, geboren 0358
NLRM 96 97
Staffunctionaris van de Hoofdofficier van Justitie Alkmaar
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 0995
Rotterdam rechter 97003283 BENOEMING KB97005247
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter C11-120399 register Rotterdam
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BRUIJNE

C. de geboren1038
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 290380
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 140285
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle110785
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 110289
Voorzitter College van Beroep Studiefinanciering Groningen 240589
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 160689
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
College Studiefinanciering Groningen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BÜCKMANN

L.M. Leendert Maarten geboren 000145
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring voor vrouwen "Het Spoor" te Utrecht
Raio rechtbank Maastricht (of Utrecht) 80373
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 280779
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130181
Rechter rechtbank Utrecht 20982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 161188
rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Kantonrechter Zwolle 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 260291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80791
Deventer kantonrechter ?
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA4
Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger C150999 Kantongerecht Amersfoort geen opgave gevonden.
Deventer kantonrechter.
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline Kynologisch Gebied te Nederland
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring te Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BUIJS

D.J. geboren 0446
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend lid geschillencommissie van reclassering Nederland
Voorzitter geschillencommissie LOAZ
Commissie diverse gemeentelijke diensten
Raio rechtbank Dordrecht 90270
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Dordrecht 9 000670
Secretaris 1e klasse arrondissement parket. Utrecht 10472
Als stagiair Werkzaam Raad van State 10974
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 10276
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 290476
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 291276
Rechter rechtbank Zutphen 180378
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 290781
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 290781
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 290781
Kantonrechter Harderwijk 80383
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 251183
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 20485
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter Apeldoorn 25 0189
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200589
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 110189
Kantonrechter Apeldoorn 250189
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130489
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200589
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 120298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger (wordt niet meer als rechter ingezet)
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA5 Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Zutphen rechter
TEVENS
Lid Commissie van advies van de geschilzaken van rechtsbescherming en veiligheid van het CBS
Voorzitter geschillencommissie wonen parket en reizen Stichting Geschillencommissie te Den Haag
Deelredacteur jurisprudentie arbeidsrecht sociaalrecht
Docent arbeidsrecht Kluwer (juridische) opleidingen
Docent Elsevier opleidingen Nederland Vereniging Personeelsbeleid
Lid bestuur Vereniging IJsland Rijders Noord
Voorzitter bedrijfscommissie van de academie ziekenhuizen BEDAZ
Voorzitter interpretatie privatisering instellingen godshuizen te Den Bosch
Plaatsvervangend lid klachtencommissie Reclassering Nederland Den Bosch
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BUIJSMAN

H.J. geboren 000145
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie van Beroep Chr Agrarische Hogeschool te Dronten
Lid Bestuurscommissie beroepszaken sociale zekerheid provincie Overijssel
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 51285
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle111186
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 120887
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 290688
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Rechter rechtbank Zwolle 10792
Vice-president rechtbank Zwolle 260992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle Vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de gebiedsaanwijzing in de provincie Overijssel
Voorzitter Commissie van beroep KNLTB
Lid bezwarencommissie personeelsbeoordeling provincie Overijssel
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie functiewaardering provincie Drenthe
Voorzitter Commissie van Beroep Chr Hogeschool Windesheim Zwolle
Auteur van enige juridische uitgaven (VUGA BV te Den Haag)
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  BUITENDIJK

C.E. geboren 000161 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 11086
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011092
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 010996
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
NU
Zwolle rechter
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  CANTÉ

A.H. geboren 1247
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk031280
rechter-plaatsvervanger Zwolle 031280
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 221280
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 240491
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 240594
Assen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Assen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger ?
HOOFD
Advocaat en procureur te Zwolle Nysingh Bitter & de Vries Robbé
Secretaris afdelingsraad IJsselland en Twente Nederland Maatschappij ter bevordering van tandheelkunde
Toegevoegd secretaris van de Regionale Behandelingsraad Zwolle van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde
Lid Tuchtcommissie van de Nederlandse Golffederatie
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  CORNELISSEN

W.J.B. geboren 1253
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 101094
Rechter rechtbank Zwolle 010196
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Auteur Praktijkboek Onroerend Goed Kluwer
Docent bestuursprocesrecht vakopleiding advocatuur
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  DEKKER-HARTS

C.J. geboren 0748 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Leiden 11271
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 70379
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 180882
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 280788
Rechter rechtbank Zwolle 10190
Kantonrechter Harderwijk 80791
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 280891
Kantonrechter Haarlem 120392
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 120392
rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 260593
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Haarlem kantonrechter
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  DEURING

H.J. geboren 000154
NLRM 94 95 96 97
Penningmeester begrafenisvereniging te Harderwijk
Luitenant-kolonel der Militair Juridische Dienst
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10392
Militair lid rechtbank Arnhem 250693
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 0993
Rechter rechtbank Zwolle11294
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270698
NU
Zwolle rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent/vrijwilliger bureau slachtofferhulp te Harderwijk
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten voor 2 scholen in voortgezet onderwijs te Harderwijk
Lid Lionsclub Harderwijk-Irminloo te Harderwijk
Lid schoolbestuur Nassau College te Harderwijk
Lid Commissie van Toezicht en Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Lelystad
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  DIJK

D.J. van geboren1248
NLRM 80 88/89 92 93 94 95 96 97
Lid Raad van Toezicht Facilitaire Dienst Rechtelijke Organisatie
Voorzitter Commissie criteria niet meewerk (afvl) Vreemdelingencommissie ook Commissie Meewerkcriterium
Lid Hoofdbestuur NVvR
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam Raio 10972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10173
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 10175
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 10177
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 10177
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 221178
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 260679
Rechter rechtbank Amsterdam 2 0880
Verlof zonder behoud van bezoldiging. i.v.m. Werkzaam lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 120881
Vice-president rechtbank Zwolle 21286
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 000688
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 70194
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 80794
President rechtbank Arnhem 51295
NU
Arnhem President
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid adviescommissie reorganisatie van de Rechtelijke Macht
Mentor cursussen vonnissen maken voor buitenstaanders
Docent diverse cursussen SSR
Kernteam PVRO
Lid raad van cassatie KNBB
Diaken in de S.O.W. gemeente van de opstandingskerk te Arnhem
Voorzitter adviescommissie tuchtrechtspraak Betaald Voetbal
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  DORP

I.C.J.I.M. van geboren 000161 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 10487
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 231192
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10493
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 270433
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Rechter rechtbank Zutphen 10894
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 120298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie BOPZ Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente en Oost-Achterhoek 010198
Lid bestuur Stichting Just Kids Zutphen 010198
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  DUNGEN

G.P.M. van den, geboren 0752
NLRM 90 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10889
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 181289
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Rechter rechtbank Zwolle 20491
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10895
NU
Zwolle rechter Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Lid NA en Aruba
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  EELSING

G. Geeske 1253 Mw.
NLRM 96 97
Advocaat en procureur te Assen vanaf 1989
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 200695
Zwolle rechter
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 050299
Zwolle rechter Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
INFO
In interview met Theo Wortel noemt zij het een goede zaak dat rechters in toenemende mate proberen te schikken na een eerste schriftelijke ronde.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  ELDERS

A.W.M. geboren 0749
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoogleraar RIJKS UNIVERSITEIT Limburg
Oud Vice-president rechtbank Rotterdam
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10589
Rechter rechtbank Zutphen 130293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen Z50293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 141298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Zutphen te Zutphen
Voorzitter van de Paolo Scarampellastichting te Zutphen
Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Verpleging/Verzorging Lochem te Lochem
Voorzitter van de Beklagcommissie van Nederlandse Mettray te Eefde (Gem Gorssel)
Gastdocent politieopleiding de Cloese
Gastdocent landelijk selectiecentrum en opleidingscentrum Nederlandse Politie Academie
Voorzitter Stichting Rentray
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  EVERTS

A.M. geboren 1234 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 220480
Rechter rechtbank Groningen 150389
Rechter rechtbank Zwolle 161091
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 240492 ONTSLAG?
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 240492
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 240492
Vice-president rechtbank Zwolle 2000692
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161283
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1000190
NU
Zwolle Vice-president kinderrechter
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Stichting Valentijn te Nunspeet Opvang van minderjarige alleenstaande Asielzoekers
Bestuurslid Vereniging Lau Mazirel (Ver tot ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met Nomadische cultuur) te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Strada Deventer (hulpverleningsorganisatie) per 1393
Lid begeleidingscommissie Project Opvoedingssystemen Rijksinrichting Jongeren Den Engh
(Dolderseweg 120 3734 BL Den Dolder)
Lid bestuur Muziekfestival Natuurpark Lelystad
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  EVERTS

W.N. geboren 000157 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 301090
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Rechter rechtbank Zwolle 150891
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010194
NU
Zwolle Rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie openbaar voortgezet onderwijs te Zwolle
Waarnemend Voorzitter Klachtencommissie politie regio IJsselland
Voorzitter bezwarencommissie Personeel van de Hogeschool Windesheim
Examinator Instituut Opleidingen Sociaal Recht in het land en de opleiding voor bewindvoerders ten behoeve van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  FALKENA

F.B. geboren1046
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en procureur Arnhem 21271
Raio rechtbank Utrecht 11274
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 10575
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 10976
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 110478
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 260878 ONTSLAG 230686 nr 67
Rechter rechtbank Zutphen 91079
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 31281
Kantonrechter Apeldoorn 170883
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 170883
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 170883
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 170883
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 40785
Raadsheer Hof Leeuwarden 201285
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 291087
Vice-president Hof Leeuwarden 270593
NU
Leeuwarden Hof vice-president sector civiel
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
NU
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Rechtspleging 0703707638 fax 3707932
Gedetacheerd raadadviseur 95/96
TEVENS
Voorzitter Scheidsgerecht FBTO
Voorzitter beroepscommissie. functiewaardering Waterleiding Friesland
Voorzitter (onafhankelijk lid) van het derden-scheidsgerecht van de Koninklijke Ned. Broederschap
Lid Centrale Commissie. werklast meting
Arbiter (buitengewoon lid) van de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland
Hoofdredacteur Praktijkboek Handleiding Faillissementencuratoren
Redacteur vademecum executie en beslagrecht
Medewerker Tijdschrift van civiele rechtspleging
Incidenteel docent Kluwer Juridisch opl. PAO Euroforum en USO
Lid adviesraad Kluwer Juridisch opl.
Commissie. b.v. met beperkte aansprakelijkheid "J.H.S. Pyrotechniek BV" Leeuwarden
Medewerker Ministerie van Justitie afd Wetgeving t.b.v. ontwerp Rv in de hoger beroep en cassatie
Voorzitter werkgroep buitengerechtelijke kosten (NVVR/NOVA)
Medewerker Ned Jurisprudentie
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  FIEVEZ

A.W.H.M. geboren 000636
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110783
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 200688
NU
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
HOOFD
Advocaat te Deventer bij A.W.A.M. Fievez c.s.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  FIKKERS VAN DER SPEK

M.E.L. geboren1056 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle110289
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 200489
Rechter rechtbank Zwolle 91190
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Kantonrechter Zwolle 60193
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de redactieraad van Sociaal Recht
Lid plaatsingscommissie 's-'s-Heerenloo Lozenoord te Ermelo
Voorzitter Klachtencommissie SWO Harderwijk
Voorzitter klachtencommissie De Aanleg te Harderwijk
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  FLIEK

F.C. geboren 0330
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Comitee van aanbeveling Forum Filharmonisch"
Voorzitter Stichting Thorbecke Zwolle
Werkzaam Openbaar. Ministerie Nederlandse Antillen 150156
Lid plaatsvervanger Hof van Justitie Nederlandse Antillen 250964
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 280765
Rechter rechtbank Roermond 220466
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 150766
Presidentplaatsvervanger Perm. Krijgsraad Nederlandse Antillen 110769
Rechter rechtbank Assen 200673
Vice-president rechtbank Assen 10474
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 51174
President rechtbank Zwolle 121078
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 311292
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht ziekenhuis en verpleeghuis De Weezenlanden te Zwolle
Lid klachtencommissie Ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle
Secretaris bestuur Stichting Steunfonds FARO
Redacteur/medewerker van tijdschrift "kort geding" uitgave van Tjeenk Willink
Voorzitter bezwaren Adviescommissie Regiopolitie IJsselland
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199.
ls gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer
en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet
kan d burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar u op internet vinden i.p.v. verplicht f te moeten reizen naar Zwolle .


  HEK-FLINTERMAN

D.A. van 't geboren 080644 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Groningen 1971
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 300782
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
Rechter rechtbank Zwolle 10390
Rechter rechtbank Groningen 161091
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005580
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005580
Groningen kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005580
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Groningen rechter C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 080199
TEVENS
Lid college van advies voor de justitiële kinderbescherming tevens vice-voorzitter.
Bestuur van Pro Exolendo Jure Patrio
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  FOPPEN

W. geboren 0761
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle11092
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 21095
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10496
Rechter Zwolle
NU
Zwolle Rechter
TEVENS
Lid penningmeester medezeggenschapsraad Basisschool De Wegwijzer te Harderwijk
Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Sint Jansdal te Harderwijk
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  FREIJTERS

J.Ph.M.of M. Ph.M. geboren 0434
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Amsterdam 1961
Werkzaam notariskantoor Rotterdam 1962
Werkzaam bedrijfsleven/bankwezen resp. Amsterdam Rotterdam en Utrecht 1964
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 140777
Rechter rechtbank Zwolle 191079 ONTSLAG
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 151081
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010194
rechter-plaatsvervanger Zwolle
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Grondkamer Overijssel
Voorzitter Grondkamer Flevoland
Secretaris Stichting Praktisch Christendom Zuidwolde
Secretaris Stichting Medische Hulp Nederland
Secretaris Stichting Evangeliewerk Buitenland
De drie Stichtingen vallen binnen de sfeer van de Noorse Broederschap en de functies zijn onbezoldigd
De Noorse Broederschap vraagt Freijters in incidenteel voorkomende gevallen wel eens om juridisch advies Freijters geeft dat op grond van het feit dat hij deel uitmaakt van de Broederschap en niet omdat hij een functie als juridisch adviseur zou vervullen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  GEER

D.J. de geboren 1134
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur Vogelbescherming Nederland te Zeist
rechter-plaatsvervanger Zutphen 110385
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Rechter rechtbank Zutphen 1 02 1DS0
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 270298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Michaelshoeve/Overkempe te Brummen
Stichting onderzoek Eigen werk
Arbiter voor Internationale Organisatie voor biologische landbouwproducten
Arbiter Stichting Geschillenbeslechting
Lid klachtencommissie Vereniging Nederlandse Verslavingsinstituten
Lid algemeen bestuur Ioma stichting te Amsterdam
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  GELDERMANS-MINDEROP

J.S.J.M. geboren 0247 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Medewerker Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 50280
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Haarlem60683
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle4 098G
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwulle10390
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle110391
Rechter rechtbank Zwolle 10792
NU
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Zwolle rechter Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  GERARD of RIKAART-GERARD

E. Mw.
Zwolle rechter
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  GRAAFSTAL-LANKESTER

N.M. Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroepHaarlem 120476
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep2wolle 40180
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroepAmsterdam 10186
Ondervoorzitter raad van beroep Amsterdam 250190
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 310392
rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Lid van de Klachtencommissie Stichting Wonen Dag besteding en Dienstverlening WDDS te Haarlem
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  GRIENDT

H.D. van der geboren 0538
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Commissaris Gemeente Politie
Gerechtsauditeur rechtbank 2wolle 190382
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 190382
Rechter rechtbank Zwolle 180882
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 1 0982
NU
Zwolle Rechter Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
HOOFD
Lid NA en Aruba Hof Antillen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HARREVELD

H.W. van geboren 000139
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid begeleidingscommissie poliklinisch Oldenkotte
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 221287
Rechter rechtbank Zutphen 301188
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 180298, inzage Zutphen C210499.
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Lid begeleidingscommissie poliklinisch De Tender Deventer
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Bestuurslid Vereniging Vrienden van Brummen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HEEREGRAVE

C.A.M. geboren 0946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Gemeentelijke Sociale Diensten te Zutphen 11169
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem170579
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem220280
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem2 0981
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 300782
Kantonrechter Deventer 140284
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 140284
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem280284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 70285
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 1305B7
Lid NA en Aruba 10888
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 250294
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Atletiekvereniging AV de Veluwe te Apeldoorn
Voorzitter Stichting Kunststof Atletiekbaan Apeldoorn
Voorzitter bezwarencommissie Delta te Zutphen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HEINER

A.M. geboren 0863 Mw.
NLRM 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 100397
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en procureur te Zutphen
TEVENS
Co trainer beroepsopleiding van de Nederland Orde van Advocaten
Voorzitter Klachtencommissie Arkel Groot Emaus te Ermelo Orthopedagogisch behandelingscentrum voor licht verstandelijk gehandicapten jongeren
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HELDER

E. geboren 000656
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 210394
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 100397
NU
Almelo rechter-plaatsvervanger Reageerde niet op verzoek om opgave nevenfuncties
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
HOOFD
Universitair hoofddocent Universiteit Twente
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HESSELING

J.H.M. geboren 0158
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 010983
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 311089
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 020490
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 110391
Rechter rechtbank Almelo 111291
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 020394
NU
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter
TEVENS
Hoofd Bureau Justex SSR
Lid begeleidingscommissie en Redactieraad EFRO
Voorzitter oudervereniging Geert Groteschool
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HEUVEL

R. van den, Robbert geboren 190456
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid beroepscommissie Sociaal Plan Reorganisatie Bondsburo KNZB
Raio rechtbank Zwolle 10382
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle1 0987
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 070688 ONTSLAG
Kantonrechter plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
Rechter rechtbank Zwolle 200988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010394
Vice-president rechtbank Zwolle 200695
Arnhem Hof raadsheer dvb010198 BENOEMING KB97005799
NU
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheer Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.
TEVENS
Voorzitter werkgroep formeel strafrecht NVvR
Bestuurslid toneelvereniging "De Galerij" te Zwolle
Medewerker tijdschrift Delict en Delinquent
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HILLEN

A.E.F. geboren 010661 Mw. Thijsselaan 2, 6881 AX Velp
NLRM 92 93 94 95 96 97 NB: NLRM 93 94 als KEMPENAER-HILLEN
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 171291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 60192
Rechter rechtbank Den Haag 261092
Rechter rechtbank Zutphen 190293 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004736 Ons besluit van 2 augustus 1997, no.97003664 benoemd tot kantonrechter te Groenlo BENOEMING KB97004736 Ons besluit van 2 augustus 1997, no.97003664
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter (vaste kantonrechter info 140797)
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Arbiter Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren
Plaatsvervangend lid Ombudscommissie van de gemeente Rheden
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HONIG

J.F.M. geboren 0246
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid vereniging Bomenbelang
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 180386
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 180386
Rechter rechtbank Zutphen 22 0987
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 141298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht FPK Oldenkotte
Voorzitter Stichting Administratiekantoor van Deelen
Medeorganisator Sportevenement VVV Vorden
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199.
Al gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen nu van deze rechterlijke ambtenaar op internet vinden i.p.v. af verplicht te moeten reizen naar Zwolle en.


  HOOF

A.W.M. van geboren 300660
NLRM
Docent cursussen optreden on vreemdelingenzaken bij de Stichting Opleidingen Sociale Rechten te Den Haag
Arnhem rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005640
Arnhem rechter-plaatsvervanger dvb 010198 KB97005248
Den Haag rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004421
Zwolle rechter-plaatsvervanger ?
Rechter Arnhem
NU
Arnhem rechter Bijgewerkt en C210799
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Formeel strafjurist vreemdelingenzaken en de Rechtbank Zwolle maar feitelijk geheel werkzaam als rechter-plaatsvervanger Zwolle en Den Haag
Nevenzittingplaats Zwolle Vreemdelingenzaken
TEVENS
Repetitor vreemdelingenrecht opleiding gerechtstolk Stichting Instituut van Gerechtstolken en vertalers
Secretaris Parochiebestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Kant te Berg en Dal
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HOOFT

J.C. van der geboren 0348
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 121284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 80791
Rechter rechtbank Zutphen 130293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250283
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 020198, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Arbitrage van de Nederland IJshockeybond Bezoldigd
Voorzitter Klachtencommissie District Huisartsenvereniging Gooi Eemland NW Veluwe
Lid Commissie van Toezicht van Rijksjongeren Inrichting De Overberg te Overberg Gem Amerongen (Dwarsweg 45 3959 AE)
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HOOGLAND-KELKBOOM

C.M.M. geboren 1251 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 0993
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 0993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10394
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 140294
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10494
Rechter rechtbank Zwolle 160395
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 130298, inzage Zutphen C210499.
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter regionale Klachtencommissie Noord-West Veluwse Woningbouwcorporaties
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Lelystad
Voorzitter Klachtencommissie woningcorporatie NW Veluwe
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra Lelystad SSGL
Voorzitter klachtadviescommissie Openbaar Belang Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HOUBEN

M.C.P. Maria 100552 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 30582
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 30582
Rechter rechtbank Zwolle 121283
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 wei 1985
Rechter rechtbank Zwolle 10190
Vice-president rechtbank Zwolle 150191
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 170691
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 wei 1385
Rechter rechtbank Zwolle 10190
Vice-president rechtbank Zwolle 150191ONTSLAG KB 97005799 per 010198
rechter-plaatsvervanger KB 97005799010198
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid personeelsmandaat Vrije School Meppel
Lid hoofdbestuur Orde VFT
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HOUT

P.T. van geboren 0438
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting HH Courage Elburg
Voorzitter Goorcommissie Elburg
Voorzitter Stichting Oud Elburg
Voorzitter Mheencorporatie Elburg
Lid Stichting Elburger Vicarieen
Commissaris Gehe Flevo Media Infra BV Zutphen
Lid bestuur Vereniging Zuiderzeegemeenten Enkhuizen
Vereniging Kinderzorg Zwolle
Voorzitter Stichting De Reeve Kampen'
Voorzitter Stichting De Til Zwolle
Voorzitter Stichting Rorij/Werk Kampen
Voorzitter Stichting Makoonb Zwolle
Voorzitter Stichting Dreei Hoogeveen
Secretaris Stichting Sijo Zwolle
Voorzitter Ver Vrienden van her Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Lid Raad van Toezicht Het Zuiderzeemuseum
Voorzitter bezwarencommissie Personeel Provincie Gelderland Arnhem
Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Groot Salland Zwolle
Lid bezwarencommissie Federatie Welstandtoezicht te Utrecht
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HOUTHOFF

J.W.F. geboren 0249
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 131184
rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 131184
Rechter rechtbank Alkmaar 100387
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en Utrecht 110589
Rechter rechtbank Zwolle 75 0989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 151293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10394
Vice-president rechtbank Zwolle 200695
NU
Zwolle Vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter tuchtgerecht en sanctiecommissie "SKAL"
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HUISKES

J. geboren1047
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Inspecteur 's Rijksbelasting 0972
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 050882
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 280289
Rechter rechtbank Zwolle 20491
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10394
Rechter rechtbank Leeuwarden 010994
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 260495
Raadsheer Hof Den Bosch 011096
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 011096
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter
Leeuwarden Hof raadsheer 96/97
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Voorzitter Commissie van advies BB belastingkamer gemeente Leeuwarden
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  HULST

J. van der geboren 000150
NLRM 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Meppel
rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 11293
Rechter rechtbank Zwolle 30295
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 120196
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 000696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 000696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 000695
Vice-president Zwolle
NU
Zwolle vice-president
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent arbeidsrecht Beroepsopleidingen Nederlandse Orde van Advocaten
Lid tuchtrecht/sanctiecommissie SKAL
Voorzitter Klachtencommissie zorgproject Meppel e.o.
Mederedacteur Praktijkboek Onroerend goed Kluwer
Lid klachtencommissie Seksuele Intimidatie Scholengemeenschap Dingstede Meppel
Voorzitter kerkenraad Oecumenische Gemeente Oosterboer te Meppel
Vice-voorzitter Raad van toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging Makelaar NVM
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorg en Dienstverlening "De Stouwe" te Meppel
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  JONG

B.J. de geboren 0349 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 000187
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 200587
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688
Rechter rechtbank Zwolle 170589
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Vice-president rechtbank Zwolle 240694
NU
Zwolle Vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie verpleeghuis De Weenerlanden te Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie verpleeghuis Zandhove te Zwolle
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Lid Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline Arnhem
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  JONGE

A.B.L. de geboren 000153
NLRM 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 100890
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KALVEEN

E.A.A. Elisabeth van 140368
E.A.A. van geboren 0368 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 3 0991
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 71194
Den Haag gerechtsauditeur dvb011097 BENOEMING KB97004421
Den Haag rechter-plaatsvervanger 011097 dvb BENOEMING KB97004421
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KETTING

L.J.M. geboren1046
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 260883
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 210487
NU
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
HOOFD
Advocaat Deventer De Jonge Peters & Leppink
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KEURENTJES

R.B.M. geboren 0454
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 230585
rechter-plaatsvervanger Zutphen 230585
Rechter rechtbank Zutphen 120887
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Vice-president rechtbank Zutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Vice-president Bijgewerkt 260298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting de Kruisberg te Doetinchem
Annotator bij Kluwer Uitgave wet BOPZ jurisprudentie
Verzorger lezingen Meditex
Lid commissie Piketregeling Wet BOPZ Raad voor rechtsbijstand Arnhem
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KIEZEBRINK

L.M.E. geboren 0946 Mw.
NLRM 95 96 97
Coördinerend sectie familie en jeugdrecht rechtbank Leeuwarden
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 160195
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden40496
Rechter rechtbank Groningen 10696
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Groningen kantonrechter-plaatsvervanger C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 120199
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter college van beroep voor de examens aan de Chr Hogeschool Noord Nederland gevestigd te Leeuwarden
Lid de Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuis "De Tjongerschans" te Heerenveen
Lid jurist Regionaal Tuchtcollege Groningen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KLEINRENSINK

C. geboren 0754
NLRM 94 95 96 97
Unitcoördinator strafsector rechtbank Zutphen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15.09.93
Rechter rechtbank Zwolle 13.09.94
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27.06.96
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27.06.96
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27.06.96
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Stichting Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening Gelderland JJG in Arnhem
Voorzitter ouderraad van de Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen
Voorzitter Commissie Toewijzing Vrijwilligersbudget van de reclassering Nederland Den Bosch
Voorzitter klachtencommissie bij het Psychiatrisch Centrum Groot Gaffel in Warnsveld
Voorzitter BOPZKlachtencommissie bij het verpleeghuis Zutphen
Voorzitter BOPZKlachtencommissie bij een zevental verpleeghuizen in Oostelijk Gelderland
Verzorgen van colleges en optreden als examinator bij Stichting Instituut gerechtstolken en vertalers wordt per uur betaald
Meewerken als inleider aan SSR cursussen (wordt betaald volgens het gebruikelijke tarief
Voorzitter Commissie van toezicht en Beklagcommissie Huis van Bewaring Lunetten te Zutphen
Voorzitter klachtencommissie Openbaar primair en voortgezet onderwijs te Zutphen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KNOOP

S.W. geboren 0949
NLRM 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zutphen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 250490
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 31292
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 31292
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 31292
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 31292
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 030398, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
HOOFD
Advocaat Nysingh Bitter en de Vries Robbé Zutphen
TEVENS
Lid bestuur Stichtingbehoud Synagoge Zutphen
Deputaat kerk en Israël SOW kerken
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KOENE

A.M. geboren 0766 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Groningen l1091
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 61094
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KONING

M.G. de geboren1030
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam gemeenschappelijk. Adm. kantoor te Venlo 160652
Werkzaam Raad van Arbeid te Venlo 10163
Griffier Kantongerecht Breda en Bergen op Zoom110166
Ondervoorzitter. raad van beroep Utrecht 61170
Voorzitter raad van beroep Utrecht 190775
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep Den Bosch11270
Plaatsvervanger Voorzitter raad van beroep Groningen, Zwolle en Roermond 141271
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 141271
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 141271
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141271
Plaatsvervanger lid Centrale raad van beroep 140379
Lid Centrale raad van beroep 140379
Ondervoorzitter Centrale raad van beroep 220986
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KORTEWEG-WIERS

M.J.S. geboren 0846 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam als stagiaire E.E.G. 1971
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1972
Medewerker F.N.V. Juridisch en Rechtskundige. dienst 1973
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 221280
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 1 000687
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 1 000687
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 11189
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200891
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 200891
Rechter rechtbank Amsterdam 1 0792
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 60793
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Amsterdam rechter
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  KUIKEN

K.R. geboren 0344
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Vice voorzitter bestuur Stichting Michaelhoeve Overkempe
Lid Bestuur Stichting Vrienden Overkempe
Voorzitter Geschillencommissie Stichting Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Gelderland (JJG?)
Voorzitter Geschillencommissie BDbedrijf Neander Brummen
Raio rechtbank Almelo 150573
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 150573
Secretaris arrondissementsparket Breda 010375
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 151076
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Breda 751076
Secretaris arrondissementsparket Zutphen 10878
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 080978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 60580
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 9 0983
Rechter rechtbank Zwolle 51084
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 311084
Kantonrechter Harderwijk 230689
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 230689
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 20790
Kantonrechter Apeldoorn 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60393
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Vereniging beoefening der Toonkunst Zutphen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LAMMERTSMA VAN DER HEY

M.I. geboren 0744 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 80678
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle141188
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle10390
Rechter rechtbank Zwolle 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
Vice-president rechtbank Zwolle 40297
NU
Zwolle Vice-president sector bestuursrecht
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie EAZ
Voorzitter Klachtencommissie "De Hezenberg"
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LAMPE

P.P. geboren 0440
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam verzekeringsmaatschappij. maatschappij 10764
Raio rechtbank Groningen 10265
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10665
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 160967
Idem rechtbank Arnhem 10669
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 10669
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 280471
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 50672
Rechter rechtbank Arnhem 81073
Buitengewoon verlof Nederlandse Antillen en Aruba 210277
Vice-president rechtbank Zwolle 310882
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31182
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 31182
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 31182
President rechtbank Groningen 10886
President rechtbank Maastricht 100596
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Maastricht President
TEVENS
Lid bestuur StichtingStudiecentrum Rechtspleging
Lid Redactie van het tijdschrift voor de rechtelijke macht TREMA
Lid de Tuchtcommissie Nederlandse Golf Federatie
Lid diverse commissies van de vergadering van rechtbankpresidenten
Lid de Raad van advies van de stichtingen Erven A de Jager en Groninger Historische Publicaties
Docent SSR cursus beroepsethiek rechterlijke macht
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LASSCHE

H.A. geboren 0747
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 270586
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 250693
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
SP van de VNG afd Overijssel
Voorzitter van de Parabool Stichting Opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten in Zuid West Overijssel
Secretaris StichtingTerminale Thuiszorg Raalte e.a.
Penningmeester Stichting Vrienden van Stichting Franciscushof te Raalte
Voorzitter Commissie van Beroep KNVB district oost en daardoor tevens lid van de Alg Commissie van Beroep Amateurvoetbal
Lid plaatsvervanger/Voorzitter Commissie van BB gemeenten Hassel Genemuiden IJsselmuiden en Zwartsluis
Plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie voor behandeling van bezwaren van het waterschap Groot Salland te Zwolle
Voorzitter van de Adviescommissie voor behandeling van aanvragen om schadevergoeding van het waterschap
Groot Salland te Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LEBENS DE MUG

M.H.S. geboren 000652 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 0984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688 ONTSLAG
Rechter rechtbank Zwolle 10390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10394
Vice-president rechtbank Zwolle 240694
NU
Zwolle Vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice Voorzitter van het Commissie van Beroep bij de Hogeschool Windesheim
Voorzitter bezwarencommissie veranderingsprocessen Provincie Overijssel
Voorzitter bezwarencommissie personeelsbeoordeling Provincie Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Provincie Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Gem Zwolle
Vice Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Gem Apeldoorn
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Regio IJssel-Vecht
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie EPON
SSR docent
Lid Raad van Toezicht Isala Klinieken te Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LEEUWEN

K. van geboren 000662 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 140890
Raio rechtbank Almelo11090
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle11095
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle11095
Rechter Zwolle
NU
Zwolle rechter
TEVENS
Lid oudercommissie Kinderdagverblijf
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LOKIN-SASSEN

P.E.M. geboren 1046 Mw.
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 170692
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 170692
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Assen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger sector bestuursrecht
Groningen rechter-plaatsvervanger C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 010199
TEVENS
Universitair docent RUG Faculteit der Rechtsgeleerdheid vakgroep staatsrecht
Vennoot/Uitgeefster directeur uitgeverij CHIMAIRA v.o.f. te Groningen (2/10)
Voorzitter College van advies m.b.t. overleg met dienstcommissie RUG
Voorzitter Stichting Vincentiusvereniging afd Groningen
S ElisabethStichting familiestichting te Gemonde NB
Voorzitter Stichting Vincentumvereniging afdeling Groningen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LOO-JANSSEN

M.J. van geboren 0733 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 50967
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 30568
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Rechter rechtbank Zutphen 191184
Vice-president. rechtbank Zutphen 30786 ONTSLAG KB 260593 nr 93004202?
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190 ONTSLAG KB 260593 nr 93004202?
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger ONTSLAG info griffie
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LOON

D. van geboren 0450
NLRM 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 40292
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


LOS W.J.J., drs. geboren 1063
NLRM 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Harderwijk
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210394
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10694
Rechter Arnhem 150396 Niet meer gevonden in 1999
Voorzitter van de Wijkkerkraad van de Gereformeerde Kerk te Ermelo
3/97


  LOS

W.
Zwolle rechter
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LUIJCKX

AF
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger Wordt niet meer in Almelo ingezet 250697
Pensioen 70 jaar


  LUNENBERG

J.F.E. geboren 0445
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 50889
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur
Waarnemend deken Orde van Advocaten in het arr Zutphen
Voorzitter StichtingSport Medisch Advies Centrum Veluwe
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  LUNENBERG-DEMENINT

C.J. geboren 0948 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nunspeet
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 280193
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur
Lid Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging De Goede Woning te Nunspeet
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad . Met dit bijbanenregister op internet kan de burg er de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MAAN

E.A. geboren 0244
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 201169
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 200370
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 200374
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 200374
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor Breda 200374
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 030276
rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 181176
Rechter rechtbank Breda111177
Vice-president rechtbank Breda 050484
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 170691
President rechtbank Zwolle111292
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010394
NU
Zwolle President
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Zwolsch Juridisch Genootschap
Voorzitter geschillencommissie Openbaar vervoer NS en Verhuizen
Lid centrale Commissie werklastmeting MvJ
Voorzitter begeleidingscommissie Evaluatie Nieuwe Vreemdelingenwet
Lid Commissie Rechtspositie Nederland Vereniging voor Rechtspraak
Regent Oude RK Aalmoezenierskamer te Utrecht (va11096)
Voorzitter stuurgroep meting doorlooptijden vreemdelingenzaken
Voorzitter Commissie Kerkrecht Oud Katholieke kerk
Voorzitter College van Regent Stichting Oud Katholiek Aalmoezenierskamer te Utrecht
Voorzitter College van Beroep Hogeschool Hieronymys Utrecht
Docent Rijksuniversiteit Leiden Voortgezette stage Opleiding Nijmegen
Voorzitter Werkgroep Bulgarije Nederland Helsinki Comitee
(Centrum voor Internationale Juridische Samenwerking inzake Midden- en oost Europa
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MAKKINGA

K.M. geboren 0255 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 240786
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20591
Rechter rechtbank Zwolle 240492
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Rechter rechtbank Den Haag 150994
Rechter rechtbank Zwolle 10197
NU
Den Haag rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
Lid van de Generale Commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MAKKINK

J.J. geboren 1141
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 10876
Waarnemend griffier (ter Opl.) rechtbank Zutphen 191273
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 140876
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140876
Rechter rechtbank Arnhem 200677
Vice-president rechtbank Zutphen 201282
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240383
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390 Vertrokken Hof Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390 Vertrokken Hof Den Haag
Vice-president Hof Den Haag 170691
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 30894
Coördinerend vice-president Hof Arnhem
NU
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Arnhem coördinerend vice-president Bijgewerkt 1098 C250599
TEVENS
Lid bestuur Studiekring Strafrechtpleging van de NVvR
Lid Wetenschappelijke Commissie van de NVvR
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MANDERS

M.J.C.M.
Zwolle rechter
TEVENS
Voorzitter oudercommissie bij Basisschool "De Klokbeker" te Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MANNOURIJ

G. geboren 1140
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam juridisch medewerker N.V.V. 010766
Raio rechtbank Zutphen 010170
Verlof zonder behoud van bezoldiging Werkzaam gerechtsreferendaris Hof van Justitie Nederlandse Antillen 201172
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 010174
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 160475
Lid NA en Aruba020876
Rechter rechtbank Zutphen 070379
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161079
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161079
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161079
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161079
Vice-president rechtbank Zwolle 040681
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 031181
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk020982 ONTSLAG
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 061089
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 080590
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 031292
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad010194
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 080794
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 010996
Vice-president Hof Arnhem 010996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Vice-president sector straf Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MEES

R.A.J. geboren 1034 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de Soroptemistenclub Deventer.
(President Soroptemistenclub Deventer bijbaan register 1996)
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120184
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190
Rechter rechtbank Zutphen 010290
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 1298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MEIJER

G.H. geboren 0558
NLRM 93 94 95 96 97
Unitcoordinator sector bestuursrecht v.d. arrondissement rechtbank Zwolle
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 60193
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 okt 1393
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Rechter rechtbank Zwolle 40794
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger (GH Meyer)
TEVENS
Freelance docent bij de Veluwse Assurantie Club VAC
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MELSSEN

B.J.J. geboren 0852
NLRM 87 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 11280
Rechter rechtbank Zutphen 101188
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Rechter rechtbank Zwolle 091190
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 150391 ONTSLAG KB97004417 per 160997
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010394
Vice-president rechtbank Zwolle 040297
Arrondissement Zutphen Ontslag bij KB 170691 91005526 en 030398 nr 98001090
NU
Zwolle vice-president (kinderrechter)
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter personeelsvereniging RESPONZ tot 130396
Lid van Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting "De Grittenborgh" te Hoogeveen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar u op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle .


  MENS

B.M. geboren 000148 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen &1089
Rechter rechtbank Zutphen 51192
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Raadsheer Arnhem
NU
Arnhem Raadsheer Bijgewerkt 12/98 C250599 Hof Arnhem.
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Lid de KC Ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie van het Apeldoorn College
(Beroeps en volwassenen onderwijs)
Bijgewerkt 180299, inzage Zutphen C210499.
Docent CPO Centrum voor postdoctoraal Onderwijs te Nijmegen, specialistische opleiding familierecht
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MEULEMANS

E.W.M. geboren 000646
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 221286
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Zwolle bij Nysingh Bitter & De Vries Robbè
Plaatsvervangend lid Raad van Discipline Arnhem
Lid Raad van rechtsbijstand Arnhem
Lid Raad van Toezicht van de Hoogeland Zorggroep te Beekbergen
Plaatsvervangend lid van het College van Beroep Nederland Kledingconventie
Plaatsvervangend voorzitter van het LEV Scheidsgerecht vestigingsbeleid
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
Lid tevens Voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Faget Holding te Steenwijk
Lid van de redactie van tijdschrift voor gezondheidsrecht
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MILTENBURG

W. geboren 000148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 28 000685
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle111286
Rechter rechtbank Zwolle 250889
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 000194
NU
Zwolle Rechter
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MOLLEMA

K.E. geboren 1149
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 180777
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 20583
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 280683
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200884
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 311084
Rechter rechtbank Zutphen 191184
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 290387
Kantonrechter Harderwijk 300687
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120887
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 310588
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 40491
Raadsheer Hof Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70693
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 130694
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20395
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20395
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 20395
NU
Leeuwarden Hof raadsheer
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 130298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 130298, inzage Zutphen C210499.
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 070693 ACTIEF
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie politie IJsselland
Voorzitter Klachtencommissie GGD IJsselvecht
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Stichting Sint. Jansdal
Voorzitter Stichting Vormingscentrum De Essenburgh te Harderwijk
Voorzitter Stichting Kasteel de Essenburg te Harderwijk
Lid bestuur Stichting SISKO te Soesterberg
Lid bestuur Stichting SEK te Soesterberg
Voorzitter Stichting 2001 te Harderwijk
Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Polen te Harderwijk
Voorzitter Bezwaar- en Beroepscommissie gemeente Harderwijk
Plaatsvervangend voorzitter BEZWAAR- EN BEROEPSCOMMISSIE gemeente Ermelo
Voorzitter Landelijke werkgroep Classificaties Civielrecht
Lid adviescommissieBurgerlijk procesrecht
Voorzitter BOPZ klachtencommissie van 's 's-Heerenloo Lozenoord Ermelo
Sector Civiel
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MOLLEMA-DE JONG

H. geboren 0354 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 000187
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
NU
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MOLLERUS GUYOT VAN DER HAM

E.N.A. geboren1028 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris /plaatsvervanger griffier raad van beroep Zwolle11275
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle260880
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle151281
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 150584
Rechter rechtbank 2wolle 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 201295
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MOORMAN

H.C. geboren 1049
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Ambtenaar Ministerie van VROM
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle0307
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 020490
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 260291
Rechter rechtbank Almelo 9 0991
Vice-president rechtbank Almelo 250693
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
Coördinerend vice-president Zwolle
NU
Zwolle coördinerend vice-president
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter kerkbestuur Christelijke Basisgemeente Kampen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MOUSSAULT

M. geboren 0967 Mw.
NLRM97
Raio rechtbank Zwolle11095
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Adjunctsecretaris Studiekring Strafrechtspraak NVvR
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  MULDER

O.E. geboren 000659
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 10489
rechter-plaatsvervanger rechtbank 2wol1e 260393
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 010693
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010194
Rechter rechtbank Zwolle 80794
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  NIEUWENHUIS

G.P. Gerrit 210148
NLRM 97
Thans senioradviseur Reinoud Adviesgroep te Arnhem/Zwolle
Plaatsvervanger lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 230496
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 120896
Zwolle rechter 010198 BENOEMING KB97005580
NU
Zwolle rechter
rechter-plaatsvervanger College van Beroep Studiefinanciering
TEVENS
Secretaris van het bestuur sector Algemene Zorg van het Gelders Instituut voor Welzijn en Gezondheid
Adviseur bij Reinoud Adviesgroep te Arnhem betaald en eigenlijk werk
Onafhankelijk voorzitter van de bezwarencommissie Sociale Zekerheid van de gem Deventer tegen vergoeding
Onafhankelijk Voorzitter van de Regionale Instellingen voor beschermd wonen Arnhem en Oost Gelderland
Onafhankelijk Voorzitter van de Klachtencommissie Instituut voor Verslavingszorg Oost Nederland
Voorzitter bestuur StichtingCentrum voor Kunsteducatie te Deventer
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.
INFO
De Reinoud Adviesgroep organiseerde het Congres De Kracht van de Klacht.


  NIFTERIK

H.W.L. van
NLRM 87 99/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 251080
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  OOSTEN

A.A.M. van 020446
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 180281
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 140581
Rechter rechtbank Zutphen 131282
Vice-president rechtbank Zutphen 200488
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390 Ontslag info griffie Groenlo
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger ONTSLAG 270897 KB97003976
Zwolle rechter-plaatsvervanger dvb dagtekening ONTSLAG KB97003976
ONTSLAG 030398 KB 98001090
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  OOSTERVELD

A. geboren 0956
NLRM 95 96 97
Lid bestuur bejaardenoord De Haverathe te Zwolle
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 71194
Rechter rechtbank Zwolle11096
NU
Zwolle rechter
TEVENS
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de gemeente Zwolle
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de regio IJsselvecht
Lid Raad van Toezicht Driezorg Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  OOSTVEEN

J.J. van geboren 0837
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Selectiecommissie Raio's
Assistent Gemeentelijke Universiteit Amsterdam 011162
Raio rechtbank Arnhem 190765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 191165
Secretaris 1e klasse arrondissement parket Arnhem110967
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Bennekom 160985
Substituut griffier rechtbank Zutphen 071271
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 231172
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 281273
Rechter rechtbank Zutphen 030574
Vice-president rechtbank Assen 210479
Vice-president rechtbank Zutphen 111280
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270483
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270483
President rechtbank Zutphen 071085
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo040388
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 040388
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger 010199?
Arnhem rechter-plaatsvervanger 010199?
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid centrale Raad voor Strafrechttoepassing
Bestuurslid David Evekink Stichting te Zutphen
Voorzitter Stichtingsbestuur ONG
Lid bestuur Oud en Nieuw Gasthuis Zutphen
Lid Commissie van Beroep KNLTB Hilversum
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  PACH

M.A. geboren 1245 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend griffier centrale raad van beroep Utrecht 010973
Idem raad van beroep Groningen 011173
Gerechtssecretaris idem 010174
Als stagiaire Werkzaam op het terrein van de sociale wetgeving 10175
Gerechtssecretaris raad van beroep Den Haag 10675
Idem Centrale raad van beroep10676
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 200577
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 24 nov 977
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 70280
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 230382
Lid centrale raad van beroep Utrecht 121187
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 7 0990
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 231192
Rechter rechtbank Zwolle 10793
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 180795
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 180795
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 180795
NU
Zwolle Rechter
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger (bestuursrecht)
TEVENS
Lid 4 mei Comitee Deventer
Voorzitter Stichting Etty Hilleseum Centrum Deventer
Bestuurslid Stichting Internationaal Performing Arts Desk te Amsterdam
Lid overlegorgaan Centrum 45 Landelijk centrum voor de behandeling van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen t 96
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  PASTOOR

J.J.L. geboren 0435
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 170692
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 170692
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 190199
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid raad van commissarissen van het energiebedrijf EDON te Zwolle
Lid raad van commissarissen van het electriciteitsproductiebedrijf EPON te Zwolle
Voorzitter landelijke CDA bestuursvereniging
Lid college van gedeputeerde Staten van Drenthe
Waarnemend Commissaris der Koningin Drenthe
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  POS

A.G. geboren 0341
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 10569
Medewerker Juridische. faculteit RIJKS UNIVERSITEIT Leiden 10965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10969
Gerechtssecretaris 1NLRM 90 kl. rechtbank Zwolle 10971
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Zwolle 10971
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 80873
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 281273
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 30574
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 180674
Rechter rechtbank Arnhem 250675
Vice-president rechtbank Arnhem 280981
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 30295
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 10296
NU
Hoge Raad raadsheer
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Geb maart 1941
S studiekring burgerlijke rechtspraak NVvR 1991
Mentor cursussen vonnissen maken civiel recht (voor secretariaat en administratieve rechters) 1991
Oprichter vervolgens bestuurslid Stichting Behoud Martinikerk Doesburg 1988
Lid permanente begeleidingscommissie vaststelling vernietigingslijsten archiefbescheiden Rechterlijke Macht 1992
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  POT

M.A. geboren 0953 Mw.
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70693
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 160894
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle11294
Rechter rechtbank Zwolle 190595
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  REICHARDT

T. geboren 0551 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 20180
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220486
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 220486
Rechter rechtbank Zutphen 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  RHIJN

M.H. van geboren 0347
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10883
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 211284
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 28 000187
Kantonrechter Arnhem 140287
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer200688
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 40491
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 030591 ONTSLAG KB 97003762 per 140897
Arnhem rechter-plaatsvervanger
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Rijkshogeschool IJsselland (Art 760 lid 5 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
Voorzitter tuchtraad van de Stichting Certificering Raad Administratie Consultants te Zeist
S Ver "De Waag" Deventer
Lid bestuur Stichting oud Deventer
Lid adviescommissiegemeentemusea Deventer
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  RIJCKEVORSELBESIER

L.E.C. van geboren1046 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Juridisch medewerker bij de gemeente Amsterdam
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 70682
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 190583
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 150584
Rechter rechtbank Zwolle 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Sector bestuursrecht
Plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Ergonomisch Adviesburo Zwolle
Lid van Bestuur van pastoraal centrum "de Hezenberg" te Hattem
Voorzitter Klachtencommissie Centrum Vogelweide Zwolle
Lid bestuur Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  RIJKSEN

L.M. geboren 1159
NLRM 87 88/89 91 92 93 95 96 97
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Haarlem 3 0984
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 220890
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 20491
Rechter rechtbank Almelo 20392
Rechter rechtbank Zwolle 250294
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle rechter sector bestuursrecht
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent Vreemdelingenrecht
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  RIKKEN

A.M. geboren 0754
NLRM 93 94 95 96 97
Hoofd bureau maatschappelijk zorg van de gemeente Hellendoorn
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 310792
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 10992
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 60193
Rechter rechtbank Almelo 90693
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Almelo Rechter
TEVENS
Lid tevens vice voorzitter raad van toezicht Verpleegtehuis Kronnenzommer Hellendoorn
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  ROIJAKKERS

L.P.V.A.
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoofd Sociale Zaken DCW gemeente Enschede
TEVENS
Juridisch adviseur Medezeggenschapsraad Instituut voor leerplanontwikkeling SLO Enschede
Lid ANWB bezwarencommissie SLO
Gevonden in Almelo 090697
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  ROWEL VAN DER LINDE


J.M. geboren 000159 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220390
Rechter rechtbank Zutphen 210192
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger)?
NU
Arnhem Hof Raadsheerplaatsvervanger? Bijgewerkt ?, C280599 Arnhem.
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Lid bestuur PC Basisschool De Schutse
Lid stuurgroep Fusie PC Basisscholen Salland
Lid klachtencommissie Verpleeghuizen Deventer, Raalte en verzorgingstehuizen Deventer
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  SCHEFFER

H. geboren 0742
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 140483
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Gepensioneerd directeur van Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs NVA en de Stichting
Dienstverlening van de NVA te Amersfoort
Commissaris van de Kamerbeek groep BV te Amersfoort
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  SCHOEVAARS

E.T.M. geboren 0458 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 1 09 1585
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 150831
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10991
Rechter rechtbank Zwolle 231192
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  SCHUNCK

J.C.A.
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Plaatsvervangend voorzitter Medisch tuchtcollege
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Gebiedstoewijzing Provincie Flevoland
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


SEYLHOUWER
T
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle ?
Haarlem ?
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


SIMONS
T.G.M. geboren 0157 drs
NLRM 91 93 94 95 96 97
Raadsadviseur bij de Stafafdeling. Wetgeving Publiekrecht M.v.J.
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Rechtspleging 070-3707638 fax 3707932 Hoofd 95/96
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 20591
Rotterdam vice-president ?
Ministerie van Justitie Raadsadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20591
Plv lid centrale raad van beroep Utrecht 151191
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 10495
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Rotterdam vice-president C11-120399 register Rotterdam
HOOFD
TEVENS
Inleider ten behoeve van Euroforum BV te Eindhoven
Inleider Post Academisch Onderwijs Universiteit Utrecht
Inleider SSR te Zutphen
Medewerker losbladige uitgave Algemene Wet Bestuursrecht uitgegeven door VUGA BC Den Haag
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  SMEDES

A. geboren 0893 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 10491
Gerechtsauditeur rechtbankZwolle 10894
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 10894
Rechter rechtbank Zwolle 261095
Kantonr.plv.Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 j u n i1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter interne klachtencommissie Verpleeghuis De Hartkamp te Raalte
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  SMITS

G.J.J.
NLRM
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Senior jurist bij VVAA Schadeverzekeringen NV te Utrecht
TEVENS
Lid ouderwerkgroep van de peuterspeelzaal Het Aahuisje te Zwolle
Voorzitter van de adviesraad van de peuterspeelzalen welke raad een overlegorgaan is behorende bij de afdeling Stad en Welzijn van de gem Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  SPIJKERMAN

P.A. geboren 0961
NLRM 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 40496
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  STEENDIJK

E, geb0856 Mw.
NLRM 95 96 97
Advocaat en procureur te Groningen
Rechter rechtbank Zwolle 10195
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
TEVENS
Lid bestuur vocaal ensemble Cantabile te Dalfsen
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting TBS-gestelden Veldzicht te Balkbrug
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  STEENHOVEN-DRION

J.E. van den Mw.
NLRM
Lid toetsingscommissie rechtsbijstand aan asielzoekers
Lid Commissie Straftoemeting NVvR
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantongerecht
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
?rechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerendvice-president
TEVENS
Lid ledenraad NVvR
Lid medisch tuchtcollege
Lid Werkgroep Ocas
Bestuurslid Schouwburg Odeon Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  STIJNS-SCHEPERS

I.H.A.M. geboren 0661 Mw.
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 210294
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ombudsfunctionaris College van Bestuur Chr Hogeschool Windesheim Zwolle
Docente strafrecht rechtenfakulteit Kath Universiteit Nijmegen
Redactrice Wettenverzameling KU Vermande Lelystad
Mediator
Medewerker redactie De Rechtstrijd tijdschrift gerechtsdeurwaarders
Lid Toezicht Raad Afdeling Onderwijs Koninklijke Uitgeverij Vermande
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  SZAUER-BOS

J.J. geboren 1142 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter van de adviesraad voor de burgerlijke reserve organen in de provincie Utrecht
Werkzaam Provincie griffie te Utrecht 1968
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 290880
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 291085
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 60787
Plaatsvervangend lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 20190
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle110391
Rechter rechtbank Zwolle 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Vice-presidentrechtbank Zwolle 240694
NU
Zwolle Vice-president
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van Commissie van Beroep Studiefinanciering Groningen
Voorzitter Klachtencommissie revalidatiecentrum "het Roessingh" Enschede
Voorzitter van de Commissie voor de gebiedstoewijzing in de provincie Utrecht
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  TEEUWISSEN

J.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ondervoorzitter geschillencommissie Garantiefonds Reizen
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Berghuizer papierfabriek Wapenveld
Docent Stichting opleidingen sociale rechtshulp
Advocaat en Procureur te Zwolle
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 130677
Raadsheerplaatsvervanger hof Arnhem110783
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.
Zwolle rechter-plaatsvervanger C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199.
Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle i Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.
HOOFD
Oud Advocaat te Zwolle Nysing Bitter & De Vries Robbè
TEVENS
Lid Commissie van bijstand "Verkeersrecht ANWB)
Voorzitter ruitersportcentrum Wapenveld e.o.
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie Franciscushof Raalte
Voorzitter Klachtencommissie Regionale instelling beschermd wonen Zwolle
Voorzitter bestuur Slachtofferhulp IJsselland
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  TELENGA

Y. Yvonne geboren 210843 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 140982
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 240286
rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 100389
Rechter rechtbank Alkmaar 301190
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Zwolle rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004417
Zwolle vice-president dvb BENOEMING KB97003976
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend lid commissie gelijke behandeling te Utrecht
Lid bestuur Stichting ADR Centrum voor het bedrijfsleven
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  TONKELAAR

J.D.A. den geboren 1251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT Leiden
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 300683
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 311083
Rechter rechtbank Arnhem 220886
Vice-president rechtbankZutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Vice-presidentrechtbank Arnhem 301194
Coördinerend vice-president
NU
Arnhem Coördinerend vice-president Bijgewerkt en C210799
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid-plv van de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in Gelderland der NH Kerk
Medewerker Nederlands Jurisprudentie (tot 1-1-95)
Auteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
Medewerker losbladig Verbintenissenrecht
Medewerker Zakelijke rechten
Medewerker Vermogensrecht
Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in Gelderland der NH Kerk
Lid redactie losbladige artikelsgewijze commentaren op de boeken 35 en 6 BW Kluwer
Lid adviesraad Juridische taakbaak (Bahn/SDtafleu/van Loghum)
Medewerker auteur losbladig Vermogensrecht Kluwer
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  UCHELEN

J.J. van geboren 0637
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle Nederlandse Vereniging van makelaars in onroerende goederen
Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor gebiedsaanwijzing Flevoland
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
Zwolle coördinerend vice-president
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
Vice-president Zwolle
NU
Zwolle vice-president
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te Zwolle
Voorzitter van de Commissie voor de Gebiedsaanwijzing in de provincie Overijssel
Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de Gebiedsaanwijzing in de provincie Flevoland
Lid van de Commissie-Ten Feld (Medische Commissie)
Voorzitter Commissie Maatstaf Werklastmeting sector bestuursrecht van de rechtbanken
Incidentele werkzaamheden verband houdende met de introductie van de Wet BIG samen met enkele oud-leden van de Raad BIG
Lid Begeleidingscommissie opleidingen ondersteuning SSR
Lid Commissie Ethiek en Gezondheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs NWO
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  VELDE TER BEEK

A.C. van de geboren 0348 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle110592
Gerechtsauditeur rechtbankZwolle 10992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Rechter rechtbank Zwolle 150494
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 220896
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220896
NU
Zwolle rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid oudercommissie en medezeggenschapsraad van het Christelijk College Nassau Veluwe te Harderwijk
Lid Algemeen Bestuur Neutraal Bijzondere School voor S.O. en V.S.O. De Anger te Lelystad
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  VELLINGA-SCHOOTSTRA

F. geboren 1053 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 150585
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 30588
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 30588
rechter-plaatsvervanger rechtbankLeeuwarden 190293
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad openbare basisschool te Mantgum
Lid Klachtencommissie zorgcentrum De Greidhoeke
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  VERDOOLD

C. geboren 0858 Mw.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Groningen 10685
Raio rechtbank Almelo 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo11092
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 61192
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 60193
Rechter rechtbank Almelo 100993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede110394
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Almelo Rechter
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  VERGUNST

D. geboren 0757
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11087
Gerechtsauditeur rechtbankZutphen 131191
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Rechter rechtbank Zutphen 100393
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 170298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Bestuurslid Stichting Woord en Daad
Griffier commissie van beroep gereformeerde scholen
Docent staatsinrichting MO Geschiedenis de Driestar (PABO te Gouda)
Lid bestuur Stichting Dios en Amor te Columbia
Docent bedrijfsrecht Hogeschool Markus Verbeek
Voormalig leraar geschiedenis en maatschappijleer Dordrecht en Gouda
Kerkelijke adviesfunctie
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  VERMEULEN

G.G. geboren 0151
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Almelo
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 61192
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 61192
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 61192
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 61192 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 120196
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Almelo
TEVENS
Voorzitter van een der kamers van de tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB te Zeist
Voorzitter van een der kamers van de Arbitragecommissie van de KNVB te Zeist
Lid bestuur van het Erasmus College Scholengemeenschap te Almelo
Lid bestuur van de Volksuniversiteit Almelo
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  VERSTEGEN

C.H. geboren 0725
NLRM 88/89 71 80 87 90 93 94 95 96
Advocaat en procureur Deventer 10557
Griffier kantongerecht Apeldoorn en Zutphen 210682
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 100763
Rechter rechtbank Zutphen 140367
Lid Hof van Justitie Suriname 120767
Rechter rechtbank Zwolle110972
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 180473
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 51274
Kantonrechter Harderwijk 70679
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31182
Kantonrechter Zwolle 31182
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 190184
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31187
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 250490
PENSIOEN 70 jaar


  VISSER

A.C. de geboren 1049
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen (of/en Zutphen) 10276
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 191181
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 131282
Rechter rechtbank Zutphen 110785
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 261187
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Vice-presidentrechtbank Zutphen 240491
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 30894
NU
Zutphen Coördinerend vice-president Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Voorzitter "Stichting Librije" Walburgkerk
Lid bestuur Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Zutphen
Lid Provinciale Commissie Geschillen in SOW verband
Lid bestuur Oranjeschool Warnsveld
Voorzitter Wijkberaad Warnsveld
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  VRIES

J.F. de geboren 0748
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Voorzitter geschillencommissie bejaardenoorden Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie woningbouwvereniging Openbaar Belang te Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie AZCW en Beter Wonen te Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbankZwolle 31285
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 31285
Rechter rechtbank Zwolle 60787
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688
Vice-president rechtbank Zwolle 20692
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter
TEVENS
Lid Raad van toezicht Vereniging Beter Wonen Hattem
Voorzitter Vereniging Heemkunde Hattem te Hattem
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WALDA

H.Chr.A. geboren 0449
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140395
Rechter Zwolle
Rechtplaatsvervanger Zwolle
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
TEVENS
Universitair docent Agrarisch recht landbouwuniversiteit Wageningen
Lid Redactie wetgeving landelijk Gebied Kluwer Mest en suiker
Lid redactie Landinrichtingswetgeving (Vermande)
Lid redactie handboek Agrarisch ondernemen Elsevier Misset Pacht
Lid redactie De Landeigenaar (De landeigenaar BV) Wegenaar Pacht
Secretaris en penningmeester Vereniging voor Agrarisch recht
Nederlands Gedelegeerde CEDR
Secretaris Arbitragecommissie Algemeen Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen
Plaatsvervangend griffier Centrale Grondkamer
Waarnemend griffier Gerechtshof Arnhem Pachtkamer
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WAPENAAR

C. geboren 080669 Mw.
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle11094
Zwolle rechter-plaatsvervanger dvb011097 BENOEMING KB97004417
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Raio-begeleidingscommissie SSR
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WARNER-GORTER

A.M.J. geboren 1135 Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 291183
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 70688
Rechter rechtbank Zwolle 10190
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Vice-presidentrechtbankZwolle11293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 130397 ONTSLAG
rechter-plaatsvervanger Zwolle
NU
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend lid van de bezwarencommissie functieherindeling en van de bezwarencommissie personeelsbeoordeling beiden van de Provincie Overijssel
Lid RAIO selectiecommissie
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie veranderingsprocessen bij de Provincie Overijssel
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WASSING

A. geboren 051246
NLRM 93 94 95 96 97
Beleidsmedewerker. afdeling Milieu hij de Provincie Overijssel
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 20692
Gerechtsauditeur rechtbankZwolle 10992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 260495
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10996
Rechter Rotterdam dvb010997 BENOEMING KB97003976
Rechter Utrecht ?
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Zwolle gerechtsauditeur Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 090199
Utrecht rechter-plaatsvervanger C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 070599
Rotterdam rechter ? C11-120399 register Rotterdam
Utrecht rechter ?
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WEENINK

R
Zwolle rechter
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zwolle en omgeving. (VCVOZ)
Lid bestuurscommissie van de Kliniek voor Forensische Psychotherapie "Groot Batelaar" te Lunteren.
Lid van Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing sectie reclassering
Docent cursus zware georganiseerde criminaliteit aan de stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WEENINK

J.H. geboren 0145
NLRM 91 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 250693
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht tevens Bezwarencommissie van de Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Lid Commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de bezwarencommissie van de Rijkspsychiatrische inrichting Veldzicht te Balkbrug
Voorzitter Nederlands Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van Stichting Bloedbank Zwolle
Lid van Commissie van T tevens Voorzitter van de beklagcommissie van de PI te Zwolle
Lid van de Commissie van T tevens Voorzitter van de beklagcommissie van de Rijkspsychiatrische Inrichting "Veldzicht" te balkbrug
Voorzitter Nederlands Rode Kruis afd Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter StichtingBloedbank Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WEGEN

J.F.M. van
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 50176
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 180180
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 170883
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 200589
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WEGEN

J.M. van geboren 0761 Mw.
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 160195
Rechter rechtbank Zwolle11096
NU
Zwolle Rechter
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van het Oudok College te Hilversum
Lid Commissie van Beroep voor de examens van het Deltion College te Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WEIJERS VAN DER MARCK

I.G.M.T. geboren 1059 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 011087
Gerechtsauditeur rechtbankZutphen 280891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250283
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Rechter rechtbank Zutphen 100393
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Vice-voorzitter parochiebestuur en vergadering Martinsparochie Bussloo
Lid Bezwaren en commissie examenreglement Bardartinuscollege
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WEMES

L.T geboren 0354
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 290993
Rechter rechtbank Zwolle 40496
NU
Zwolle Rechter
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS De Beste te Harderwijk
Lid van de Gem Medezeggenschapsraad Openbare Basisscholen te Harderwijk
Plaatsvervangend voorzitter van de beklagcommissie seksuele intimidatie
Plaatsvervangend voorzitter van de beklagcommissie Thuiszorg NW Veluwe
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WERINGH

E.W. van geboren 1265
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 10491
rechter-plaatsvervanger rechtbankLeeuwarden 10494
Gerechtsauditeur rechtbankZwolle 10497
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rechter Zwolle Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Rechter Groningen ?
NU
Groningen rechter C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 080399
TEVENS
Voorzitter Commissie Toewijzing Vrijwilligersbudget van de reclassering
Secretaris van de Stichting Samen
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WERKHOVEN

M.B. geboren 0257
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Docent RIJKS UNIVERSITEIT te Leiden
Gerechtsauditeur rechtbankZwolle 200787
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688
Rechter rechtbank Zwolle 170589
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Vice-president Zwolle
NU
Zwolle vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Mede auteur van het Vademecum Burgerlijk Procesrecht Gouda Quint losbladige editie
Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Welzijn te Zwolle
Lid alg bestuurssecretaris StichtingStad en Cultuur te Zwolle
Lid Commissie van beroep voor examens Deltion college te Zwolle
Docentschap cursus Faillissementsafwikkeling Koninklijke Vermande BV
Lid Commissie van Toezicht Vereniging Insolvatierecht Advocaten
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WESSELING-LUBBERINK

J. geboren 0956 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 10682
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 200788
Rechter rechtbank Haarlem 50889
Rechter rechtbank Zutphen 190293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Hof Arnhem Raadsheerplaatsvervanger
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Arnhem Hof Raadsheerplaatsvervanger Bijgewerkt 1198, C280599 Arnhem.
TEVENS
Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo (O)
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WESTSTEIJN

J.M. geboren 1052
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 230793
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Verkeer en Vervoer en Bestuur, Strategie en Facet hoofd
Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Mepplerdiep
Plaatsvervangend Lid Bezwarencommissie Waterschap Wold en Wieden
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WEUSTEN

B.P.M. geboren 0548 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbankZutphen 250288
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 250288
Rechter rechtbank Zutphen 10690
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Rechter-commissaris
Zutphen Rechter Bijgewerkt 191298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie II RvK Directie Oost
Voorzitter van de KC ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Gelderland
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WIJLAND-KALKMAN

I.E. van (0f J.E.) geboren 0748 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220884
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 220884
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 240186
Raadsheerplaatsvervanger hof Arnhem 080791
Raadsheer hof Arnhem 170892
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.


  WOLFSEN

A. geboren 0260
NLRM 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190296
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 40496
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Hoofd
Ministerie van Justitie Senior beleidsadviseur Directie Rechtspleging te Den Haag
TEVENS 8/97
Lid de gemeenteraad van Oldebroek te Oldebroek bezoldigd
Voorzitter van de Raad van commissarissen van de woningstichting NW-Veluwe te Wezep
Lid Nederlandse Delegatie van de PES Partij van Europese Sociaal Democraten
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle.